Billy

NAV adatszolgáltatási kötelezettség 2020. Július 1-től. Nincs már sok időd hátra, regisztrálj INGYEN

Bezárom

Általános Szerződési Feltételek

A Billingo számlainformációs szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételei

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételek és rendelkezések a

 • Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
 • Cégjegyzékszám: 01-10-140802
 • Adószám: 27926309-2-41
 • Web: www.billingo.hu
 • Email: hello@billingo.hu
 • Képviseli: Sárospataki Albert vezérigazgató
 • a továbbiakban: Billingo vagy Adatkezelő,

mint Szolgáltató (a továbbiakban: Billingo) a www.billingo.hu weboldalon elérhető számlainformációs szolgáltatására, azaz a Bankszinkronra, valamint a számlainformációs szolgáltatást kiegészítő szolgáltatásaira terjednek ki.

Jelen Általános Szerződési Feltételeket a teljes www.billingo.hu weboldalra, azaz a Billingo online Számlázási Szoftverre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekkel összhangban szükséges értelmezni. A jelen számlainformációs szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdések, feltételek, rendelkezések esetében a Billingo online Számlázási Szoftverére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak.

1. BEVEZETÉS

1.1. A számlainformációs szolgáltatás, mint pénzforgalmi szolgáltatás a Magyar Nemzeti Bank (Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., Tel.: +36 (1) 428 2600, E-mail: info@mnb.hu) felügyelete alatt áll.

1.2. A Billingo, mint számlainformációs szolgáltató a Magyar Nemzeti Bank előtt H-EN-I-217/2021 számú határozat számon került nyilvántartásba vételre. A számlainformációs szolgáltatás nyújtására vonatkozó regisztráció a Magyar Nemzeti Bank honlapján ellenőrizhető (www.mnb.hu).

1.3. A számlainformációs szolgáltatásra a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) és a fizetési szolgáltatókról szóló 2013.évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fszt.) rendelkezései, továbbá a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) rendelkezései irányadóak, azzal, hogy a Billingo a számlainformációs szolgáltatás tekintetében kiemelten figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 Irányelvében (a továbbiakban: PSD2) foglalt rendelkezéseket.

1.4. Jelen Általános Szerződéses Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy összefoglalóan rögzítse a Billingo által nyújtott számlainformációs, a számlainformációs szolgáltatást kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a Billingo, valamint a felhasználók jogait és kötelezettségeit.

1.5. Jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a Weboldalon keresztül elérhető, illetve hozzáférhető számlainformációs, a számlainformációs szolgáltatást kiegészítő szolgáltatások igénybevételére, valamint az azzal összefüggő lényeges feltételekre.

1.6. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Billingo által nyújtott számlainformációs, a számlainformációs szolgáltatást kiegészítő szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználókra. A felhasználók a www.billingo.hu weboldalon történő számlainformációs szolgáltatás igénybevételének lehetőségét is magában foglaló előfizetői szolgáltatáscsomag kiválasztása során, illetőleg a számlainformációs szolgáltatás első alkalommal történő igénybevételét megelőzően kötelesek elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit és kötelezettséget vállalni az ÁSZF betartására.

1.7. Jelen ÁSZF időbeli hatálya az ÁSZF elfogadásától, a számlainformációs szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződés megszűnéséig, illetve a Billingo Fiók regisztrációjának törlésééig terjed ki.

1.8. A Billingo kiemelten rögzíti, hogy a Billingo, pénzforgalmi szolgáltatásnak nem minősülő online számlázási szolgáltatásaira vonatkozólag a Billingo Számlázó Szoftverre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételei érvényesek és hatályosak, amely a Weboldalon elérhető és megismerhető. A Billingo felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy jelen ÁSZF rendelkezései a Billingo pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő Számlainformációs Szolgáltatására, illetőleg a számlainformációs szolgáltatást kiegészítő szolgáltatásokra vonatkoznak.

2. FOGALMAK

„Adatkezelési Tájékoztató”: a Billingo Weboldalon elérhető adatkezelési tájékoztatóját jelenti;

„ÁSZF”: a jelen számlainformációs és ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások általános szerződési feltételeit jelenti;

„Billingo”: a Bevezetésben meghatározott jogi személyt jelenti, aki a Weboldal üzemeltetője és egyben a szolgáltató;

„Előfizetői Szolgáltatáscsomagok”: a Billingo által kínált és a Felhasználók, valamint az Ügyfelek által választható szolgáltatáscsomagokat jelenti, azzal, hogy az egyes szolgáltatáscsomagok tartalma egymástól eltérhet;

„Előfizetői Díj”: az Előfizetői Szolgáltatáscsomag ellenértékeként fizetendő díjat jelenti;

„Előfizetői Szerződés”: a Billingo és az Ügyfél között az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tárgyában létrejött előfizetői szerződést jelenti, amely nem fizikai formában, hanem tartalmilag, a honlapon történő regisztráció során megadott adatok és ennek során tett nyilatkozatok, az ÁSZF, valamint a szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan elérhető valamennyi további tájékoztató és feltétel elfogadása útján jön létre.

„Erős ügyfél-hitelesítés”: A pénzforgalmi szolgáltatók által alkalmazott ügyfél-hitelesítés legalább két olyan, az ismeret (csak a szolgáltatást igénybe vevő által ismert információ), birtoklás (csak a szolgáltatást igénybe vevő által birtokolt dolog) és biológiai tulajdonság (a szolgáltatást igénybe vevő jellemzője) kategóriába sorolható elem felhasználása alapján történik, melyek egymástól függetlenek annyiban, hogy az egyik feltörése nem befolyásolja a többi megbízhatóságát, és az eljárás kialakítása révén az azonosítási adatok bizalmassága biztosított.

„Fiók”: a Felhasználók által a Weboldalon történő regisztrációval létrehozott felhasználói fiókot jelenti;

„Fiók Tulajdonos”: az adott Ügyfél vonatkozásában elsődlegesen az Ügyfelet a Weboldalon regisztráló Felhasználót jelenti, aki a Fiók felett teljes rendelkezési jogosultsággal rendelkezik. A Fiók Tulajdonos engedélyével az Ügyfél több munkatársa regisztrálhat Felhasználóként az Ügyfél Fiókjába. Fiók Tulajdonos az Ügyfél képviseletében eljáró természetes személy lehet, így a közöttük fennálló jogviszony tekintetében: munkavállaló, vagy egyéb foglalkoztatott, ügyvezető, személyesen eljáró tag.

„Felhasználó vagy Felhasználók”: azt a Weboldalon regisztrált Felhasználót jelenti, aki a Weboldalon keresztül a Számlainformációs és azt Kiegészítő Szolgáltatásokat használja és igénybe veszi.

„Felhasználói Jogosultság”: az egyes Felhasználókat a Szolgáltatások igénybevétele során megillető, illetőleg a Fiók feletti rendelkezési jogosultságokat jelenti;

“Kiegészítő Szolgáltatások”: A Billingo Számlainformációs Szolgáltatásán alapuló, ahhoz szorosan kapcsolódó, jelen ÁSZF 6. pontjában részletezett szolgáltatásokat jelenti;

„Könyvelő”: azon Felhasználót jelenti, aki ügyfele meghívására könyvelői jogosultságokkal regisztrál a Billingo szolgáltatások igénybevétele céljából, annak érdekében, hogy a vele szerződéses kapcsolatban álló ügyfeleinek (jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknak, egyéb jogi személyeknek, illetve egyéni vállalkozóknak) saját könyvviteli szolgáltatásait teljesítse a Billingo rendszer használatával.

