Általános Szerződési Feltételek

Billingo online számlázó program általános szerződési feltételei

Tartalomjegyzék

1. BEVEZETÉS

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételek és rendelkezések a

  • Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • Székhely és központi ügyintézési hely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.
  • Cégjegyzékszám: 01-10-140802
  • Adószám: 27926309-2-41
  • Web: www.billingo.hu
  • Telefon: +36-1/500-9491
  • Képviseli: Sárospataki Albert vezérigazgató,

mint Szolgáltató (a továbbiakban: Billingo) a www.billingo.hu weboldalán elérhető szolgáltatásaira terjednek ki.

1.2. Jelen ÁSZF célja, hogy összefoglalóan rögzítse a www.billingo.hu weboldal , valamint a Billingo MobilAPP (a továbbiakban: Weboldal) használatának és a Billingo által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, továbbá a Billingo, valamint a felhasználók jogait és kötelezettségeit.

1.3. Jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed tehát a Weboldalon keresztül elérhető, illetve hozzáférhető szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások vagy külön-külön Szolgáltatás) igénybevételére, valamint az azzal összefüggő lényeges feltételekre.

1.4. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Weboldalt látogató és a Billingo által nyújtott bármely Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra (a továbbiakban: Felhasználó vagy Felhasználók). A Felhasználók a Weboldalon történő regisztráció során, illetve az egyes szolgáltatások megigénylése során kötelesek elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit és kötelezettséget vállalni az ÁSZF betartására.

1.5. Jelen ÁSZF időbeli hatálya kiterjed az ÁSZF elfogadásától, a Szolgáltatásokra vonatkozó Előfizetői Szerződés megszűnéséig, illetve a regisztráció törlésééig.

2. FOGALMAK

2.1. A jelen ÁSZF-ben használt kifejezések az alábbi jelentéssel rendelkeznek:

„Adatkezelési Tájékoztató”: a Szolgáltató Weboldalon elérhető adatkezelési tájékoztatóját jelenti;

„ÁSZF”: a jelen általános szerződési feltételeket jelenti;

„Billingo API”: a Billingo által meghatározott egységes vagy adott esetben egyedi funkcionalitással kínált API, amelynek szoftveres megoldásai lehetővé teszik, hogy a Felhasználók saját rendszereiket a Szolgáltatások egyes elemeivel az ehhez szükséges önálló fejlesztéseikkel összekapcsolják és a Szolgáltatást saját rendszereikből közvetlenül is működtethessék;

„Billingo”: a Bevezetésben meghatározott jogi személyt jelenti, aki a Weboldal üzemeltetője és a szolgáltató;

„Előfizetői Szolgáltatáscsomagok”: a Billingo által kínált és a Felhasználók, valamint az Ügyfelek által választható – akár ingyenes, akár díj ellenében nyújtott - szolgáltatáscsomagokat jelenti, azzal, hogy az egyes szolgáltatáscsomag tartalma egymástól eltérhet;

„Előfizetői Díj”: az Előfizetői Szolgáltatáscsomag ellenértékeként fizetendő díjat jelenti;

„Előfizetői Szerződés”: a Billingo és az Ügyfél között létrejött előfizetői szerződést jelenti, amely nem fizikai formában, hanem tartalmilag, a honlapon történő regisztráció során megadott adatok és ennek során tett nyilatkozatok, az ÁSZF, valamint a szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan elérhető valamennyi további tájékoztató és feltétel - elektronikus úton való elfogadása - útján jön létre. Minden új profil, illetve regisztráció új Előfizetői Szerződést keletkeztet,

„Felhasználó vagy Felhasználók”: azt a Weboldalon regisztrált Felhasználót jelenti, aki a Weboldalon keresztül a Szolgáltatásokat használja.

„Felhasználói Jogosultság”: az egyes Felhasználókat a Szolgáltatások igénybevétele során megillető jogosultságokat jelenti;

„Fiók”: a Felhasználók által a Weboldalon történő regisztrációval létrehozott felhasználói fiókot jelenti;

„Fiók Tulajdonos”: az adott Ügyfél vonatkozásában az Ügyfelet a Weboldalon regisztráló Felhasználót jelenti, azzal, hogy a Fiók Tulajdonos személye a későbbiek során változhat, de egy Ügyfélnek egy időpontban kizárólag egy Fiók Tulajdonosa lehet;

„Könyvelő”: azt az önállóan regisztrált Felhasználót jelenti, aki hozzárendelhető a vele szerződéses kapcsolatban álló ügyfelek (jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéb jogi személyek, illetve egyéni vállalkozók) fiókjához annak érdekében, hogy könyvviteli szolgáltatásait teljesítse a Billingo rendszer használatával.

„Könyvelői meghívó”: a Fiók Tulajdonos által kezdeményezett és az általa megjelölt Könyvelőnek a Billingo által e-mail útján (rendszerüzenetként) küldött meghívót jelenti, amelynek célja, hogy a meghívott Könyvelő – önkéntes és sikeres Regisztrációját követően – a Fiók Tulajdonos által regisztrált Fiókhoz tartozó könyvelői jogosultsággal rendelkező Könyvelő lehessen;

“Munkatárs”: azon Felhasználókat jelenti, akik a Fiók Tulajdonos által történő rögzítést követően saját jogon Regisztrálnak a Fiókba és használják a Billingo Szolgáltatásait.

„Partner meghívő”: a Fiók Tulajdonos által kezdeményezett és a partnerének a Billingo által e-mail útján (rendszerüzenetként) küldött meghívót jelenti.

„Ptk.” a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt jelenti;

„Regisztráció”:a Felhasználók Weboldalon történő regisztrációját jelenti;

„Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”: a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül nyújtott egyes online számlázási, valamint egyéb szolgáltatásokat, illetve ezen szolgáltatások összességét jelenti;

„Tranzakciós Díj”: az esetenként (nem előfizetéses formában), tranzakcionális jelleggel igénybe vett szolgáltatások díja, amelyeknek a fizetési struktúrája eltér az Előfizetői Szolgáltatáscsomag időszaki előfizetési struktúrájától;

„Ügyfél”: azt a jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, egyéb jogi személyt, illetve egyéni vállalkozót jelenti, aki a Fiók Tulajdonos általi Regisztrációt követően a Szolgáltatásokat igénybe veszi.

„Weboldal”: a www.billingo.hu weboldalt, valamint a Billingo MobilAPP-ot jelenti.

3. A BILLINGO ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI

3.1 REGISZTRÁCIÓ ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

A Billingo a https://billingo.com/funkciok linken, valamint a Kézikönyvben elérhető szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé a Weboldalon keresztül, azzal, hogy többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata esetén azok tartalma egymástól eltérő lehet. Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmáról és különböző funkcióiról, működéséről a Weboldal, illetőleg a Weboldalon elérhető „Árak” című menüpont nyújt részletes tájékoztatást.

A Billingo jogosult bármely Felhasználó, illetve Ügyfél bejelentkezési lehetőségét, illetve bármely Szolgáltatáshoz történő hozzáférését felfüggeszteni, ha alappal feltételezi, hogy a Szolgáltatás igénybevételére az adott Felhasználó, illetve Ügyfél által nem jogszerűen kerül sor, ideértve, különösen, a jelen ÁSZF megsértését.

A Billingo fenntartja a jogot arra, hogy úgynevezett “Támogatói Programok” keretében bizonyos vállalkozási körök, csoportok számára az Előfizetői Szolgáltatáscsomagoktól eltérő, azoktól kedvezőbb, vagy más összetételű Szolgáltatáscsomagokat biztosítson, ajánlatokat tegyen közzé, szolgáltatási- feltételeket alakítson ki.

3.1.1 Regisztráció

A Szolgáltatásoknak a Weboldalon keresztül történő igénybevételéhez valamennyi Felhasználó részéről Regisztráció szükséges, amely alól kivétel, ha valamely Szolgáltatást a Billingo regisztráció nélkül is elérhetővé teszi a Weboldalra látogatók részére. A sikeres Regisztrációhoz és a Szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználónak saját valós e-mail címmel és internet hozzáféréssel kell rendelkeznie.

A Regisztrációk közül megkülönböztetünk Elsődleges Regisztrációt, amely a Fiók létrehozását jelenti, másodlagos felhasználói Regisztrációt, ami a Fiókba rögzített Munkatársak Regisztrációját jelenti, valamint megkülönböztetünk könyvelői Regisztrációt, amely a meghívott Könyvelők regisztrációjával egyenlő.

A Szolgáltatások igénybevételéhez ezen túlmenően a Fiók Tulajdonosnak a Weboldalon egy Ügyfelet is regisztrálnia kell. A regisztrált Ügyfélhez a Fiók Tulajdonos általi rögzítést és sikeres Regisztrációt követően csatlakozhatnak a Munkatársak, mint további Felhasználók. A Regisztráció során az Ügyfél nevét a regisztráló Felhasználó a „cégnév” megjelölés alatt adhatja meg, illetve az „egyéni vállalkozó vagyok” check-box bejelölésével nyilatkozhat arról, hogy egyéni vállalkozóként regisztrál. A Regisztrációt követően a Fiók Tulajdonos köteles az Ügyfél további adatait megadni a Fiókban.

A Regisztráció során a Felhasználó által a Billingo rendelkezésére bocsátott adatok hitelességéért és valódiságáért az adott Felhasználó, az Ügyfélre vonatkozó adatok esetében a Fiók Tulajdonos tartozik felelősséggel.

A Könyvelő a meghívás utáni Regisztráció során nem köteles Ügyfelet megadni.

A Regisztráció során megadott e-mail címre a Billingo a regisztrációt követően elküld egy automatikus üzenetet, melyben a Felhasználó a „Fiók aktiválása” gombra való kattintással véglegesítheti a regisztrációját. A Regisztráció az aktiválással válik véglegessé.

A Regisztráció során a Felhasználó a vonatkozó check-box kipipálásával nyilatkozni köteles jelen ÁSZF, valamint a Billingo Adatkezelési Tájékoztatójának az elfogadásáról, továbbá az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelés hozzájárulás megadásáról. A Regisztráció során a Felhasználó feliratkozhat a Billingo hírlevél szolgáltatására, amely nem kötelező a regisztráció szempontjából.

3.1.2 Regisztráció törlése

A Billingo jogosult és köteles azoknak a Felhasználóknak a Regisztrációját törölni, akikről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül regisztráltak Ügyfelet, illetve kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül kötöttek vagy kötnének az Ügyfél nevében és képviseletében Előfizetői Szerződést. A Billingo nem köteles a Regisztráció fenti esetekben történő törléséről előzetes tájékoztatást küldeni az érintett Felhasználó részére, továbbá nem felelős a Regisztráció törlésének elmaradásáért. A jogosulatlan regisztrációról a Felhasználó e-mailben kap értesítést, amelynek megküldésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a regisztrációra való jogosultságát hitelt érdemlően igazolni. Ha a Felhasználó a jogosultságát határidőben és hitelt érdemlően igazolja, úgy a Regisztráció visszaállításra kerül, ellenkező esetben végérvényesen törlésre kerül a Billingo rendszeréből.

