Adatkezelési tájékoztató

A Billingo online számlázó adatkezelési tájékoztatója

Tartalomjegyzék

1. A tájékoztató célja

Jelen tájékoztatónk célja, hogy rögzítse a

 • Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
 • Cégjegyzékszám: 01-10-140802
 • Adószám: 27926309-2-41
 • Web: www.billingo.hu
 • Email: hello@billingo.hu
 • Képviseli: Sárospataki Albert vezérigazgató
 • a továbbiakban: Billingo vagy Adatkezelő,

mint Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikát, továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezeléssel érintettek, az Adatkezelő www.billingo.hu weboldalának, valamint a Billingo MobilAPP (a továbbiakban: weboldal) látogatói, partnerei, valamint az egyéb érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

A Billingo felhívja figyelmedet arra, hogy adatkezelői tevékenysége során különös hangsúlyt fektet arra, hogy az ügyfelei és ügyfelei által esetlegesen megadott személyes adatok kiemelt védelemben részesüljenek, azokat bizalmasan kezeli és minden tőle telhető biztonsági, technikai és technológiai, valamint szervezési intézkedést megtesz, melyek a személyes adatok legnagyobb biztonságát hivatottak garantálni.

Jelen szabályzat kialakításakor a Billingo különös tekintettel

 • az Alaptörvény;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • az Adózás rendjéről szóló 2017. év CL. törvény (a továbbiakban: Art.);
 • a digitális archiválás szabályairól szóló 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet (a továbbiakban ITM rendelet) rendelet
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. évi január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet);

rendelkezéseinek figyelembevételével járt el.

2. A Billingo tevékenységének ismertetése

A Billingo tevékenysége során gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok továbbá egyéni cégek és vállalkozók, őstermelők, adószámmal rendelkező magánszemélyek, valamint egyéb számla kibocsátására jogosult jogi, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére biztosít díjmentesen elérhető, valamint díjfizetéses felhő alapú számlázási szolgáltatást a weboldalon elérhető „Billingo” elnevezésű szoftver által (a továbbiakban: szolgáltatás).

A szolgáltatás igénybevétele során a weboldalon regisztrált felhasználók a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő számlát állíthatnak ki (elektronikus és nyomtatható verzióban) továbbá egyéb fizetős csomagokban foglalt többlet számlázási szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

A Billingo számlázási szolgáltatásnyújtása során jellemzően olyan céges adatokat használ fel, amelyek nyilvános adatbázisokból elérhetőek, azonban az általa nyújtott szolgáltatás során szükségszerű az adott természetes/magánszemélyek személyes adatainak kezelése, illetve feldolgozása.

A Billingo ezúton tájékoztat, hogy a nyilvános adatbázisban elérhető céges adatok, valamint az felhasználók által a Billingo részére továbbított természetes személyekre vonatkozó személyes adatok a szolgáltatásnyújtás során nem különíthetőek el, különös tekintettel arra, hogy az egyes céges vezetők és kapcsolattartók, valamint egyéni vállalkozók, egyéni cégek és őstermelők nevei, elérhetőségei szintén személyes adatoknak minősülnek.

3. A tájékoztató során használt fogalmak

3.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

3.2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

3.3. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

3.4. Adatfeldolgozó: aki az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzi és nem végez adatkezelési tevékenységet;

3.5. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.6. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

3.7. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

3.8. eDM (electronic Direct Mail): A direkt marketing egyik eszköze, levélreklám, marketing üzenet. Az Érintett erre irányuló előzetes hozzájárulását követően az Adatkezelő e-mail-ben reklámot, marketing üzenetet küld az Érintett email postafiókjába. Az Adatkezelő ajánlatát az Érintett személyre szabva kapja meg.

3.9. Érintett: az a természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adatait érinti;

3.10. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

3.11. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

3.12. Különleges adat: adatok, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

3.13. Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat - különösen a neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, telefonszám és az e-mail cím;

3.14. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3.15. Profilalkotás: a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Adatkezelő rögzíti, hogy a fogalommeghatározások a GDPR rendelet 4. cikkével összhangban állnak, amennyiben jelen adatvédelmi tájékoztató általad ismeretlen fogalmat tartalmazna, úgy azokat a 4. cikkben megismerheted.

4. Adatkezelési alapelvek

A Billingo által végzett adatkezelés megfelel a GDPR és az Infotv. adatkezelési elveinek, amelyek a következők:

4.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

4.2. Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtésének csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell történnie, és azokat nem szabad a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni.

4.3. Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

4.4. Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek.

4.5. Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

4.6. Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

4.7. Elszámoltathatóság elve: Az Adatkezelő felelős az elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

4.8. Az adatkezelés elvei mellett, közös követelmény a megfelelő tájékoztatás követelménye, mivel az adatkezelőknek bármely adatkezelési jogalap esetén tájékoztatniuk kell az érintetteket az adatkezelésről.

5. Az egyes adatkezelési tevékenységek

5.1. Billingos regisztrációval és fiókkal kapcsolatos adatkezelés

Felhasználóként a www.billingo.hu weboldalon a https://www.billingo.hu/regisztracio linken tudsz regisztrálni, mely regisztrációt követően saját felhasználói fiókot hozhatsz létre, amellyel lehetőséged nyílik a Billingo számlázási program ingyenes, illetve előfizetéshez kötött igénybevételére.

A weboldalt böngészve több regisztrációs opciót is találhatsz, amelyek segítségével számlázó programunk különböző időtartamú ingyenes verzióit biztosíthatjuk részedre, időszakosan, akár hosszabb időtávra is.

Ahhoz, hogy saját személyes fiókot hozhass létre szükséges a regisztrációd megerősítése, amelyet az email címedre küldött, automatikus levélüzenetben található link segítségével tudsz megtenni. A visszaigazolást követően már megadhatod a számlázáshoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatokat ezzel létrehozva a személyes profilodat.

Felhívjuk figyelmedet arra, hogy a Billingo kizárólag abban az esetben köteles, illetve jogosult a regisztrációhoz kötött szolgáltatás vagy kedvezmény biztosítására, illetve sütik, valamint hírlevél küldésére, amennyiben ahhoz hozzájárulásodat adod. A weboldalon könnyedén hozzájárulhatsz az adatkezeléshez a check-box használatával, azonban mielőtt bármihez is hozzájárulnál kérjük mindenképpen olvasd el az adatvédelmi tájékoztatónkat, illetve általános szerződési feltételeinket.

