Menü

Toborzási tájékoztató

A toborzás során, a meghirdetett állásra jelentkezők személyes adatainak védelméről és kezeléséről szóló tájékoztató

Az Octonull Korlátolt Felelősségű Társaság (1085 Budapest, József krt 74., I. emelet 6.) („Társaság”), mint adatkezelő elkötelezett az irányadó adatvédelmi szabályok betartása mellett és a jogszabályokban meghatározott védelmet biztosítja a Társaságnál állásra jelentkezőknek („Jelentkező”).

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy a Jelentkezők számára részletes tájékoztatást nyújtson az adataik kezelésével kapcsolatos minden lényeges tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt.”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és az Európai Unió 679/2016 számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) rendelkezéseivel összhangban.

A jelen Tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos további rendelkezésig vagy visszavonásig.

Az Adatkezelő adatai:

 • Cégnév: Octonull Kft.
 • Székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-1981177
 • Adószám: 25073364-2-42
 • Weblap: www.billingo.hu
 • Képviselő: Sárospataki Albert
 • Telefon: 06 70 904 8287
 • E-mail: hello@billingo.hu
 • Adatfelelős: Bartal Anita

1. Érintettek köre

A Tájékoztató hatálya kiterjed mindenkire, aki jelentkezik a Társaság egy álláshirdetésére, vagy aki a Társaság által meg nem hirdetett pozíció betöltésére jelentkezik. A Jelentkező jelentkezésének Társasághoz történő továbbításával egyben elfogadja a jelen Tájékoztató rendelkezéseit és hozzájárul adatainak a Tájékoztatóval összhangban történő kezeléséhez, feltéve, hogy a jelentkezését megelőzően lehetőséget kapott a Tájékoztató megismerésére. Meghirdetett pozíció nélkül a jelentkezést követően a Társaság haladéktalanul értesíti a Jelentkezőt a Tájékoztatóról, és visszaigazolást kér a Jelentkezőtől. A Társaság jogosult bármikor egyoldalúan módosítani a Tájékoztatót.

2. Értelmező rendelkezések

A Tájékoztató értelmezésében az alábbiakban nevesített egyes definíciók az alábbi jelentésekkel bírnak:

„személyes adat": azonosított vagy azonosítható Jelentkezőre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a Jelentkező (természetes személy), aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő": a Társaság, továbbá az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása": az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„különleges adat": A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

„egészségügyi adat": egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

„adattovábbítás": a személyes adat meghatározott címzett számára történő hozzáférhetővé tétele;

„adatvédelmi incidens": adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatok kezelésére vonatkozó biztonság olyan sérülése, amely a továbbított vagy tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy ahhoz kapcsolódó jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„vállalkozáscsoport": az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások; a jelen Tájékoztató értelmezésében vállalkozáscsoport jelenti a Társaságot, annak ellenőrző vállalatait

A GDPR által meghatározott egyéb fogalmakat annak 4. cikke tartalmazza

3. A Jelentkezők adatai kezelésének célja

A Társaság rögzíti, hogy a Jelentkezők személyes adatait a következő célokból kezeli:

 • (I) toborzás;
 • (II) kapcsolattartás;

4. A Jelentkezők adatainak kezelésének jogalapja, forrása:

Az Jelentkező előzetes és önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

A Jelentkezők adatainak forrása:

A Társaság a Jelentkezők adatait vagy közvetlenül a Jelentkezőktől kapja meg, vagy pedig munkaerő közvetítőtől.

Jelen Tájékoztatót az adatkezelő Társaság - amennyiben erre lehetősége van az adatok megadását megelőzően - vagy

 • a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül; vagy
 • b) ha a személyes adatokat a Jelentkezővel való kapcsolattartás céljára használják a Jelentkezővel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 • c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor

hozza a Jelentkezők tudomására.