A Billingo továbbá jogosult azoknak a Felhasználóknak és Ügyfeleknek a Regisztrációját törölni, akik profilja 12 hónapja inaktív, azaz a Felhasználó vagy Ügyfél a Billingo rendszer információ alapján ezen időszakban nem jelentkezett be a Fiókjába. 12 hónap inaktivitást követően a Felhasználó e-mailben kap értesítést, amelynek megküldésétől számított 7 (hét) napon belül köteles visszaigazolni, hogy a regisztrációját meg kívánja tartani. Ha a Felhasználó a visszaigazolást határidőben teljesíti, úgy a Regisztráció visszaállításra kerül, ellenkező esetben végérvényesen törlésre kerül a Billingo rendszeréből. A Billingo fenntartja a jogot a tesztfiókok előzetes értesítés nélküli törlésére.

3.1.3 A szolgáltatások igénybevételének feltételei

A Szolgáltatások a Felhasználó általi használatának, illetve az Ügyfél általi igénybevételének feltétele, hogy:

a) a Felhasználó regisztráljon a Weboldalon;

b) a Felhasználó elfogadja az ÁSZF-et, annak módosításait, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit és hozzájáruljon az adatkezeléshez;

c) a Felhasználó és az Ügyfél biztosítsa a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai feltételeket.

A fenti felsorolásban szereplő feltételek bármelyikének hiányában a Szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen vehetők igénybe.

A Billingo API Szolgáltatások esetében a Szolgáltatások igénybevételének további feltétele, hogy az Ügyfél elvégezze a Billingo és az Ügyfél saját rendszerének összekapcsolásához szükséges rendszer fejlesztéseket.

A Fiók Tulajdonos által a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadására tett nyilatkozatának hatálya automatikusan kiterjed a Fiók Tulajdonos által regisztrált Ügyfélre, azaz a jelen ÁSZF rendelkezései a Fiók Tulajdonos által képviselt Ügyfélre nézve is kötelezően érvényesek és alkalmazandók lesznek.

3.1.4 Kipróbálási időszak

A Szolgáltatásoknak egy - Billingo által egyoldalúan meghatározott – része díjfizetés nélkül is igénybe vehető a Kipróbálási időszak alatt, amennyiben arra a Szolgáltató saját egyoldalú döntése alapján lehetőséget biztosít. A Kipróbálási időszak alkalmazásáról, az ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatásokról és a Kipróbálási időszak egyéb feltételeiről a Billingo a Regisztráció során, illetve azt követően tájékoztatja az Ügyfeleket, illetve az egyes Felhasználókat.

3.1.5 Szolgáltatások igénybevételei a felhasználói jogosultság függvényében

A Szolgáltatások Felhasználó általi igénybevétele függ továbbá az adott Felhasználót megillető Felhasználói Jogosultságtól. A Fiók Tulajdonos valamennyi, az adott Ügyfelet az általa választott Előfizetői Szolgáltatáscsomag alapján megillető vagy a Billingo által ingyenesen nyújtott Szolgáltatás igénybevételére jogosult. Az Ügyfél további Felhasználói, a részükre a Fiók Tulajdonos által beállított Felhasználói Jogosultságtól függően tudják igénybe venni az Ügyfelet megillető valamennyi Szolgáltatást vagy azok egy részét. Az egyes Felhasználók Felhasználói Jogosultságának módosítására a Fiók Tulajdonos korlátozás nélkül jogosult.

3.2 SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK

3.2.1 Előfizetői szolgáltatáscsomagok

Előfizetői Szerződés érvényes megkötése esetén az Előfizetői Szerződést megkötő Ügyfélhez tartozó Felhasználók az Előfizetői Szerződéshez tartozó Előfizetői Szolgáltatáscsomagban foglalt Szolgáltatások igénybevételére lesznek jogosultak.

Az Előfizetői Szolgáltatáscsomagon túl a Felhasználóknak lehetőségük van a regisztrációt követően az egyes szolgáltatásokra külön-külön is Előfizetői Szerződést kötni

Az Ügyfél az Előfizetői Szerződés megkötésekor jogosult kiválasztani az általa igénybe venni kívánt Előfizetői Szolgáltatáscsomagot, illetve, ha kizárólag egyes szolgáltatásokat kíván igénybe venni, úgy a kívánt szolgáltatást. A Billingo által biztosított többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata és azok tartalma és díjszabása egymástól eltérő lehet. Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmát, és az egyes Szolgáltatásokat a Billingo a Weboldalon az „Árak” menüben teszi közzé.

3.2.2 Előfizetői díj

Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok és egyes Szolgáltatások Díját a Billingo a Weboldalon teszi közzé.

A Billingo fenntartja magának a jogot az Előfizetői Díjak egyoldalú módosítására. Az Előfizetői Díjak módosítása nem érinti a díjváltozás előtt már megfizetett Szolgáltatásokat, az Előfizetői Díjak módosítása kizárólag a díjváltozást követően esedékessé váló Előfizetői Díjakra vonatkozik.

3.2.3 Előfizetői díj megfizetése

Az Előfizetői Díj Ügyfél általi megfizetése az adott Előfizetői Időszakban előre esedékes. A Felhasználóknak az Előfizető Szolgáltatáscsomagok megrendelésekor lehetőségük van kiválasztani, hogy az Előfizetői Díjakat havi, vagy éves bontásban kívánják megfizetni.

Az Előfizetői Díjak megfizetésének módja tekintetében az Ügyfelek az alábbi megoldások közül választhatnak.

a) Online bankkártyás fizetés (ismétlődő bankkártyás fizetés)

Amennyiben a Felhasználó az online bankkártyás fizetést választja, úgy az Előfizető Díjat a SimplePay (OTP Mobil Kft., Cg. 01-09-174466, székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) pénzügyi szolgáltató rendszerén keresztül tudja teljesíteni. A SimplePay rendszerén keresztüli megfizetés akként történik, hogy a SimplePay rendszere a megadott bankkártya adatok segítségével az esedékes Előfizetői Díjakat levonja a bankszámláról, majd az összeget továbbítja a Billingo részére. Havi díjak esetében a levonás havonta esedékes, míg éves díjak esetében éves szinten.

A SimplePay tájékoztatása az online bankkártyás fizetési rendszerről:

Az ismétlődő bankkártyás fizetés egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül.

Az ismétlődő fizetés igénybevételéhez és jelen ÁSZF elfogadásával a felhasználó hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a Billingo rendszerében kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártya adatok újbóli megadása és a Felhasználó tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Billingo által kezdeményezve történjenek.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a SimplePay tokenek az alábbi paraméterekkel lesznek generálva

24 darab

100.000 Ft összegű

érvényességi idő: 23 hónap

Figyelem(!): a bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártya adatokhoz sem a Billingo, sem pedig a SimplePay nem fér hozzá.

A Billingo által esetlegesen tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Billingo felel, a Billingo fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Tudomásul veszem, hogy a Billingo, mint adatkezelő által a www.billingo.hu Weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. A Billingo által továbbított adatok köre az alábbi: név, országkód, ország, város, irányítószám, cím, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff/

A SimplePay Általános Felhasználó Feltételei szintén az alábbi linken érhetőek el: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

A Felhasználónak lehetősége van az ügyfélszolgálati vagy értékesítési call centeren keresztül is előfizetni a Szolgáltatásokra, amely előfizetés szintén a SimplePay rendszerén keresztül valósul meg.

A korábban előfizetéssel rendelkező Felhasználók esetében a PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (korábban Braintree Payment Services) (székhelye: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.; cégjegyzékszám: R.C.S. Luxembourg B 118 349) online pénzügyi szolgáltató igénybevétele is lehetséges.

b) a Billingo által kiállított díjbekérő ellenében, utólagos banki átutalással történő fizetés

Amennyiben a Felhasználó utólagos banki átutalással kíván fizetni, úgy a Billingo saját rendszerén keresztül díjbekérőt állít ki az Ügyfél részére, majd megküldi azt a Felhasználó által a Regisztrációkor megadott e-mail címre. Az Ügyfél a Billingo által megküldött díjbekérő ellenében, a díjbekérőn feltüntetett határidőben köteles az Előfizetői Díjat megfizetni.

Az Előfizetői Díj megfizetése után az Előfizetői Díjról a Billingo rendszeren belül elektronikus számlát állít ki, amelyet Billingo a számla kiállításának napján az Ügyfél regisztrált e-mail címére megküld. A számla kiállításáról és megküldéséről a Felhasználó értesítést kap. A Billingo által kiállított számlának a Felhasználó, illetőleg az Ügyfél részére történő megküldése a számla Ügyfél általi kézhezvételének minősül.

3.2.4 Előfizetői díj késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei

Ha az Ügyfél az Előfizetői Díj megfizetésével késedelembe esik, úgy a Billingo jogosult a Szolgáltatások igénybevételét korlátozni vagy felfüggeszteni oly módon, hogy a Felhasználói Fiókhoz kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetők az Ügyfél részére, vagy amennyiben az adott szolgáltatás esetében ez lehetséges, a szolgáltatásokat a Free csomag szolgáltatásainak körére korlátozza mindaddig, amíg az Előfizetői Díj megfizetésre nem kerül.

3.3 ELŐFIZETÉSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MÓDOSÍTÁSA

Az Előfizetői Szerződés a Billingo és az Ügyfél között jön létre oly módon, hogy a Fiók Tulajdonos az általa regisztrált és képviselt Ügyfél nevében és képviseletében a szerződéses nyilatkozat megtételére alkalmas távközlő eszköz használatával a Weboldalon történt regisztrációt és bejelentkezést követően a Billingo Fiókban megadja az általa regisztrálni kívánt Ügyfél adatait, és a “Tovább” gombra kattintva az Ügyfél nevében és képviseletében megköti az Előfizetői Szerződést, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF.

3.3.2. Az Előfizetői Szerződés mindenben megfelel a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos törvényi előírásoknak. Az Előfizetői Szerződés online módon jön létre és kerül elfogadásra, azaz nem kerül kinyomtatott okiratként aláírásra.

3.3.3. A Billingo a mindenkor igénybe vehető Előfizetői Szolgáltatáscsomagokat és az aktuális Előfizetői Díjakat a Weboldalon teszi elérhetővé. Ezek az adatok a szerződéskötést megelőzően is bárki számára elérhető, nyilvános adatok.

3.3.4. Az Előfizetői Szerződés létrejöttét követően és annak teljes időtartama alatt, valamint az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig az Ügyfelek és a Felhasználók számára az ÁSZF letölthető, valamint nyomtatható formában is rendelkezésre áll. Az Ügyfél kijelenti, hogy ezzel a Szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett és az Ügyfél számára hozzáférhetővé tette, tartós adathordozón rendelkezésre bocsátotta az Előfizetői Szerződés összes adatát a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

3.3.5. Az Előfizetői Szerződés hatálya alatt az Ügyfél kezdeményezhet magasabb szintű (több Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatáscsomagra történő váltást.

A Billingo az Ügyfél által kezdeményezett igény nyilvántartásba vételéről értesíti az Ügyfelet. A nyilvántartásba vétel napjával az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. Az új Előfizetői Szolgáltatáscsomag az Előfizetői Szerződés módosításától vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés módosításával módosul a módosítást megelőzően indított Előfizetői Időszak.