Adatkezeléssel érintett adatok köre az érintett neve, email címe, címére vonatkozó adatok: ország, irányítószám, település, kerület, közterület neve, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó; kapcsolattartó telefonszáma; adószáma; bankszámlaszáma, közösségi (EU) adószáma; bankszámlaszáma; nyilvántartási száma
Adatkezelés célja a Billingo weboldalán történő regisztráció és annak megerősítése; saját személyes fiók létrehozása annak érdekében, hogy használhasd a Billingo számlázóprogramot, továbbá, hogy jogosultság esetén részt vehess a Billingo támogatói programjaiban
Adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulásod a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján
Adatkezelés időtartama meg nem erősített regisztráció esetén a regisztrációtól számított 6 hónapig, megerősített regisztráció esetén az utolsó bejelentkezéstől számított 10 évig, illetve a törlésre irányuló kérelmedig vagy az általad regisztrált érintett törlésre irányuló kérelméig

5.2. Billingo számlázási program megszokott használatával kapcsolatos adatkezelés

A számlázási szolgáltatás igénybevétele esetén közötted és a Billingo között a Billingo ÁSZF-e szerinti szerződés jön létre.

Felhasználóként lehetőséged van telefonos úton is előfizetni a Billingo szolgáltatásaira. A telefonos előfizetéssel kapcsolatos adatkezelésre a 9.2. pont rendelkezései az irányadók.

Adatkezeléssel érintett adatok köre az érintett neve, email címe, címére vonatkozó adatok: ország, irányítószám, település, kerület, közterület neve, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó; kapcsolattartó telefonszáma; adószáma; bankszámlaszáma, közösségi (EU) adószáma; bankszámlaszáma; nyilvántartási száma
Adatkezelés célja a Billingo szolgáltatásainak igénybevétele, kapcsolattartás, szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítése
Adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján
Adatkezelés időtartama a szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő ideig, így a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig, a Billingo által kibocsátott számlák tekintetében az Art. és GKM rendelet rendelkezéseinek megfelelően 8 évig

5.3. Kapcsolatfelvétel, ügyfélszolgálat és panaszkezelés weboldalon vagy telefonon keresztül

A Billingo a weboldalán a https://www.billingo.hu/kapcsolat linken nyújt lehetőséget arra, hogy email útján kapcsolatba léphess vele. Amennyiben prémium előfizetéssel rendelkezel, úgy a Billingo telefonos ügyfélszolgálatot is biztosít részedre, amelyet megelőzően előzetes hozzájárulásodat kérhetjük a személyes adatkezelés vonatkozásában.

Adatkezeléssel érintett adatok köre az érintett neve és email címe, illetve további, az érintett által önkéntesen, az emailen keresztül, vagy telefonon megadott személyes adatok
Adatkezelés célja az érintett és a Billingo közötti kapcsolatfelvétel, panaszkezelés, ügyfélszolgálat biztosítása, és az érintett tájékoztatása
Adatkezelés jogalapja az érintett, valamint további természetes személyek létfontosságú érdekében védelme, illetve jogos érdekében érvényesítése és az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján
Adatkezelés időtartama az érintett törlésre irányuló kérelméig illetőleg a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig

5.4. Kapcsolattartóval kapcsolatos adatok kezelése

Tekintettel a Billingo szolgáltatásának jellegére, könnyen elképzelhető, hogy a weboldalon található kapcsolattartási lehetőségnél esetleg könyvelőd, vagy egyéb kapcsolattartód adatait adod meg, amelyről a Billingo külön nem tud meggyőződni. Mivel azonban a kapcsolattartók neve, email címe és telefonszáma mind személyes adatnak minősül és a Billingo az adatkitöltést és mentést követően azokat kapcsolattartás, illetve hírlevél küldés vagy piackutatás céljából felhasználhatja, adatkezelési tevékenység jön létre.

Habár jelen tájékoztató egyes pontjaiban feltüntetésre került már a kapcsolattartók adatira vonatkozó felhívás fontosnak tartjuk, hogy külön is jelezzük neked, hogy regisztrációd vagy a személyes fiókod létrehozása során, amennyiben tőled független kapcsolatartód vagy könyvelőd, illetve egyéb képviselőd személyes adatait adnád meg, úgy kizárólag akkor jársz el jogszabály-szerűen, amennyiben rendelkezel az érintett személy kifejezett engedélyével és felhatalmazásával a regisztráció vagy fiók létrehozás kapcsán felmerült adatszolgáltatáshoz. A Billingo nem vállal felelősséget az előbbiekben nevezett hozzájárulás és felhatalmazás hiányából fakadó esetleges következményekért, ezért kérünk mindenképpen gondoskodj arról, hogy ezekkel hozzájárulásokkal és felhatalmazásokkal a regisztráció megkezdése és a fiók létrehozása előtt rendelkezz és szükség esetén igazolni is tudd meglétüket.

Amennyiben bármely egyéb jogviszony keletkezne közötted és a Billingo között, úgy az egyes külön megállapodásokban külön rögzítjük a kapcsolattartókra vonatkozó rendelkezéseket azzal, hogy jelen szabályzatban foglaltakat szintén irányadónak tekintjük az egyes független szerződések esetében.

Adatkezeléssel érintett adatok köre az érintett neve, email címe, telefonszáma
Adatkezelés célja a Billingo szolgáltatásainak igénybevétele, kapcsolattartás, hírlevél küldés; piackutatás
Adatkezelés jogalapja az érintett, valamint további természetes személyek létfontosságú érdekének védelme, illetve a felek jogos érdekének érvényesítése vagy az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján
Adatkezelés időtartama az érintett törlésre irányuló kérelméig, illetve a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig

5.5. Hírlevél szolgáltatás

A weboldalon elérhető hírlevélszolgáltatásra a regisztrációddal egyidejűleg, illetve a „Legyél mindig naprakész!” elnevezésű lehetőségek alatt tudsz feliratkozni, amelyet követően számlázással, valamint a számlainformációs szolgáltatással kapcsolatos naprakész hírekről és a Billingo által nyújtott akciókról szerezhetsz tudomást.

Amennyiben nem szeretnél több Billingo hírlevelet kapni, akkor a hírlevélben található leiratkozás opciót választva leiratkozhatsz a Billingo hírleveléről, azonban fontos tudnod, hogy a leiratkozással a fiókodat még nem törlöd, továbbá fiókod törlése esetén a Billingo hírlevél szolgáltatásáról külön szükséges leiratkoznod, ha a fiókod törlését követően további hírleveleket már nem szeretnél kapni.