A Jelentkező az adatkezeléshez való hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

Amennyiben a Jelentkező nem ad meg személyes adatokat vagy hiányosan adja meg azokat, a hiányos adat típusától függően a vele való kapcsolatfelvétel meghiúsul, vagy nem áll a Társaság rendelkezésére elegendő adat ahhoz, hogy a Jelentkező alkalmasságát az adott pozíció betöltésére meg tudja ítélni, így a Jelentkező adott pozíció betöltésére való alkalmassága nem ítélhető meg, így munkaszerződés megkötésére sem kerülhet sor.

5. A Társaság által kezelt adatok köre

A Jelentkezők Társaság által kezelt adatai a következők:

valamennyi adat, amit a Jelentkező a pályázatában/önéletrajzában megjelöl, így különösen:

adat adatkezelés célja
Jelentkező neve azonosításhoz szükséges
születési hely, idő azonosításhoz szükséges
anyja neve azonosításhoz szükséges
fénykép azonosításhoz szükséges
e-mail cím kapcsolattartáshoz szükséges
lakcím kapcsolattartáshoz szükséges
megpályázott pozíció megnevezése jelentkezés beazonosításához szükséges
korábbi munkatapasztalatok felsorolása a jelentkezés elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges
szakképzettség a jelentkezés elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges
idegen nyelv ismeret a pozíció elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges
különleges adat: pl. egészségügyi adat, megváltozott munkaképességű személy orvosi adatai csak akkor történik különleges adat kezelése, ha a pozíció betöltéséhez szükséges
a megküldött önéletrajzban feltüntetett egyéb adatok a jelentkezés elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges
megküldött motivációs levél a jelentkezés elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges
az adatok jelentkezést követő 1 évig történő kezeléséhez való külön hozzájárulás jelzése, ha az Jelentkező nem nyer felvételt ki nem választás esetén történő további adatkezelés jogalapjához szükséges
bérigény a jelentkezés elbírálásához szükséges
kiválasztási folyamat során végzett próbamunka a jelentkezés elbírálásához, a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatárs kiválasztásához szükséges

6. Adatkezelés terjedelme, korlátai és alapvető elvei

A Jelentkezők személyes adatait a Társaság csak a fent meghatározott célokhoz szükséges mértékben és időtartamig kezeli. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

A Jelentkezők adatait a Társaság a cél megvalósulásáig, azaz a meghirdetett munkakör betöltéséig, a munkaszerződés megkötéséig, vagy kizárólag a Jelentkező kifejezett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 1 év leteltéig, vagy Jelentkező időközben tett törlési kérelmének teljesítéség kezeli. A Jelentkező törlési kérelmének hiányában, amikor az adatkezelés célja meghiúsul a Társaság törli a Jelentkező személyes adatait.

7. Ki férhet hozzá személyes adatokhoz?

A Jelentkezők személyes adatait az alábbi személyek ismerhetik meg az alább rögzített célból és a célnak megfelelő terjedelemig:

A Társaság ügyvezetői, pénzügyi/munkaügyfelelős vezetője és a Társaság kapcsolattartó munkatársai az alábbi célokból:

 • toborzási célokból;
 • munkajogi dokumentumok, szerződések előkészítése, megőrzése.

A Társaságnál a személyes adatokhoz hozzáférő személyeket a Jelentkezők személyes adatainak tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, azaz a munkaköri kötelezettségük teljesítése során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott személyes adatokat, egyéb információkat kötelesek bizalmasan kezelni, és harmadik személyek részére nem hozzáférhetővé tenni. Ez a kötelezettség időkorlátozás nélkül a munkaviszony megszűnését követően is fennmarad.

Az adatkezelést végző személyek kötelesek megőrizni az általuk kezelt személyes adatok bizalmas jellegét, nem használhatják azokat saját céljukra, nem hozhatják nyilvánosságra, nem adhatják át vagy tehetik hozzáférhetővé azokat senki számára, a Tájékoztatóban felsorolt esetek kivételével.