„Meghívó”: a Fiók Tulajdonos által kezdeményezett és az általa megjelölt Könyvelőnek a Billingo által e-mail útján (rendszerüzenetként) küldött meghívót jelenti, amelynek célja, hogy a meghívott Könyvelő – önkéntes és sikeres Regisztrációját követően – a Fiók Tulajdonos által regisztrált Fiókhoz tartozó könyvelői jogosultsággal rendelkező Könyvelő lehessen;

„Regisztráció”: a Felhasználók Weboldalon történő regisztrációját jelenti;

„Számlázó Szoftver”: a Weboldalon elérhető, a Billingo online számlázási szolgáltatásai igénybevételére szolgáló online felület;

„Számlainformációs Szolgáltatás”: a Billingo által a Weboldalon keresztül nyújtott számlainformációs szolgáltatás, azaz a Bankszinkron, amely olyan online szolgáltatás, amely összesített információk nyújtására szolgál egy vagy több olyan fizetési számláról, amelyet a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő egy másik pénzforgalmi szolgáltatónál vagy több pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott;

„Ügyfél”: azt a jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, egyéb jogi személyt, illetve egyéni vállalkozót jelenti, aki az Ügyfél által kijelölt Fiók Tulajdonos általi Regisztrációt követően a Számlainformációs és azt Kiegészítő Szolgáltatásokat igénybe veszi, és akinek a pénzforgalmi számlájára vonatkozólag a Számlainformációs Szolgáltatás, a Felhasználó általi kezdeményezésre, létre jön;

„Weboldal”: a www.billingo.hu weboldalt jelenti.

3. JELEN ÁSZF VONATKOZÁSÁBAN RELEVÁNS JOGSZABÁLYOK

3.1. Jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltatások nyújtása tekintetében az alábbi jogszabályok irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR rendelet);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.);
 • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.);
 • az egyes fizetési szolgáltatókról 2013. évi CCXXXV. törvény (Fszt.);
 • a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.);
 • az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017. november 27-ei 2018/389/EU felhatalmazáson alapuló Bizottsági rendelet (SCAr.)

4. A SZÁMLAINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS CÉLJA

4.1. A Szolgáltatások célja, hogy a Weboldalon elérhető Számlázó Szoftvert használó Felhasználók anélkül, hogy pénzforgalmi szolgáltató (például Bankok) felületére bejelentkeznének automatikusan elérjék a pénzforgalmi szolgáltatónál keletkező fizetésiszámla adataikat és azok automatikus összepárosításra kerüljenek a kibocsátott kereskedelmi (vevői és szállítói) számláikkal, és ezen adatokat a Billingo a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, továbbá az Adatkezelési Tájékoztatójában rögzítettek szerint tárolja és kezelje.

4.2. A Billingo célja, hogy a Szolgáltatások bevezetésével bővítse szolgáltatásai portfólióját és ezáltal hozzájáruljon a Felhasználók pénzügyi helyzetének optimalizálásához.

5. A SZÁMLAINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA

5.1. A Számlainformációs Szolgáltatás olyan online szolgáltatás, amely összesített információk nyújtására szolgál egy vagy több olyan fizetési számláról, amelyet a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő egy vagy több pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott. A Számlainformációs Szolgáltatás keretében a Billingo a pénzforgalmi szolgáltatótól („banktól”) saját maga, vagy technikai szolgáltatója útján lekért fizetési számla adatokat célhoz kötötten kizárólag az alábbi tartalmú szolgáltatások teljesítésére és céljára használhatja fel. Az adatokat a Billingo 18 hónapig tárolja és kezeli.

5.2. A Billingo a Számlainformációs Szolgáltatásból származó adatokat csak és kizárólag abban az esetben használja fel a Számlainformációs Szolgáltatásokon túlmenően más Billingo által nyújtott szolgáltatások megvalósítása céljából, amennyiben a Felhasználó ehhez előzetes tájékoztatást követően kifejezett hozzájárulását adta.

5.3. A Számlainformációs Szolgáltatás célja tehát, hogy a Számlázó Szoftvert használó Felhasználók anélkül, hogy a fizetési számlájukat vezető pénzforgalmi szolgáltató felületére bejelentkeznének:

a) automatikusan elérjék a fizetési számlájukat vezető pénzforgalmi szolgáltatónál keletkező fizetési számla adataikat, számlatörténetüket,
b) azok automatikusan összepárosításra kerüljenek a kibocsátott és beérkező elektronikus bizonylatokkal (díjbekérőkkel, vevői és szállítói számlákkal), és
c) az összepontozás eredménye a felhasználó Billingo online számlázási fiókjában megjelenítésre kerüljön.

A Billingo saját jogán sem saját maga, sem harmadik személy részére elemzést vagy más adatszolgáltatást a pénzforgalmi szolgáltatótól lekért adatokkal nem végez, azokat nem értékesíti, illetőleg nem továbbítja.

5.4. A Billingo a Számlainformációs Szolgáltatás keretein belül a Felhasználó fizetési számlájának alábbi adataihoz fér hozzá, amely adatok pontos tartalma pénzforgalmi szolgáltatónként változhat:

a) a tranzakció azonosító száma;
b) a tranzakció összege és pénzneme;
c) a tranzakció értéknapja és a könyvelés dátuma;
d) közlemény;
e) ellenoldali partner neve és számlaszáma;
f) új egyenleg.

5.5. Billingo Bankszinkron

A Bankszinkron a Billingo számlainformációs szolgáltatásának fantázianeve. A Bankszinkron Szolgáltatás keretein belül a fizetési számlán történt jóváírások és terhelések lekérése, a fizetési számlán történt jóváírások és az online számlázó fiókból kibocsátott bizonylatok (díjbekérők, vevői számlák), továbbá a NAV számlaadat-szolgáltatásból származó bejövő számlák összepontozására, valamint az összepontozás eredményének a megjelenítésére, továbbá opcionálisan letöltésére kerül sor. A Billingo két összepontozást (összepárosítást) hajt végre, amelyek keretében azt vizsgálja, hogy:

a) a fizetési számlán történt jóváírás melyik – az ÁFA törvényben előírt módon és adattartalommal kiállított – bizonylathoz (díjbekérőhöz, vevői számlához) tartozik. Az összepontozás keretében a Billingo a fizetési számlán történt jóváírások adattartalmát (elsődlegesen úgy mint: az átutalást kezdeményező neve, a közlemény rovat, másodlagosan pedig úgy, mint a jóváírás összege, a fizetés időpontja) összeveti a Felhasználó Billingo Számlázó Szoftver fiókjából kibocsátott bizonylat (díjbekérő, vevői számla) adattartalmával (úgy mint Vevő neve, a számla sorszáma, a fizetendő bruttó végösszeg, a bizonylat kelte). Amennyiben a Billingo egyezést talál, az azt jelenti, hogy a Billingo online számlázóból kibocsátott bizonylat (díjbekérő, vevői számla) teljesítésre (vagy részteljesítésre) került.

b) a fizetési számlán történt terhelés melyik - az ÁFA törvényben előírt módon és adattartalommal kiállított - bejövő szállítói bizonylathoz (díjbekérőhöz, szállítói számlához) tartozik. Az összepontozás keretében a Billingo a fizetési számlán történt terhelések adattartalmát (elsődlegesen úgy mint: az átutalást kezdeményező neve, a közlemény rovat, másodlagosan pedig úgy, mint a jóváírás összege, a fizetés időpontja) összeveti a NAV számlaadat-szolgáltatásából származó, a Felhasználóhoz beérkező szállító bizonylat (szállítói számla) adattartalmával (úgy mint Szállító neve, a számla sorszáma, a fizetendő bruttó végösszeg, a bizonylat kelte).

