Billy

NAV adatszolgáltatási kötelezettség 2020. Július 1-től. Nincs már sok időd hátra, regisztrálj INGYEN

Bezárom

Általános Szerződési Feltételek

Billingo online számlázó program általános szerződési feltételei

Általános Szerződési Feltételek

Tartalomjegyzék

1. BEVEZETÉS

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételek és rendelkezések az

 • Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
 • Cégjegyzékszám: 01-10-140802
 • Adószám: 27926309-2-41
 • Web: www.billingo.hu
 • Email: hello@billingo.hu
 • Tel.: +36-1/500-9491
 • Képviseli: Sárospataki Albert vezérigazgató

mint szolgáltató (a továbbiakban: Billingo) a www.billingo.hu weboldalon elérhető online számlázási, valamint ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásaira terjednek ki.

1.2. Jelen ÁSZF célja, hogy összefoglalóan rögzítse a www.billingo.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatának és a Billingo által nyújtott online számlázási szolgáltatások igénybevételének feltételeit, továbbá a Billingo, valamint a felhasználók jogait és kötelezettségeit.

1.3. Jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed tehát a Weboldalon keresztül elérhető, illetve hozzáférhető online számlázási szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások vagy külön-külön Szolgáltatás) igénybevételére, valamint az azzal összefüggő lényeges feltételekre.

1.4. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Weboldalt látogató és a Billingo által nyújtott bármely Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra (a továbbiakban: Felhasználó vagy Felhasználók). A Felhasználók a Weboldalon történő regisztráció során kötelesek elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit és kötelezettséget vállalni az ÁSZF betartására.

1.5. Jelen ÁSZF időbeli hatálya kiterjed az ÁSZF elfogadásától, a Szolgáltatásokra vonatkozó Előfizetői Szerződés megszűnéséig, illetve a regisztráció törlésééig.

2. FOGALMAK

2.1. A jelen ÁSZF-ben használt kifejezések az alábbi jelentéssel rendelkeznek:

„Adatkezelési Tájékoztató”: a Szolgáltató Weboldalon elérhető adatkezelési tájékoztatóját jelenti;

„ÁSZF”: a jelen általános szerződési feltételeket jelenti;

„Billingo API”: a Billingo által meghatározott egységes funkcionalitással kínált API, amelynek szoftveres megoldásai lehetővé teszik, hogy a Felhasználók saját rendszereiket a Szolgáltatások egyes elemeivel az ehhez szükséges önálló fejlesztéseikkel összekapcsolják és a Szolgáltatást saját rendszereikből közvetlenül is működtethessék;

„Billingo”: a Bevezetésben meghatározott jogi személyt jelenti, aki a Weboldal üzemeltetője és a szolgáltató;

„Előfizetői Szolgáltatáscsomagok”: a Billingo által kínált és a Felhasználók, valamint az Ügyfelek által választható szolgáltatáscsomagokat jelenti, azzal, hogy az egyes szolgáltatáscsomag tartalma egymástól eltérhet;

„Előfizetői Díj”: az Előfizetői Szolgáltatáscsomag ellenértékeként fizetendő díjat jelenti;

„Előfizetői Szerződés”: a Billingo és az Ügyfél között az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tárgyában létrejött előfizetői szerződést jelenti, amely nem fizikai formában, hanem tartalmilag, a honlapon történő regisztráció során megadott adatok és ennek során tett nyilatkozatok, az ÁSZF, valamint a szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan elérhető valamennyi további tájékoztató és feltétel elfogadása útján jön létre;

„Fiók”: a Felhasználók által a Weboldalon történő regisztrációval létrehozott felhasználói fiókot jelenti;

„Fiók Tulajdonos”: az adott Ügyfél vonatkozásában az Ügyfelet a Weboldalon regisztráló Felhasználót jelenti, azzal, hogy a Fiók Tulajdonos személye a későbbiek során változhat, de egy Ügyfélnek egy időpontban kizárólag egy Fiók Tulajdonosa lehet;

„Felhasználó vagy Felhasználók”: azt a Weboldalon regisztrált Felhasználót jelenti, aki a Weboldalon keresztül a Szolgáltatásokat használja.

„Felhasználói Jogosultság”: az egyes Felhasználókat a Szolgáltatások igénybevétele során megillető jogosultságokat jelenti;

„Könyvelő”: azt a Meghívó útján regisztrált Felhasználót jelenti, aki könyvelői jogosultságokkal regisztrál a Szolgáltatások igénybevétele céljából, annak érdekében, hogy a vele szerződéses kapcsolatban álló ügyfeleinek (jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknak, egyéb jogi személyeknek, illetve egyéni vállalkozóknak) saját könyvviteli szolgáltatásait teljesítse a Billingo rendszer használatával.

„Meghívó”: a Fiók Tulajdonos által kezdeményezett és az általa megjelölt Könyvelőnek a Billingo által e-mail útján (rendszerüzenetként) küldött meghívót jelenti, amelynek célja, hogy a meghívott Könyvelő – önkéntes és sikeres Regisztrációját követően – a Fiók Tulajdonos által regisztrált Fiókhoz tartozó könyvelői jogosultsággal rendelkező Könyvelő lehessen;

“Munkatárs”: azon Felhasználókat jelenti, akik a Fiók Tulajdonos által történő rögzítést követően saját jogon Regisztrálnak a Fiókba és használják a Billingo Szolgáltatásait.

„Kipróbálási időszak” azt a 30 (harminc) napos időszakot jelenti, amely időszak alatt a Billingo döntése alapján a Szolgáltatásokat vagy azok egy részét ingyenesen nyújtja a Felhasználók részére, azzal, hogy a Billingo nem köteles Kipróbálási időszakot biztosítani;

„Ptk.” a 2013. évi V. törvényt jelenti;

„Regisztráció”: a Felhasználók Weboldalon történő regisztrációját jelenti;

“Számlázó Szoftver”: felhasználói bejelentkezést követően elérhető, a szolgáltatások igénybevételére szolgáló online felület;

„Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”: a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül nyújtott egyes online számlázási, valamint ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat, illetve ezen szolgáltatások összességét jelenti;

„Ügyfél”: azt a jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, egyéb jogi személyt, illetve egyéni vállalkozót jelenti, aki a Fiók Tulajdonos általi Regisztrációt követően a Szolgáltatásokat igénybe veszi.

„Weboldal”: a www.billingo.hu weboldalt jelenti.

3. REGISZTRÁCIÓ ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

3.1 Regisztráció

A Szolgáltatásoknak a Weboldalon keresztül történő igénybevételéhez valamennyi Felhasználó részéről Regisztráció szükséges. A sikeres Regisztrációhoz és a Szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználónak saját valós e-mail címmel és internet hozzáféréssel kell rendelkeznie.

A Regisztrációk közül megkülönböztetünk Elsődleges Regisztrációt, amely a Fiók létrehozását jelenti, másodlagos felhasználói Regisztrációt, ami a Fiókba rögzített Munkatársak Regisztrációját jelenti, valamint megkülönböztetünk könyvelői Regisztrációt, amely a meghívott Könyvelők regisztrációjával egyenlő.

A Szolgáltatások igénybevételéhez ezen túlmenően a Fiók Tulajdonosnak a Weboldalon egy Ügyfelet is regisztrálnia kell. A regisztrált Ügyfélhez a Fiók Tulajdonos általi rögzítést és sikeres Regisztrációt követően csatlakozhatnak a Munkatársak, mint további Felhasználók. A Regisztráció során az Ügyfél nevét a regisztráló Felhasználó a „cégnév” megjelölés alatt adhatja meg, illetve az „egyéni vállalkozó vagyok” check-box bejelölésével nyilatkozhat arról, hogy egyéni vállalkozóként regisztrál. A Regisztrációt követően a Fiók Tulajdonos köteles az Ügyfél további adatait megadni a Fiókban.

A Regisztráció során a Felhasználó által a Billingo rendelkezésére bocsátott adatok hitelességéért és valódiságáért az adott Felhasználó; az Ügyfélre vonatkozó adatok esetében a Fiók Tulajdonos tartozik felelősséggel.

A Könyvelő a meghívás utáni Regisztráció során nem köteles Ügyfelet megadni.

A Regisztráció során megadott e-mail címre a Billingo a regisztrációt követően elküld egy automatikus üzenetet, melyben a Felhasználó a „Fiók aktiválása” gombra való kattintással véglegesítheti a regisztrációját. A Regisztráció az aktiválással válik véglegessé.

A Regisztráció során a Felhasználó a vonatkozó check-box kipipálásával nyilatkozni köteles jelen ÁSZF, valamint a Billingo Adatkezelési Tájékoztatójának az elfogadásáról, továbbá az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelés hozzájárulás megadásáról. A Regisztráció során a Felhasználó feliratkozhat a Billingo hírlevél szolgáltatására, amely nem kötelező a regisztráció szempontjából.