Tájékoztatunk, hogy a hírlevél szolgáltatás során a hozzájárulásod alapján jogosultak vagyunk nem kizárólag a saját, hanem közvetett módon a szerződött partnereink ajánlatainak a továbbítására is. Azonban azt kifejezetten rögzítjük, hogy a szerződött partnereink részére a személyes adataid semmilyen módon nem kerülnek továbbításra, kizárólag közvetett hírlevél szolgáltatás történik.

Adatkezeléssel érintett adatok köre az érintett neve és email címe, IP cím
Adatkezelés célja az érintett és a Billingo közötti kapcsolatfelvétel, hírlevél szolgáltatás, elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet (hírlevél, reklám) küldése
Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján
Adatkezelés időtartama az Érintett leiratkozásra irányuló kérelméig, illetőleg a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig

Tájékoztatunk, hogy a Billingo a tevékenységéből fakadóan egyes céges adatbázisokhoz adatbázis-átruházási szerződés útján jut hozzá, mely adatbázisokban szereplő adatok nyilvánosan hozzáférhető céges nyilvántartásból származnak, így kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az adatok gyűjtését végző társaságok adatkezelési gyakorlata a hatályos közösségi és hazai jogszabályoknak maradéktalanul megfeleljen. Az adatok gyűjtését végző társaság és a Billingo között létrejött adatbázis-átruházási szerződésben a felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységüket a jogszabályoknak, az adatvédelmi tájékoztatókban foglaltaknak betartásával, valamint az érintettek jogainak a szem előtt tartásával végezzék.

A hírlevélszolgáltatási tevékenységünkhöz harmadik személy segítségét is igénybe vesszük, mely megbízás értelmében a Billingo által vásárolt adatbázisban szereplő, valamint saját hírlevél feliratkozói adatokat tartalmazó adatbázisunkat a The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) részére továbbítjuk annak érdekében, hogy részünkre hírlevél küldési szolgáltatást nyújtson.

5.6. Piackutatás

A Billingó nagyságrendileg negyedévente piackutatást végez minőségbiztosítás céljából regisztrált felhasználói között. A piackutatás alapján a Billingo tudomást szerezhet aktív felhasználói bázisáról, a felhasználói szokásokról, valamint egyes felhasználói javaslatokról továbbá arról, hogy felhasználói mennyire elégedettek a szolgáltatásával.

Az egyes piackutatások során a Billingo hírlevél szolgáltató partnerén keresztül saját szolgáltatásához kapcsolódó kérdőíveket küld ki a felhasználói által megadott email címekre.

Amennyiben az egyes kérdőíveken a felhasználók egyéb megjegyzéseket nem tehetnek, úgy a Billingo a kitöltött kérdőívek alapján statisztikai adatokat értékel.

Adatkezeléssel érintett adatok köre az érintett neve és email címe
Adatkezelés célja minőségbiztosítás
Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján
Adatkezelés időtartama az Érintett leiratkozásra vagy törlésre irányuló kérelméig, illetőleg a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig

5.7. Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére történő adattovábbítás

Tájékoztatunk, hogy az Áfa tv. 10. számú melléklet 1. pontjában foglalt rendelkezés alapján valamennyi belföldön teljesített termékértékesítéséről - ide nem értve az Áfa tv. 89. § szerinti termékértékesítést -, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról szükséges adatot szolgáltatni a NAV részére. Erre tekintettel továbbra is lehetőséget biztosítunk arra, hogy valamennyi kiállított számlád eljusson a NAV elektronikus rendszerébe és ezzel teljesíthesd a számláiddal összefüggő Áfa tv. szerinti jelenlegi és jövőbeli kötelezettségedet.

Tekintettel a jogszabályi környezet változásaira a Billingo különös figyelmet fordít arra, hogy naprakész információkkal tudjon ellátni jelen alpont szerinti adatkezelési tevékenységéről!

A számlázó program adatexport funkciója arra szolgál, hogy az ellenőrzés alá vont adóalany NAV által kezelhető elektronikus formában és módon továbbíthassa valamennyi számlája teljes adattartalmát a revízió részére. Ennek megfelelően az adatexport az adóalany valamennyi számlázó programmal előállított számlájának adattartalmát érinti, nem csak azon számlákét, amelyekről adatot kell szolgáltatnia.

5.8. Hatósági megkereséssel összefüggő adattovábbítás

A Billingo bármely bíróság vagy hatóság jogszabályon alapuló megkeresés alapján kötelezhető egyes adott érintettre vonatkozó személyes adatátadására. Jelen pontban nevezett megkeresés alapján a megkeresést foganatosító részére személyes adatot csak olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5.9. Online tanulmányok letöltése

A Billingo lehetőséget biztosít arra, hogy online számlázással kapcsolatos tanulmányokat tölthess le weboldaláról, melyekhez a https://www.billingo.hu/tudnivalok-a-szamlazasrol linken történő regisztrációt követően juthatsz hozzá.

Adatkezeléssel érintett adatok köre az érintett neve és email címe
Adatkezelés célja online számlázással kapcsolatos Billingo által összeállított tanulmányok letöltése, azokhoz történő hozzáférés biztosítása
Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján
Adatkezelés időtartama az érintett törlésre irányuló kérelméig illetőleg a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig

5.10. Álláshirdetések

A Billingo anonim álláshirdetéseket nem ad fel, továbbá a kérés nélkül érkezett pályázatokat, amennyiben azok további kezelése nem indokolt, haladéktalanul töröljük. Amennyiben a pályázó felvételre kerül, további adatkezelésre vonatkozó hozzájárulást kérünk a pályázótól. Sikertelen pályázat estén az állásra jelentkezők külön hozzájárulásával a Billingo megtarthatja az egyes pályázatokat abból a célból, hogy a későbbiekben állásajánlatával megkereshesse a korábban jelentkezőket.

Adatkezeléssel érintett adatok köre érintett neve, telefonszáma, email címe, lakcíme, beszélt nyelvek, végzettsége, korábbi munkahelyek, valamint az önéletrajzban szereplő, önkéntesen megadott személyes adatok
Adatkezelés célja az érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel, a munkaviszony létrehozása
Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján
Adatkezelés időtartama amennyiben a beérkezett önéletrajzok további kezelése nem indokolt haladéktalanul, de legfeljebb 6 hónapig, sikertelen pályázat esetén a pályázó hozzájárulásával a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig vagy az érintett törlésre irányuló kérelméig

5.11. Közösségi média megjelenés

A Billingo az alábbi közösségi platformokon képviselteti magát, így az alábbi profilokat kezeli:
https://www.facebook.com/hellobillingo/ https://www.linkedin.com/company/billingo/ https://instagram.com/billingo.hu/

A közösségi média felületek üzenőfalán közzétett tartalmakra a Facebook vonatkozásában az oldalakon található „like” vagy „tetszik” linkre kattintva, az Instagram oldalon a „follow” vagy „követem” linkre kattintva, míg a LinkedInen a „connect” linkre kattintva iratkozhat fel, illetve küldhetsz privát üzenetet a Billingo részére.