Amennyiben a Billingo egyezést talál, akkor a Billingo a sikeres összepontozás eredményét megjeleníti úgy, hogy a terhelések és jóváírások mellett megjelöli a szállítói és vevői számla sorszámát. A sikeres összepontozás eredményének megjelenítése keretein belül a Billingo:

a) Egyrészt a Felhasználó Billingo Számlázó Szoftver fiókjában a kibocsátott bizonylatok (díjbekérők, vevői számlák) oldalon az adott díjbekérő, számla mellett a „Fizetve” felirat, valamint a fizetés időpontja és a beérkezett „Összeg” feltüntetésével. Amennyiben részteljesítésre került sor, akkor a „Hátralévő összeg” is feltüntetésre kerül.

b) Másrészt a Felhasználó Billingo Számlázó Szoftver fiókjában is lehetőség nyílik a fizetési számlatörténet megjelenítésére. Ebben az esetben jóváírásonként kerül feltüntetésre, hogy a beérkezett átutaláshoz mely kibocsátott bizonylat (díjbekérő, számla) kapcsolódik, továbbá terhelésenként kerül feltüntetésre, hogy a kimenő átutalásokhoz mely beérkező szállító bizonylat (díjbekérő, számla) kapcsolódik.

6. A SZÁMLAINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

6.1. Bankszinkronra ráépülő kiegészítő szolgáltatások

a) A díjbekérő, előlegszámla pénzügyi teljesítését követően a számla automatikus kiállítása. A Felhasználók által kibocsátott díjbekérők, előlegszámlák és a fizetésiszámla történet automatikus összepontozása által lehetővé válik a pénzügyi teljesítést nem igénylő számlák automatikus kibocsátása a díjbekérő ellenértékének beérkezését követően.

b) A Felhasználók kifejezett hozzájárulását és kezdeményezését követően, a Billingo Számlázó Szoftverben saját felhasználói fiókkal rendelkező könyvelők számára hozzáférés biztosítása ügyfelük (Billingo Felhasználók és Ügyfelek) 5.4. pontban részletezett fizetési számla adataihoz. A könyvelők elektronikus formában, a könyvelői szoftverhez illeszkedő formátumban letölthetik és exportálhatják a Számlainformációs Szolgáltatásból eredő adatokat az összepontozás eredményével együtt.

6.2. Billingo Pénzügyi Piactér szolgáltatások

a) A Billingo Pénzügyi Piactér a Felhasználók pénzügyi helyzetének optimalizálását segítő szolgáltatásokat tartalmazza. A Billingo Pénzügyi Piactéren keresztül a Felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy külön, erre irányuló kifejezett hozzájárulásuk esetén a Billingo likviditás előrejelzéseket készítsen számukra a Felhasználó fizetési számlájához kapcsolódó számlatörténet és az online számlázó fiókból kibocsátott bizonylatok (díjbekérők, vevői számlák), valamint a NAV számlaadat-szolgáltatásból származó bejövő szállítói számlák alapján.

b) A likviditás előrejelzés alapján a Felhasználók számára pénzügyi termékek, szolgáltatások ajánlására is sor kerülhet, amennyiben igénybe kívánják venni ezen kiegészítő szolgáltatást.

7. A SZÁMLAINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS TECHNIKAI SZOLGÁLTATÓJA

7.1. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Bankszinkron, mint számlainformációs szolgáltatás technikai megvalósításához, teljesítéséhez technikai szolgáltatót vesz igénybe. Ebből a célból Billingo szerződést kötött a Salt Edge Inc. társasággal. A megkötött szerződés a számlainformációs szolgáltatást felügyelő hatósághoz a nyilvántartásba vétel feltételeként benyújtásra került.

7.2. A Bankszinkron technológiai szolgáltatója a Salt Edge Inc. (Székhely: 40 King Street West, Suite 2100, Toronto, Ontario, M5H 3C2, Kanada; Email: sales@saltedge.com; Tel.: +14378863969; +442039363505; Web: https://www.saltedge.com/), aki egy globális piacon tevékenykedő, különböző Financial Technology (FinTech) szolgáltatásokat, azaz digitális pénzügyi technológiákon alapuló szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaság.

7.3. A Salt Edge Inc. a Billingo számlainformációs szolgáltatásába kapcsolódik be, mint annak részbeni technikai megvalósítója, technikai szolgáltatója, azaz kvázi alvállalkozója. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Salt Edge Inc. a pénzforgalmi szolgáltatók, azaz a Bankok irányába a PSD2-nek megfelelő, kiépített banki API kapcsolatokkal rendelkezik. A Salt Edge Inc. számlainformációs szolgáltatás megvalósításához alkalmazandó API-ja használatával bármely regisztrált számlainformációs szolgáltató (AISP) hozzáférést kaphat az EU azon országá(ai)ban működő bankjainak számlainformációs adataihoz, amely ország(ok)ra a számlainformációs szolgáltató AISP regisztrációja kiterjed, és amelyekhez a Salt Edge Inc. PSD2 szerinti API kapcsolattal rendelkezik. A Salt Edge Inc., mint technikai szolgáltató a Billingoval – mint regisztrált Számlainformációs Szolgáltatóval - megkötött szerződés alapján, a Billingo nevében jogosult lekérni és megismerni a Felhasználók fizetési számláinak adatait – a 13. fejezetben részletezettek szerint – a pénzforgalmi szolgáltatótól, valamint azt továbbítani a Billingo részére.

7.4. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Billingo és a Salt Edge Inc. közötti szolgáltatási szerződés alapján a Salt Edge Inc. feladata, hogy a Billingo Számlainformációs Szolgáltatásának nyújtásához szükséges fizetési számla adatok lekérése, feldolgozása és technikai továbbítása minden esetben a vonatkozó hazai és közösségi jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen, amelyet a Billingón keresztül a Magyar Nemzeti Bank felügyel és ellenőriz.

7.5. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a számlainformációs szolgáltatás igénybevétele során a Salt Edge Inc. kötelezettsége tehát a Billingo és Bankok közötti összeköttetés létrehozása a Salt Edge API használatával, majd a Felhasználó által a Billingo részére megadott felhatalmazás és engedély alapján a számlainformációs adatok Bankoktól való beszerzése, illetőleg továbbítása a Billingo, mint számlainformációs szolgáltató részére.

8. ADATKEZELÉS

8.1. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a számlainformációs szolgáltatásból származó személyes adatokat a Billingo csak és kizárólag abban az esetben jogosult a pénzforgalmi szolgáltatótól lekérdezni és kezelni, amennyiben a Felhasználó az összekötés folyamata során megadja az ehhez szükséges felhatalmazást, jóváhagyást és hozzájárulást.

8.2. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Számlainformációs Szolgáltatás keretein belül a Felhasználó pénzforgalmi számlájának alább rögzített adatait minden esetben az utolsó összekötést megelőző 90 napos időtartam vonatkozásában jogosult a Billingo lekérdezni és megismerni. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a jelen pontban megjelölt 90 napos időtartam pénzforgalmi szolgáltatónként változhat.