3.2 Regisztráció törlése

A Billingo jogosult és köteles azoknak a Felhasználóknak a Regisztrációját törölni, akikről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül regisztráltak Ügyfelet, illetve kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül kötöttek vagy kötnének az Ügyfél nevében és képviseletében Előfizetői Szerződést. A Billingo nem köteles a Regisztráció fenti esetekben történő törléséről előzetes tájékoztatást küldeni az érintett Felhasználó részére, továbbá nem felelős a Regisztráció törlésének elmaradásáért. A jogosulatlan regisztrációról a Felhasználó e-mailben kap értesítést, amelynek megküldésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a regisztrációra való jogosultságát hitelt érdemlően igazolni. Ha a Felhasználó a jogosultságát határidőben és hitelt érdemlően igazolja, úgy a Regisztráció visszaállításra kerül, ellenkező esetben végérvényesen törlésre kerül a Billingo rendszeréből.

3.3 Szolgáltatások igénybevételének összesített feltételei

A Szolgáltatások a Felhasználó általi használatának, illetve az Ügyfél általi igénybevételének feltétele, hogy:

a) a Felhasználó regisztráljon a Weboldalon;

b) a Felhasználó elfogadja jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit és hozzájáruljon az adatkezeléshez;

c) a Felhasználó és az Ügyfél biztosítsa a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 7.6. pont szerinti technikai feltételeket.

A fenti felsorolásban szereplő feltételek bármelyike hiányában a Szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen vehetők igénybe.

A Billingo díjköteles Előfizetői Szolgáltatáscsomagjai igénybevételének feltételei, hogy az Ügyfél a Kipróbálási időszak lejártát követően a megrendelt Előfizetői díj összegét megfizesse a Billingo részére és ezáltal az Előfizetői Szerződés létrejöjjön az Ügyfél és a Billingo között.

A Billingo API Szolgáltatások esetében a Szolgáltatások igénybevételének további feltétele, hogy az Ügyfél elvégezze a Billingo és az Ügyfél saját rendszerének összekapcsolásához szükséges rendszer fejlesztéseket.

A Fiók Tulajdonos által a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadására tett nyilatkozatának hatálya automatikusan kiterjed a Fiók Tulajdonos által regisztrált Ügyfélre, azaz a jelen ÁSZF rendelkezései a Fiók Tulajdonos által képviselt Ügyfélre nézve is kötelezően érvényesek és alkalmazandók lesznek.

3.4 Kipróbálási időszak

A Szolgáltatások - Billingo által egyoldalúan meghatározott – egy része Előfizetői Szerződés létrejötte nélkül is igénybe vehető a Kipróbálási időszak alatt, amennyiben arra a Szolgáltató saját egyoldalú döntése alapján lehetőséget biztosít. A Kipróbálási időszak alkalmazásáról, az ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatásokról és a Kipróbálási időszak egyéb feltételeiről a Billingo a Regisztráció során, illetve azt követően tájékoztatja az Ügyfeleket, illetve az egyes Felhasználókat. A Kipróbálási időszak letelte után, ha az adott Ügyfél vagy Felhasználó nem köt az adott csomag vonatkozásában Előfizetői Szerződést a Szolgáltatóval, úgy a Billingo az úgynevezett “Starter” Szolgáltatáscsomagba sorolja be automatikusan az adott Ügyfeleket. Ebben az esetben az Ügyfél és a Billingo között ezen “Starter” csomag tekintetében jön létre automatikusan az Előfizetői Szerződés.

3.5 Szolgáltatások igénybevétele a Felhasználói Jogosultságtól függően

A Szolgáltatások Felhasználó általi igénybevétele függ továbbá az adott Felhasználót megillető Felhasználói Jogosultságtól. A Fiók Tulajdonos valamennyi, az adott Ügyfelet az általa választott Előfizetői Szolgáltatáscsomag alapján megillető vagy a Billingo által ingyenesen nyújtott Szolgáltatás igénybevételére jogosult. Az Ügyfél további Felhasználói, a részükre a Fiók Tulajdonos által beállított Felhasználói Jogosultságtól függően tudják igénybe venni az Ügyfelet megillető valamennyi Szolgáltatást vagy azok egy részét. Az egyes Felhasználók Felhasználói Jogosultságának módosítására a Fiók Tulajdonos korlátozás nélkül jogosult.

4. ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS ELŐFIZETŐI DÍJAK

4.1 Előfizetői Díj

Előfizetői Szerződés érvényes megkötése esetén az Előfizetői Szerződést megkötő Ügyfélhez tartozó Felhasználók az Előfizetői Szerződéshez tartozó Előfizetői Szolgáltatáscsomagban foglalt Szolgáltatások igénybevételére lesznek jogosultak.

Az Ügyfél az Előfizetői Szerződés megkötésekor jogosult kiválasztani az általa igénybe venni kívánt Előfizetői Szolgáltatáscsomagot. A Billingo által biztosított többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata és azok tartalma és díjszabása egymástól eltérő lehet. Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmát, az azokban foglalt Szolgáltatásokat a Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé.

4.2 Előfizetői Szolgáltatáscsomagok

Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok Díját a Billingo a Weboldalon teszi közzé.

A Billingo fenntartja magának a jogot az Előfizetői Díjak egyoldalú módosítására, amelyet a Weboldalon tesz közzé legalább 1 (egy) hónappal megelőzően és erről a díj módosítással érintett Előfizetői Szerződéssel rendelkező Ügyfelek számára külön értesítést is küld.

Az Előfizetői Díjak módosítása nem érinti a díjváltozás előtt már megfizetett Szolgáltatásokat, az Előfizetői Díjak módosítása kizárólag a díjváltozást követően esedékessé váló Előfizetői Díjakra vonatkozik.

Kipróbálási időszak alatt a Billingo a Szolgáltatásokat vagy azok egy részét ingyenesen, ellenérték nélkül nyújtja a Felhasználók részére, azaz a Kipróbálási időszak alatt Előfizetői Díj nem kerül felszámításra egyik Előfizetői Szolgáltatáscsomag esetében sem. A Billingo nem köteles Kipróbálási időszakot biztosítani.

4.3 Előfizetői Díj megfizetése

Az Előfizetői Díj Ügyfél általi megfizetése az adott Előfizetői Időszakban előre esedékes. A Felhasználóknak az Előfizető Szolgáltatáscsomagok megrendelésekor lehetőségük van kiválasztani, hogy az Előfizetői Díjakat havi, vagy éves bontásban kívánják megfizetni.

Az Előfizetői Díjak megfizetésének módja tekintetében az Ügyfelek az alábbi megoldások közül választhatnak.

a) Online bankkártyás fizetés (ismétlődő bankkártyás fizetés)

Amennyiben a Felhasználó az online bankkártyás fizetést választja, úgy az Előfizető Díjat a SimplePay (OTP Mobil Kft., Cg. 01-09-174466, székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) pénzügyi szolgáltató rendszerén keresztül tudja teljesíteni. A SimplePay rendszerén keresztüli megfizetés akként történik, hogy a SimplePay rendszere a megadott bankkártya adatok segítségével az esedékes Előfizetői Díjakat levonja a bankszámláról, majd az összeget továbbítja a Billingo részére. Havi díjak esetében a levonás havonta esedékes, míg éves díjak esetében éves szinten.

A SimplePay tájékoztatása az online bankkártyás fizetési rendszerről:

Az ismétlődő bankkártyás fizetés egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül.

Az ismétlődő fizetés igénybevételéhez és jelen ÁSZF elfogadásával a felhasználó hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a Billingo rendszerében kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártya adatok újbóli megadása és a Felhasználó tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Billingo által kezdeményezve történjenek.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a SimplePay tokenek az alábbi paraméterekkel lesznek generálva

 • 24 darab
 • 100.000 Ft összegű
 • érvényességi idő: 23 hónap

Figyelem(!): a bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártya adatokhoz sem a Billingo, sem pedig a SimplePay nem fér hozzá.

A Billingo által esetlegesen tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Billingo felel, a Billingo fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen ÁSZF elfogadásával kijelentem, hogy jelen tájékoztatót elolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Tudomásul veszem, hogy a Billingo, mint adatkezelő által a www.billingo.hu Weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. A Billingo által továbbított adatok köre az alábbi: név, országkód, ország, város, irányítószám, cím, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff/

A SimplePay Általános Felhasználó Feltételei szintén az alábbi linken érhetőek el: http://simplepay.hu/vasarlo-aff/

b) a Billingo által kiállított díjbekérő ellenében, utólagos banki átutalással történő fizetés

Amennyiben a Felhasználó utólagos banki átutalással kíván fizetni, úgy a Billingo saját rendszerén keresztül díjbekérőt állít ki az Ügyfél részére, majd megküldi azt a Felhasználó által a Regisztrációkor megadott e-mail címre. Az Ügyfél a Billingo által megküldött díjbekérő ellenében, a díjbekérőn feltüntetett határidőben köteles az Előfizetői Díjat megfizetni.

Az Előfizetői Díj megfizetése után az Előfizetői Díjról a Billingo rendszeren belül elektronikus számlát állít ki, amelyet Billingo a számla kiállításának napján az Ügyfél regisztrált e-mail címére megküld. A számla kiállításáról és megküldéséről a Felhasználó értesítést kap. A Billingo által kiállított számlának a Felhasználó, illetőleg az Ügyfél részére történő megküldése a számla Ügyfél általi kézhezvételének minősül.