Magasabb szintű Előfizetői Szolgáltatáscsomagra történő váltás esetén a magasabb szintű Előfizetés választott időszaka (1 év, vagy hónap) az előfizetéskor (váltáskor) meghosszabbításra kerül az előző alacsonyabb szintű Előfizetői Szolgáltatáscsomagból még „fel nem használt” összeg magasabb szintű Előfizetési Szolgáltatáscsomagra vetített és napra arányosított időszaka.

A magasabb szintű Előfizetői Szolgáltatáscsomag az előfizetés napjától a leírtak szerint meghosszabbított lejáratig tart.
A magasabb szintű Előfizetői Szolgáltatáscsomag Előfizetési Díjának a megfizetése a módosítás hatályba lépésének feltétele és a csomagváltásnál igényelt szolgáltatások a hatályba lépés időpontjától válnak elérhetővé.

3.3.6. A Billingo felhívja az Ügyfelek és a Felhasználók figyelmét, hogy alacsonyabb Előfizetői Szolgáltatáscsomagra történő váltásra csak és kizárólag az Előfizetési Idő lejárta után van lehetőség.

4. A BILLINGO ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Az egyes szolgáltatások tartalma, továbbá az aktuális díjszabása a következő linken érhető el: https://billingo.com/funkciok

A szolgáltatásra történő előfizetés bankkártyás fizetéssel, vagy átutalással történhet, valamint egyes szolgáltatások esetében lehetőség van keretegyenleg feltöltés alkalmazására.

Bankkártyás fizetés esetén az előfizetés kezdőnapja az a nap, amikor a Felhasználó bankkártyáján a befizetett összeget megterhelték, és erről a Billingo fizetési szolgáltatója a Billingo-t értesítette. Átutalás esetén az előfizetés kezdőnapja az a nap, amikor a Billingo bankszámlaszámán az előfizetés díja hiánytalanul jóváírásra került. A megállapított előfizetési idő 365 naptári napig érvényesés a 365. naptári napon éjfélkor szűnik meg.

Az előre fizetett szolgáltatások esetében az online felületen történő igénybejelentéssel, továbbá a weboldalon meghatározott díjaknak Felhasználó általi megfizetésével az Előfizetői Szerződés létrejön.

A Billingo egyes szolgáltatását kizárólag úgy nyújtja, ha a Felhasználó a keretegyenlegén rendelkezik megfelelő pénzügyi kerettel (a továbbiakban Keretegyenleg) a szolgáltatás igénybevételére (prepaid). A Felhasználónak abban az esetben van lehetősége a Szolgáltatás igénybevételére, amennyiben az e célra létrehozott virtuális Keretegyenleget magyar forintban feltölti.

A Keretegyenleg feltölthető, a Felhasználó pedig ezen Keretegyenleg terhére jogosult a Szolgáltatás megrendelésére, a Billingo pedig – a vis maior, valamint a Szolgáltatásmegtagadás eseteit kivéve – köteles a Felhasználó által a jelen ÁSZF előírásainak megfelelően megküldött Egyedi megrendelés teljesítésére.

A Keretegyenlegre feltöltött összeget a Szolgáltató a weboldalon tartja nyilván a Felhasználó rendelkezésére. A Keretegyenlegen szereplő aktuális összegről a Felhasználó a weboldalra történő bejelentkezést követően „Bizonylat kiküldése postai úton” menüpontban, egy bizonylat postai feladása során kap tájékoztatást.

A Keretegyenlegre feltöltött összeget a Szolgáltató kizárólag a Felhasználó által esetileg leadott megrendeléseiben szereplő tételek elszámolására, az általa nyújtott Szolgáltatás ellenértékeként jogosult felhasználni. A Felek közötti általános ÁSZF alapján szabályozott szerződéses jogviszony megszűnésekor a Keretegyenlegen maradt összeget a Billingo nem köteles visszautalni a Felhasználó részére. A Keretegyenleg feltöltését követően a Felhasználó a Billingo automata számlázóprogramja által kiállított számlát kap. Az egyenleg feltöltés napja pedig az a nap, amikor a Felhasználó bankkártyáján a befizetett összeget megterhelték, és erről a Billingo fizetési szolgáltatója a Billingo-t értesítette.

Igénybejelentés

A szolgáltatások megrendelésére irányuló igénybejelentést a Billingo internetes honlapján keresztül, az erre a célra létrehozott aloldalon található űrlap kitöltésével, az ÁSZF kifejezett elfogadásával, valamint az adatvédelmi tájékoztatást tartalmazó dokumentum elfogadó nyilatkozattal lehet megtenni. Az online kötött Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

A Szolgáltatások igénybevételének személyi feltételei és korlátai

A Billingo által nyújtott Szolgáltatások a nyilvánosság számára hozzáférhető, vagyis azt a lentebb meghatározottak kivételével, bármely, a Weboldalon regisztrált természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet igénybe veheti, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

A Billingo kiskorú (18. életévét be nem töltött) vagy korlátozottan cselekvőképes természetes személlyel nem köt Szerződést.

A Felhasználó a Billingo hozzájárulása nélkül nem jogosult a jelen ÁSZF-ből eredően őt megillető jogokat részben vagy egészében harmadik személyre átruházni, illetve a szolgáltatást harmadik személy részére tovább értékesíteni.

A Billingo jogosult a Szolgáltatások nyújtását korlátozni, abban az esetben, ha a Felhasználó azokat rendeltetésellenesen, jogszerűtlenül veszi igénybe a (pl.: adatok automatizált letöltése, illetve a Billingo rendszerét aránytalanul megterhelő mértékű felhasználás).

4.1 BILLINGO SZÁMLÁZÓPROGRAM

4.1.1 Számlázóprogram

A Billingo Számlázóprogram Szolgáltatás keretében az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók számlákat állíthatnak ki az Ügyfél nevében. A Billingo Számlázóprogrammal kiállított számlák – Előfizetői Szolgáltatáscsomagonként változó ideig - hozzáférhetők az adott Ügyfélhez tartozó, erre Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók Fiókjában („Számlák” menüpont).

A Billingo Számlázóprogrammal az Ügyfél nevében a hatályos jogszabályoknak megfelelő számla állítható ki számítástechnikai eszköz útján elektronikusan. A Billingo Számlázóprogram Szolgáltatás nem minősül a számla kibocsátási kötelezettség Billingo általi átvállalásának. A számlák tartalmáért az azt kiállító Ügyfél felel.

A Billingo Számlázóprogram keretein belül a Felhasználók különböző tartalmú és funkciójú kiegészítő szolgáltatásokat vehetnek igénybe, illetve lehetőségükben áll összekötni a Billingo rendszerét különböző Billingo által támogatott rendszerekkel (pl. könyvelőprogram, online fizetés, stb.).

4.2 POSTAI FELADÁS SZOLGÁLTATÁS

4.2.1 A szolgáltatás területi hatálya

A levélküldés szolgáltatás belföldön kívül az alábbi célországokba vehető igénybe:

Európán belüli országok esetén: Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak-Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Vatikán.

A következő Európán kívüli országok esetén a díj megegyezik az európai országok díjával: Örményország, Amerikai Egyesül Államok, Kanada, Egyesült Arab Emirátusok.

A Billingo a „postai feladás” szolgáltatását kizárólag úgy nyújtja, ha a Felhasználó a Keretegyenlegén rendelkezik megfelelő pénzügyi kerettel.

4.2.2 Igénybejelentés

Az igénybejelentés folyamatában a Billingo feltünteti a:

a) levelezési címet, amely megegyezhet, vagy eltérhet a számlázási címtől;

b) a bizonylat oldalszámát;

c) az árat (Ft/lap)

d) az opcionális, feláras szolgáltatások ellenértékét (színes nyomtatás, elsőbbségi, tértivevényes, ajánlott küldemény)

e) az aktuális egyenleget;

f) az egyenlegből történt levonás előkalkulált összegét (postai feladás díja);

g) a várható egyenleget a fizetést követően.

4.2.3 A „postai feladás szolgáltatás megrendelése, felelősség

A Felhasználó megrendelésének leadását követően a Billingo a postai szolgáltatótól vagy a kiválasztott alvállalkozójától – az adott alvállalkozó informatikai rendszerének megfelelő formában – megrendeli a postai kézbesítést vagy szállítást a Felhasználó javára, kockázatára és költségére, valamint szükség esetén megszervezi a szállítást a Felhasználó által leadott igénynek megfelelően, és a Felhasználó javára, kockázatára és költségére. A Felhasználó jogosult és köteles a postai feladást követően a kézbesítés körülményeiről (tudakozvány) a Postánál személyesen tudakozódni.

A Billingo kizárólag a postai feladás megszervezéséért, a feladáshoz szükséges információk beszerzéséért és továbbításáért, a levél belföldi felvételének megszervezésért felel. A belföldi és külföldi kézbesítésért vagy szállításért, és a szállítás során bekövetkező eseményekért (késedelem, sérülés, elvesztés, stb.), valamint a postai kézbesítés sikertelenségéért a Billingo a felelősségét kizárja. az a postai szolgáltató vagy az alvállalkozója felelősségi körébe tartozik.

A Postai feladás szolgáltatási szerződés alapján támasztható igények - a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - egy év alatt elévülnek. Az elévülés kezdő időpontja a szolgáltatás megrendelését követő nap.

4.2.4 A megrendelést követő teljesítés fázisai

A Szolgáltató a leadott megrendelés alapján a Keretegyenlegre feltöltött összeg terhére a Felhasználó részére történő visszaigazolását követő 1 munkanapon belül megkezdi a teljesítést, amely az alábbi munkafolyamatokat foglalja magában:

a) beküldött dokumentum feldolgozása,

b) Levélküldemény adatainak átadása Billingo Alvállalkozójának

c) alvállalkozói nyomtatás,

d) alvállalkozói borítékolás,

e) levélküldemény átadása a Postai szolgáltató részére a kézbesítés érdekében.

4.2.5 A postai szolgáltatás teljesítése

A Szolgáltató által előállított Levélküldemények a Magyar Posta Zrt. szolgáltató igazolt átvételével a Szolgáltatás teljesítettnek minősül.

A Szolgáltatás határidőben teljesítettnek minősül – azaz a Billingo késedelme kizárt – amennyiben a Billingo a megrendelés Felhasználó részére történő visszaigazolását követő leghamarabb első, legkésőbb harmadik munkanapon – gondoskodik a Szolgáltatás jelen ÁSZF szerinti teljesítéséről.

A Billingo hibás teljesítésének minősül, amennyiben a Felhasználó által leadott megrendelésben foglaltaknak megfelelően vállalt technikai paraméterek, és azok tényleges teljesítése egymástól eltér. Ilyen hiba lehet különösen, de nem kizárólagosan: fekete-fehér helyett színes nyomtatás; egy oldalas helyett két oldalas nyomtatás; borítékméret rossz megválasztása; feladás módja (normál, vagy elsőbbségi) eltér az Egyedi megrendelésben szereplőtől; lemaradnak a külön szolgáltatások (ajánlott, tértivevényes).