8.3. A Billingo ismételten rögzíti, hogy a Számlainformációs Szolgáltatás során a Billingo a Felhasználó fizetési számlájának alábbi adataihoz fér hozzá, amelyek pontos tartalma pénzforgalmi szolgáltatónként változhatnak.

a) a tranzakció azonosító száma;
b) a tranzakció összege és pénzneme;v c) a tranzakció értéknapja és a könyvelés dátuma;
d) közlemény;
e) ellenoldali partner neve és számlaszáma;
f) új egyenleg.

8.4. A Billingo rögzíti, hogy a Pft. 2. § 5a. pontja alapján, továbbá a Pft. 38/C. § (2) bekezdés és a (3) bekezdés d), e) és f) pontjainak értelmében érzékeny fizetési adatnak minősül minden olyan adat, amely csalás elkövetésére alkalmazható (így például a számlatörténetben elérhető összes adat), ugyanakkor a Számlainformációs Szolgáltatás szempontjából nem minősül érzékeny fizetési adatnak a számlatulajdonos neve és a fizetési számlájának száma, továbbá a Felhasználók fizetéseihez kapcsolódó minden olyan adat, amely a Számlainformációs Szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges.

8.5. Fentiekre figyelemmel a Billingo kizárólag olyan mértékben férhet hozzá a Felhasználók fizetéseihez kapcsolódó adataihoz, amilyen mértékben a Számlainformációs Szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükség van, illetve amennyiben a Felhasználó ehhez hozzájárult. Ebben az esetben a Billingo megismerheti ezen adatokat, hiszen ezen adatok a nyújtott szolgáltatás vonatkozásában nem minősülnek érzékeny fizetési adatnak. A Billingo kizárólag a Felhasználó által megjelölt fizetési számlákhoz és az azokhoz tartozó fizetési műveletekre vonatkozó információkhoz fér hozzá.

8.6. A Billingo a Számlainformációs Szolgáltatásból származó adatokat elsősorban a Bankszinkronhoz használja fel, ezen belül is az úgynevezett összepontozás művelethez, aminek segítségével egy tranzakció összepontozható egy kiállított (vevői) vagy bejövő (szállítói) számlával, bizonylattal. Ez rendkívül meggyorsítja a szükséges könyvelési feladatokat, valamint a Felhasználók egy közel valós idejű képet is kaphatnak a hosszabb lejáratú számláik aktuális helyzetéről, így nem szükséges naponta akár többször bejelentkezniük a számláikat vezető pénzforgalmi szolgáltató (Bank) netbanki felületére, hanem automatikusan történik a számlák kiegyenlítésének jelölése, legyen szó akár teljes vagy részteljesítésről. Fentieken túl a Felhasználók a Bankszinkron használatával összefoglaló képet kaphatnak az aktuális és múltbéli likviditásukkal („cash flow”) kapcsolatban.

8.7. A jelen ÁSZF 8.3. pontjában rögzített adatok megismerése és kezelése az alábbi alpontokban rögzítettekre tekintettel nélkülözhetetlen a Bankszinkron mint Számlainformációs Szolgáltatás teljesítése céljából, így ezen adatok a fenti bekezdésben rögzítettekre figyelemmel nem minősülnek érzékeny fizetési adatnak.

a) Tranzakció azonosító száma: Azonosító szám, amely minden tranzakciót egyedileg azonosít, azonban az azonosító számból nem fejthető vissza adat a tranzakcióval kapcsolatban.

b) Tranzakció összege és pénzneme: Szükséges az összepontozás művelet pontos elvégzéshez, ez alapján lesz egy számla fizetett vagy részteljesítés státuszra állítva.

c) Tranzakció értéknapja és könyvelés dátuma: Segít a számla pontos beazonosításában, valamint a cash flow számításban

d) Közlemény: Mind a bankok, mind a Billingo ügyfelek sok információt adnak át a közlemény rovatban, pl. a számla számát vagy olyan azonosító adatot, ami alapján 100%-osan beazonosítható, hogy melyik számlával kell összepontozni a tranzakciót.

e) Ellenoldali partner neve és számlaszáma: Segít a számla pontos beazonosításában

f) Új egyenleg: Tranzakció lekérdezésnél megkapjuk a számla aktuális egyenlegét ami segítséget nyújt abban, hogy a múltbéli cashflowt elemezni és kimutatni tudjuk, valamint számszerűen kijelezzük az ügyfél aktuális egyenlegét.

8.8. A Billingo a fentiekre tekintettel rögzíti, hogy a Pft. 38/C. § (2) bekezdés, illetve (3) bekezdés d), e) és f) pontok értelmében a Billingo a Felhasználó által megjelölt fizetési számlákhoz és az azokhoz tartozó fizetési műveletekre vonatkozó 8.7. pontban részletezett információkhoz fér hozzá, nem kér fizetési számlához kapcsolódó érzékeny fizetési adatot, a Felhasználó által kifejezetten igényelt számlainformációs szolgáltatástól eltérő célból nem használ és nem tárol adatokat, valamint nem fér hozzá adatokhoz, kivéve, ha ehhez a Felhasználó előzetes tájékoztatás után kifejezetten hozzájárul és megadja a szükséges felhatalmazást.

8.9. A számlainformációs szolgáltatásba bekapcsolódó adatfeldolgozók

A számlainformációs szolgáltatásból származó adatok tekintetében adatfeldolgozóként kizárólag az Amazon Web Services EMEA SARL-t, mint tárhelyszolgáltatót, valamint a Salt Edge Inc.-t, mint a számlainformációs szolgáltatás nyújtásához szükséges banki kapcsolatok létrehozásának technikai szolgáltatóját vesszük igénybe. A Billingo szavatolja, hogy a fenti két adatfeldolgozó igénybevétele előtt meggyőződött arról, hogy az adatfeldolgozók a GDPR rendelet valamennyi előírását betartva megfelelnek a vonatkozó hazai és közösségi adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályoknak.

A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az Amazon Web Services EMEA SARL, valamint a Salt Edge Inc. adatkezelési tájékoztatóját megismerhetik az alábbi honlapokon:
https://aws.amazon.com/legal/?nc1=f_cc
https://www.saltedge.com/pages/privacy_policy

8.10. A Billingo felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a számlainformációs szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatkezelésekről bővebb felvilágosítást a Bankszinkronra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóból nyerhetnek, amely ide kattintva érhető el.

8.10.1. Amazon Web Services EMEA SARL

A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Billingo a Bankszinkron, mint számlainformációs szolgáltatás teljes rendszerét a felhőből szolgáltatja, az adatok kezelése és tárolása a felhőben valósul meg. A felhőszolgáltatást a Billingo az Amazon Web Services EMEA SARL felhőszolgáltatótól veszi igénybe. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a fenti felhőszolgáltatás kiválasztásánál figyelembe vette a Magyar Nemzeti Bank 4/2019. (IV.1.) számú ajánlását a közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéről.

A Billingo a fentieknek megfelelően rögzíti, hogy az Amazon Web Services adatfeldolgozásának célja a számlainformációs szolgáltatás nyújtása, ezen belül az adatok biztonságos online tárolása, megőrzése, előhívhatósága.

8.10.2. Salt Edge Inc.

A Salt Edge Inc. a Billingo számlainformációs szolgáltatásába kapcsolódik be, mint annak részbeni technikai megvalósítója, technikai szolgáltatója, kvázi alvállalkozója a jelen ÁSZF 7. pontjában rögzítettek szerint.

A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Salt Edge Inc. a Billingo technikai szolgáltatójaként és adatfeldolgozójaként jogosult megismerni és kezelni a Felhasználók 8.7 pontban rögzített adatait, továbbá azon hitelesítő adato(ka)t, amelyek a Billingo számlainformációs szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek, így különös a pénzforgalmi szolgáltató által küldött hozzáférési (ún. access) tokent.