4.4 Előfizetői Díj késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei

Ha az Ügyfél az Előfizetői Díj megfizetésével késedelembe esik, úgy a Billingo jogosult a Szolgáltatások igénybevételét korlátozni vagy felfüggeszteni oly módon, hogy a Felhasználói Fiókhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a starter csomag szolgáltatásainak körére korlátozza mindaddig, amíg az Előfizetői Díj megfizetésre nem kerül.

5. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MÓDOSÍTÁSA

5.1. Az Előfizetői Szerződés a Billingo és az Ügyfél között jön létre oly módon, hogy a Fiók Tulajdonos az általa regisztrált és képviselt Ügyfél nevében és képviseletében a szerződéses nyilatkozat megtételére alkalmas távközlő eszköz használatával a Weboldalon történt regisztrációt és bejelentkezést követően a Számlázó Szoftverben megadja az általa regisztrálni kívánt Ügyfél adatait, kiválasztja az Ügyfél által igénybe venni kívánt Előfizetői Szolgáltatáscsomagot és az “ezt választom” gombra kattintva az Ügyfél nevében és képviseletében megköti az Előfizetői Szerződést, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF.

5.2. Ugyanazon Ügyfél kizárólag egy Előfizetői Szerződés megkötésére jogosult.

5.3. Az Előfizetői Szerződés mindenben megfelel a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos törvényi előírásoknak. Az Előfizetői Szerződés online módon jön létre és kerül elfogadásra, azaz nem kerül kinyomtatott okiratként aláírásra.

5.4. A Billingo a mindenkor igénybe vehető Előfizetői Szolgáltatáscsomagokat és az aktuális Előfizetői Díjakat a Weboldalon teszi elérhetővé. Ezek az adatok a szerződéskötést megelőzően is bárki számára elérhető, nyilvános adatok.

5.5. Az Előfizetői Szerződés létrejöttét követően és annak teljes időtartama alatt, valamint az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig az Ügyfelek és a Felhasználók számára az ÁSZF letölthető, valamint nyomtatható formában is rendelkezésre áll. Az Ügyfél kijelenti, hogy ezzel a Szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett és az Ügyfél számára hozzáférhetővé, tartós adathordozón rendelkezésre bocsátotta az Előfizetői Szerződés összes adatát a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

5.6. Az Előfizetői Szerződés hatálya alatt az Ügyfél az alábbi egyoldalú szerződésmódosításokat kezdeményezheti:

a) Váltás magasabb szintű (több Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatáscsomagra.

A Billingo az Ügyfél által kezdeményezett igény nyilvántartásba vételéről értesíti az Ügyfelet. A nyilvántartásba vétel napjával az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. Az új Előfizetői Szolgáltatáscsomag az Előfizetői Szerződés módosításától vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés módosításával nem módosul a módosítást megelőzően indított Előfizetői Időszak. A csomagváltás előtt érvényes előre számlázott Előfizetési Díj a módosítást követően irányadó Előfizetési Díj összegébe beszámításra, az új Előfizetési Díj pedig a módosítás napjától az Előfizetési Időszak végéig időarányosan kiszámlázásra kerül. Az Előfizetési Díj különbözetének megfizetése a módosítás hatályba lépésének feltétele és a csomagváltásnál igényelt szolgáltatások a hatályba lépés időpontjától válnak elérhetővé.

b) Váltás alacsonyabb szintű (kevesebb Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatáscsomagra.

A Billingo az Ügyfél által kezdeményezett igény rögzítésének nyilvántartásba vételéről értesíti az Ügyfelet, és az adott napon az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa rögzített igényt az Előfizetői időszak végéig nem módosíthatja. Az Előfizetői időszak lejártáig, a magasabb Előfizetői Szolgáltatáscsomag vehető igénybe. Az új Előfizetői Szolgáltatáscsomag az Előfizetői időszak lejártát követő nappal vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés módosítását követő Előfizetői Időszaktól kezdve az alacsonyabb szintű Előfizetői Szolgáltatáscsomag után fizetendő Előfizetői Díj kerül kiszámlázásra.

6. SZOLGÁLTATÁSOK, A BILLINGO JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Billingo az alábbi Szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé a Weboldalon keresztül, azzal, hogy többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata esetén azok tartalma egymástól eltérő lehet. Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmáról és különböző funkcióiról, működéséről a Weboldal, illetőleg a Weboldalon elérhető „Felhasználói kézikönyv”, valamint az „Áraink” című funkciólista nyújt részletes tájékoztatást.

A Billingo jogosult bármely Felhasználó, illetve Ügyfél bármely Szolgáltatáshoz történő hozzáférését felfüggeszteni, ha alappal feltételezi, hogy a Szolgáltatás igénybevételére az adott Felhasználó, illetve Ügyfél által nem jogszerűen kerül sor, ideértve, különösen, a jelen ÁSZF megsértését.

A Billingo fenntartja a jogot arra, hogy úgynevezett “Támogatói Programok” keretében bizonyos vállalkozási körök, csoportok számára az Előfizetői Szolgáltatáscsomagoktől eltérő, azoktól kedvezőbb, vagy más összetételű Szolgáltatáscsomagokat biztosítson, ajánlatokat tegyen közzé, szolgáltaátsi- feltételeket alakítson ki.

6.1 Billingo Számlázóprogram

A Billingo Számlázóprogram Szolgáltatás keretében az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók számlákat állíthatnak ki az Ügyfél nevében. A Billingo Számlázóprogrammal kiállított számlák hozzáférhetők az adott Ügyfélhez tartozó, erre Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók Fiókjában („Számlák” menüpont).

A Billingo Számlázóprogrammal az Ügyfél nevében a hatályos jogszabályoknak megfelelő számla állítható ki számítástechnikai eszköz útján elektronikusan. A Billingo Számlázóprogram Szolgáltatás nem minősül a számla kibocsátási kötelezettség Billingo általi átvállalásának. A számlák tartalmáért az azt kiállító Ügyfél felel.

A Billingo Számlázóprogram teljes mértékben megfelel a hatályos jogszabályi követelményeknek. A Billingo felelősséget vállal arra vonatkozóan, hogy a Billingo Számlázóprogrammal kiállított számlák, illetve elektronikus számlák és azok adattartalma sértetlenségének és eredetiségének a hitelessége biztosított.

A Billingo Számlázóprogram keretein belül a Felhasználók különböző tartalmú és funkciójú kiegészítő szolgáltatásokat vehetnek igénybe, mint például: különböző számlasablonok használata, deviza alapú számlakezelés, automatizálható számlázás, stb.)

6.2 Online fizetési szolgáltatás

A Barion Payment Zrt. (Cg.01-10-048552; székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.) által biztosított Barion elektronikus fizetési rendszerén keresztül az Ügyfelek partnerei kényelmesen, akár azonnal, elektronikusan fizethetik ki a részükre kiküldött és a Billingo Számlázóprogram keretin belül kiállított számlákat.

A Barion elektronikus fizetési rendszert a Felhasználóknak lehetősége nyílik integrálni a Billingó Fiókjába, amelyen keresztül lehetővé tehetik, hogy a számlán kötelezettként szereplő partnerek azonnal, kényelmesen, bankkártyával fizethessék ki az Ügyfelek számláit. A Barion rendszeren keresztül teljesített számlák ellenértéke azonnal az Ügyfél megadott számlára érkezik be.

6.3 Billingo API által nyújtott szolgáltatások

A Billingo API keretében nyújtott Szolgáltatások igénybevétele esetén az Ügyfélnek saját rendszeréből közvetlenül nyílik lehetősége a Billingo rendszeren keresztüli számlázásra, a számla és a számlakép hitelesítésére, NAV online adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a bejövő számlák tárolására, elérhetővé tételére és lekérdezésére a Billingo rendszerben.

Az elérhető Szolgáltatásokról és azok díjazásáról a Billingo a Weboldalon nyújt részletes tájékoztatást (lásd: „API” menüpont).

A Billingo API-n keresztül elérhető Szolgáltatások használata előtt az Ügyfél saját költségére és felelősségére végzi el a saját rendszereivel való összekapcsoláshoz szükséges fejlesztéseket zárt tesztkörnyezetében. A Szolgáltatások igénybevételének előfeltétele, hogy az Ügyfél saját költségére zárt tesztkörnyezetében az összekapcsolási fejlesztéseket elvégezze, az éles rendszerhez hozzáférést igényeljen, a Regisztrációt hitelesített Ügyfélként elvégezze, és Előfizetői Szerződést kössön a Billingóval.

A Billingo API használatával elérhető Szolgáltatások az Előfizetői Szolgáltatáscsomagnak megfelelően meghatározott díj megfizetése ellenében kerülnek nyújtásra. Az API használatáért a Billingo külön díjat nem számít fel.