Az alábbi státuszok jelzik a szolgáltatás aktuális állapotát:

a) „Megrendelted a Bizonylat postázását.”- Megrendelted, hogy a Billingo adja postára helyetted a bizonylatod, így tudsz mással foglalkozni sorban állás helyett.

b) „Bizonylatodat postára adtuk.” - A bizonylatod sikeresen postára adta a Billingo és úton van a címzett felé.

c) „Bizonylatodat sikeresen kézbesítettük”- Postára adott tértivevényes bizonylatod megkapta a címzett. A normál postázásnál nem kapunk visszajelzést a postától.

d) „Bizonylatodat nem sikerült kézbesítenünk vagy a postára adása sikertelen volt”- Postára adott tértivevényes bizonylatod sajnos nem kapta meg a címzett. A normál postázásnál nem kapunk visszajelzést a postától. Ugyanezt a jelzést kapod, ha hiba történt a postára adásnál

4.3 PÁLYÁZATFIGYELÉS

4.3.1 A pályázatfigyelési szolgáltatás tartalma

A Pályázatfigyelési szolgáltatás keretén belül a Billingo folyamatosan, a Felhasználó által megadott kritériumok alapján monitorozza a megjelent pályázati kiírásokat, és ha megjelenik a beállított kritériumrendszernek megfelelő pályázat, úgy azonnal értesítést küld a Felhasználó által megjelölt elektronikus értesítési címre.

A szolgáltatás a pályázatok figyelését és a módosításokról szóló értesítéseknek e-mailben történő megküldését tartalmazza, előre megfizetett éves díj ellenében. A figyelni kívánt pályázatok regisztrálását (akár nagy tömegben is) a Felhasználó végzi el.

A Felhasználónak lehetősége van bármikor újabb pályázatok figyelését regisztrálni, vagy a már figyelt pályázatok figyelését törölni. Minden figyelt pályázat változásairól szóló értesítéseket időrendi sorrendben, a figyelés pillanatától kezdődően a Felhasználó nyomon tudja követni a rendszer által küldött e-mail értesítőn keresztül.

A Pályázatfigyelési szolgáltatás keretein belül a Billingo letölthető módon elérhetővé teszi a pályázati felhívást, a pályázati útmutatót és a csatlakozó mellékleteket, amennyiben azok elérhetőek.

A Szolgáltatás határidőben teljesítettnek minősül – azaz a Billingo késedelme kizárt – amennyiben az előfizetés időtartama alatt a Felhasználót a beállított paraméterek szerinti kiírt pályázatokról – vagy azok módosulásáról – a Billingó legfeljebb 10 munkanapon belül tájékoztatta.

4.3.2 Konzultációs szolgáltatás

A konzultációs szolgáltatáson belül a Billingó a Felhasználó által kiválasztott időpontban magyar nyelven, telefonon, vagy más, képet és hangot is továbbító telekommunikációs eszközön időalapú konzultációs lehetőséget biztosít pályázatírási szakértelemmel rendelkező szakemberrel a megfigyelt pályázati szolgáltatáshoz kapcsolódóan. A konzultációs szolgáltatást a Billingo alvállalkozója nyújtja. A Billingo jelen szolgáltatás nyújtásával arra vállal kötelezettséget, hogy a kért időpontot az alvállalkozójának továbbítja.

A Felhasználó a konzultációs szolgáltatással kapcsolatos részletes információkat a „Konzultáció” menüpont alatt érheti el.

4.3.3 Előminősítés szolgáltatás

A Billingo pályázatírási tapasztalattal rendelkező alvállalkozó útján a Felhasználó által megadott, vállalkozására jellemző gazdasági adatok alapján előminősítést végez a Felhasználó által kiválasztott pályázatra történő megfeleltetés érdekében. A Pályázati előminősítéssel a Felhasználó az alvállalkozó értesítését követő legkésőbb 72 órán belül megtudhatja, hogy a vállalkozása aktuális gazdasági feltételeivel, paramétereivel mekkora nyerési eséllyel vehetne részt pályázaton. A pályázati előminősítés nyomán a Billingo alvállalkozója segítséget nyújt egyúttal a megfelelő pályázat, vissza nem térítendő támogatás típusának megtalálásához.

Az alvállalkozó által meghatározott előminősítés eredménye lehet: megfelel, nem felel meg, korlátozottan felel meg.

A Szolgáltatás határidőben teljesítettnek minősül – azaz a Billingo késedelme kizárt – amennyiben a Billingo alvállalkozója az egyeztetett időpontban a Felhasználóval a kapcsolatot felveszi, és a kért időtartamban szakmai hozzáértésével a Felhasználó rendelkezésre áll. A Billingo az előminősítés eredménye és valós pályázati minősítés eredménye közötti eltéréséből eredő kockázatokért az anyagi felelősségét kizárja.

4.4 CÉGINFORMÁCIÓS ÉS PARTNERFIGYELŐ SZOLGÁLTATÁS

4.4.1 A szolgáltatásokra vonatkozó általános rendelkezések

A Billingo a szolgáltatások keretében biztosított adatbázist közhiteles, hivatalos, illetve egyéb forrásból (a továbbiakban együttesen: Forrás) származó adatokból állítja össze, amely adatok helyességéért, pontosságáért, teljességéért, valóságáért és valódiságáért a Billingo teljes mértékben kizárja mindenfajta felelősségét, tekintettel arra, hogy a Billingo-nak az adatok vonatkozásában semmiféle ellenőrzési lehetősége nincs. A Billingo az adatok tekintetében kizárólag azért vállal felelősséget, hogy az adatok teljes mértékben megegyeznek a Forrásban megjelent adatokkal.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az őt megillető jogosultságok semmilyen jogcímen nem átruházhatók.

4.4.2 A céginformációs szolgáltatás

A céginformációs szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, amely egy helyen kínálja a lekérdezett gazdálkodó szervezetre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív/pozitív információt.

A szolgáltatás alapját képező adatbázis, illetve program, az ezekhez kapcsolódó írásos dokumentumoknak és ezek összes másolatának valamennyi szellemi tulajdonjoga és egyéb joga a Billingot illeti meg.

A Billingo által összegyűjtött adatbázist, illetve az abból nyert adatokat, információkat (beleértve ebbe az adatbázis egészét és annak bármely részét is) kizárólag a Felhasználó használhatja a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, amely keretében az adatbázis tartalmához való hozzáféréshez és annak rendeltetésszerű felhasználásához szükséges cselekményeket (kimásolás, újrahasznosítás) elvégezheti, azonban ezen tevékenység keretein túlmenően

a) azt nem terjesztheti terjeszteni (beleértve: bérbeadás; tulajdonjog átruházás; haszonkölcsönbe adás; a tulajdonjog átruházásával történő forgalomba hozatal; haszonélvezetbe, használatba, haszonbérbe adás);

b) tilos az adatbázist kimásolni, újrahasznosítani;

c) tilos a Billingoval azonos vagy ahhoz hasonló üzleti tevékenység végzése az adatbázis vagy a Szolgáltatás útján nyert azonos jellegű adatok és információk felhasználásával (így különösen üzletszerű tovább értékesítés, adatbázis-szolgáltatás végzése vagy az üzletszerű adatszolgáltatás);

d) tilos oly módon használni, amely a Billingo szellemi tulajdonát, jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti.

A Felek között a Céginformációs Szolgáltatásra vonatkozó szerződés és jelentkezés a Billingo általi visszaigazolással jön létre. A Céginformációs Szolgáltatást a Billingo magyar nyelven nyújtja.

4.4.3 A partnerfigyelő szolgáltatás

A Partnerfigyelési Szolgáltatás arra szolgál, hogy a felhasználó által megjelölt gazdasági társaságokat a rendszer figyeli adószám vagy cégjegyzékszám alapján, és azonnal jelzi a felhasználónak mely partnerei kerültek a gazdálkodásukat érintő hatósági eljárás alá. A Partnerfigyelési Szolgáltatás alkalmazásával Felhasználó e-mailben kap értesítést a vizsgált cég életében bekövetkezett bármely cégnyilvántartás érintő változásról, valamint a negatív információkról, mint,

- a csőd-, felszámolási-és végelszámolási eljárásokról,

- az egyéb cégbírósági eljárásokról,

- adószámmal kapcsolatos negatív eseményekről.

A szolgáltatás a Cégnyilvántartás figyelését és a módosításokról szóló értesítéseknek e-mailben történő megküldését tartalmazza. A figyelni kívánt jogi személyek / egyéni vállalkozók regisztrálását (akár nagy tömegben is) a Felhasználó végzi el. A Felhasználónak lehetősége van bármikor újabb jogi személyek figyelését regisztrálni, vagy a már figyelt jogi személyek figyelését törölni. Minden figyelt jogi személy változásairól szóló értesítéseket időrendi sorrendben, a figyelés pillanatától kezdődően a felhasználó nyomon tud követni.

A Felek között a Partnerfigyelési Szolgáltatásra vonatkozó szerződés és jelentkezés a Billingo általi visszaigazolással jön létre. A Partnerfigyelési Szolgáltatást a Billingo magyar nyelven nyújtja.

4.5 SOFT-POS SZOLGÁLTATÁS

4.5.1 A szolgáltatáshoz szükséges alkalmazások

A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak két applikációra van szüksége:

Rubean PhonePOS: az applikáció a bankkártyák biztonságos elfogadásáért felel, biztosítja a fizetési tranzakciók lebonyolítását. Ez az alkalmazás a letöltést, regisztrációt és aktiválást követően alapesetben a háttérben marad, csak akkor fogja használni a Felhasználó, ha egy esetleges hibaelhárítás érdekében az alkalmazás aktuális információira, vagy a “reset” funkció használatára lenne szükség.

Billingo MobilAPP: az applikáción keresztül a GPE softPOS rendszerrel (amely a Billingo MobilAPP-ba integrálásra került) fizetési, illetve visszavonás típusú tranzakciókat kezdeményezheti a Felhasználó, valamint lekérdezheti a tranzakciókat.

Amennyiben a Felhasználó rendelkezik Billingo regisztrációval, a Billingo – Számlázó program mobil applikációba történő belépést követően tudja megigényelni a Szolgáltatást.

4.5.2 A GPE SoftPOS szolgáltatás tartalma

A GPE SoftPOS a GPE tulajdonában álló alkalmazás, amely a Felhasználó okostelefonjából vagy tabletjéből egy biztonságos bankkártyás fizetési terminált készít, mely képes érintéses fizetési tranzakciók feldolgozására, mely által a Felhasználó mobil telefonja és tabletje bankkártya elfogadó terminálként funkcionálhat.

A Felhasználó a szolgáltatást jelenleg olyan operációs rendszerrel rendelkező okostelefonon vagy tableten veheti igénybe, amely rendelkezik NFC - Near Field Communication - funkcióval, valamint internetkapcsolattal, mely lehet mobilinternet, vagy wifi hálózatra történő csatlakozás.

A Billingo MobilAPP a Felhasználó megadhatja a fizetendő összeget, ezt követően amikor az alkalmazás kéri, a vevő hozzáérinti bankkártyát a telefon érzékelőjéhez, mellyel sikeres érzékelés és feldolgozás esetén megtörténik a fizetés. A fizetésről szóló nyugtát Felhasználó e-mailben vagy egy QR-kód segítségével megküldheti a vevőnek.

