Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / Tippek / Így változnak a tárgyi adóment…
Tippek - 2020.06.16. - 6 p. olvasás

Így változnak a tárgyi adómentes ügyletek számlázására vonatkozó szabályok

Bonácz Zsolt
Bonácz Zsolt Adótanácsadó, adószakértő
Figyelem

Ez a cikk több mint 1 éve frissült utoljára. Előfordulhat, hogy a tartalma már elavult.

2020. június 30-ig hatályos szabályozás szerint az Áfa tv. 85. § (1) bekezdése és 86. § (1) bekezdése szerint adómentességet élvező ügyletek esetében a számla helyett számviteli bizonylatot lehet kiállítani. A részleteket Bonácz Zsolt adószakértő foglalta össze a Billingósoknak.

Így változnak a tárgyi adómentes ügyletek számlázására vonatkozó szabályok

A jogszabályok alapján mi mentesül az adó alól?

 • ingatlan bérbeadása (kivéve kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás, közlekedési eszköz elhelyezése, parkolása);
 • postai szolgáltatás;
 • humán-egészségügyi szolgáltatás;
 • köznevelés;
 • felsőoktatás;
 • biztosítás;
 • egyes pénzügyi szolgáltatások;
 • egyes egyéb oktatások;

2020. július 1-jétől nem minden esetben lehet az Áfa tv. 85. § (1) bekezdése és 86. § (1) bekezdésében említett ügyletek esetében a számla helyett számviteli bizonylatot kiállítani.

Az Áfa tv. tételesen meghatározza, mely ügyletek esetében van lehetőség számla helyett számviteli bizonylatot készíteni.

Ezek a következők:

 • egyetemes postai szolgáltatás [Áfa tv. 85. § (1) bekezdés a) pont];
 • humán-egészségügyi ellátás keretében közszolgáltató által végzett sérült- vagy betegápolás és sérült- vagy betegszállítás, valamint az azokhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés [Áfa tv. 85. § (1) bekezdés b) pont];
 • emberi szövet, vér (ideértve a külön jogszabályban meghatározott labilis vérkészítményeket is), anyatej értékesítése, valamint ezekhez és az emberi szerv adományozásához szorosan kapcsolódó szolgáltatásnyújtás [Áfa tv. 85. § (1) bekezdés d) pont];
 • közszolgáltató által végzett szociális ellátás – külön térítési díj fejében biztosított étkeztetés kivételével - és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítések [Áfa tv. 85. § (1) bekezdés f) pont];
 • közszolgáltató által végzett gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység (külön térítési díj fejében biztosított étkeztetés kivételével) és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítések [Áfa tv. 85. § (1) bekezdés g) pont];
 • közszolgáltató által biztosított bölcsödei ellátás (külön térítési díj fejében biztosított étkeztetés kivételével) és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítések [Áfa tv. 85. § (1) bekezdés h) pont];
 • köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás, továbbá az Áfa tv. 85. § (2) bekezdésben meghatározott egyéb oktatás vagy képzés, valamint ezekhez szorosan kapcsolódó termékértékesítések [Áfa tv. 85. § (1) bekezdés i) pont];
 • közneveléshez kapcsolódó óvodai, diákotthoni és kollégiumi ellátás – külön térítési díj fejében biztosított étkeztetés kivételével), valamint az azokhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítések [Áfa tv. 85. § (1) bekezdés i) pont];
 • óvodai, tanári, oktatói, nevelői tevékenység végzése köznevelés, a szakképzés, illetve a felsőoktatás, továbbá az Áfa tv. 85. § (2) bekezdésben meghatározott egyéb oktatás vagy képzés keretében, ideértve az előző tevékenységekhez kapcsolódó magánóraadást is [Áfa tv. 85. § (1) bekezdés j) pont];
 • bírósági vagy más hatósági nyilvántartásba bejegyzett, vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés kinyilvánítására, gyakorlására létrehozott jogi személy által személyzet rendelkezésre bocsátása az Áfa tv. hivatkozott tevékenységek ellátása érdekében [Áfa tv. 85. § (1) bekezdés k) pont];
 • a bírósági vagy más hatósági nyilvántartásba bejegyzett, alapszabállyal (alapító okirattal) és tagsággal rendelkező, alapszabálya (alapító okirata) szerint és ténylegesen is nyereségszerzésre nem törekvő személy, szervezet által a tagok felé nyújtott szolgáltatása és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítések, ha az Áfa tv. foglalt feltételek fennállnak [Áfa tv. 85. § (1) bekezdés l) pont];
 • közszolgáltatás által teljesített sportolással, testedzéssel kapcsolatos szolgáltatások, ha azt az Áfa tv-ben meghatározott személyi kör felé nyújtják [Áfa tv. 85. § (1) bekezdés m) pont];
 • közszolgáltató vagy népi iparművész minősítéssel rendelkező személy, szervezet által a népművészeti, népi iparművészeti és iparművészeti termékek kiállításának, vásárának és bemutatójának szervezése, rendezése és az ahhoz szorosan kapcsolódó, jogszabály által meghatározott minősítés szerint zsűriszámmal ellátott, egyedi vagy meghatározott példányszámban, nem ipari gyártástechnológiával előállított népművészeti, népi iparművészeti és iparművészeti termék értékesítése [Áfa tv. 85. § (1) bekezdés n) pont];
 • közszolgálati rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtása, ide nem értve az annak keretében nyújtott kereskedelmi jellegű szolgáltatásokat [Áfa tv. 85. § (1) bekezdés o) pont];
 • biztosítás, viszontbiztosítás, biztosítói alkusz és közvetítő tevékenysége [Áfa tv. 86. § (1) bekezdés a) pont];
 • hitel-, pénzkölcsön és egyéb, ilyen jogviszonyt megtestesítő szolgáltatás nyújtása és közvetítése, valamint ezek hitelező általi kezelése [Áfa tv. 86. § (1) bekezdés b) pont];
 • a hitel nyújtásához kapcsolódó vagy egyéb biztosítéki célú kötelezettség vállalása és közvetítése, valamint ezek hitelező általi kezelése [Áfa tv. 86. § (1) bekezdés c) pont];
 • a folyó-, betét- és ügyfélszámlával, fizetéssel, átutalással, csekk-, egyéb pénzköveteléssel és pénzügyi eszközzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ezek közvetítését is, kivéve a követelés (kinnlevőség) behajtását [Áfa tv. 86. § (1) bekezdés d) pont];
 • magyar és külföldi törvényes fizetőeszközzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ideértve ezek közvetítését is [Áfa tv. 86. § (1) bekezdés e) pont];
 • jogi személyben, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben tulajdonosi (tagsági) jogviszonyt, valamint a hitelezési jogviszonyt megtestesítő vagyoni értékű jog átengedése és az ezekkel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ideértve ezek közvetítését is, de ide nem értve az ilyen jogviszonyt megtestesítő, materializált értékpapír kezelését és őrzését [Áfa tv. 86. § (1) bekezdés f) pont];
 • befektetési alap és a kockázati tőkealap kezelése, a biztosítástechnikai tartalékok fedezetét képező eszközök portfólió-kezelése, valamint a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és a foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény részére végzett portfólió-kezelés [Áfa tv. 86. § (1) bekezdés g) pont];
 • postai bélyeg névértéken történő értékesítése, amely belföldön postai szolgáltatás bérmentesítésére alkalmas, valamint az illetékbélyeg és más, fizetési kötelezettség teljesítésére, hatóság által kibocsátott bélyeg, jegy névértéken történő értékesítése [Áfa tv. 86. § (1) bekezdés h) pont];
 • a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték-szolgáltatás nyújtása, ideértve ezek közvetítését is, valamint a szerencsejáték szervezésére vonatkozó tevékenység gyakorlása jogának az állam által koncessziós szerződéssel történő átengedése [Áfa tv. 86. § (1) bekezdés i) pont];
 • ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása - kivéve kereskedelmi szálláshely- szolgáltatás, közlekedési eszköz elhelyezése, parkolása - [Áfa tv. 86. § (1) bekezdés l) pont];
 • a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt termék vagy szolgáltatás központi költségvetési szerv részére nemzetközi megállapodáson alapuló értékesítése, és a magyar állam vagy a képviseletében eljáró központi költségvetési szerv részére nemzetközi megállapodáson alapuló térítésmentes átadása [Áfa tv. 86. § (1) bekezdés m) pont]. 

Amennyiben a teljesített ügylet az Áfa tv. 85-86. §-ának valamely rendelkezése alapján tárgyi adómentességet élvez, de nem sorolható az előzőekben említett ügyletek közé, akkor számlát kell kiállítani, kivéve, ha nyugta kibocsátható. A nyugta helyett lehet számlát kiállítani.

Például 2020. július 1-jétől fogorvosi, fogtechnikai tevékenységet végző személy értékesítéseiről számlát köteles kiállítani, ha nyugtát nem állíthat ki.

Címkék

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top