A Billingo API használatával elérhető Szolgáltatások igénybevételét a Billingo által az igény benyújtását és a Szolgáltatási feltételek teljesülése esetén átadott (éles) API kulcs biztosítja. Egy API kulcs egy Előfizetői Szerződéssel csak egy Ügyfél által használható fel a Szolgáltatások igénybevételéhez. Amennyiben ugyanazt az API kulcsot több Ügyfél is fel kívánja használni, úgy minden Ügyfélnek külön-külön Előfizetői Szerződést kell kötni és a díjazást minden Előfizetői Szerződés után külön-külön meg kell fizetni. A Billingo fenntartja a jogot, hogy Billingo API keretében összekapcsolódásra használt API-t bármikor módosítsa; ez esetben a további működéshez esetlegesen szükséges fejlesztéseket az Ügyfél saját maga végzi el saját költségére. A várható API módosításáról a Billingo az Ügyfelet megfelelő felkészülési idő biztosításával előzetesen értesíti.

A Billingo az ingyenes API működtetéséhez támogatást nyújt. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél a Billingo ingyenes API összekapcsolásához szükséges fejlesztéseket előzetesen elvégezze és a Szolgáltatásokat díj megfizetése ellenében igénybe vegye.

A Billingo API-t használó Ügyfelet a Billingo – az Ügyfél előzetes hozzájárulásának birtokában - jogosult referenciaként feltüntetni annak jó hírnevének és üzleti titkainak sérelme nélkül.

6.4 Könyvelőprogram integrációs szolgáltatások

A Felhasználóknak lehetőségében áll összekötni a Billingo rendszerét különböző Billingo által támogatott könyvelőprogramokkal. A könyvelőprogrammal való összekötés, illetve adatexport eredményeképpen a Billingo számlázóprogramból származó adatok letölthetők, amely után az Ügyfelek könyvelői importálhatják az adatokat a saját rendszerükbe. A Billingo a támogatott könyvelőprogramokról a Weboldalon tájékoztatja a Felhasználókat.

7. ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK

7.1 Díjfizetési kötelezettség

Az Ügyfél az általa választott Előfizetői Szolgáltatáscsomag díjának (Előfizetői Díj) megfizetésére köteles. Késedelmes fizetés esetén a Billingo a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

7.2 Az adatok valódisága

Az Ügyfél és az Ügyfél egyes Felhasználói, ideértve, különösen, a Fiók Tulajdonost, kijelentik és szavatolják, hogy az általuk a Regisztráció és a Szolgáltatások igénybevétele során megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, hitelesek és a megadásukra szabályszerűen került sor. A Billingo fenntartja a jogot a fentiek ellenőrzésére.

A Felhasználók a Regisztráció során megadott adatokban és információkban bekövetkezett bármilyen változásról kötelesek a Billingót haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Billingót felelősség nem terheli.

7.3 Fiók biztonsága

A Felhasználók felelősek a megadott felhasználónevük és jelszavuk titokban tartásáért, valamint minden olyan tevékenységért, amely ahhoz kapcsolódik. A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás használatát követően a Fiókból kijelentkezik és haladéktalanul értesíti a Billingót, amennyiben felhasználóneve vagy jelszava jogosulatlan személy által történő használatáról vagy a Szolgáltatások biztonságos használatának egyéb veszélyeztetéséről szerez tudomást. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy különösen óvatosan kell használnia Fiókját, amennyiben nyilvános vagy megosztott számítógépről jelentkezik be, e tekintetben ügyel arra, hogy jogosulatlan személyek a Fiókhoz ne férjenek hozzá és az automatikus bejelentkezési funkció használatára ne kerüljön sor. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a Billingót felelősség nem terheli.

7.4 Jogszerű használat kötelezettsége

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, illetve a Billingo jogainak sérelme nélkül, és a jelen ÁSZF betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatásokat, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy az adott Ügyfél, illetve Felhasználók felelősségre vonása megtörténjen, jogosult továbbá a Szolgáltatások igénybevételét egészben vagy részben korlátozni, illetve az adott Ügyfél vagy Felhasználók Regisztrációját törölni.

Tilos bármilyen olyan eszköz, rendszer, illetve megoldás használata, amely a Szolgáltatások jelen ÁSZF-ben nem engedélyezett módon történő felhasználását, a Szolgáltatások leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, illetve amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatások rendeltetésszerű használatát, illetve működtetését.

A jogszerű használat kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

7.5 Billingo által biztosított technikai háttér

A Billingo a Szolgáltatásokat általa biztosított „felhő alapú” erőforrásokon keresztül nyújtja. A Billingo a szolgáltatásokat évi 99%-os rendelkezésre állással biztosítja. A rendelkezésre állás számításakor nem számít kiesésnek az előre bejelentett karbantartás időtartama, valamint az egyes részfunkciók nem megfelelő működésének időtartama.

A Billingo köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.

A Billingo nem vállal felelősséget a Szolgáltatásokkal együttműködő és/vagy abba integrálható, az Ügyfél vagy harmadik fél által fejlesztett vagy üzemeltetett külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően. A Szolgáltatások rendelkezésre állási idejét nem csökkenti az Ügyfél vagy harmadik fél által biztosított külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások által okozott kiesés, akkor sem, ha az adott alkalmazást vagy szolgáltatást a Billingo biztosítja vagy ajánlotta az Ügyfélnek.

7.6 Ügyfél által biztosítandó technikai feltételek

A Billingo szolgáltatásainak igénybevételéhez az Ügyfélnek rendelkeznie kell megfelelő hardver és szoftver környezettel, amelyek a következők:

a) Szélessávú internet kapcsolat;

b) Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép, mobil telefon, tablet;

c) Internet böngésző (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge böngészők legfrissebb verziója);

d) A Billingo API Szolgálatások esetén, az Ügyfelek a fentieken túl saját költségükre maguk kötelesek gondoskodni saját, a Szolgáltatások egyes elemeivel összekapcsolódó rendszereik létrehozásáról, karbantartásáról és működtetéséről, az összekapcsoláshoz szükséges informatikai fejlesztésekről, a fejlesztési- és tesztkörnyezetről.

Ha az Ügyfél nem a fent jelzett böngészők valamelyikét használja, akkor az esetlegesen észlelt hibát a Billingo nem köteles javítani, az esetleges károkért a Billingo felelősséget nem vállal.

A Billingo semmilyen felelősséget nem vállal a Szolgáltatás kimaradásból (tervezett és nem tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági és egyéb károkért. A megadott rendelkezésre állás kizárólag a Szolgáltatások rendszerszintű használatára vonatkozik.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a Billingo szükség esetén a hét bármely napján 22 óra és másnap hajnali 2 óra között előzetes bejelentés nélkül karbantartásokat végezhet, amelynek keretén belül részben vagy egészben nem elérhetőek a Szolgáltatások, vagy azok egy része. Ezen időszakok nem tartoznak a rendelkezésre állási időbe.

7.7 Billingo API Szolgálatások használata

A Billingo API bármilyen módon történő használatával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elolvasta és tudomásul vette, valamint kötelező érvénnyel elfogadja a feltételeit.

Az Ügyfél a Billingo API igénybevételével tudomásul veszi, hogy a Billingo az API-t az egyéni igényekhez igazodó változtatások nélkül, minden Ügyfél számára egységes tartalommal szolgáltatja és nem köteles azt az Ügyfél egyéni igényeihez vagy rendszereihez módosítani.

Az Ügyfél a Billingo API igénybevételével tudomásul veszi, hogy az Ügyfél rendszereivel való összekapcsoláshoz az Ügyfél által a saját tesztkörnyezetben végzett önálló fejlesztés is szükséges, amelynek elvégzése az Ügyfél által, saját felelősségre és költségre történik. A Billingo API-nak az Ügyfél rendszereivel való összekapcsolásának elősegítéséhez szükséges fejlesztésben a Billingo közvetlenül vagy tevékenyen nem vesz részt.

A Billingo API-nak az Ügyfél rendszereivel való összekapcsolásához szükséges mértékű önálló fejlesztéshez a Billingo az Ügyfél részére külön díjazás nélkül az alábbi támogatást nyújtja:

a) az összekapcsoláshoz használt, egyedi azonosítóval hozzáférhető teszt fiókot,

b) a Weboldalon közzétett technikai leírást,

c) API kulcsot, és

d) az ésszerű mértékű telefonos, illetve 5 munkanapon belüli e-mailes technikai támogatást.

7.8 Jóhírnév védelme

Az Ügyfél és a Felhasználók kötelesek a Billingo jóhírnévhez való jogát tiszteletben tartani és megőrizni. A Billingo jóhírnévhez fűződő jogának a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

8. SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1. A Billingo kizárólagos szellemi tulajdonát képezi a Weboldallal kapcsolatban a Billingo által létrehozott valamennyi szellemi alkotás (szoftver, adatbázis, védjegy, know-how, stb.) és a Weboldalon található valamennyi tartalom, amelyre tekintettel a Billingo fenntart valamennyi jogot.

8.2. A Billingo szellemi tulajdonhoz fűződő bármely jogának a megsértése a jelen ÁSZF szempontjából súlyos szerződésszegésnek minősül.

9. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE, A FIÓK TÖRLÉSE

Az Előfizetői Szerződés határozatlan időre jön létre.

Az Előfizetői Szerződést, valamint a Regisztrációt az Ügyfél jogosult a Fiók Tulajdonos útján megszüntetni, akképpen, hogy törli Fiókját a Billingo rendszeréből.