A GPE SoftPOS szolgáltatás jelenleg VISA és Mastercard kártyák elfogadását biztosítja.

4.5.3 A SoftPOS tranzakció típusai

A Szolgáltatás az alábbi tranzakciókat tartalmazza:

a) VÁSÁRLÁS típusú tranzakciók,

b) REVERSAL tranzakciók - melyek kezdeményezésére csak az utolsó vásárlás tekintetében van lehetőség -,

c) SCA KIVÉTEL alá eső tranzakciók:

- PIN kód igénybevétele nélküli (jellemzően 15.000 Ft alatti) tranzakciók

- PIN kód igénybevételével (jellemzően 15.000 Ft feletti) tranzakciók

- Apple Pay, Google Pay tárcával történő fizetés.

4.5.4 A SoftPOS szolgáltatás biztonságos használata

Az alkalmazásba történő belépéskor a Felhasználónak ugyanazt a hitelesítési módot szükséges alkalmaznia, mint telefonjának vagy tabletjének képernyőzárának feloldásakor, így amennyiben, a Felhasználó képernyőzárának feloldásakor PIN kódot használ, akkor az alkalmazásba is PIN kódjával tud belépni.

4.5.5 A SoftPOS szolgáltatáshoz kapcsolódó felelősség

Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tulajdonosa a GPE, akivel a Szolgáltató szerződést kötött annak érdekében, hogy SoftPOS alkalmazását használhassa, azt a Billingo - Számlázó program alkalmazásába integrálhassa, ezért a SoftPOS szolgáltatás nem tekinthető a Szolgáltató termékének. Ebből az okból kifolyólag a Szolgáltató a Szolgáltatás hibás működéséért vagy működésképtelenségéért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató e körben felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a Szolgáltatás használata során győződjenek meg arról, hogy készülékük megfelel-e a jelen szerződésben, a Weboldalon leírt mindenkori használatra alkalmas specifikumoknak.

4.6 FIZETÉSI KÉRELEM

4.6.1 A fizetési kérelemhez kapcsolódó felelősség

Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fizetési kérelem Szolgáltatás keretében az utalás a Felhasználó partnerének a netbankjából történik. A netbank hibás működéséért vagy működésképtelenségéért a Billingo nem vállal felelősséget.

4.6.2 A fizetési kérelem szolgáltatást alkalmazó bankok

Az alábbi linken megjelölt bankoknál vezetett bankszámlákra küldhető fizetési kérelem: https://billingo.com/funkcio/fizetesi-kerelem

4.7 BILLINGO ADS

4.7.1 A szolgáltatáshoz kapcsolódó felelősség

Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételének keretében a Felhasználó számlaértesítő e-mailje, a számlaletöltő oldal, a számlakép tartalmáért, az azokon megjelenített hirdetésekért, a jogszabályoknak való megfelelésért, illetve annak esetleges jogsértő voltáért a Billingo nem vállal felelősséget.

4.8 WHITE LABEL

A white label szolgáltatáshoz kapcsolódó információk az alábbi linken érhetők el: https://billingo.com/funkcio/white-label

4.9 ADATEXPORT

Az adat- és számlaexport szolgáltatással kompatibilis könyvelői programok listája az alábbi linken érhető el: https://billingo.com/funkcio/adat-es-szamlaexportok

4.9.1 Az adatexporthoz kapcsolódó felelősség

Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatexport Szolgáltatás keretében generált adatok a Felhasználó könyvelőprogramjába kerülnek átvezetésre. A könyvelői program hibás működéséért vagy működésképtelenségéért a Billingo nem vállal felelősséget.

4.10 TÖMEGES SZÁMLAGENERÁLÁS

4.10.1 A tömeges számlagenerálás szolgáltatás korlátja

Abban az esetben, ha a Felhasználó által tömegesen generált számlák azok kimagaslóan magas mennyisége miatt aránytalanul megterhelik a Billingo rendszerét, a Billingo fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés mellett - egyoldalúan megszüntesse a szolgáltatást azzal, hogy egyidejűleg egyedi ajánlatot ad a Felhasználónak a tömeges számlagenerálás szolgáltatásra.

4.11 BILLINGO API

A Billingo API keretében nyújtott Szolgáltatások igénybevétele esetén az Ügyfélnek saját rendszeréből közvetlenül nyílik lehetősége a Billingo rendszeren keresztüli számlázásra, a számla és a számlakép hitelesítésére, NAV online adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a bejövő számlák tárolására, elérhetővé tételére és lekérdezésére a Billingo rendszerben.

A Billingo API-n keresztül elérhető Szolgáltatások használata előtt az Ügyfél saját költségére és felelősségére végzi el a saját rendszereivel való összekapcsoláshoz szükséges fejlesztéseket zárt tesztkörnyezetében. A Szolgáltatások igénybevételének előfeltétele, hogy az Ügyfél saját költségére zárt tesztkörnyezetében az összekapcsolási fejlesztéseket elvégezze, az éles rendszerhez hozzáférést igényeljen, a Regisztrációt hitelesített Ügyfélként elvégezze, és Előfizetői Szerződést, kössön, valamint Előfizetői Szolgáltatáscsomagot igényeljen..

A Billingo API használatával elérhető Szolgáltatások igénybevételét a Billingo által az igény benyújtását és a Szolgáltatási feltételek teljesülése esetén átadott (éles) API kulcs biztosítja. Egy API kulcs egy Előfizetői Szerződéssel csak egy Ügyfél által használható fel a Szolgáltatások igénybevételéhez. Amennyiben ugyanazt az API kulcsot több Ügyfél is fel kívánja használni, úgy minden Ügyfélnek külön-külön Előfizetői Szerződést kell kötni és a díjazást minden Előfizetői Szerződés után külön-külön meg kell fizetni. A Billingo fenntartja a jogot, hogy Billingo API keretében összekapcsolódásra használt API-t bármikor módosítsa; ez esetben a további működéshez esetlegesen szükséges fejlesztéseket az Ügyfél saját maga végzi el saját költségére. A várható API módosításáról a Billingo az Ügyfelet megfelelő felkészülési idő biztosításával előzetesen értesíti.

A Billingo API-t használó Ügyfelet a Billingo – az Ügyfél előzetes hozzájárulásának birtokában - jogosult referenciaként feltüntetni annak jó hírnevének és üzleti titkainak sérelme nélkül.

4.12 Készletkezelő

A készletkezelő szolgáltatáshoz kapcsolódó információ és díjszabás az alábbi linken érhető el: https://www.billingo.hu/funkcio/keszletkezelo

4.13 Követeléskezelés

A Billingo követeléskezelés célja, hogy a Billingo lehetőséget biztosítson a Felhasználóinak arra, hogy a Billingót használva igénybe vegyék a LAB Factor Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg: 01-09-330192; Adószám: 25844168-2-42, Székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4. 3. em. 5. ajtó, a továbbiakban: LAB Factor) követeléskezelési szolgáltatását.

Tájékoztatjuk tehát a Felhasználókat, hogy a követeléskezelési szolgáltatást a LAB Factor nyújta, aki ezen tevékenység vonatkozásában rendelkezik a szükséges személyi és tárgyi állománnyal, szakmai tapasztalattal. A követeléskezelési szolgáltatásra vonatkozó szerződés a Felhasználó és a LAB Factor között jön létre, amely elengedhetetlen a szolgáltatás igénybevételéhez.

Ezáltal a követeléskezelési szolgáltatás szerződés szerinti teljesítése a LAb Factor kötelezettsége, a követeléskezelési szolgáltatás után a Billingo nem vállal felelősséget. A Billingo felelőssége kimerül a LAb Factor követeléskezelési szolgáltatásának a Billingo rendszerében történő elérhetőségében.

A követeléskezelési szolgáltatásáról bővebb információkat szerezhetsz a Billingo honlapján, illetve tájékozódhatsz közvetlenül a LAB Factornál is.

Tájékoztatunk, hogy amennyiben igénybe kívánod venni a követeléskezelési szolgáltatást, úgy a Billingo a szerződés megkötése céljából átirány a LAB Factorhoz, illetve átadja számára az a Billingo Adatkezelési Tájékoztató 5.23. pontjában rögzített adatokat.

4.14 Átalányadó Asszisztens és Átalányadó Asszisztens Plusz

A Billingo az Átalányadó Asszisztens elnevezésű szolgáltatásának keretein belül komplex adminisztrációs, adatfeldolgozási, illetve technikai szolgáltatás nyújt a Felhasználók részére. Ezen szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók a Billingo rendszerét használva egy online felületen képesek legyenek arra, hogy minimalizálják az átalányadózási formával összefüggő adminisztrációs feladataikat, információt nyerjenek a megfizetendő adóterhekről és átalányadó keretükről, releváns szakmai tudásra tegyenek szert az átalányadózási forma sajátosságairól, tájékozódjanak az adóbevallási és fizetési határidőkről és adókedvezményekről, illetve a rendszerben lévő adatokat felhasználva előkészítsék különböző adóbevallásaikat.

A Billingo az Átalányadó Asszisztens pontos működéséről és használatáról Kézikönyvet tesz közzé, illetve információkkal segíti a Felhasználókat. Kérjük a Felhasználókat, hogy a szolgáltatás használat előtt olvassák el a Kézikönyvet és mindenképpen tájékozódjanak a szolgálatás részletes feltételeiről, működési elveiről.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a Billingo az automatikus adókalkulációk és átalányadó keret, illetve az adóbevallások előkészítése során a Billingo online számlázó rendszerben lévő adatokat használja fel. A Billingo ezen szolgáltatása adminisztrációs, adatfeldolgozási, technikai szolgáltatásnak minősül, az nem tekinthető adótanácsadási, könyvelési, könyvviteli, vagy bármilyen számviteli szolgáltatásnak.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy adóbevallások elkészítése során a Billingo a rendszerben lévő adatokat használja fel, amelyet a Felhasználóknak lehetőségük van XML formátumban letölteni, majd önállóan az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) megfelelő nyomtatványába betölteni, majd ezen program használatával a bevallást elektronikus úton beadni. E körben a Billingo felelőssége tehát a rendszerben lévő adatok XML formában való letöltéséig terjed ki.

A Billingo a fentiekre figyelemmel felhívja a Felhasználók figyelmét tehát, hogy az Átalányadó Asszisztens, illetve az Átalányadó Asszisztens Plusz Szolgáltatás keretein belül szolgáltatott adatok, adóbevallások, adókedvezmények, egyéb információk csupán tájékoztató jellegűek, így azok után a Billingo semmilyen nemű felelősséget nem vállal.

Felhasználók a jelen ÁSZF elfogadásával kijelentik, hogy a Billingo fenti tájékoztatását megértették, annak tartalmát tudomásul vették és elfogadják.

4.15 Billingo Faktoring

A Billingo faktoring célja, hogy a Billingo lehetőséget biztosítson a Felhasználóinak arra, hogy a Billingót használva igénybe vegyék a PÉNTECH Financial Solutions Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 73. mfszt 1. ajtó; Cg. 01-10-141973; adószám: 32033906-2-41, a továbbiakban: Péntech) digitális faktoring szolgáltatását.