Adatkezeléssel érintett adatok köre az érintett neve, képmása, továbbá az egyéb, önkéntesen magáról megosztott adatok is láthatóak, illetve elérhetőek el
Adatkezelés célja kapcsolatfelvétel, tájékoztatás az aktuális információkról, az Adatkezelőt érintő hírekről, eseményekről
Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján
Adatkezelés időtartama az érintett a Facebook vonatkozásában az érintett törlés iránti kérelméig illetőleg a „követés leállításáig”, az Instagramon „unfollow” vagy „kikövetés”, a LinkedInen pedig a „remove connection” linkre kattintva iratkozhat le a Billingo egyes közösségi média felületeinek a követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

5.12. Meghívók

A Billingo meghívót küldhet az általad https://www.billingo.hu/affiliate/send-invitation linken megadott címzettnek, mely meghívó tartalmazza a szolgáltatásunkra vonatkozó ajánlót továbbá a szolgáltatás igénybevételére felhívó üzenetet. A meghívó az általad létrehozott személyes fiókban a https://www.billingo.hu/affiliate/sent-invitations linken rögzítésre kerül.

A meghívóküldéssel elfogadod, hogy csak olyan címzett nevét és email címét adhatod meg, amely címzett meghívó küldésre irányuló adatfelhasználási engedélyével rendelkezel. A Billingo nem vállal felelősséget a tekintetben, ha a címzett adatkezelési hozzájárulását a meghívó küldéshez nem szerezted meg vagy, ha a címzett nevét és email címét pontatlanul adtad meg. A meghívó elküldésével felhatalmazod a Billingot arra, hogy helyetted és nevedben meghívót küldjön el az általad megjelölt címzettnek, oly módon, hogy a meghívó feladójaként technikai okokból a Billingo kerül feltüntetésre, azonban az elküldött meghívó általad küldött üzenetnek minősül, így a meghívó tartalma nem minősül a Billingo által tett ajánlatnak, reklámnak vagy más eDM kommunikációnak.

Tájékoztatunk, hogy a meghívó küldéssel elfogadod, hogy az meghívó tartalma a Billingo által kerül meghatározásra, mely általad nem módosítható. A Billingo által meghatározott tartalom kizárólag a szolgáltatásunkkal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazhat.

Adatkezeléssel érintett adatok köre az érintett címzett neve, email címe
Adatkezelés célja a Billingo szolgáltatásának ajánlása, meghívó küldése potenciális partnerek részére
Adatkezelés jogalapja Adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján
Adatkezelés időtartama a felhasználó vagy az érintett címzett törlésre irányuló kérelméig illetőleg a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig

5.13. Felhasználói vélemények, blogposztok

A Billingo weboldalán megtalálhatóak egyes elégedett felhasználóink ajánlásai és véleményei, míg a Billingo szakmai partnerei részére biztosítja, hogy blogjában publikálhassanak.

A felhasználók, illetve szakmai partnerek hozzájárulásának birtokában a Billingo jogosult nevüket és képmásukat a weboldalán megjeleníteni.

Adatkezeléssel érintett adatok köre az érintett címzett neve, email címe, képmása
Adatkezelés célja felhasználó vélemények és szakmai partnerek publikációinak megjelenítése
Adatkezelés jogalapja Önkéntes hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján
Adatkezelés időtartama a felhasználó vagy az érintett törlésre irányuló kérelméig illetőleg a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig

5.14. Postai feladás szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok beszerzése

A Billingo a weboldalának rendszerén belül kiállított számla vagy más bizonylat esetén vállalja, hogy megrendeli a Felhasználó által online kiválasztott postai szolgáltatást, postai kézbesítést vagy szállítást a Felhasználó által megadott címre.

Adatkezeléssel érintett adatok köre Az ügyfél családi- és utóneve (cégneve), lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely) vagy székhely, levelezési cím, az ügyfél által küldendő levél esetében a címzett neve, címe.
Adatkezelés célja A postai feladás szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok beszerzése, a szolgáltatás teljesítésének biztosítása, ügyféltájékoztatás, postai szolgáltató tájékoztatása
Adatkezelés jogalapja Szerződéses kötelezettség teljesítése és az Adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pontja alapján
Adatkezelés időtartama a felhasználó vagy az érintett törlésre irányuló kérelméig illetőleg a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig

5.15. Pályázatfigyelő szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok beszerzése

A Billingo a weboldalán belül a már regisztrációval és megfelelő előfizetéssel rendelkező felhasználók számára pályázatfigyelő szolgáltatást biztosít. A pályázatfigyelő szolgáltatás keretein belül a Billingo ingyenes pályázati előminősítés lehetőségét biztosítja, melynek használatával a Billingo az előminősítés során magadott adatokat alvállalkozójának kiértékelés céljából átadja. Az előminősítés pályázat típusától függően lehet A) vállalkozói vagy B) lakossági. Azon ügyfeleknek, akik a Pályázatfigyelő Pro csomagját vásárolják meg, C) havi egy órás ingyenes pályázati tanácsadást biztosít a Billingo, alvállalkozó által. Ilyenkor a felhasználónak lehetősége van preferált munkanapokat és idősáv megadására, melyet a Billingo átad alvállalkozójának.

A) Céges előminősítés

Adatkezeléssel érintett adatok köre - Kapcsolattartó adatai: vezetéknév, keresztnév, irányítószám, település, email cím, telefonszáma
- Vállalkozás adatai: Pályázó cég neve, Székhelye, Adószáma, Főtevékenysége, Vállalkozás gazdasági formája, Könyvvitel módja, Vállalkozás alapítása, Mezőgazdasági bevétel aránya, Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, Korábbi pályázati előélet
Adatkezelés célja A pályázatfigyelői szolgáltatáshoz kapcsolódó előminősítési adatok beszerzése, a szolgáltatás teljesítésének biztosítása, ügyféltájékoztatás, alvállalkozói szolgáltatás teljesítésének biztosítása
Adatkezelés jogalapja Szerződéses kötelezettség teljesítése és az Adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pontja alapján
Adatkezelés időtartama a felhasználó vagy az érintett törlésre irányuló kérelméig illetőleg a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig

B) Lakossági előminősítés

Adatkezeléssel érintett adatok köre - Pályázó adatai: vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, megvalósítás helyszíne (település) megvalósítás helyszínének (település) irányítószáma
- A fejleszteni kívánt ingatlanra vonatkozóan megadandó adatok különösen, de nem kizárólagosan: lakóhely címe bejelentési időpontja, tulajdonjog mértéke, eltartott gyermekek lakóhelye, felújítás és ingatlan-nyilvántartási besorolás, fejlesztés költségei
- Pályázat feltételei körében: társadalombiztosítási jogviszony adatai, adó és köztartozással kapcsolatos információk, önerő mértéke
Adatkezelés célja A pályázatfigyelői szolgáltatáshoz kapcsolódó előminősítési adatok beszerzése, a szolgáltatás teljesítésének biztosítása, ügyféltájékoztatás, alvállalkozói szolgáltatás teljesítésének biztosítása
Adatkezelés jogalapja Szerződéses kötelezettség teljesítése és az Adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pontja alapján
Adatkezelés időtartama a felhasználó vagy az érintett törlésre irányuló kérelméig illetőleg a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig

C) Ingyenes havi egy órás ingyenes pályázati tanácsadás

Adatkezeléssel érintett adatok köre Felhasználó adatai: vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám
Adatkezelés célja A pályázatfigyelői szolgáltatáshoz kapcsolódó ingyenes pályázatírói tanácsadáshoz tartozó adatok beszerzése, a szolgáltatás teljesítésének biztosítása, alvállalkozói szolgáltatás teljesítésének biztosítása
Adatkezelés jogalapja Szerződéses kötelezettség teljesítése és az Adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pontja alapján
Adatkezelés időtartama a felhasználó vagy az érintett törlésre irányuló kérelméig illetőleg a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig

5.16. Sütik

Felhívjuk figyelmedet arra, hogy a Billingo szabályzata a weblapján az adatvédelmi tájékoztatótól eltérő tájékoztatóként érhető el és ismerhető meg a weblap megnyitásakor vagy a www.billingo.hu/sutibeallitasok linkre kattintva.

5.17. Egyéb, eseti hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Tájékoztatni szeretnénk a kedves felhasználókat, hogy a Billingo működése, szolgáltatásainak az igénybevétele során előfordulhatnak, illetve megvalósulhatnak a fenti 5. pontban felsorolt adatkezelési körökön túl egyéb, esetei jellegű adatkezelések. Ilyen esetek elfordulása esetén az adatkezelés megvalósulása előtt igyekszünk minden esetben felvenni a kapcsolatot az érintettekkel, melynek keretein belül tájékoztatjuk őket az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idejéről, valamint az érintett adatok köréről, és írásbeli hozzájárulásukat kérjük az adatkezelés megvalósításához.

5.18. A Billingo céginformáció szolgáltatásához kapcsolódó adatkezelés

A Billingo céginformációs szolgáltatását használva lehetőséged nyílik arra, hogy a Magyarországon nyilvántartásba vett gazdasági társaságok, illetve egyéni vállalkozók adatait követlenül a Billingo rendszeréből elérd. Tájékoztatunk, hogy ezen adatokra a cégnyilvántartás, továbbá EVNY nyilvános és mindenki számára elérhető, közhiteles nyilvántartásából tettünk szert, abból a célból, hogy megkönnyítsük számodra a céges, illetve egyéni vállalkozói adatok elérést. Tájékoztatunk, hogy a GDPR Rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései alapján ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak, így azokra a GDPR Rendelet, illetve az Info tv. hatálya nem terjed ki. A Billingo természetesen ezen céges adatok esetében is minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az adatbázisban lévő adatok védelme biztosított legyen, az adatbázis egészéhez jogosulatlan harmadik személyek a szolgáltatás rendeltetésszerű használatán túl ne férjnek hozzá.

5.19. Nyereményjáték

Adatkezeléssel érintett adatok köre az Érintett neve, email címe, címére vonatkozó adatok: ország, irányítószám, település, kerület, közterület neve, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó; kapcsolattartó telefonszáma; adószáma; bankszámlaszáma, közösségi (EU) adószáma; bankszámlaszáma; nyilvántartási száma; képmása
Adatkezelés célja részvétel a nyereményjátékban, valamint a nyertesek nevének és képmásának a közzététele az Adatkezelő által kiadott online és nyomtatott sajtótermékekben, weboldalon.
Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján
Adatkezelés időtartama A nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó személyes adatok a nyereményjáték zárását követő 120 napon belül kerülnek törlésre. A nyertesen közzétett képmása és neve a nyereményjáték zárását követő 3 éven belül kerül törlésre.

5.20. Átalányadó Asszisztens

A Billingo Átalányadó Asszisztens és Átalányadó Asszisztens Plusz Szolgáltatásának keretein belül az alább rögzített adatkezelési tevékenység valósul meg, azzal, hogy az átalányadó beállítások, az adókedvezmények és a bevallások kiszámításához megadni szükséges adatok pontos körét a Szolgálatás felülete tartalmazza.

A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Szolgáltatás keretein belül kezelt adatokat csak és kizárólag a Szolgáltatás keretein belül és annak teljesítésére használja fel és tárolja, a kezelt adatokat harmadik félnek nem továbbítja, nem hozza tudomására.

Adatkezeléssel érintett adatok köre a) Átalányadó beállítások keretein belül megadott adatok
b) Adókedvezményekre vonatkozóan megadott adatok
c) Adókedvezmények számításához szükséges adatok
d) Bevallásokhoz szükséges adatok köre
Adatkezelés célja a Billingo Átalányadó Asszisztens szolgáltatásainak igénybevétele, szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítése
Adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján; szerződéses kötelezettség teljesítése a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatkezelés időtartama a szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő ideig, így a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig, a Billingo által kibocsátott számlák tekintetében az Art. és GKM rendelet rendelkezéseinek megfelelően 8 évig.

5.21. Számlázási adatok anonimizált kezelése

A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Billingo az online számlázó rendszer által kiállított számlák adatait statisztikai, kutatási és elemzési célból anonimizáltan, azaz az egyénekre nem visszavezethető módon saját felhasználásra kezeli és tárolja.

Tájékoztatunk, hogy a fentiek eredményeképpen létrejött adatbázis a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a Billingo szerzői jogi védelem alatt álló szellemi termékét képezi, amelyet a Billingo jogosult a fentiek alapján részben vagy akár egészben nyilvánosságra hozni.