Az Előfizetői Szerződést, valamint a Szolgáltatások nyújtását a Billingo jogosult indokolás nélkül, 30 (harminc) naptári napos felmondási idővel egyoldalúan megszüntetni (rendes felmondás). A rendes felmondás közlésére a 11. pont rendelkezései megfelelően irányadóak. A Felhasználói Fiók Tulajdonos jogosult a Felhasználói Fiókra vonatkozó előfizetését lemondani, amely esetben az Előfizetői szerződés 30 (harminc) naptári napos felmondási idővel megszűnik. A felmondással érintett utolsó Felhasználói Időszakra megfizetett Felhasználói Díj ugyanakkor a felmondás esetén sem kerül időarányosan visszatérítésre, amely körülményt az Ügyfél tudomásul vesz.

9.1. Az Előfizetői Szerződés automatikusan megszűnik:

a) bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével;

b) a Fiók törlése esetén;

c) Amennyiben a Felhasználó olyan személyes adat törlését kéri, amely a Regisztráció során kötelezően megadandó adat, – amely nélkül a Szolgáltatásoknak vagy azok egy részének jogszerű igénybevétele nem biztosítható vagy azok biztosítása a Billingo jogos érdekeire tekintettel nem várható el -, a Felhasználó a törlésre irányuló kérelem benyújtásával automatikusan tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni egyes vagy valamennyi Szolgáltatás igénybevételét, illetve jogosult a Felhasználó Regisztrációjának a törlésére.

9.2. Az Előfizetői Szerződés automatikus megszűnése esetén az Ügyfél által a tárgyhónapra már megfizetett Előfizetői Díj összege nem kerül visszatérítésre.

9.3. Az Előfizetői Szerződést mind az Ügyfél, mind a Billingo jogosult azonnali hatállyal, indokolással ellátott felmondással megszüntetni, amennyiben a másik fél valamely lényeges kötelezettségét súlyos mértékben vagy ismételten megszegi és a szerződésszegő magatartással a másik fél írásbeli felhívására, az abban megjelölt póthatáridőn belül sem hagy fel (rendkívüli felmondás). A rendkívüli felmondás közlésére a 11. pont rendelkezései megfelelően irányadók.

9.4. Az Előfizetői Szerződés megszűnése a Billingo Ügyféllel szembeni valamennyi követelését lejárttá teszi.

9.5. Az Előfizetői Szerződés megszűnése, valamint a Fiók törlése esetén a Billingo rendszerében tárolt összes adat, és a teljes Fiók törlésre kerül. Az Előfizetői Szerződés megszűnésével és a Fiók törlésével az Ügyfél többi Felhasználójának, a Munkatársaknak a hozzáférési jogosultsága is megszűnik. Az Előfizetői Szerződés megszűnése és a Fiók törlése esetén hatályban maradnak a Felek azon jogai és kötelezettségei, amelyek a Feleknek az Előfizetői Díj megfizetésével, a szellemi alkotásokkal, a jogvitákkal, titoktartással, vis maiorral, illetve az Értesítésekkel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire vonatkoznak.

9.6. Elszámolás az Előfizetői díjakkal:

Az Előfizetői Szerződés megszűnése, a Fiók törlése esetén a havidíjas konstrukcióban már a tárgyhónapra megfizetett Előfizetői Díjak nem kerülnek visszatérítésre, azonban az Ügyfelet az Előfizetői Szerződés megszűnését, a Fiók törlését követő hónaptól nem terheli Díjfizetési kötelezettség, a Díjak nem kerülnek levonásra bankszámlájáról.

Amennyiben az Előfizetői Szerződés az Előfizetési Időszak lejártát megelőzően bármely okból megszűnik, úgy a Billingo az Előfizetési Díj időarányos összegének visszafizetésére nem köteles.

9.7. Felhasználók a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszik, hogy a Fiók általuk való törlésekor a Felhasználók kötelessége és felelőssége a Billingo Számlázóprogram által, vagy a Billingo API keretein belül kiállított számlák archiválása és a későbbi felhasználás érdekében való lementése. Felhasználók tudomásul veszik, hogy abban az esetben, ha a Fiók törlésekor a bizonylatok archiválását és mentését nem végzik el, úgy ezen mulasztásuk után a Billingo nem vállal felelősséget, ezen mulasztásukból eredően a Billingo irányába a későbbiekben semmilyen jellegű követelést, vagy igényt nem támaszthatnak.

10. ADATFELDOLGOZÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen fejezetben foglalt általános szerződési feltételeket kell alkalmazni a Billingo által jelen ÁSZF alapján a Felhasználó részére teljesített egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységre, amelynek során a Billingo, mint adatfeldolgozó a Felhasználó, mint adatkezelő nevében - a GDPR 28. fejezetében meghatározottak szerint - személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozásra vonatkozóan általános szerződési feltételek alkalmazására a GDPR 28. cikk (6) bekezdése ad lehetőséget.

10.1 Az adatfeldolgozás tárgya

Az adatfeldolgozás tárgya a Felhasználóval jogviszonyban levő érintett természetes személyek adatainak kezelése a Szolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódóan. A Billingo, mint adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, amely a Felhasználó feladata és kötelezettsége.

10.2 Az egyes Szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatfeldolgozói tevékenység részletezése:

10.2.1. Billingo számlázási program használatával kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység:

A számlák kiállítása során a Felhasználó a partnerei, mint érintettek személyes adatait tudja rögzíteni, amely felvitt adatok tartalmazhatnak akár különleges adatokat is.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama, amelyeket a Felhasználó átad a Billingónak:

Személyes adatok köre az érintett neve, email címe, címére vonatkozó adatok: ország, irányítószám, település, kerület, közterület neve, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó; adószáma; bankszámlaszáma, közösségi (EU) adószáma; bankszámlaszáma; nyilvántartási száma; illetve a Felhasználó által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok
Adatfeldolgozás célja a Billingo szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó a partnerei személyes adatainak a rögzítésével állítja ki a számláit.
Adatfeldolgozás jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján
Adatfeldolgozás időtartama a szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő ideig, így a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig, a Billingo által kibocsátott számlák tekintetében az Art. és GKM rendelet rendelkezéseinek megfelelően 8 évig

10.2.2 Rögzített partner és munkatársi lista:

A Billingo lehetőséget biztosít a Felhasználó részére, hogy a személyes fiókjában partnereire és munkatársaira (mint érintettekre) vonatkozóan személyes adatokat rögzíthessen.

Személyes adatok köre az érintett neve, email címe,
Adatfeldolgozás célja a Felhasználó saját partnereinek és munkatársainak a személyes adatait rögzítheti a személyes Billingo fiókban
Adatfeldolgozás jogalapja önkéntes hozzájárulás a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján
Adatfeldolgozás időtartama megerősített regisztráció esetén az utolsó bejelentkezéstől számított 10 évig, illetve a törlésre irányuló kérelemig

10.3 A Felek jogai és kötelezettségei az adatfeldolgozási tevékenység során:

A Felhasználó szavatolja és kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a személyes adatok kezelése, valamint azoknak a Billingo részére történő továbbítása megfelel a hazai és közösségi adatvédelmi jogszabályok hatályos rendelkezéseinek.

A Felhasználó ellátta a Billingót arra vonatkozó utasításokkal, hogy a személyes adatokat kizárólag a Felhasználó megbízásából, és az alkalmazandó hazai és közösségi adatvédelmi joggal, továbbá jelen szerződéssel összhangban kezelheti.

A Billingo kizárólag a Felhasználó megbízásából, annak írásbeli utasításai alapján és kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra, a szerződésben foglaltakkal összhangban kezelheti a részére átadott személyes adatokat, ezért saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet és adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, kivéve, ha az adatkezelést a Billingóra alkalmazandó hazai vagy közösségi jog írja elő. Köteles pontos és naprakész nyilvántartást vezetni az általa a Felhasználó nevében végzett adatfeldolgozási tevékenységekről.

A Billingo kijelenti, hogy nincs tudomása arról, hogy a rá vonatkozó jogszabályok akadályoznák a Felhasználótól kapott utasítások és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését.

A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező, Billingóval munkaviszonyban, vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő természetes személyek titoktartásra kötelezettek és kizárólag a Felhasználó utasításának megfelelően kezelhetik az átadott személyes adatokat.

A Billingo szavatol azért, hogy a részére továbbított személyes adatok kezelése előtt végrehajtotta a szükséges technikai és szervezeti adatbiztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy a kockázattal arányos adatbiztonságot biztosítsa.

A Billingo köteles azonnal értesíti a Felhasználót az alábbi esetekben:

 • bűnüldözési szervek jogilag kötelező erejű felhívása a személyes adatok közlésére;
 • bármilyen véletlen vagy jogosulatlan hozzáférés és az érintettet fenyegető kár;
 • a felügyeleti hatóságtól érkező megkeresés;
 • közvetlenül az érintettek részéről történő tájékoztatás iránti kérelem.