Tájékoztatjuk tehát a Felhasználókat, hogy a faktoring szolgáltatást a Péntech nyújta, aki ezen tevékenység vonatkozásában rendelkezik a szükséges valamennyi hatósági engedéllyel. Ezáltal a faktoring szolgáltatás szerződés szerinti teljesítése a Péntech kötelezettsége, a faktoring szolgáltatás után Billingo nem vállal felelősséget. A Billingo felelőssége kimerül a Péntech faktoring szolgáltatásának a közvetítésében, azaz a Billingo rendszerében történő elérhetőségében.

A Péntech faktoring szolgáltatásáról bővebb információkat szerezhetsz a Billingo (https://www.billingo.hu), illetve a Péntech (https://pentech.hu/hu) honlapján is.

4.16 Billingo Toborzás

A Billingo toborzás célja, hogy a Billingo lehetőséget biztosítson a Felhasználóinak arra, hogy a Billingót használva igénybe vegyék a Melon HR Technology Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó út 45. 6. emelet; Cg. 01 09 376084; adószám: 28835585-2-41, a továbbiakban: Melon) online munkaerő toborzó szolgáltatását.

Tájékoztatjuk tehát a Felhasználókat, hogy az online munkaerő toborzó szolgáltatást a Melon nyújta, aki ezen tevékenység vonatkozásában rendelkezik a szükséges valamennyi hatósági engedéllyel. Ezáltal a munkaerő toborzási szolgáltatás szerződés szerinti teljesítése a Melon kötelezettsége, a toborzási szolgáltatás után a Billingo nem vállal felelősséget. A Billingo felelőssége kimerül a Melon online munkaerő toborzási szolgáltatásának a közvetítésében, azaz a Billingo rendszerében történő elérhetőségében.

A Melon online munkaerő toborzási szolgáltatásáról bővebb információkat szerezhetsz a Melon honlapján, illetve a Billingo és a Melon által létrehozott felületen.

5. A BILLINGO ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TECHNIKAI HÁTTÉR

A Billingo a Szolgáltatásokat általa biztosított „felhő alapú” erőforrásokon keresztül nyújtja. A Billingo a szolgáltatásokat évi 99%-os rendelkezésre állással biztosítja. A rendelkezésre állás számításakor nem számít kiesésnek az előre bejelentett karbantartás időtartama, valamint az egyes részfunkciók nem megfelelő működésének időtartama.

A Billingo köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.

A Billingo nem vállal felelősséget a Szolgáltatásokkal együttműködő és/vagy abba integrálható, az Ügyfél vagy harmadik fél által fejlesztett vagy üzemeltetett külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően. A Szolgáltatások rendelkezésre állási idejét nem csökkenti az Ügyfél vagy harmadik fél által biztosított külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások által okozott kiesés, akkor sem, ha az adott alkalmazást vagy szolgáltatást a Billingo biztosítja vagy ajánlotta az Ügyfélnek.

6. ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK

6.1 Díjfizetési kötelezettség

Az Ügyfél az általa választott Előfizetői Szolgáltatáscsomag, vagy az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó (Előfizetői Díj, Tranzakciós Díj) megfizetésére köteles. Késedelmes fizetés esetén a Billingo a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

6.2 Az adatok valódisága

Az Ügyfél és az Ügyfél egyes Felhasználói, ideértve, különösen, a Fiók Tulajdonost, kijelentik és szavatolják, hogy az általuk a Regisztráció és a Szolgáltatások igénybevétele során megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, hitelesek és a megadásukra szabályszerűen került sor. A Billingo fenntartja a jogot a fentiek ellenőrzésére.

A Felhasználók a Regisztráció során megadott adatokban és információkban bekövetkezett bármilyen változásról kötelesek a Billingót haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Billingót felelősség nem terheli.

6.3 Fiók biztonsága

A Felhasználók kötelesek minden tőlük tehetőt megtenni annak érdekében, hogy jogosulatlan személy ne használja a Fiókot. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a Billingót felelősség nem terheli.

6.4 Jogszerű használat kötelezettsége

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, illetve a Billingo jogainak sérelme nélkül, és a jelen ÁSZF betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, a Billingo jó hírnevét sértő módon, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatásokat, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy az adott Ügyfél, illetve Felhasználók felelősségre vonása megtörténjen, jogosult továbbá a Szolgáltatások igénybevételét egészben vagy részben korlátozni, illetve az adott Ügyfél vagy Felhasználók Regisztrációját törölni.

Tilos bármilyen olyan eszköz, rendszer, illetve megoldás használata, amely a Szolgáltatások jelen ÁSZF-ben nem engedélyezett módon történő felhasználását, a Szolgáltatások leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, illetve amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatások rendeltetésszerű használatát, illetve működtetését.

A jogszerű használat kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

6.5 Ügyfél által biztosítandó technikai feltételek

A Billingo szolgáltatásainak igénybevételéhez az Ügyfélnek rendelkeznie kell megfelelő hardver és szoftver környezettel, amelyek a következők:

a) Szélessávú internet kapcsolat;

b) Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép, mobil telefon, tablet;

c) Internet böngésző (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge böngészők legfrissebb verziója);

d) A Billingo API Szolgálatások esetén, az Ügyfelek a fentieken túl saját költségükre maguk kötelesek gondoskodni saját, a Szolgáltatások egyes elemeivel összekapcsolódó rendszereik létrehozásáról, karbantartásáról és működtetéséről, az összekapcsoláshoz szükséges informatikai fejlesztésekről, a fejlesztési- és tesztkörnyezetről.

Ha az Ügyfél nem a fent jelzett böngészők valamelyikét használja, akkor az esetlegesen észlelt hibát a Billingo nem köteles javítani, az esetleges károkért a Billingo felelősséget nem vállal.

A Billingo semmilyen felelősséget nem vállal a Szolgáltatás kimaradásból (tervezett és nem tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági és egyéb károkért. A megadott rendelkezésre állás kizárólag a Szolgáltatások rendszerszintű használatára vonatkozik.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a Billingo szükség esetén a hét bármely napján 22 óra és másnap hajnali 2 óra között előzetes bejelentés nélkül karbantartásokat végezhet, amelynek keretén belül részben vagy egészben nem elérhetőek a Szolgáltatások, vagy azok egy része. Ezen időszakok nem tartoznak a rendelkezésre állási időbe.

6.6 Billingo API Szolgálatások használata

A Billingo API bármilyen módon történő használatával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elolvasta és tudomásul vette, valamint kötelező érvénnyel elfogadja a feltételeit.

Az Ügyfél a Billingo API igénybevételével tudomásul veszi, hogy a Billingo az API-t az egyéni igényekhez igazodó változtatások nélkül, minden Ügyfél számára egységes tartalommal szolgáltatja és nem köteles azt az Ügyfél egyéni igényeihez vagy rendszereihez módosítani.

Az Ügyfél a Billingo API igénybevételével tudomásul veszi, hogy az Ügyfél rendszereivel való összekapcsoláshoz az Ügyfél által a saját tesztkörnyezetben végzett önálló fejlesztés is szükséges, amelynek elvégzése az Ügyfél által, saját felelősségre és költségre történik. A Billingo API-nak az Ügyfél rendszereivel való összekapcsolásának elősegítéséhez szükséges fejlesztésben a Billingo közvetlenül vagy tevékenyen nem vesz részt.

A Billingo API-nak az Ügyfél rendszereivel való összekapcsolásához szükséges mértékű önálló fejlesztéshez a Billingo az Ügyfél részére külön díjazás nélkül az alábbi támogatást nyújtja:

a) az összekapcsoláshoz használt, egyedi azonosítóval hozzáférhető teszt fiókot,

b) a Weboldalon közzétett technikai leírást,

c) API kulcsot, és

6.7 Jóhírnév védelme

Az Ügyfél és a Felhasználók kötelesek a Billingo jóhírnévhez való jogát tiszteletben tartani és megőrizni. A Billingo jóhírnévhez fűződő jogának a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

7. SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1. A Billingo kizárólagos szellemi tulajdonát képezi a Weboldallal kapcsolatban a Billingo által létrehozott valamennyi szellemi alkotás (szoftver, adatbázis, védjegy, know-how, stb.) és a Weboldalon található valamennyi tartalom, amelyre tekintettel a Billingo fenntart valamennyi jogot.

7.2. A Billingo szellemi tulajdonhoz fűződő bármely jogának a megsértése a jelen ÁSZF szempontjából súlyos szerződésszegésnek minősül.

8. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE, A FIÓK TÖRLÉSE

Az Előfizetői Szerződés határozatlan időre jön létre.

Az Előfizetői Szerződést, valamint a Regisztrációt az Ügyfél jogosult a Fiók Tulajdonos útján megszüntetni, akképpen, hogy törli Fiókját a Billingo rendszeréből.

Az Előfizetői Szerződést, valamint a Szolgáltatások nyújtását a Billingo jogosult indokolás nélkül, 30 (harminc) naptári napos felmondási idővel egyoldalúan megszüntetni (rendes felmondás). A rendes felmondás közlésére a 10. pont rendelkezései megfelelően irányadóak.

A Felhasználói Fiók Tulajdonosa jogosult a Felhasználói Fiókra vonatkozó Előfizetői Szolgáltatáscsomagot vonatkozó előfizetését lemondani, és a Felhasználói Fiókot megszüntetni, vagy annak megszüntetését a Billingótól kérni, amely esetben az Előfizetői Szerződés a Felhasználói Fiók törlésével megszűnik. A felmondással érintett utolsó Felhasználói Időszakra megfizetett Felhasználói Díj ugyanakkor a felmondás esetén sem kerül időarányosan visszatérítésre, amely körülményt az Ügyfél tudomásul vesz.

8.1 Az Előfizetői Szerződés automatikusan megszűnik:

a) bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével;

b) a Fiók törlése esetén;

c) Amennyiben a Felhasználó olyan személyes adat törlését kéri, amely a Regisztráció során kötelezően megadandó adat, – amely nélkül a Szolgáltatásoknak vagy azok egy részének jogszerű igénybevétele nem biztosítható vagy azok biztosítása a Billingo jogos érdekeire tekintettel nem várható el -, a Felhasználó a törlésre irányuló kérelem benyújtásával automatikusan tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni egyes vagy valamennyi Szolgáltatás igénybevételét, illetve jogosult a Felhasználó Regisztrációjának a törlésére.

8.2. Az Előfizetői Szerződés automatikus megszűnése esetén az Ügyfél által a tárgyhónapra már megfizetett Előfizetői Díj összege nem kerül visszatérítésre.

8.3. Az Előfizetői Szerződést mind az Ügyfél, mind a Billingo jogosult azonnali hatállyal, indokolással ellátott felmondással megszüntetni, amennyiben a másik fél valamely lényeges kötelezettségét súlyos mértékben vagy ismételten megszegi és a szerződésszegő magatartással a másik fél írásbeli felhívására, az abban megjelölt póthatáridőn belül sem hagy fel (rendkívüli felmondás). A rendkívüli felmondás közlésére a 10.6. pont rendelkezései megfelelően irányadók.