A Billingo a fentieknek megfelelően tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a számlainformációs szolgáltatás igénybevételekor a számlainformációs adatokat a felhasználó GDPR szerinti hozzájárulásának és felhatalmazásának megadását követően a Billingo - a Salt Edge Inc. mint technikai szolgáltató és adatfeldolgozó a Bankok irányába kiépített API kapcsolata útján - jogosult lekérdezni és tárolni.

A Billingo tájékoztatja ennek megfelelően a Felhasználókat, hogy a Salt Edge Inc adatfeldolgozási tevékenységének célja a Billingo felé azon pénzügyi adataggregációs szolgáltatás nyújtása, amelynek igénybevételével Billingo a számlainformációs szolgáltatását nyújtja.

A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat arról, hogy a GDPR Rendelet 3. cikkének (területi hatály) értelmében azzal, hogy a Salt Edge Inc. az Európai Unió területén belül nyújt különböző adatkezeléshez kapcsolódó szolgáltatásokat, a Salt Edge Inc. számára a GDPR Rendelet valamennyi rendelkezése kötelező erejű és alkalmazandó.

9. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

9.1. A Billingo Számlainformációs Szolgáltatását a “KATA”, “Master” és az “Innovator” előfizető szolgáltatáscsomagra regisztrált Felhasználók vehetik igénybe.

9.2. A Billingo a Számlainformációs Szolgáltatásokért díjat nem számít fel, azok a “KATA”, “Master” és az “Innovator” előfizetői szolgáltatáscsomagokhoz tartozó térítésmentes plusz szolgáltatásként érhetők el a jogosult Felhasználók számára.

9.3. A Szolgáltatásokat kizárólag azon Felhasználók vehetik igénybe, akik

 • a) online hozzáférhető fizetési számlával rendelkeznek,
 • b) regisztrálnak a Billingo Számlázási Szoftverébe, és
 • c) előfizetnek a “KATA”, “Master” vagy az “Innovator” előfizetői szolgáltatáscsomagra és ezáltal jogosulttá válnak a Számlainformációs Szolgáltatás térítésmentes igénybevételére.

9.4. A Szolgáltatások igénybevételének feltétele továbbá, hogy a Felhasználó

 • d) megismerje és teljeskörűen elfogadja a Billingo Számlainformációs Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-jének rendelkezéseit, továbbá a Billingo szintén Számlainformációs Szolgáltatásra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatójának feltételeit,
 • e) fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató biztonságos adatátviteli (informatikai) kapcsolatot létesítsen a Billingóval (a biztonságos adatátviteli kapcsolatban álló pénzforgalmi szolgáltatók listáját a Billingo a Weboldalon közzéteszi),
 • f) a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatójával kommunikálva rendelkezzen arról, hogy a fizetési számlájához a számlainformációs szolgáltatónak (Billingo) hozzáférést enged „olvasási jogosultsággal”,
 • g) az sms-ben, vagy egyéb kétfaktoros azonosítási módon kapott megerősítő kóddal a pénzforgalmi szolgáltató irányába igazolja jogosultságát,
 • h) a fizetési számla adatok átadását engedélyezze a Billingo részére a számlainformációs szolgáltatás megvalósítása céljából.

9.5. A Szolgáltatás eredményeként előállt számlainformációs adatok a Felhasználó Billingo fiókjának felületére belépve érhetők el.

9.6. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Számlainformációs Szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szolgáltatáscsomag részeként a Felhasználók jogosultak igénybe venni a Billingo által nyújtott online számlázási szolgáltatásokat. A Billingo Számlainformációs Szolgáltatása a “Bankszinkron” menüpontra kattintva érhető el, és a megfelelő gombra való kattintással kezdeményezhető a banki összeköttetés.

10. A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ALKALMAZOTT ERŐS ÜGYFÉL-HITELESÍTÉS

10.1. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Számlainformációs Szolgáltatás keretein belül a banki összeköttetés folyamata során a pénzforgalmi szolgáltatók kötelesek erős ügyfélhitelesítést alkalmazni, az alábbi jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. A Billingo felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy az alább rögzítettekre tekintettel az erős ügyfélhitelesítési eljárás pénzforgalmi szolgáltatónként eltérő lehet, melyet a pénzforgalmi szolgáltatók jogosultak a mindenkori jogszabályi környezet figyelembevételével meghatározni.

10.2. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat tehát, hogy az EU 2018/389 erős ügyfél-hitelesítési rendeletének (SCAr.) 36. cikk (5) bekezdés a) pont alapján a Billingo hozzáfér a Felhasználó fizetési számlájához, ha a Felhasználó azt aktívan kéri. A Pft. 55/C. § (1) bekezdés a) pont alapján, valamint a Pft. 55/C. § (6) bekezdésére tekintettel minden egyes a Felhasználó által aktívan kért számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltatón keresztüli adathozzáférés esetében a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató erős ügyfél-hitelesítést alkalmaz.

10.3. Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató – a saját kockázatkezelése és üzletpolitikája alapján - dönthet úgy, hogy az SCAr. 10. cikkében meghatározott kivételi szabályt alkalmazza. Fontos azonban kiemelni, hogy a Pft. 38/C. § (4) bekezdés b) pont alapján a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató abban az esetben, ha a hozzá történő direkt adathozzáférés esetében alkalmazza az SCAr. 10. cikk szerinti kivételi szabályt, úgy a számlainformációs szolgáltatás igénybevételével történő adathozzáférés esetében is alkalmaznia kell.

10.4. Az SCAr. 36. cikk (5) bekezdés b) pont szerint a számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató, azaz jelen esetben a Billingo a Felhasználó aktív kérése nélkül is hozzáférhet a Felhasználó fizetési számlájához, amennyiben a Felhasználó ehhez megfelelően hozzájárult. Ebben az esetben egy 24 órás időszakon belül a Billingo maximum 4 alkalommal férhet hozzá a Felhasználó fizetési számlájának adataihoz, amely 4 alkalom gyakoribb is lehet, amennyiben a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató és a Billingo ettől eltérően állapodnak meg, valamint a Felhasználó ehhez hozzájárul.

10.5. Ennek megfelelően, minden egyes, a Felhasználó aktív kérése nélküli számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató általi adathozzáférés esetében – figyelemmel az erős ügyfél-hitelesítés kapcsán a fentiekben kifejtettekre – a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató erős ügyfél-hitelesítést alkalmaz. A számlavezetőnek természetesen ebben az esetben is joga van az SCAr. 10. cikk szerinti kivételt alkalmazni, azzal, hogy tekintettel kell lennie a 38/C. § (4) bekezdés b) pont szerinti hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó tilalomra.

10.6. Mindez azt jelenti, hogy a Számlainformációs Szolgáltatás keretein belül a pénzforgalmi szolgáltatók az általános szabályoknak megfelelően alapesetben minden banki összeköttetés, illetve banki kapcsolat, adatlekérés esetében erős ügyfélhitelesítés alkalmaznak, azzal, hogy a fenti kivétel alkalmazásával és jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a pénzforgalmi szolgáltatók dönthetnek úgy, hogy a Felhasználók erős ügyfél-hitelesítéssel adott felhatalmazásuk keretében a Billingo az adott fizetési számlához kapcsolódó utolsó erős ügyfél-hitelesítés óta eltelt 90. napig 24 órás időtartamon belül legfeljebb 4 alkalommal külön erős ügyfélhitelesítési eljárás nélkül hozzáférhet a fizetési számlákra és kapcsolódó fizetési műveletekre vonatkozó információkhoz.