A fentiekre, illetve a GDPR Rendelet (26) bekezdésére való hivatkozással tájékoztatunk, hogy ezen anonimizált adatok, illetve adatbázis nem minősül személyes adatnak, a felhasználók üzleti titkának, vagy egyénekre levezethető gazdasági adatnak.

A Felhasználó az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kijelenti, hogy ezen tájékoztatást elolvasta és megértette.

5.22. Billingo Faktoring

A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Billingo Faktoring szolgáltatás igénybevétele esetén a faktorálásra szánt bizonylat, számla, illetve az azon szereplő adatok, továbbá a Felhasználó e-mail címe, illetve telefonszáma a Billingo által átadásra kerülnek a digitális faktoring szolgáltatás nyújtó PÉNTECH Financial Solutions Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 73. mfszt 1. ajtó; Cg. 01-10-141973; adószám: 32033906-2-41, a továbbiakban: Péntech) részére, aki az adatátadást követően önálló adatkezelőként, saját jogon kezeli tovább a faktoring szolgáltatás teljesítéséhez átvett ezen, illetve a Felhasználó által közvetlenül a Péntech-nek megadott adatokat.

Tájékoztatunk, hogy a faktoring szolgáltatás elindításával a fenti adattovábbítási hozzájárulást a Billingo a Felhasználó által kifejezettnek és megadottnak tekinti.

Tájékoztatunk, hogy a Péntech részére faktorálás céljából átadott bizonylat, számlák faktorálási státuszát a tekintetében a Billingo státuszt adatokat szolgáltat, amely tekintetében a Billingo a Péntech adatfeldolgozójaként jár el.

5.23. Követeléskezelési Szolgáltatás

A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a követeléskezelési szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződés megkötésének céljából a Billingo az alább rögzített adatokat átadja a LAB Factor Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg: 01-09-330192; Adószám: 25844168-2-42, Székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4. 3. em. 5. ajtó, a továbbiakban: LAB Factor) részére, aki az adatátadást követően önálló adatkezelőként, saját jogon kezeli tovább a követeléskezelési szolgáltatás teljesítéséhez átvett, illetve a Felhasználó által közvetlenül a LAB FActornak megadott adatokat.

Tájékoztatunk, hogy a követeléskezelési szolgáltatás elindításával a fenti adattovábbítási hozzájárulást a Billingo a Felhasználó által kifejezettnek és megadottnak tekinti.

Átadásra kerülő adatok:

 • Követeléskezelésre átadott számla adatai,
 • Bllingo Felhasználó neve,
 • Billingo Felhasználó e-mail,
 • Billingo Felhasználó telefonszáma,
 • Billingo Felhasználó bankszámlaszáma,
 • Billingo Felhasználó kapcsolattartójának neve,
 • Billingo Felhasználó kapcsolattartójának e-mail címe,
 • Billingo Felhasználó kapcsolattartójának telefonszáma,
 • Adós e-mail címe,
 • Adós telefonszáma,
 • Adós kapcsolattartójának neve (opcionálisan),
 • Megjegyzések (opcionálisan)
 • Egyéb követeléshez Billingo Felhasználó által csatolt dokumentumok (opcionálisan)

6. Profilalkotás és automatizált döntéshozatal

A Billingo annak érdekében, hogy minél kézenfekvőbb és számodra releváns tartalmat szolgáltathasson részedre az 5.5. pont szerinti adatkezelési tevékenysége keretében profilalkotást és automatizált döntéshozatallal végzett profilalkotást végez, melyhez a hírlevélszolgáltatásra történő feliratkozással önkéntes és kifejezett hozzájárulásodat adod.

A profilalkotás és automatizált döntéshozatallal végzett profilalkotás vonatkozásában az alkalmazott logika, hogy a weboldalon megadott adataid szerint a Billingo meghatározhassa, hogy milyen típusú marketing célú üzenet érdekelhet. A profilalkotással a Billingo olyan marketing célú üzenetekkel kereshet meg, amely nagy valószínűséggel megfelel a preferenciáidnak, azaz céges profilodnak.

A profilalkotás várható következménye, hogy olyan típusú marketing célú üzeneteket kaphatsz az általad önkéntesen megadott csatornákon keresztül (telefonon, e-mailben), amelyek egyéni igényeidhez jobban igazodnak, ezáltal pedig érdekesebbek és hasznosabbak lehetnek a számodra.

7. Adatfeldolgozók

7.1. A személyes adatok egyes csoportjaihoz az alábbi adatfeldolgozók szükség szerint - a vonatkozó adatkezelési elveket szem előtt tartva - hozzáférhetnek.

7.2. Az egyes személyes adatokat a Billingo, illetve a Billingoval munkajogviszonyban vagy szerződéses jogviszonyban álló személyek jogosultak megismerni, és kezelni, azokkal műveleteket végezni. Jelen pontban nevezett személyek az adatokat bizalmasan kezelik, tekintettel arra, hogy a Billingoval kötött szerződéseik értelmében titoktartási kötelezettség terheli a Billingo alkalmazottait, illetve a Billingo részére informatikai, könyvelési továbbá direkt marketing szolgáltatást nyújtó szerződéses partnereket, mely értelmében a megismert adatokat a jogviszonyukra irányuló célokon túl nem dolgozhatják fel továbbá harmadik személy részére azokat nem továbbíthatják. Az adatkezelésben résztvevő személyek feladatait, hozzáférési jogait és kötelezettségeit a Billingo belső szabályzatban és adatfeldolgozói megállapodásokban szabályozza. Azok betartásáért a munkavállalók munkajogi, míg jelen pontban nevezett szerződéses partnerek polgári jogi felelősséggel tartoznak. A fentieken túl az érintettekre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, vagy az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatfeldolgozó neve Elérhetőség Feladatok
„Horváth és Társa” Kft. 1065 Budapest, Nagymező u. 3. Könyvelési feladatok
Amazon Web Services www.aws.amazon.com Tárhelyszolgáltató
Freshworks Inc. www.freshworks.com/eu/ Ügyfélszolgálati rendszer
Sentry www.sentry.io Software fejlesztések támogatása
Hotjar www.hotjar.com Honlap fejlesztési támogatói szolgáltatások
Atlassian www.atlassian.com Software fejlesztések támogatása
SAP Sales & Service Cloud www.sap.com Ügyfélkezelési (CRM) feladatok
SAP Emarsys www.emarsys.com Digitális marketing-automatizációs szolgáltatás
dr. Gyetvai Zalán ügyvéd 1011 Budapest, Fő utca 41. 3/2. Adatvédelmi tisztviselő, jogi szolgáltatások teljesítése
Black Cell Magyarország Kft. 1064 Budapest, Vörösmarty utca 67. IV. em. 2. Információbiztonsági felelős
REWORKS Szerviz Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 46. Rendszergazda, hálózati szolgáltatások
CustomerView www.customerview.net Ügyfélszolgálat folyamatokat fejlesztése, minőségbiztosítási ügyfélfelmérések készítése
VOOV Kft. 9400 Sopron, Bem utca 3. Informatikai fejlesztő szolgáltatások
Hibridlevél Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 107-113. Postai szolgáltatás alvállalkozói feladatainak teljesítése, postai küldemények feladása
Gordius Solutions Tender Kft 1054 Budapest Hold utca 8. 5. emelet 3 Pályázatfigyelés szolgáltatás alvállalkozói feladatainak teljesítése, előminősítések kiértékelése, előminősítés elvégzése és konzultáció biztosítása
Training Hungary Kft 1095 Budapest, Soroksári út 48. Hírlevél szolgáltató
Benhauer Sp. z.o.o. (Salesmanago) Lengyelország - 31-352 Kraków, ul. Grzegórzecka 21 Digitális marketing-automatizációs szolgáltatás
VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 1112 Budapest, Balatoni út 2/A. 5. em. Live pay előfizetési szolgáltatás