A Billingo köteles lehetőség szerint a leghamarabb és szakszerűen reagálni a Felhasználótól érkező, az adatfeldolgozás tárgyát képező személyes adatok feldolgozására vonatkozó valamennyi megkeresésre, és alávetni magát a felügyeleti hatóság adatfeldolgozásra vonatkozó előírásainak.

A Billingo köteles a Felhasználó kérésére első sorban írásban megválaszolni, majd pedig további igény esetén rendelkezésre bocsátani, megtekinteni és megvizsgálni engedni az adatfeldolgozási tevékenységével összefüggő eszközöket a jelen szerződés tárgyát képező adatfeldolgozói tevékenységek ellenőrzése céljából.

A Billingónak nyilvántartás vezetési kötelezettsége áll fent a felmerülő esetleges adatvédelmi incidensekről, amely tartalmazza az incidens időpontját, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az érintett személyes adatok körét, az incidens körülményeit és annak hatásait, az elhárítására tett intézkedések leírását.

A Billingo köteles haladéktalanul felhívni a Felhasználó figyelmét, amennyiben a megítélése szerint annak utasítása ellentétben áll az adatvédelmi hazai, vagy közösségi szabályozással.

10.4 További adatfeldolgozó igénybevétele:

A Billingo kizárólag a Felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe további adatfeldolgozót, alvállalkozót a jelen szerződés tárgyát képező adatfeldolgozási tevékenységre. Felek az egyértelműség okán rögzítik, hogy alvállalkozónak minősül minden természetes és jogi személy, aki vagy amely nem maga a Billingó, vagy annak munkavállalója.

A Billingo az általa jogszerűen igénybe vett további adatfeldolgozóval megkötendő írásbeli megállapodásban a jelen szerződésben foglaltakkal azonos adatvédelmi kötelezettségeket telepít a további adatfeldolgozóra, ideértve a Felhasználót megillető ellenőrzési jogosultságokat is. A további adatfeldolgozó igénybevétele esetén a Felhasználóval szemben kizárólag a Billingo felel a vállalt szolgáltatás teljesítéséért, valamint a törvényi és szerződéses kötelezettségek teljesítéséért.

10.5 Felelősség:

Amennyiben a Billingo a hazai és közösségi jog alapján az érintettnek jogellenes adatkezeléssel vagy az adatbiztonsági követelmények megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Amennyiben a Billingo az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonsági követelmények megszegésével az érintett személyiségi jogait megsérti, az érintett a Billingótól sérelemdíjat követelhet.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az egyik fél jelen szerződés rendelkezéseit, a vonatkozó szerződéses vagy jogszabályi adatkezelési, adatfeldolgozási, adatbiztonsági követelményeket megszegi, és a másik felet ezzel összefüggésben bármilyen hatóság vagy bíróság által elmarasztalják, úgy a szerződésszegő vagy jogszabályi kötelezettségeket elmulasztó fél köteles a másik fél ebből eredő kárát, költségeit, kiadásait és veszteségeit teljeskörűen megtéríteni.

A Billingo csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelése által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy a Felhasználó jogszerű utasításait, vagy a jelen szerződésben foglaltakat figyelmen kívül hagyta, illetve azokkal ellentétesen járt el.

A Billingo akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

10.6 A személyes adatok feldolgozásának megszüntetése után fennálló kötelezettség:

Felek megállapodnak abban, hogy az adatfeldolgozás megszüntetését követően a Billingo a Felhasználó írásban közölt döntése alapján visszaszolgáltatja a Felhasználó részére a számára megküldött személyes adatokat és azok valamennyi másolatát, vagy a szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül véglegesen, visszavonhatatlanul és helyreállíthatatlanul megsemmisíti azokat.

A Billingo szavatolja, hogy biztosítja a továbbított személyes adatok bizalmasságát és a továbbított személyes adatokat a továbbiakban ténylegesen nem dolgozza fel.

11. KAPCSOLATTARTÁS, ÉRTESÍTÉSEK

11.1. Az Ügyfél kapcsolattartója a jelen ÁSZF, valamint – amennyiben létrejön – az Előfizetői Szerződés hatálya alatt a Fiók Tulajdonos. A Fiók Tulajdonos jogosult saját maga helyett más Fiók Tulajdonos kijelölésére, amelynek Billingo általi jóváhagyása esetén a korábbi Fiók Tulajdonos ezen státusza megszűnik.

11.2. A Fiók Tulajdonos által a Billingo felé megtett nyilatkozatok az Ügyfél nevében és képviseletében érvényesen megtett nyilatkozatoknak minősülnek.

11.3. A Felek az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatban a másik fél felé tett nyilatkozataikat kizárólag írásban és magyar nyelven (tértivevényes levél, e-mail vagy futárral kézbesített levél útján) tehetik meg érvényesen és hatályosan.

11.4. Az Értesítéseket a Felek az alábbi elérhetőségekre jogosultak megküldeni a másik Fél részére:

 • A Billingo részére:
 • Név: Billingo Technologies Zrt.
 • Levelezési cím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
 • E-mail cím: hello@billingo.hu
 • Az Ügyfél részére:
 • Név: az Ügyfél neve, cégneve, ahogy az a Regisztráció során megadásra került
 • Levelezési cím: az Ügyfél székhelye
 • E-mail cím: a Fiók Tulajdonos által a Regisztráció során megadott személyes e-mail címe

11.5. Az Értesítés az alábbiak szerint minősül közöltnek:

a) az átvételi elismervény ellenében történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén annak időpontjában;

b) a postai úton, könyvelt küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén a megtagadás időpontjában, ha a kézbesítés bármely egyéb okból hiúsult meg (pl. az Értesítés „elköltözött”, „nem kereste” megjelöléssel érkezik vissza), úgy a kézbesítés megkísérlésének időpontját követő 5. (ötödik) munkanapon;

c) az e-mailen történő továbbítás esetén az elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában.

11.6. A Felek megállapodnak, hogy az Előfizetői Szerződés módosításával, illetve megszüntetésével kapcsolatban az Ügyfél törvényes képviselői is jogosultak nyilatkozatot tenni. Az Előfizetői Szerződés módosítása, illetve megszüntetése tárgyában e-mail útján küldött Értesítés kizárólag abban az esetben minősül írásbeli közlésmódnak, ha az tartalmazza az adott Ügyfél törvényes képviselőjének legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírását.

12. TITOKTARTÁS

12.1. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók a Regisztrációval, illetve az Előfizetői Szerződés létrejöttével és annak részeként a jelen ÁSZF elfogadásával vállalják, hogy titokban tartanak, és nem használnak fel semmilyen, a Szolgáltatások igénybevétele során, azokkal összefüggésben megszerzett üzleti titkot. Üzleti titoknak minősül a Billingóhoz, illetve a Billingo rendszerhez kapcsolódó minden nem közismert vagy nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az okból készült összeállítás (ideértve különösen, de nem kizárólag: az Előfizetői Szerződés és az ÁSZF tartalma, a Weboldal, illetve a Szolgáltatásokra vonatkozó információk, a Billingo pénzügyi, gazdasági, üzleti, jogi üzletmenetére, gazdálkodására, fejlesztésére, terveire, ügyfeleire és szerződéses partnereire vonatkozó információ), amelynek jogosulatlan személyek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Billingo jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

12.2. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tudomásukra jutott üzleti titkot kizárólag a Billingo által előzetesen és írásban jóváhagyott módon, továbbá kizárólag az Előfizetői Szerződés teljesítéséhez használják fel a szükséges és elégséges mértékben, kivéve, ha az üzleti titkot jogszabályi vagy hatósági előírás alapján kell hozzáférhetővé tenni harmadik személy számára. Utóbbi esetben kötelesek a Billingót haladéktalanul értesíteni az üzleti titok kötelező hozzáférhetővé tételének tényéről és részleteiről.

12.3. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli őket. A titoktartási kötelezettségnek a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

13. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS- ÉS KIZÁRÁS

13.1. A Billingo jogszabályi előírásban támasztott követelményeknek megfelelően biztosítja a Billingo Szolgáltatások keretében - megfelelő adattartalommal és teljeskörűen - kitöltött, kiállított bizonylatok jogszabályban meghatározott kötelező adattartalmának elektronikus továbbítását az adóhatósághoz, ugyanakkor a Billingo nem vállal felelősséget az Ügyfélnél bekövetkező olyan közvetlen vagy közvetett károkért (ide értve az adóhatóság által kiszabott mulasztási bíróságot is), amelyek a számla adatairól teljesítendő adatszolgáltatás nem teljesítése, illetve késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése okoz, ezekért az Ügyfél felel. Az Ügyfél köteles valamennyi számlája tekintetében az adóhatóság részére történő továbbítás megtörténtét ellenőrizni, amelyre a Billingo önkéntesen, kötelezettségvállalás nélkül különböző fórumokon (így az API 3.0-án, e-mailben valamint a számlázóprogram felületén megjelenő státuszok formájában) felhívja figyelmét.