10.7. A Billingo ismételten rögzíti, hogy a Felhasználó fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató és a Billingo ettől eltérő, gyakoribb, erős ügyfélhitelesítés nélküli hozzáférésben is megállapodhat.

11. A REGISZTRÁCIÓ ÉS A SZÁMLAINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

11.1. Regisztráció

A Számlainformációs Szolgáltatás Weboldalon keresztül történő igénybevételéhez valamennyi Felhasználó részéről Regisztráció szükséges. A sikeres Regisztrációhoz és a Számlainformációs és azt Kiegészítő Szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználónak saját valós e-mail címmel és internet hozzáféréssel kell rendelkeznie.

A Regisztrációk közül megkülönböztetünk Elsődleges Felhasználói Regisztrációt, amely a Fiók létrehozását jelenti, valamint Másodlagos Felhasználói Regisztrációt, ami a Fiókba rögzített az Ügyfélhez kapcsolódó további Felhasználók Regisztrációját jelenti.

A Szolgáltatások igénybevételéhez ezen túlmenően a Fiók Tulajdonosnak a Weboldalon egy Ügyfelet is regisztrálnia kell. A regisztrált Ügyfélhez a Fiók Tulajdonos általi rögzítést és sikeres Regisztrációt követően csatlakozhatnak további Felhasználók. A Regisztráció során az Ügyfél nevét a regisztráló Felhasználó a „cégnév” megjelölés alatt adhatja meg, illetve az „egyéni vállalkozó vagyok” check-box bejelölésével nyilatkozhat arról, hogy egyéni vállalkozóként regisztrál. A Regisztrációt követően a Fiók Tulajdonos köteles az Ügyfél további adatait megadni a Fiókban.

A Regisztráció során a Felhasználó által a Billingo rendelkezésére bocsátott adatok hitelességéért és valódiságáért az adott Felhasználó; az Ügyfélre vonatkozó adatok esetében az elsődlegesen regisztráló Fiók Tulajdonos tartozik felelősséggel.

A Regisztráció során megadott e-mail címre a Billingo a regisztrációt követően elküld egy automatikus üzenetet, melyben a Felhasználó a „Fiók aktiválása” gombra való kattintással véglegesítheti a regisztrációját. A Regisztráció az aktiválással válik véglegessé.

A Regisztráció során a Felhasználó a vonatkozó check-box kipipálásával nyilatkozni köteles a Billingo online számlázásra vonatkozó ÁSZF-jének, valamint a Billingo Adatkezelési Tájékoztatójának az elfogadásáról, továbbá az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelés hozzájárulás megadásáról. A Regisztráció során a Felhasználó feliratkozhat a Billingo hírlevél szolgáltatására, amely nem kötelező a regisztráció szempontjából.

11.2. A Számlainformációs Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződés létrejötte

A Billingo a Számlainformációs Szolgáltatást a “KATA” “Master” és az “Innovator” szolgáltatáscsomagjaiban nyújtja a Felhasználók részére, melyek tartalma, elnevezése, díjszabása a Weboldal „Áraink” menüpontja alatt érhető el. A Billingo a Számlainformációs és kapcsolódó Kiegészítő Szolgáltatásokért külön díjat nem számít fel, azok a fent említett előfizetői szolgáltatáscsomagokban plusz, „grátisz” jellegű szolgáltatásként érhetőek el a Felhasználók számára. A “KATA” “Master” és az “Innovator” szolgáltatáscsomagok esetében a Billingo nem biztosít kipróbálási időszakot.

A Számlainformációs Szolgáltatást tartalmazó előfizetői díjköteles szolgáltatáscsomagokra vonatkozó Előfizetői Szerződés a Billingo és az Ügyfél között jön létre oly módon, hogy a Fiók Tulajdonos az általa regisztrált és képviselt Ügyfél nevében és képviseletében a szerződéses nyilatkozat megtételére alkalmas távközlő eszköz használatával a Weboldalon történt regisztrációt és bejelentkezést követően a Billingo Számlázó Szoftverben megadja az általa regisztrálni kívánt Ügyfél adatait, kiválasztja az Ügyfél által igénybe venni kívánt Előfizetői Szolgáltatáscsomagot és a megfelelő gombra kattintva az Ügyfél nevében és képviseletében megköti az Előfizetői Szerződést, azzal, hogy a vonatkozó check-box-ba kattintva elfogadja a Billingo jelen Számlainformációs Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-jét.

Ugyanazon Ügyfél kizárólag egy Előfizetői Szerződés megkötésére jogosult.

Az Előfizetői Szerződés mindenben megfelel a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos törvényi előírásoknak. Az Előfizetői Szerződés online módon jön létre és kerül elfogadásra, azaz nem kerül kinyomtatott okiratként aláírásra.

A Billingo a mindenkor igénybe vehető Előfizetői Szolgáltatáscsomagokat és az aktuális Előfizetői Díjakat a Weboldalon teszi elérhetővé. Ezek az adatok a szerződéskötést megelőzően is bárki számára elérhető, nyilvános adatok.

Az Előfizetői Szerződés létrejöttét követően és annak teljes időtartama alatt, valamint az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig az Ügyfelek és a Felhasználók számára az ÁSZF letölthető, valamint nyomtatható formában is rendelkezésre áll.

12. A KÖNYVELŐKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A SZÁMLAINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS TEKINTETÉBEN

12.1. A könyvelői hozzáférés, mint Kiegészítő Szolgáltatással a Billingo célja, hogy a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek lehetőséget biztosítson arra, hogy a könyvelési, könyvviteli szolgáltatásokat nyújtó Könyvelők betekinthessenek a velük szerződéses kapcsolatban álló Ügyfelek és Felhasználók Billingo Fiókjába, annak érdekében, hogy saját könyvviteli szolgáltatásaikat a Billingo használatával egyszerűbben és hatékonyabban teljesíthessék.

12.2. A Billingo rögzíti, hogy Könyvelőként azon Felhasználók jogosultak a Billingo Weboldalára regisztrálni, akiknek a Felhasználó a Billingo rendszerén keresztül Meghívót küldött, amelyet a Könyvelők elfogadtak.

12.3. A Felhasználók a Meghívó kiküldésével hozzájárulásukat adják ahhoz, illetőleg saját hatáskörben eljárva engedélyezik, hogy a Könyvelőként regisztráló Felhasználók megismerjék, letöltsék, könyvelői programukba exportálják a Billingo Fiókban tárolt adatokat, így többek között a Számlainformációs Szolgáltatásból származó adatokat. A Billingo rögzíti, hogy a Könyvelők az Ügyfelek, és a Felhasználók tekintetében adatfeldolgozóként jogosultak eljárni.

12.4. A Billingo rögzíti, hogy a Könyvelői jogosultsággal rendelkező Felhasználók kizárólag olvasási, illetőleg adatletöltési, adatexportálási jogosultsággal rendelkeznek, így nincs jogoultságuk arra vonatkozólag, hogy a Számlainformációs Szolgáltatás tekintetében banki összeköttetést, lekérdezést kezdeményezzenek, vagy hajtsanak végre.