7.3. Az adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. Az adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Billingo rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljukra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Billingo rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

8. Adatfeldolgozás

8.1. A kiállított számlákkal kapcsolatos adatfeldolgozás

A számláid kiállítása során a partnereid nevét, lakóhelyét, adószámát, telefonszámát és rendelési tételét, valamint a számlára kerülő megjegyzéseidet tudod rögzíteni, mely felvitt adatok tartalmazhatnak különleges adatokat is.

A Billingo kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználói, így az általad is kiállított számlákon szereplő jelen fejezetben megnevezett adatok tekintetében, mint adatfeldolgozó jár el.

A Billingo rögzíti, hogy a kiállított számlákat és a rajtuk esetlegesen szereplő személyes adatokat kizárólag archiválás céljából rögzíti informatikai rendszerében, illetve jelen tájékoztató 5.7. és 5.8. pontjában foglalt kivételektől eltekintve, azokat semmilyen további célra nem használja fel.

A Billingo kijelenti, hogy a kitöltött számlákon szereplő adatok tekintetében kizárólag azok Adatkezelő informatikai rendszeréből történő illetéktelen személy általi megismerés, hozzáférés, felhasználás illetőleg nyilvánosságra hozatal megakadályozása érdekében jár el. A Billingo nem vállal felelőséget az adatkezelési gyakorlatodért továbbá azért, hogy az milyen jogalappal jutottál hozzá saját partnereid adataihoz, valamint, hogy azokat milyen jogalappal kezeled.

8.2. Online vagy telefonos fizetéssel kapcsolatos tevékenység

A Billingo szolgáltatásainak megrendelése esetén a mobilfizetéshez a SimplePay-t és a Braintree-t használhatod. A SimplePay az OTP Mobil Kft., míg Braintree Secure Payments a PayPal egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatása, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházakban, mobil alkalmazásokban, vagy akár telefonos előfizetés során.

A szolgáltatások használatával és jelen tájékoztatás birtokában kifejezetten elfogadhatod, hogy a Billingo ezen online fizetési szolgáltatás használata esetén kódolt adataidat átadja az online fizetési szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Kft. (Cg. 01-09-174466; székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.) vagy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg), mint adatkezelők részére. A fizetést lebonyolító szolgáltatók részére általuk igényelt további adatokat adhatsz meg a fizetésed során.

A SimplePay és Braintree által a tranzakciókról rögzített adatok a Billingo részére kerülnek továbbításra, ezen információkat abból a célból kezeljük, hogy megbizonyosodhassunk a fizetés megtörténtéről.

A SimplePay fizetési rendszer részletes adatkezelési szabályait az adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza, amely megtalálható a következő linken: https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato

A Braintree fizetési rendszer részletes adatkezelési szabályait a PayPal adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza, amely megtalálható a következő linken: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=hu_HU

Rögzítjük, hogy a bankkártya adataidat az általad létrehozott felhasználói fiókban a gyorsabb fizetésteljesítés érdekében rögzítheted. A felhasználói fiókodban az alábbi linken érheted el kártyaadataidat: https://www.billingo.hu/market/cards

Mindenképpen felhívjuk figyelmedet azonban arra, hogy megadott bankkártya adatokat a Billingo egyetlen szerverén sem tárolja és nem ismerheti meg tekintettel arra, hogy a SimplePay vagy Braintree részére olyan kódként kerül átadásra, amelyet a Billingo nem tud visszafejteni vagy azonosítani.

8.3. Rögzített partner és munkatársi lista

A Billingo lehetőséget biztosít részedre, hogy személyes fiókodban partnereidre és prémium előfizetés esetén munkatársaidra vonatkozóan személyes adatokat rögzíthess (név, e-mail cím). Jelen pont értelmében rögzített adatokat a Billingo semmilyen módon sem használja fel, kizárólag a szolgáltatás keretében létrehozott személyes fiókban kerülnek rögzítésre. A Billingo nem vállal felelőséget az adatvédelmi gyakorlatod tekintetében továbbá arra, hogy jelen pont szerint megadott adatokat milyen jogcímen vagy jogalappal gyűjtötted továbbá, hogy milyen időtartamig kezeled az általa rögzített személyes adatokat.

9. Adatbiztonság

9.1. Az adatok nyilvántartására szolgáló alapvető fórum a Billingo informatikai rendszere.

9.2. A Billingo a fentiekben megnevezett személyes adatokat az Társaság székhelyén, valamint az IT szolgáltató szerverén tárolja.

9.3. A Billingo kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy a GDPR-ban és az Infotv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

9.4. Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítják, hogy adataid illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak illetéktelen személyek az adatokat ne törölhessék, ki ne menthessék a rendszerből, vagy adatokat ne módosíthassanak. Az adatkezelő az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatja az adatfeldolgozókkal szemben is.

9.5. A Billingo az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatást nyújt az érintetteknek, valamint szükség esetén a bejelentést/értesítést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) részére.

9.6. Adatvédelmi incidens kezelésének eljárása:

Az adatvédelmi tisztviselő felveszi a kapcsolatot az adatvédelmi incidenssel érintett informatikai rendszer rendszergazdájával (amennyiben az incidens informatikai rendszert is érint).