8. Adatbiztonság

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • az iratokat jól zárható, száraz helyiségben, azon belül pedig külön zárható iratszekrényben helyezi el;
 • a személyes adatokat kezelő Munkavállaló csak úgy hagyhatja el azon helyiséget, ahol adatkezelés zajlik (az iratok találhatók), hogy a rá bízott iratokat elzárja, és/vagy az irodát bezárja;
 • személyes adatokat tartalmazó iratok kizárólag zárt borítékban továbbíthatók, mely borítékon fel kell tüntetni a „bizalmas/confidential” feliratot;

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • A számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal (legalább felhasználói névvel és jelszóval) férhetnek hozzá a hozzáférésre jogosult személyek.
 • a Társaság központi szerverén tárolt adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá;
 • a tárolt adatok biztonsága érdekében a szerveren folyamatos tükrözéssel/biztonsági mentéssel kerüli el a Társaság az adatvesztést;
 • a Társaság a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;
 • digitálisan tárolt személyes adatok kizárólag e-mailben továbbíthatók, külön jelszóval védett mellékletben;
 • a jelszót külön e-mailben vagy más módon (pl. telefonon) kell a címzett tudtára hozni;
 • a személyes adatokat tartalmazó e-mail tárgysorában fel kell tüntetni a „bizalmas/confidential” feliratot.

9. Adatvédelmi incidensek

A Társaság munkavállalói kötelesek adatvédelmi vagy adatbiztonsági incidens esetén azt az incidens jelzését/észlelését követően azonnal jelezni azt az ügyvezető számára.

Ha az adatvédelmi incidens magas kockázattal jár a Jelentkező jogaira és szabadságaira nézve, a társaság indokolatlan késelem nélkül tájékoztatja a Jelentkezőt az adatvédelmi incidensről, ezen belül különösen:

 • valószínűsíthető következményekről
 • az orvoslásra érdekében tervezett vagy megtett intézkedésekről.

A Társaság az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, feltünteti azok ismert hatását, és a megtett intézkedéseket.

10. Adatfeldolgozók

A Társaság a 2. pontban meghatározott adatkezelési célok elérése érdekében egyes feladatainak ellátásához harmadik személyek szolgáltatásait veszi igénybe, amely szolgáltatások magukban foglalhatják a Jelentkezők személyes adatainak kezelését is. Ezen harmadik személyek („Adatfeldolgozók”) az adatkezelést a Társaság utasításainak megfelelően, a hatályos jogszabályok előírásaival összhangban végzik. Adatfeldolgozás céljára kizárólag az adott cél megvalósításához szükséges személyes adatok kerülnek továbbításra az egyes Adatfeldolgozók részére.

A Társaság részére jelentkezői adatok feldolgozását végző Adatfeldolgozók:

Adatfeldolgozó neve: MAGEX Solutions Kft.
Adatfeldolgozó címe: 1133 Budapest, Váci út. 76.,
Cégjegyzékszáma: 01-09-932024
Adatfeldolgozás célja: tárhely szolgáltatás, mail szolgáltatás

Adatfeldolgozó neve: Rózsa Ildikó (egyéni vállalkozó), mérlegképes könyvelő
Adatfeldolgozó címe: 8452 Halimba, Dózsa György utca 9.
Nyilvántartási szám: 14939085
Adatfeldolgozás célja: könyvelési feladatok, pénzügyi-munkaügyi feladatok ellátása

11. Harmadik személyek

A Társaság különleges, jogszabályban meghatározott esetekben jogosult és egyben köteles lehet a Munkavállalók személyes adatait továbbítani egyes harmadik személyek felé, így elsősorban, de nem kizárólagosan valamely bíróságnak, hatóságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, helyi önkormányzatnak, nemzetbiztonsági szolgálatnak. A Jelentkező jogosult adatainak harmadik személy felé irányuló továbbításáról tájékoztatást kapni, kivéve, ha a vonatkozó tájékoztatás nyújtása veszélyeztetné a továbbítás célját.

A Társaság adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely a következőket tartalmazza:

 • személyes adatok továbbításának időpontja;
 • az adattovábbítás jogalapja;
 • az adattovábbítás címzettje;
 • a továbbított személyes adatok köre.