13.2. Abban az esetben, ha az Ügyfél által a jogszabályi előírásokban támasztott követelményeknek megfelelő adattartalommal és teljeskörűen kitöltött, kiállított számlák adóhatóság részére történő továbbítása, adatszolgáltatása esetlegesen a Billingo rendszer hibájából, a Szolgáltatás kimaradásából meghiúsul, megakad, úgy az Ügyfél ezen esetben is köteles tájékoztatni a Billingót, ha az adóhatóság az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt vizsgálatot indított az Ügyfél ellen. Az adóhatósági vizsgálat során során az Ügyfél köteles a Billingo ajánlásai, tájékoztatásai szerint eljárni és lehetőséget biztosítani a Billingonak a vizsgálati, jogorvoslati eljárásban való közreműködésre. Ezen tájékoztatási kötelezettségből elmulasztásából eredő bármely fajta kárért, jogerősen megállapított bírságért a Billingo nem vállal felelősséget.

13.3. Amennyiben az Ügyfél által a jogszabályi előírásokban támasztott követelményeknek megfelelő adattartalommal és teljeskörűen kitöltött, kiállított számlák adóhatóság részére történő továbbítása, adatszolgáltatása esetlegesen a Billingo rendszer hibájából, a Szolgáltatás kimaradásából meghiúsul, megakad, és amennyiben ezen okból kifolyólag az Ügyféllel szemben adóhatósági vizsgálat indul, majd ezen vizsgálat jogerősen megállapított bírsággal zárul, úgy a Billingo azon bírságok tekintetében vállalja a felelősséget, ahol a 13.2. pontban foglalt tájékoztatási kötelezettség megvalósult, és ezáltal a Billingonak lehetősége volt bekapcsolódni az eljárásba, azonban a Billingo eljárása ellenére is a vizsgálat jogerős bírsággal zárult. A Billingo kizárólag azután a jogerősen megállapított bírságok után vállalja a felelősséget, amit az Ügyfél igazolhatóan megfizetett az adóhatóságnak. Következményi károk után a Billingo nem vállal felelősséget.

13.4. A Billingo a Weboldal tartalma, a Billingo API konnektor, illetve a Szolgáltatások tekintetében a felelősségét az alábbi pontok szerint korlátozza, illetve zárja ki.

13.5. A Billingo nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Regisztráció során a Felhasználókra, illetve az Ügyfélre megadott adatok teljességéért, valódiságáért, helyességéért és szabályszerűségéért. A Billingo kizárja a felelősségét a Felhasználók által megadott adatok hiányosságából, valótlanságából, helytelenségéből vagy szabályszerűtlenségéből eredő, azzal kapcsolatos valamennyi kárért; az ezekből eredő károkért az adatot megadó Felhasználó a felelős.

13.6. A Billingo kifejezetten és hangsúlyosan felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a Billingo Számlázóprogram, illetve a Billingo API használata során a Felhasználók felelőssége a bizonylatok megfelelő adattartalommal való teljeskörű kitöltése. A Billingo nem vállal felelősséget a Felhasználók, illetve a Billingo API használata során az Ügyfelek vagy vevőik által megadott számlázási adattartalom helyességéért, valódiságáért, megfelelőségéért. A Billingo nem vállal továbbá felelősséget azon bizonylatok adóhatóság részére történő elektronikus továbbítása után sem, amelyek a Felhasználók, vagy a Billingo API használata során az Ügyfelek és/vagy vevőik által megadott téves adattartalommal való kitöltése után kerülnek továbbításra. A Billingo nem vállal továbbá felelősséget azon bizonylatok adóhatóság részére történő elektronikus továbbítása után sem, amelyet a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján nem belföldi adóalanyként az Ügyfeleknek nem volna kötelességük továbbítani az Adóhatóság részére.

A felhasználók a fentiekre figyelemmel jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszik, hogy ha a számlázási adatok kitöltése során belföldi adószám kerül rögzítésre, úgy a kiállított bizonylat a felhasználó által megadott adattartalommal beküldésre kerül az adóhatóság részére, kivéve ha felhasználók élnek a Billingo által biztosított azon lehetőséggel, melyben kérelmezik, hogy a kiállított számlák ne kerüljenek beküldésre az adóhatsághoz, tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a kiállított számlát a felhasználó nem köteles továbbítani az adóhatóság részére.

13.7. A Billingo az Ügyféllel szemben teljes mértékben kizárja a felelősségét az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználók felróható magatartásával az Ügyfélnek okozott károkért.

13.8. A Billingo az általa nyújtott Szolgáltatásokért kizárólag az adott Szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés, a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint felel.

13.9. A Billingo teljes mértékben kizárja a felelősségét a Weboldal, illetve a Szolgáltatások szerződésbe ütköző vagy egyébként jogszerűtlen, illetve nem rendeltetésszerű használatáért, igénybevételéért; az ebből eredő károk megtérítésére a Billingo nem kötelezhető.

13.10. A Billingo nem vállal felelősséget a Weboldalon található külső hivatkozásokért és azok tartalmáért, valamint a Szolgáltatásokból származó adatok, információk további felhasználásáért. A Billingo kizárja a felelősségét a Weboldalon elérhető, Harmadik Fél Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokból, vagy azok hiányából eredő, azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi kárért.

13.11. A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal, és a Weboldalon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Billingo nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Billingótól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) okoznak. A Billingo a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz, előfordulhat, azonban, hogy a Szolgáltatások használatából adódóan jogosulatlan személyek (pl. hackerek) hozzáférnek és visszaélnek az Ügyfél, illetve a Felhasználó Billingo által kezelt adataival. Az ebből eredő károkért a Billingo felelősséget nem vállal.

13.12. Az Ügyfél és a Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával a fenti felelősségkorlátozó, illetve – kizáró rendelkezéseket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

13.13. Az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik a Billingóval szemben az adott Ügyfél Felhasználóiként regisztrált valamennyi Felhasználónak a Weboldalon tanúsított magatartásáért, valamint az Előfizetői Szerződéssel létrejött jogviszonyban tanúsított magatartásáért.

13.14. Amennyiben az Ügyfél vagy bármely Felhasználója az Weboldal vagy a Billingo API használata során harmadik személynek felróható módon kárt okoz, az Ügyfél köteles teljeskörűen kártalanítani a Billingót a harmadik személy által jogszerűen támasztott valamennyi követeléssel szemben.

13.15. A Felhasználók személyesen is teljes körű felelősséggel tartoznak a Weboldal vagy a Billingo API konnektor használata során tanúsított saját magatartásukért és a Billingo – diszkrecionális döntése alapján – jogosult az adott Felhasználóval szemben is igényt érvényesíteni, ha az adott Felhasználó a Weboldal vagy a Billingo API használata során, neki felróható módon a Billingónak vagy harmadik személynek kárt okoz. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, bíróság, egyéb szervezet a Billingóval szemben bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó, illetve az Ügyfél köteles minden, a Billingó által megkövetelt intézkedést megtenni és a Billingónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

13.16. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Billingo által nyújtott KATA asszisztencia és KATA keret menedzselési-szolgáltatások keretein belül igénybe vehető, valamint alanyi adómentességi keret kiszámításához alkalmazható kalkulátor az aktuális KATA, továbbá alanyi adómentességi keret meghatározásakor nem minden esetben biztosít 100%-os eredményt, az csupán tájékoztató jellegű információkat tartalmaz a felhasználók segítése céljából. A felhasználók tudomásul veszik, hogy az aktuális KATA-, és alanyi adómentességi keretük 100%-os pontosságú meghatározásához olyan plusz információk szükségesek (pl.: tevékenység esetleges szüneteltetése), amelyek nincsennek a Billingo birtokában. A teljes bizonyossággal 100%-ig pontos KATA-, és alanyi adómentességi keret meghatározásához kérjük a Felhasználókat, hogy szíveskedjenek egyeztetni könyvelőjükkel, adótanácsadóikkal. A Billingo erre való tekintettel a KATA- és alanyi adómentességi kalkulátorból származó információk után nem vállal felelősséget.

14. ADATVÉDELEM

14.1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, amelyet a Felhasználó a Regisztráció során köteles elfogadni, és amely a Weboldalon folyamatosan elérhető, megismerhető és letölthető.

15. PANASZKEZELÉS

15.1. A Billingo Ügyfeleinél és Felhasználóinál az igénybe vett Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszok kezelését a Billingo látja el. Az Ügyfél nevében panaszt a Billingo szolgáltatásaival kapcsolatban az adott Ügyfélhez regisztrált Felhasználó vagy az Ügyfél képviseletére egyébként jogosult szervezeti képviselő vagy eseti meghatalmazott jogosult megtenni. A Felhasználó a saját nevében is jogosult panasz megtételére. A jelen fejezetben az Ügyfélre történő rendelkezések a Felhasználókra is megfelelően érvényesek, függetlenül attól, hogy a Felhasználó külön nevesítésre kerül-e.

15.2. A Billingo fogadja, nyilvántartásba veszi és kivizsgálja az Ügyfelek mindazon szóban (telefonon) vagy írásban (postai úton vagy e-mail-ben) előterjesztett panaszát, amelyben elégedetlenségét fejezi ki a Billingo Szolgáltatásával, illetve szervezeti egységének vagy munkatársának eljárásával kapcsolatban, továbbá kifogásolja a Billingo szerződéskötést megelőző, az Előfizetői Szerződés megkötésével, annak teljesítésével, a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően az Előfizetői Szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő tevékenységét vagy mulasztását.