8.4. Az Előfizetői Szerződés megszűnése a Billingo Ügyféllel szembeni valamennyi követelését lejárttá teszi.

8.5. Az Előfizetői Szerződés megszűnése, valamint a Fiók törlése esetén a Billingo rendszerében tárolt adatok törlésre, vagy archiválásra, a teljes Fiók pedig törlésre kerül. Az Előfizetői Szerződés megszűnésével és a Fiók törlésével az Ügyfél többi Felhasználójának, a Munkatársaknak a hozzáférési jogosultsága is megszűnik. Az Előfizetői Szerződés megszűnése és a Fiók törlése esetén hatályban maradnak a Felek azon jogai és kötelezettségei, amelyek a Feleknek az Előfizetői Díj és Tranzakciós Díj megfizetésével, a szellemi alkotásokkal, a jogvitákkal, titoktartással, vis maiorral, illetve az Értesítésekkel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire vonatkoznak.

8.6. Elszámolás az Előfizetői díjakkal:

Az Előfizetői Szerződés megszűnése, a Fiók törlése esetén a havidíjas konstrukcióban már a tárgyhónapra megfizetett Előfizetői Díjak és Tranzakciós Díjak nem kerülnek visszatérítésre, azonban az Ügyfelet az Előfizetői Szerződés megszűnését, a Fiók törlését követő hónaptól nem terheli Díjfizetési kötelezettség, a Díjak nem kerülnek levonásra bankszámlájáról.

Amennyiben az Előfizetői Szerződés az Előfizetési Időszak lejártát megelőzően bármely okból megszűnik, úgy a Billingo az Előfizetési Díj időarányos összegének visszafizetésére nem köteles.

8.7. Elállás

Tekintettel arra, hogy a Billingo Ügyfelei jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéb jogi személyek, illetve egyéni vállalkozók, nem minősülnek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján fogyasztónak, ennek megfelelően nem élhetnek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ában szabályozott indokolás nélküli elállási joggal.

Amennyiben az Ügyfél az egyes Szolgáltatások Előfizetői díját megfizette a Billingo, azaz a szolgáltatást az adott időszak vonatkozásában megrendelte, úgy kizárólag a Billingo szerződésszegése esetén élhet az elállási jogával. Szerződésszegésen kívüli okból elállásra nincs lehetőség, így a Billingo a már megfizetett Előfizetői Díj visszafizetésére nem köteles.

9. ADATVÉDELEM

A jelen ÁSZF-ben foglaltakhoz kapcsolódó adatkezelési és adatfeldolgozási szabályokat a Billingo adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, amely az alábbi linken érhető el: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Az egyes szolgáltatások igénybevételének feltétele az ÁSZF elfogadása mellett az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása. Az adatkezelési tájékoztató a Weboldalon folyamatosan elérhető, megismerhető és letölthető.

10. KAPCSOLATTARTÁS, ÉRTESÍTÉSEK

10.1. Az Ügyfél kapcsolattartója a jelen ÁSZF, valamint – amennyiben létrejön – az Előfizetői Szerződés hatálya alatt a Fiók Tulajdonos. A Fiók Tulajdonos jogosult saját maga helyett más Fiók Tulajdonos kijelölésére, amelynek Billingo általi jóváhagyása esetén a korábbi Fiók Tulajdonos ezen státusza megszűnik.

10.2. A Fiók Tulajdonos által a Billingo felé megtett nyilatkozatok az Ügyfél nevében és képviseletében érvényesen megtett nyilatkozatoknak minősülnek.

10.3. A Felek az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatban a másik fél felé tett nyilatkozataikat kizárólag írásban és magyar nyelven (tértivevényes levél, e-mail vagy futárral kézbesített levél útján) tehetik meg érvényesen és hatályosan.

10.4. Az Értesítéseket a Felek az alábbi elérhetőségekre jogosultak megküldeni a másik Fél részére:

A Billingo részére a https://billingo.com/kapcsolat linken található elérhetőségek egyikére

Az Ügyfél részére:

Név: az Ügyfél neve, cégneve, ahogy az a Regisztráció során megadásra került

Levelezési cím: az Ügyfél székhelye

E-mail cím: a Fiók Tulajdonos által a Regisztráció során megadott személyes e-mail címe

10.5. Az Értesítés az alábbiak szerint minősül közöltnek:

a) az átvételi elismervény ellenében történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén annak időpontjában;

b) a postai úton, könyvelt küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén a megtagadás időpontjában, ha a kézbesítés bármely egyéb okból hiúsult meg (pl. az Értesítés „elköltözött”, „nem kereste” megjelöléssel érkezik vissza), úgy a kézbesítés megkísérlésének időpontját követő 5. (ötödik) munkanapon;

c) az e-mailen történő továbbítás esetén az elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában.

10.6. A Felek megállapodnak, hogy az Előfizetői Szerződés módosításával, illetve megszüntetésével kapcsolatban az Ügyfél törvényes képviselői is jogosultak nyilatkozatot tenni. Az Előfizetői Szerződés módosítása, illetve megszüntetése tárgyában e-mail útján küldött Értesítés kizárólag abban az esetben minősül írásbeli közlésmódnak, ha az tartalmazza az adott Ügyfél törvényes képviselőjének legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírását.

11. TITOKTARTÁS

11.1. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók a Regisztrációval, illetve az Előfizetői Szerződés létrejöttével és annak részeként a jelen ÁSZF elfogadásával vállalják, hogy titokban tartanak, és nem használnak fel semmilyen, a Szolgáltatások igénybevétele során, azokkal összefüggésben megszerzett üzleti titkot. Üzleti titoknak minősül a Billingóhoz, illetve a Billingo rendszerhez kapcsolódó minden nem közismert vagy nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az okból készült összeállítás (ideértve különösen, de nem kizárólag: az Előfizetői Szerződés és az ÁSZF tartalma, a Weboldal, illetve a Szolgáltatásokra vonatkozó információk, a Billingo pénzügyi, gazdasági, üzleti, jogi üzletmenetére, gazdálkodására, fejlesztésére, terveire, ügyfeleire és szerződéses partnereire vonatkozó információ), amelynek jogosulatlan személyek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Billingo jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

11.2. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tudomásukra jutott üzleti titkot kizárólag a Billingo által előzetesen és írásban jóváhagyott módon, továbbá kizárólag az Előfizetői Szerződés teljesítéséhez használják fel a szükséges és elégséges mértékben, kivéve, ha az üzleti titkot jogszabályi vagy hatósági előírás alapján kell hozzáférhetővé tenni harmadik személy számára. Utóbbi esetben kötelesek a Billingót haladéktalanul értesíteni az üzleti titok kötelező hozzáférhetővé tételének tényéről és részleteiről.

11.3. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli őket. A titoktartási kötelezettségnek a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

12. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS- ÉS KIZÁRÁS

12.1. A Billingo jogszabályi előírásban támasztott követelményeknek megfelelően biztosítja a Billingo Szolgálatások keretében - megfelelő adattartalommal és teljeskörűen - kitöltött, kiállított bizonylatok jogszabályban meghatározott kötelező adattartalmának elektronikus továbbítását az adóhatósághoz, ugyanakkor a Billingo nem vállal felelősséget az Ügyfélnél bekövetkező olyan közvetlen vagy közvetett károkért (ide értve az adóhatóság által kiszabott mulasztási bíróságot is), amelyek a számla adatairól teljesítendő adatszolgáltatás nem teljesítése, illetve késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése okoz, ezekért az Ügyfél felel. Az Ügyfél köteles valamennyi számlája tekintetében az adóhatóság részére történő továbbítás megtörténtét ellenőrizni, amelyre a Billingo önkéntesen, kötelezettségvállalás nélkül különböző fórumokon (így az API 3.0-án, e-mailben, valamint a számlázóprogram felületén megjelenő státuszok formájában) felhívja figyelmét.

12.2. Abban az esetben, ha az Ügyfél által a jogszabályi előírásokban támasztott követelményeknek megfelelő adattartalommal és teljeskörűen kitöltött, kiállított számlák adóhatóság részére történő továbbítása, adatszolgáltatása esetlegesen a Billingo rendszer hibájából, a Szolgáltatás kimaradásából meghiúsul, megakad, úgy az Ügyfél ezen esetben is köteles tájékoztatni a Billingót, ha az adóhatóság az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt vizsgálatot indított az Ügyfél ellen. Az adóhatósági vizsgálat során az Ügyfél köteles a Billingo ajánlásai, tájékoztatásai szerint eljárni és lehetőséget biztosítani a Billingonak a vizsgálati, jogorvoslati eljárásban való közreműködésre. Ezen tájékoztatási kötelezettségből elmulasztásából eredő bármely fajta kárért, jogerősen megállapított bírságért a Billingo nem vállal felelősséget.

12.3. A Billingo a Weboldal tartalma, a Billingo API konnektor, illetve a Szolgáltatások tekintetében a felelősségét az alábbi pontok szerint korlátozza, illetve zárja ki.

12.4. A Billingo valamennyi Szolgáltatásának az igénybevételéért – ideértve, de nem kizárólag a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű veszteségért, vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel, azért sem a Billingo, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget. A Weboldalt és a Szolgáltatásokat a Felhasználó kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a Billingo nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

12.5. A Billingo nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Regisztráció során a Felhasználókra, illetve az Ügyfélre megadott adatok teljességéért, valódiságáért, helyességéért és szabályszerűségéért. A Billingo kizárja a felelősségét a Felhasználók által megadott adatok hiányosságából, valótlanságából, helytelenségéből vagy szabályszerűtlenségéből eredő, azzal kapcsolatos valamennyi kárért; az ezekből eredő károkért az adatot megadó Felhasználó a felelős.

12.6. A Billingo az Ügyféllel szemben teljes mértékben kizárja a felelősségét az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználók felróható magatartásával az Ügyfélnek okozott károkért.

12.7. A Billingo teljes mértékben kizárja a felelősségét a Weboldal, illetve a Szolgáltatások szerződésbe ütköző vagy egyébként jogszerűtlen, illetve nem rendeltetésszerű használatáért, igénybevételéért; az ebből eredő károk megtérítésére a Billingo nem kötelezhető.

12.8. A Billingo nem vállal felelősséget a Weboldalon található külső hivatkozásokért és azok tartalmáért, valamint a Szolgáltatásokból származó adatok, információk további felhasználásáért.

12.9. A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal, és a Weboldalon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Billingo nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Billingótól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) okoznak. A Billingo a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz, előfordulhat, azonban, hogy a Szolgáltatások használatából adódóan jogosulatlan személyek (pl. hackerek) hozzáférnek és visszaélnek az Ügyfél, illetve a Felhasználó Billingo által kezelt adataival. Az ebből eredő károkért a Billingo felelősséget nem vállal.

12.10. Az Ügyfél és a Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával a fenti felelősségkorlátozó, illetve – kizáró rendelkezéseket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

12.11. Az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik a Billingóval szemben az adott Ügyfél Felhasználóiként regisztrált valamennyi Felhasználónak a Weboldalon tanúsított magatartásáért, valamint az Előfizetői Szerződéssel létrejött jogviszonyban tanúsított magatartásáért.

12.12. Amennyiben az Ügyfél vagy bármely Felhasználója az Weboldal vagy a Billingo API használata során harmadik személynek felróható módon kárt okoz, az Ügyfél köteles teljeskörűen kártalanítani a Billingót a harmadik személy által jogszerűen támasztott valamennyi követeléssel szemben.