12.5. A Billingo rögzíti tehát, hogy a Könyvelők a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulását, felhatalmazását követően jogosulttá válnak megismerni és letölteni a Felhasználók, illetőleg az Ügyfelek jelen ÁSZF 8.3. pontjában rögzített adatait, továbbá az úgynevezett Bankszinkron összepontozás eredményét, melyet adatfeldolgozóként a Felhasználók és az Ügyfelek részére nyújtott saját könyvviteli szolgáltatásaik teljesítésének céljára jogosultak felhasználni.

12.6. A Billingo rögzíti és biztosítja, hogy a Pft. 38/C. § (3) bekezdés b) pontjának megfelelően a Könyvelők nem jogosultak az Ügyfél személyes hitelesítési adataihoz hozzáférni.

12.7. A Billingo biztosítja továbbá, hogy a Számlainformációs Szolgáltatásból eredő adatok Könyvelő általi letöltése és exportálása biztonságos és hatékony csatornákon keresztül történik, mely alkalmas arra, hogy biztosítsa az adatok védelmét jogosulatlan harmadik személyekkel szemben.

12.8. A Könyvelő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban részletezett adatfeldolgozási jogviszonyban Adatkezelőnek az Ügyfél minősül. A Könyvelő kizárólag az Ügyfél megbízásából, annak írásbeli utasításai alapján és kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott célra kezelheti a Billingo fiókból származó adatokat, ezért saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet és adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat.

12.9. A Könyvelő szavatol azért, hogy az adatok letöltése és exportálása előtt végrehajtotta a szükséges technikai és szervezeti adatbiztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy a kockázattal arányos adatbiztonságot biztosítsa.

13. A BILLINGO ONLINE SZÁMLÁZÓ FIÓK ÉS A FELHASZNÁLÓ PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÓJÁNÁL VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLA ÖSSZEKÖTÉSÉNEK FOLYAMATA

13.1. A Számlainformációs Szolgáltatások a Billingo Fiókba történő belépéssel érhetők el A Felhasználók a belépéshez szükséges felhasználónév és jelszó megadásával léphetnek be a Billingo Fiókjukba.

13.2. A Számlainformációs Szolgáltatás a Bankszinkron menüpont alatt érhető el.

13.3. A Számlainformációs Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges lépés, hogy a Felhasználók összekössék a Billingo Fiókjukat a pénzforgalmi szolgáltatójuknál vezetett fizetési számlájukkal, amely folyamatba kapcsolódik be a Salt Edge Inc., mint adatfeldolgozó és mint technikai szolgáltató.

13.4. Az összekötés során szükséges azon pénzforgalmi szolgáltató és a fizetésiszámla kiválasztása/számla számának megadása, amelyhez a Felhasználó a hozzáférést meg kívánja adni. Szükséges lépés továbbá, hogy a Felhasználók a banki összeköttetés során olyan egyedi azonosító adatokat adjanak meg a pénzforgalmi szolgáltató számára, amelyek alapján a pénzforgalmi szolgáltatók beazonosíthatják az adott Felhasználót. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy ezen egyedi azonosító adatok pénzforgalmi szolgáltatónként változhatnak.

13.5. Az összekötés folyamatában a Felhasználók a pénzforgalmi szolgáltató általi egyedi azonosítást követően megadják a szükséges felhatalmazást az összeköttetés létrejöttéhez, valamint a fizetési számlákra és kapcsolódó fizetési műveletekre vonatkozó információk lekérdezéséhez, továbbá a pénzforgalmi szolgáltató saját online felületén keresztül elvégzik az erős ügyfélhitelesítést.

13.6. A Felhasználók a fizetési számlájukat vezető pénzforgalmi szolgáltató által alkalmazott erős ügyfél-hitelesítés keretében hagyhatják jóvá a Billingo fiókjuk és fizetési számlájuk összekötését, valamint a fizetési számla adatok lekérdezésére vonatkozó felhatalmazásuk megerősítését.

13.7. A pénzforgalmi szolgáltató ennek alapján elkészíti és megküldi a Salt Edge Inc.n keresztül a Billingo részére az egyedi internetes azonosító kulcsot, amellyel a Billingo a Salt Edge Inc. API igénybevételével lekérdezheti a megjelölt fizetési számla adatokat.

13.8. A Billingo rögzíti, hogy a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatók saját maguk alakíthatják ki a felhatalmazási és megerősítési folyamatot, ezért a fenti folyamat részletei a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónként eltérőek lehetnek.

13.9. Az összekötéskor a Billingo a Salt Edge Inc. API-n keresztül lekérdezi a Felhasználó Bankszinkronba bekapcsolt, fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatójától a Felhasználó elmúlt 90 napos (pénzforgalmi szolgáltatónként eltérő időtartam lehet) fizetésiszámla történetéből a 8.7. pontban rögzített adatokat és ezt az információt, mint alap információt tárolja.

13.10. A pénzforgalmi szolgáltató a Bankszinkron igénybevételekor a biztonságos adatátviteli kapcsolaton keresztül a Billingo és közvetetten a Salt Edge Inc. részére nem enged más műveletet a fizetési számlán végezni, mint a fizetési számla terheléséről és jóváírásáról, valamint egyenlegéről a fizetési számla kivonatán is megjelenő, 8.7. pontban felsorolt és részletezett adatok lekérdezését.

13.11. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy Bankszinkron szolgáltatáskor a Felhasználóknak bármikor jogában áll a banki összeköttetést saját hatáskörben megszakítani a Billingo fiókjukban. A banki összeköttetés megszakítása esetén a Felhasználó pénzforgalmi számlájának adatai mindaddig nem kerülnek lekérdezésre ameddig a Felhasználó nem hoz létre újbóli banki összeköttetést.

14. FELDOLGOZÁSI IDŐTARTAM

14.1. A feldolgozási időtartam a Felhasználó számlainformációs szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérésének beérkezése és a kért információk felhasználónak történő megjelenítése közötti időtartamot, azaz a számlainformációs adatok szinkronizálását, a felhasználó fizetési számláját vezető számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának megküldött kérés beérkezésétől felszámított időt, továbbá a válaszadás és az adatok megjelenítésének, majd lementésének idejét jelenti.

14.2. A feldolgozási idők az egyes pénzforgalmi szolgáltatók esetében változhatnak. A számlainformációs szolgáltatás első alkalommal történő igénybevétele, vagy a 90 napot követő ismételt információkérés feldolgozási időtartama maximum 1 óra időtartamot vesz igénybe.

15. FELELŐSSÉG A SZÁMLAINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN

15.1. A Billingo számlainformációs jogosultsága csak lekérdezésre alkalmas (read only), ami a fizetési számla feletti rendelkezést nem teszi lehetővé, így a Billingo a fizetési számla feletti jogosulatlan lekérdezés vagy rendelkezés(csalás) végrehajtására nincs lehetősége, nem hajt végre.

15.2. A Billingo által a Felhasználóknak nyújtott Számlainformációs Szolgáltatás céljából igénybe vett biztonságos pénzforgalmi szolgáltatói adatátviteli kapcsolaton keresztül nincs lehetőség a Felhasználó fizetési számlája feletti rendelkezésre. A Billingo a Felhasználó megbízása szerint a statikus fizetési számla adatok (számlaegyenleg, jóváírás, terhelés) lekérdezésére (olvasására) és tárolására jogosult. A Billingo, mint számlainformációs szolgáltató olyan mértékben fér hozzá a Felhasználók pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számláihoz kapcsolódó adataihoz, amilyen mértékben a Szolgáltatások nyújtásához feltétlenül szükséges.