12. Adattovábbítás

A Társaság kijelenti, hogy a Jelentkezők személyes adatait harmadik országba — tehát az Európai Unión kívüli országba – nem továbbít (vagy harmadik országban működő adatkezelő számára nem tesz elérhetővé).

13. Jelentkező adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Jelentkező jogai:

a) hozzáférési jog

A Jelentkező jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz, az adatkezelés céljáról, adatok kategóriáiról, címzettekről, tárolás időtartamáról, jogairól, az adatok forrásáról tájékoztatást kapjon.

A táraság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Jelentkező rendelkezésére bocsátja. A Jelentkező által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

b) helyesbítés és törlés

A jelentkező jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Jelentkező jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) törlés/elfeledtetés

A Jelentkező jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha megszűnt az adatkezelés cél, a Jelentkező visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

d) az adat kezelésének korlátozása;

A Jelentkező jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Jelentkező ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Jelentkező igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy a Jelentkező tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Jelentkező jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Jelentkező hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, elfeledtetésről, vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

az adathordozhatósághoz való jog

A Jelentkező jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság, ha az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során a Jelentkező jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

f) a tiltakozáshoz való jog

Az Jelentkező jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Jelentkező jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profil alkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Kivéve ha a döntés:

a) a Jelentkező és a Társaság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát a Társaságra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Jelentkező jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy a Jelentkező kifejezett hozzájárulásán alapul.

Eljárás a Jelentkező igénye esetén:

A Jelentkező a fentiek szerinti igényével vagy egyéb, személyes adatait érintő kérdésével vagy kérésével a jelen Tájékoztató elején megjelölt társaság képviselőjéhez fordulhat, az ott megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

A Társaság az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, a Táraság a kérelem elbírálásának határidejét meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól a Jelentkezőt előzetesen tájékoztatni kell.

Amennyiben a Jelentkező kérelme megalapozott, a Társaság a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtétével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad a Jelentkező részére. Ha a Társaság a Jelentkező kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok, illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles a Jelentkezőt a Társaság döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.

A Jelentkező a jogai gyakorlásával kapcsolatos költségek megtérítésére kizárólag abban az esetben kötelezhető, amennyiben a Társaság a Jelentkezőt a kérelme beérkezését követő 8 napon belül írásban tájékoztatta arról a körülményről, hogy kérelme túlzó jellegű, és ezzel egyidejűleg tájékoztatta az adminisztratív költség mértékéről, de a Jelentkező mindezen körülmények ellenére az igényét írásban fenntartotta. Az igény fenntartásának minősül, ha a Jelentkező a Társaság tájékoztatása ellenére nem vonja vissza kérelmét 5 munkanapon belül vagy az ügyintézési határidő végéig.

A költségek viselésére kötelezett Jelentkező a költséget vagy külön köteles megfizetni a Társaság által kibocsátott fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül.

Ha a Jelentkező a Társaság döntésével nem ért egyet, illetve ha a Társaság a vonatkozó fenti eljárási határidőt elmulasztja, úgy a Jelentkező a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

14. Felügyeleti Hatóság

Ha a Jelentkező úgy ítéli meg, hogy a Társaság általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
 • Honlap: http://naih.hu/
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36-1-391-140o Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Jelentkezőnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

15. Keresetindítási jog (Bírósághoz fordulás joga)

A Jelentkező — panasztételi jogától függetlenül - bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

A Társasággal mint magyar adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Amennyiben a Jelentkező az adatfeldolgozóval szembeni kíván bírósági eljárást kezdeményezni, úgy azt az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

A Jelentkező a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Amennyiben a Jelentkező szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Társaság egyoldalúan bármikor módosítsa.

Budapest, 2018. November 27.

Aktuális toborzási tájékoztató letöltése

X

Legfontosabb tudnivalók a számlázásról, hogy elkerüld a szigorú NAV büntetést

Add meg a neved, az e-mail címed, és már le is töltheted a tanulmányt!