12.13. A Felhasználók személyesen is teljes körű felelősséggel tartoznak a Weboldal vagy a Billingo API konnektor használata során tanúsított saját magatartásukért és a Billingo – diszkrecionális döntése alapján – jogosult az adott Felhasználóval szemben is igényt érvényesíteni, ha az adott Felhasználó a Weboldal vagy a Billingo API használata során, neki felróható módon a Billingónak vagy harmadik személynek kárt okoz. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, bíróság, egyéb szervezet a Billingóval szemben bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó, illetve az Ügyfél köteles minden, a Billingó által megkövetelt intézkedést megtenni és a Billingónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

13. PANASZKEZELÉS

13.1. A Billingo Ügyfeleinél és Felhasználóinál az igénybe vett Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszok kezelését a Billingo látja el. Az integrált, becsatornázott szolgáltatások vonatkozásában a Billingo kizárólag a Billingo rendszereit érintő szolgáltatások vonatkozásában felmerült panaszokat köteles kezelni. Az Ügyfél nevében panaszt a Billingo szolgáltatásaival kapcsolatban az adott Ügyfélhez regisztrált Felhasználó vagy az Ügyfél képviseletére egyébként jogosult szervezeti képviselő vagy eseti meghatalmazott jogosult megtenni. A Felhasználó a saját nevében is jogosult panasz megtételére. A jelen fejezetben az Ügyfélre történő rendelkezések a Felhasználókra is megfelelően érvényesek, függetlenül attól, hogy a Felhasználó külön nevesítésre kerül-e.

13.2. A Billingo fogadja, nyilvántartásba veszi és kivizsgálja az Ügyfelek mindazon szóban (telefonon) vagy írásban postai úton előterjesztett panaszát, amelyben elégedetlenségét fejezi ki a Billingo Szolgáltatásával, illetve szervezeti egységének vagy munkatársának eljárásával kapcsolatban, továbbá kifogásolja a Billingo szerződéskötést megelőző, az Előfizetői Szerződés megkötésével, annak teljesítésével, a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően az Előfizetői Szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő tevékenységét vagy mulasztását.

13.3. Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél meglévő szerződésével kapcsolatban kérelmet fogalmaz meg, a Billingo Szolgáltatásairól információt kér, ezek fejlesztésére javaslatot tesz, vagy ezeket érintően véleményt fogalmaz meg.

13.4. Az Ügyfelek a panaszokat a https://billingo.com/kapcsolat linken található elérhetőségeken nyújthatják be a Billingo részére:

13.5. A panasz jellegétől és tartalmától függ, hogy a kivizsgáláshoz az alábbiakban felsoroltak közül amely adatok bekérése szükséges az Ügyféltől, illetve a Felhasználótól:

a) cég neve;
b) cég adószáma;
c) cégjegyzékszám;
d) ügyfélazonosító
e) a panaszt bejelentő Felhasználó neve;
f) a panaszt bejelentő Felhasználó telefonszáma;
g) a Felhasználó által képviselt Ügyfél neve (ha a Felhasználó nem a saját, hanem Ügyfél nevében és képviseletében jár el);
h) az Ügyfél, illetve a Felhasználó neve;
i) az Ügyfél, illetve a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe;
j) a panasszal érintett Szolgáltatások;
k) a panasz leírása, oka;
l) a panaszos igénye;
m) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat;
n) telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.

13.6. A Billingo a panaszt benyújtó Ügyfél, illetve Felhasználó adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek, továbbá az Adatkezelési Tájékoztatójában rögzítetteknek megfelelően kezeli.

13.7. A Billingo munkatársai soha, semmilyen módon nem kérik az Ügyfelektől és Felhasználóktól a belépéshez szükséges titkos azonosító kódjaikat (PIN kód, jelszó, stb.).

13.8. A panasz fogadása, kivizsgálása:

A Billingo a hozzá érkező panaszt fogyasztóbarát módon mérlegeli, valamint törekszik azokat hatékonyan és gyorsan kezelni. A Billingo a panaszkezelési eljárás során az Ügyfelek szerződésből eredő jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan a jóhiszeműség és tisztesség, valamint az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelményének jogszabályban rögzített általános kereteit szem előtt tartva jár el. Továbbá az olyan fogyasztói magatartást veszi alapul, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

A telefonon bejelentett panaszt, amennyiben lehetséges, a Billingo azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz telefonon történő kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Billingo a panaszról, valamint az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet készít.

Amennyiben a panasz elektronikus levél formájában érkezik, a Billingo az Ügyfelet egy elektronikus válaszüzenetben értesíti, hogy panaszát nyilvántartásba vette.

Azonosításra alkalmas adatok hiányában az Ügyfél részére kizárólag általános tájékoztatás adható. Az azonosítás hiányában az Ügyfél számláival és szerződéseivel, azok meglétével kapcsolatban, illetve konkrét megbízásokra és tranzakciókra vonatkozóan a Billingo adatot nem szolgáltat ki.

13.9. A Billingo jogosult ellenőrizni a panasz bejelentő felhasználói jogosultságát és személyét.

13.10. A panasz kezeléshez szükséges további adatok bekérése az Ügyféltől:

Amennyiben a panasz nem tartalmaz elegendő információt annak érdemi kivizsgálásához, a Billingo telefonon, illetve írásban megkeresheti a bejelentőt a hiányzó adatok pótlása érdekében. Telefonos megkeresés esetén az adatvédelmi szempontokra tekintettel a Billingo munkatársa a hívás elején elvégzi az ügyfél azonosítását, amely során a nyilvántartó rendszerekben szereplő személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel. Az Ügyfelek adatainak védelme érdekében kizárólag a sikeres Ügyfél azonosítást követően tesz fel az ügyintéző az Ügyfelek részére a benyújtott reklamációval kapcsolatos adatokra vonatkozóan kérdéseket.

13.11. A panasz nyilvántartása:

A Billingo a panaszokról elektronikus nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a) cég neve;
b) cég adószáma;
c) cégjegyzékszám;
d) ügyfélazonosító
e) a panaszt bejelentő Felhasználó neve
f) a panaszt bejelentő Felhasználó telefonszáma;
g) a Felhasználó által képviselt Ügyfél neve (ha a Felhasználó nem a saját, hanem Ügyfél nevében és képviseletében jár el)
h) az Ügyfél, illetve a Felhasználó neve;
i) az Ügyfél, illetve a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe;
j) a panasszal érintett Szolgáltatások;
k) a panasz leírása, oka;
l) a panaszos igénye;
m) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat;
n) telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.

13.12. A panasz kezelése:

Az egységes, hatékony és magas színvonalú ügyfélkiszolgálás érdekében a panaszok kezelése a Billingónál történik, ahol az adott szakterületre specializálódott szakértők válaszolják meg az Ügyfelek megkereséseit.

A Billingo a panasz kivizsgálásának eredményéről szóló tájékoztatást pontos, közérthető és egyértelmű indoklással látja el.

A Billingo a panasz kezelését a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi.

A Billingo a panaszokat a rendelkezésére bocsátott és általa ismert körülményeket figyelembe véve tekinti át. Ugyanazon Ügyfél ismételt – a korábbi panasszal megegyező, ugyanazon kifogást és egyező indokokat tartalmazó – panaszára a jogszabályi követelmények figyelembe vétele mellett, a törvényi határidőn belül, indoklással ellátott álláspontját úgy küldi meg, hogy a korábbi panaszra adott válaszát csatolja.

A Billingo indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 naptári napon belül megküldi az Ügyfélnek.

A Billingo a panasz elutasítása esetén tájékoztatja az Ügyfelet jogorvoslati lehetőségeiről. Válaszadás során a Billingo elsősorban a regisztrált elérhetőségeket használja fel a kapcsolatfelvétel érdekében. A panaszt és az arra adott választ a Billingo 5 (öt) évig őrzi meg.

13.13. Jogorvoslati lehetőségek:

A Billingo a panaszkezelés során köteles úgy eljárni, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez mérten elkerülje a fogyasztói jogvita kialakulását. Amennyiben az Ügyfél a panaszára kapott válasszal nem ért egyet, esetleg új információval vagy dokumentációval rendelkezik, kérheti a Billingótól a panasz felülvizsgálatát. Ebben az esetben ügye egy magasabb döntéshozói szintre kerül, ahol a Billingo ismét megvizsgálja panaszát.

Abban az esetben, ha az Ügyfél a kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy felmerülő panaszát a Billingo nem megfelelően kezelte, azt elutasította, lehetősége van bíróság eljárását kezdeményezni vagy az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. A panaszos az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság (jelenleg a területileg illetékes járási hivatal) elérhetőségéről a http://jarasinfo.gov.hu weboldalon tájékozódhat.

Az Ügyfél, illetve a Felhasználók elfogadják a Billingo számítógépes rendszerében rögzített adatok valódiságát, esetleges jogvita esetén bizonyítékként ismerik el.

14. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

14.1. A Billingo fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítását a magyar, illetve az Európai Unió által megalkotott jogszabályok változásai is szükségessé tehetik.

14.2. A Billingo az ÁSZF módosításáról köteles a Felhasználókat értesíteni.

14.3. Az ÁSZF mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A módosítás közzétételét követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás ismételt igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

14.4. A Billingo hatályos ÁSZF-je, valamint az ÁSZF korábbi verzió állandó jelleggel elérhetőek, valamint letölthetők a Weboldalról.

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.1. A jelen ÁSZF-re és az Előfizetői Szerződésre a magyar hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

15.2. A Billingo fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-fel érintett jogviszonyából eredő követeléseinek behajtása érdekében harmadik fél szolgáltatóhoz forduljon és azt a követelés behajtásával megbízza. A követelés megtérülése érdekében tett intézkedések költségei az Ügyfelet terhelik.

15.3. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogszerűtlenné vagy kikényszeríthetetlenné válik, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét nem érinti.

15.4. A Billingo mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ből, illetve a közte és az Ügyfél között létrejött Előfizetői Szerződésből eredő bármilyen nézeteltérést, jogvitát a felek bíróságon kívül rendezzék. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a jogvitában a hatályos perrendtartási szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok kizárólagosan jogosultak eljárni.

15.5. Jelen ÁSZF hatályos 2023. július 25. napjától.

Aktuális általános szerződési feltételek letöltése
Általános Szerződési feltételek hatályos 2023.06.01 - 2023.07.24.
Általános Szerződési feltételek hatályos 2023.03.01 - 2023.05.31.
Általános Szerződési feltételek hatályos 2023.02.28 - 2023.03.01.
Általános Szerződési feltételek hatályos 2022.09.15 - 2023.02.27.
Általános Szerződési feltételek hatályos 2022.07.25 - 2022.09.14.
Általános Szerződési feltételek hatályos 2021.10.07 - 2022.07.24.
Általános Szerződési feltételek hatályos 2021.07.01 - 2021.10.06.
Általános Szerződési feltételek hatályos 2020.05.20 - 2020.06.30.
Általános Szerződési feltételek hatályos 2016.10.06 - 2020.05.19.
Általános Szerződési feltételek hatályos 2014.05.01 - 2016.10.05.

Oldal tetejére