15.3. Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél meglévő szerződésével kapcsolatban kérelmet fogalmaz meg, a Billingo Szolgáltatásairól információt kér, ezek fejlesztésére javaslatot tesz, vagy ezeket érintően véleményt fogalmaz meg.

15.4. Az Ügyfelek a panaszokat az alábbi módon nyújthatják be a Billingo részére:

a) elektronikusan: a hello@billingo.hu e-mail címen;

b) telefonon: a 0670/9045287-as telefonszámon, az ügyfélszolgálati nyitvatartási időn belül.

15.5. A panasz jellegétől és tartalmától függ, hogy a kivizsgáláshoz az alábbiakban felsoroltak közül mely adatok bekérése szükséges az Ügyféltől, illetve a Felhasználótól:

a) cég neve;

b) cég adószáma;

c) cégjegyzékszám;

d) a panaszt bejelentő Felhasználó neve;

e) a panaszt bejelentő Felhasználó telefonszáma;

f) a Felhasználó által képviselt Ügyfél neve (ha a Felhasználó nem a saját, hanem Ügyfél nevében és képviseletében jár el);

g) az Ügyfél, illetve a Felhasználó neve;

h) az Ügyfél, illetve a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe;

i) a panasszal érintett Szolgáltatások;

j) a panasz leírása, oka;

k) a panaszos igénye;

l) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat;

m) telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.

15.6. A Billingo a panaszt benyújtó Ügyfél, illetve Felhasználó adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek, továbbá az Adatkezelési Tájékoztatójában rögzítetteknek megfelelően kezeli.

15.7. A Billingo munkatársai soha, semmilyen módon nem kérik az Ügyfelektől és Felhasználóktól a belépéshez szükséges titkos azonosító kódjaikat.

15.8. A panasz fogadása, kivizsgálása:

A Billingo a hozzá érkező panaszt fogyasztóbarát módon mérlegeli, valamint törekszik azokat hatékonyan és gyorsan kezelni. A Billingo a panaszkezelési eljárás során az Ügyfelek szerződésből eredő jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan a jóhiszeműség és tisztesség, valamint az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelményének jogszabályban rögzített általános kereteit szem előtt tartva jár el. Továbbá az olyan fogyasztói magatartást veszi alapul, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

A telefonon bejelentett panaszt, amennyiben lehetséges, a Billingo azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz telefonon történő kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Billingo a panaszról, valamint az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet készít.

Amennyiben a panasz elektronikus levél formájában érkezik, a Billingo az Ügyfelet egy elektronikus válaszüzenetben értesíti, hogy panaszát nyilvántartásba vette.

Azonosításra alkalmas adatok hiányában az Ügyfél részére kizárólag általános tájékoztatás adható. Az azonosítás hiányában az Ügyfél számláival és szerződéseivel, azok meglétével kapcsolatban, illetve konkrét megbízásokra és tranzakciókra vonatkozóan a Billingo adatot nem szolgáltat ki.

15.9. A Billingo jogosult ellenőrizni a panasz bejelentő felhasználói jogosultságát.

15.10. A panasz kezeléshez szükséges további adatok bekérése az Ügyféltől:

Amennyiben a panasz nem tartalmaz elegendő információt annak érdemi kivizsgálásához, a Billingo telefonon, illetve írásban megkeresheti a bejelentőt a hiányzó adatok pótlása érdekében. Telefonos megkeresés esetén az adatvédelmi szempontokra tekintettel a Billingo munkatársa a hívás elején elvégzi az ügyfél azonosítását, amely során a nyilvántartó rendszerekben szereplő személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel. Az Ügyfelek adatainak védelme érdekében kizárólag a sikeres Ügyfél azonosítást követően tesz fel az ügyintéző az Ügyfelek részére a benyújtott reklamációval kapcsolatos adatokra vonatkozóan kérdéseket.

15.11. A panasz nyilvántartása:

A Billingo a panaszokról elektronikus nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a) cég neve;

b) cég adószáma;

c) cégjegyzékszám;

d) a panaszt bejelentő Felhasználó neve

e) a panaszt bejelentő Felhasználó telefonszáma;

f) a Felhasználó által képviselt Ügyfél neve (ha a Felhasználó nem a saját, hanem Ügyfél nevében és képviseletében jár el)

g) az Ügyfél, illetve a Felhasználó neve;

h) az Ügyfél, illetve a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe;

i) a panasszal érintett Szolgáltatások;

j) a panasz leírása, oka;

k) a panaszos igénye;

l) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat;

m) telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.

15.12. A panasz kezelése:

Az egységes, hatékony és magas színvonalú ügyfélkiszolgálás érdekében a panaszok kezelése a Billingónál történik, ahol az adott szakterületre specializálódott szakértők válaszolják meg az Ügyfelek megkereséseit.

A Billingo a panasz kivizsgálásának eredményéről szóló tájékoztatást pontos, közérthető és egyértelmű indoklással látja el, mely tartalmazza a vonatkozó szerződési feltétel pontos szövegét is.

A Billingo a panasz kezelését a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi.

A Billingo a panaszokat a rendelkezésére bocsátott és általa ismert körülményeket figyelembe véve tekinti át. Ugyanazon Ügyfél ismételt – a korábbi panasszal megegyező, ugyanazon kifogást és egyező indokokat tartalmazó – panaszára a jogszabályi követelmények figyelembe vétele mellett, a törvényi határidőn belül, indoklással ellátott álláspontját úgy küldi meg, hogy a korábbi panaszra adott válaszát csatolja.

A Billingo indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 naptári napon belül megküldi az Ügyfélnek.

A Billingo a panasz elutasítása esetén tájékoztatja az Ügyfelet jogorvoslati lehetőségeiről. Válaszadás során a Billingo elsősorban a regisztrált elérhetőségeket használja fel a kapcsolatfelvétel érdekében. A panaszt és az arra adott választ a Billingo 5 (öt) évig őrzi meg.

15.13. Jogorvoslati lehetőségek:

A Billingo a panaszkezelés során köteles úgy eljárni, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez mérten elkerülje a fogyasztói jogvita kialakulását. Amennyiben az Ügyfél a panaszára kapott válasszal nem ért egyet, esetleg új információval vagy dokumentációval rendelkezik, kérheti a Billingótól a panasz felülvizsgálatát. Ebben az esetben ügye egy magasabb döntéshozói szintre kerül, ahol a Billingo ismét megvizsgálja panaszát.

Abban az esetben, ha az Ügyfél a kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy felmerülő panaszát a Billingo nem megfelelően kezelte, azt elutasította, lehetősége van bíróság eljárását kezdeményezni vagy az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. A panaszos az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság (jelenleg a területileg illetékes járási hivatal) elérhetőségéről a http://jarasinfo.gov.hu weboldalon tájékozódhat.

Az Ügyfél, illetve a Felhasználók elfogadják a Billingo számítógépes rendszerében rögzített adatok valódiságát, esetleges jogvita esetén bizonyítékként ismerik el.

16. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

16.1. A Billingo fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítását a magyar, illetve az Európai Unió által megalkotott jogszabályok változásai is szükségessé tehetik.

16.2. A Billingo az ÁSZF módosításáról köteles a Felhasználókat értesíteni.

16.3. Az ÁSZF mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A módosítás közzétételét követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás ismételt igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

16.4. A Billingo hatályos ÁSZF-je, valamint az ÁSZF korábbi verzió állandó jelleggel elérhetőek, valamint letölthetők a Weboldalról.

17. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17.1. A jelen ÁSZF-re és az Előfizetői Szerződésre a magyar hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

17.2. A Billingo fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-fel érintett jogviszonyából eredő követeléseinek behajtása érdekében harmadik fél szolgáltatóhoz forduljon és azt a követelés behajtásával megbízza. A követelés megtérülése érdekében tett intézkedések költségei az Ügyfelet terhelik.

17.3. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogszerűtlenné vagy kikényszeríthetetlenné válik, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét nem érinti.

17.4. A Billingo mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ből, illetve a közte és az Ügyfél között létrejött Előfizetői Szerződésből eredő bármilyen nézeteltérést, jogvitát a felek bíróságon kívül rendezzék. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a jogvitában a hatályos perrendtartási szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok kizárólagosan jogosultak eljárni.

17.5. Jelen ÁSZF hatályos 2020. július 1. napjától.

Aktuális általános szerződési feltételek letöltése
Általános Szerződési feltételek hatályos 2020.05.20 - 2020.06.30.
Általános Szerződési feltételek hatályos 2016.10.06 - 2020.05.19.
Általános Szerződési feltételek hatályos 2014.05.01 - 2016.10.05.

Oldal tetejére
Erste Power számlacsomag

Kapcsolj be új energiákat a vállalkozásodba

az Erste Power számlacsomaggal!

 • 0 Ft havi számlavezetési díj 18 hónapig
 • 0 Ft elektronikus NAV utalások banki díjmentesek 18 hónapig
 • 0 Ft saját számlák közötti átutalás banki díjmentes és tranzakciós illetékmentes