15.3. A Billingo a gyűjtött fizetési számla adatokat titkosítva a Billingo Számlázó Szoftver szerverétől elkülönített (számlainformációs szolgáltatás) szerveren tárolja. A Billingo a tudomására jutott üzleti és fizetési titok megtartására az Fszt. és a Ptk. szerint köteles, ezek megtartásáért a törvényben meghatározott felelősség terheli. A Billingo csak és kizárólag a felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján ad át harmadik személy részére adatokat. Az adatfeldolgozóknak csak titkosított adatokat ad át feldolgozásra.

15.4. Ha bármelyik Szolgáltatásba történő regisztráció során a Felhasználók adataikat tévesen, hibásan, vagy hamisan adják meg, úgy az ilyen jellegű adatszolgáltatásért, az abból fakadó működési problémákért a Billingo nem vállal felelősséget. A pénzforgalmi szolgáltató felé a Felhasználó felhatalmazása alapítja meg a Billingo jogát a fizetési számláról történő adatok lekérésére.

15.5. A Felhasználó kötelezettsége a megadott hozzáférés (felhasználónév és jelszó) titkosságának a megőrzése, amennyiben azok a Felhasználó érdekkörében fellépő körülmény miatt jogosulatlan felhasználásra kerülnek, úgy a Billingo felelőssége kizárt.

15.6. A Billingo a tőle elvárható fokozott gondossággal jár el a tevékenysége során, figyelembe veszi az MNB számlainformációs szolgáltatásra (felhő szolgáltatásra, internet alapú szolgáltatásra) vonatkozó ajánlásait.

15.7. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrált e-mail címére a Billingo tájékoztató vagy értesítő levelet küldjön az igénybe vett Számlainformációs Szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó információkkal kapcsolatosan az Billingo általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

15.8. A Billingo kötelezettsége, hogy amennyiben az érdekkörében működési vagy biztonsági esemény vagy adatvédelmi incidens merül fel, úgy indokolatlan késedelem nélkül tájékoztassa a Felhasználókat. Amennyiben az érdekkörében felmerülő működési vagy biztonsági esemény vagy adatvédelmi incidens a Felhasználónak kárt okoz, úgy a Billingo kártérítési felelőssége a Ptk. alapján áll fenn, figyelembe véve a felelősségbiztosítás kártérítési összegét.

15.9. A Billingo nem felel azokért a károkért, amelyek az érdekkörén kívüli okból keletkeznek, így különösen, de nem kizárólagosan a távközlési vonalak, az internetes kapcsolat, az adatátviteli rendszerek, vagy a postai szolgáltatások miatt következnek be, vagy amelynek elhárítására vagy befolyásolására nincs lehetősége (erőhatalom, vis maior, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés).

15.10. A Billingo mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a Szolgáltatás lebonyolításával összefüggő kötelezettsége körében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle általában elvárható.

15.11. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a Számlainformációs Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan felelősségbiztosítással rendelkezik.

16. PANASZ-ÉS HIBA BEJELENTÉSEK KEZELÉSE

16.1. A számlainformációs szolgáltatással kapcsolatos panaszok kezelésére vonatkozóan a hatályos Panaszkezelési Szabályzatunk elérhető az alábbi linken: www.billingo.hu weboldalon, valamint az ügyfelek számára is nyitva álló helyiségében, azaz 1133 Budapest, Árbóc utca 6. szám alatt székhelyünkön is megtalálható kifüggesztve.

16.2. Kötelezettséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy a panaszok kezelése esetén a Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak szerint járunk el.

16.3. A Billingo rögzíti, hogy a számlainformációs szolgáltatás vonatkozásában a Hpt. és a Ptk. definíciója szerint fogyasztónak minősülő ügyféllel vagy felhasználóval nem áll jogviszonyban, ennek megfelelően a fogyasztókra vonatkozó jogszabályi előírások jelen szolgáltatás esetében nem relevánsak.

16.4. A Billingo a panaszkezelés során köteles úgy eljárni, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez mérten elkerülje a felhasználói jogvita kialakulását. Amennyiben az Ügyfél a panaszára kapott válasszal nem ért egyet, esetleg új információval vagy dokumentációval rendelkezik, kérheti a Billingótól a panasz felülvizsgálatát. Ebben az esetben ügye egy magasabb döntéshozói szintre kerül, ahol a Billingo ismét megvizsgálja panaszát.

16.5. Abban az esetben, ha az Ügyfél a kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy felmerülő panaszát a Billingo nem megfelelően kezelte, azt elutasította, úgy az Ügyfél az a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén az illetékes bírósághoz fordulhat. Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét, hogy Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárást kizárólag fogyasztónak minősülő ügyfelek kezdeményezhetnek, tehát ezek a panaszkezelési intézmények a Billingo ügyfelek vonatkozásában nem alkalmazhatók.

17. TITOKTARTÁS

17.1. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók a Regisztrációval, illetve az Előfizetői Szerződés létrejöttével és annak részeként a jelen ÁSZF elfogadásával vállalják, hogy titokban tartanak, és nem használnak fel semmilyen, a Szolgáltatások igénybevétele során, azokkal összefüggésben megszerzett üzleti titkot. Üzleti titoknak minősül a Billingóhoz, illetve a Billingo rendszerhez kapcsolódó minden nem közismert vagy nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az okból készült összeállítás (ideértve különösen, de nem kizárólag: az Előfizetői Szerződés, a Weboldal, illetve a Szolgáltatásokra vonatkozó információk, a Billingo pénzügyi, gazdasági, üzleti, jogi üzletmenetére, gazdálkodására, fejlesztésére, terveire, ügyfeleire és szerződéses partnereire vonatkozó információ), amelynek jogosulatlan személyek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Billingo jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

17.2. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tudomásukra jutott üzleti titkot kizárólag a Billingo által előzetesen és írásban jóváhagyott módon, továbbá kizárólag az Előfizetői Szerződés teljesítéséhez használják fel a szükséges és elégséges mértékben, kivéve, ha az üzleti titkot jogszabályi vagy hatósági előírás alapján kell hozzáférhetővé tenni harmadik személy számára. Utóbbi esetben kötelesek a Billingót haladéktalanul értesíteni az üzleti titok kötelező hozzáférhetővé tételének tényéről és részleteiről.

17.3. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli őket. A titoktartási kötelezettségnek a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

18. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18.1. A jelen ÁSZF-re a magyar hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

18.2. A Billingo fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-fel érintett jogviszonyából eredő követeléseinek behajtása érdekében harmadik fél szolgáltatóhoz forduljon és azt a követelés behajtásával megbízza. A követelés megtérülése érdekében tett intézkedések költségei az Ügyfelet terhelik.

18.3. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogszerűtlenné vagy kikényszeríthetetlenné válik, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét nem érinti.

18.4. A Billingo mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ből, illetve a közte és az Ügyfél között létrejött Előfizetői Szerződésből eredő bármilyen nézeteltérést, jogvitát a felek bíróságon kívül rendezzék. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a jogvitában a hatályos perrendtartási szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok kizárólagosan jogosultak eljárni.

18.5. Jelen ÁSZF hatályos 2021. augusztus 19. napjától.

Aktuális általános szerződési feltételek letöltése

Oldal tetejére
Erste Power számlacsomag

Kapcsolj be új energiákat a vállalkozásodba

az Erste Power számlacsomaggal!

 • 0 Ft havi számlavezetési díj 18 hónapig
 • 0 Ft elektronikus NAV utalások banki díjmentesek 18 hónapig
 • 0 Ft saját számlák közötti átutalás banki díjmentes és tranzakciós illetékmentes