Az alacsony szintű adatvédelmi incidens, amelynek során a személyes adatok elhanyagolható körének jogosulatlan továbbítása, megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, szándékolt, vagy véletlen törlése vagy megsemmisítése, vagy más jogellenes adatkezelési esetén. Az adatvédelmi tisztviselő feladata ebben az esetben, hogy az érintett rendszer rendszergazdájával (amennyiben az incidens informatikai rendszert is érint) meghatározza az adatvédelmi incidens kezelésének módját és felhívja az intézkedésre jogosult személyt az incidens kezelésére, valamint rögzíti az adatvédelmi incidenst az incidensek nyilvántartásába.

A magas szintű adatvédelmi incidens, amelynek során a személyes adatok széles körének jogosulatlan megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, szándékolt, vagy véletlen törlése vagy megsemmisítése, vagy más jogellenes adatkezelési eset estén, illetve az adatok körétől függetlenül minden olyan eset, amikor az incidensnek az érintettre hátrányos hatása valószínűsíthető, vagy a hátrányos következmény bekövetkezés mértéke biztos. Az adatvédelmi tisztségviselő ebben az esetben, haladéktalanul, de legkésőbb 12 órán belül munkacsoportot hív össze, amelyben részt vesz az adatvédelmi tisztségviselőn kívül a rendszergazda és Adatkezelő vezetője és meghatározzák az adatvédelmi incidens kezelésének módját, valamint gondoskodnak az érintettek és a NAIH haladéktalan értesítéséről, majd az adatvédelmi tisztségviselő rögzíti az adatvédelmi incidenst az adatvédelmi incidensek nyilvántartásába.

9.7. A személyes adatokhoz az adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, azokat ismerik.

9.8. A Billingo különös figyelmet fordít arra, hogy a saját belső adatvédelmi protokollját minden megbízottja és munkavállalója megismerje, és az abban foglaltaknak megfelelően végezze a személyes adatok kezelését.

9.9. A Billingo kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlenül ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

9.10. A Billingo saját céljára semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat.

10. Adatvédelmi tisztviselő

10.1. Az adatvédelmi tisztviselőnk ellátja a Billingot az adatvédelemmel kapcsolatos szakmai tanácsadással, ellenőrzi az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységet, valamint az illetékes hatósággal és az érintettekkel történő kapcsolattartással segíti az Adatkezelő működését.

10.2. Adatkezelő által kijelölt Billingoval kötött szolgáltatási szerződés szerinti adatvédelmi tisztségviselő:

Neve: dr. Gyetvai Zalán ügyvéd
Elérhetősége: adatvedelem@billingo.com

11. Jogaid az adatkezelés során

Az adatkezelés időtartamán belül, mint érintettet az alábbi jogok illetnek meg:

11.1. Tájékoztatáshoz való jog: adatkezelő megfelelő módon, egyszerű és befogadható nyelvezetű, könnyen fellelhető (online vagy offline) információt köteles adni az adatkezelés lényeges szempontjairól. A személyes adatok megszerzésének időpontjában, vagy amennyiben az érintett utólag kér tájékoztatást, ezen tájékoztatás megadásakor az érintett rendelkezésére kell bocsátani az adatkezelési tájékoztatót, és az abban foglaltak megismerését, megértését és elfogadását igazoló nyilatkozatot kell aláíratni vele.

A rád vonatkozó személyes adatok tekintetében bármikor jogosult vagy tájékoztatást kérni a Billingotól. A tájékoztatást az 5.3. pontban rögzített elektronikus email címen vagy postai úton keresztül kérheted. A Billingo a kérelem alapján 30 napon belül köteles megadni a kért tájékoztatást.

11.2. Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból.

A törlést nem kell teljesíteni, amennyiben az adatkezelés

 • véleménynyilvánítás szabadságához, vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges;
 • jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges;
 • közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, statisztikai célból szükséges és az adattörlés lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának teljesítését.

A Billingo továbbá törli az érintettre vonatkozó dokumentációiban szereplő személyes adatokat, ha a személyes adat kezeléséhez fűződő cél megszűnt.

A papír alapú dokumentációk esetében azok jegyzőkönyvvel rögzített megsemmisítéséről kell gondoskodni abból az okból kifolyólag, hogy annak tényét a későbbiekben az illetékes hatóság felé az adatkezelő bizonyíthassa.

11.3. Az adatok helyesbítéséhez való jog: Az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így időről időre szükséges ellenőrizni azok pontosságát.

11.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az adatkezelőtől például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

11.5. Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

11.6. Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben nem adta hozzájárulását az adatok kezeléséhez, bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

Amennyiben az érintett a jogaival élni kíván, az az azonosításával jár együtt, valamint az érintettel szükségszerűen kommunikálnia kell az adatkezelőnek, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk rólad), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaid, a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő.

12. Jogorvoslati lehetőségek

12.1. A Billingo rögzíti, hogy az adatkezelésével felmerülő panasz esetén törekszik a felmerült probléma békés, tárgyalásos úton történő megoldására. Személyes adataid kezelésére vonatkozóan a 11.1. pontban foglalt módon írásban tájékoztatást, kérdést intézhetsz a Billingohoz. Kérelmed nyomán a Billingo 30 napon belül, helyesbítés iránt vagy esetleges panasz esetén pedig haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket és felveszi a kapcsolatot veled. Amennyiben a kérelmed beérkezésétől számított 30 napon belül a Billingo részéről intézkedés nem történik annak okáról a Billingo tájékoztat az intézkedés elmaradásának okáról, valamint a további jogorvoslati lehetőségeidről.

12.2. Jogosult vagy továbbá panaszoddal a NAIH-hoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaidat.

13. Záró rendelkezések

13.1. Az egyértelműség kedvéért a Billingo rögzíti, hogy amennyiben az adatkezeléssel összefüggő fogalmakkal, alapelvekkel, jogosultságokkal vagy egyéb körökkel kapcsolatosan kérdésed merülne fel, úgy a https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_hu honlapon található leírások átolvasásával további hasznos információkhoz juthatsz a GDPR rendelet szerint alkalmazott adatvédelmi gyakorlatról. Ez azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a Billingohoz fordulj abban az esetben, ha a Billingo adatvédelmi gyakorlatával összefüggésben merülne fel kérdésed.

13.2. Amennyiben a Billingo jelen tájékoztatójában rögzített céljától eltérő adatgyűjtési tevékenységet tervez végezni, úgy a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintetteket az adott adatkezelés céljáról és a további adatkezelés kizárólag az érintettek hozzájárulását követően kezdődheti meg.

A Billingo fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023. július hó 25. napjától érvényes.

Billingo Technologies Zrt.
Sárospataki Albert vezérigazgató

Aktuális adatkezelési tájékoztató letöltése
Oldal tetejére