Általános Szerződési Feltételek

A Billingo számlainformációs szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételei

Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételek és rendelkezések a

 • Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Székhely és központi ügyintézési hely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-140802
 • Adószám: 27926309-2-41
 • Web: www.billingo.hu
 • Email: hello@billingo.hu
 • Képviseli: Sárospataki Albert vezérigazgató,

mint Szolgáltató (a továbbiakban: Billingo) a www.billingo.hu weboldalon elérhető számlainformációs szolgáltatására, azaz a Bankszinkronra, valamint a számlainformációs szolgáltatást kiegészítő szolgáltatásaira terjednek ki.

Jelen Általános Szerződési Feltételeket a teljes www.billingo.hu weboldalra, azaz a Billingo online Számlázási Szoftverre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekkel összhangban szükséges értelmezni. A jelen számlainformációs szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdések, feltételek, rendelkezések esetében a Billingo online Számlázási Szoftverére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak.

1. BEVEZETÉS

1.1. A számlainformációs szolgáltatás, mint pénzforgalmi szolgáltatás a Magyar Nemzeti Bank (Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., Tel.: +36 (1) 428 2600, E-mail: info@mnb.hu) felügyelete alatt áll.

1.2. A Billingo, mint számlainformációs szolgáltató a Magyar Nemzeti Bank előtt H-EN-I-217/2021 számon került nyilvántartásba vételre. A számlainformációs szolgáltatás nyújtására vonatkozó regisztráció a Magyar Nemzeti Bank honlapján ellenőrizhető (www.mnb.hu).

1.3. A számlainformációs szolgáltatásra a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) és a fizetési szolgáltatókról szóló 2013.évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fszt.) rendelkezései, továbbá a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) rendelkezései irányadóak, azzal, hogy a Billingo a számlainformációs szolgáltatás tekintetében kiemelten figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 Irányelvében (a továbbiakban: PSD2) foglalt rendelkezéseket.

1.4. Jelen Általános Szerződéses Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy összefoglalóan rögzítse a Billingo által nyújtott számlainformációs, a számlainformációs szolgáltatást kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a Billingo, valamint a felhasználók jogait és kötelezettségeit.

1.5. Jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a Weboldalon keresztül elérhető, illetve hozzáférhető számlainformációs, a számlainformációs szolgáltatást kiegészítő szolgáltatások igénybevételére, valamint az azzal összefüggő lényeges feltételekre.

1.6. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Billingo által nyújtott számlainformációs, a számlainformációs szolgáltatást kiegészítő szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználókra. A felhasználók a www.billingo.hu weboldalon történő számlainformációs szolgáltatás igénybevételének lehetőségét is magában foglaló előfizetői szolgáltatáscsomag kiválasztása során, illetőleg a számlainformációs szolgáltatás első alkalommal történő igénybevételét megelőzően kötelesek elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit és kötelezettséget vállalni az ÁSZF betartására.

1.7. Jelen ÁSZF időbeli hatálya az ÁSZF elfogadásától, a számlainformációs szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződés megszűnéséig, illetve a Billingo Fiók regisztrációjának törlésééig terjed ki.

1.8. A Billingo kiemelten rögzíti, hogy a Billingo, pénzforgalmi szolgáltatásnak nem minősülő online számlázási szolgáltatásaira vonatkozólag a Billingo Számlázó Szoftverre vonatkozó Általános Szerződéses Feltételei érvényesek és hatályosak, amely a Weboldalon elérhető és megismerhető. A Billingo felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy jelen ÁSZF rendelkezései a Billingo pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő Számlainformációs Szolgáltatására, illetőleg a számlainformációs szolgáltatást kiegészítő szolgáltatásokra vonatkoznak.

2. FOGALMAK

„Adatkezelési Tájékoztató”: a Billingo Weboldalon elérhető adatkezelési tájékoztatóját jelenti;

„ÁSZF”: a jelen számlainformációs és ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások általános szerződési feltételeit jelenti;

„Billingo”: a Bevezetésben meghatározott jogi személyt jelenti, aki a Weboldal üzemeltetője és egyben a szolgáltató;

„Előfizetői Szolgáltatáscsomagok”: a Billingo által kínált és a Felhasználók, valamint az Ügyfelek által választható szolgáltatáscsomagokat jelenti, azzal, hogy az egyes szolgáltatáscsomagok tartalma egymástól eltérhet;

„Előfizetői Díj”: az Előfizetői Szolgáltatáscsomag ellenértékeként fizetendő díjat jelenti;

„Előfizetői Szerződés”: a Billingo és az Ügyfél között az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tárgyában létrejött előfizetői szerződést jelenti, amely nem fizikai formában, hanem tartalmilag, a honlapon történő regisztráció során megadott adatok és ennek során tett nyilatkozatok, az ÁSZF, valamint a szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan elérhető valamennyi további tájékoztató és feltétel elfogadása útján jön létre.

„Erős ügyfél-hitelesítés”: A pénzforgalmi szolgáltatók által alkalmazott ügyfél-hitelesítés legalább két olyan, az ismeret (csak a szolgáltatást igénybe vevő által ismert információ), birtoklás (csak a szolgáltatást igénybe vevő által birtokolt dolog) és biológiai tulajdonság (a szolgáltatást igénybe vevő jellemzője) kategóriába sorolható elem felhasználása alapján történik, melyek egymástól függetlenek annyiban, hogy az egyik feltörése nem befolyásolja a többi megbízhatóságát, és az eljárás kialakítása révén az azonosítási adatok bizalmassága biztosított.

„Fiók”: a Felhasználók által a Weboldalon történő regisztrációval létrehozott felhasználói fiókot jelenti;

„Fiók Tulajdonos”: az adott Ügyfél vonatkozásában elsődlegesen az Ügyfelet a Weboldalon regisztráló Felhasználót jelenti, aki a Fiók felett teljes rendelkezési jogosultsággal rendelkezik. A Fiók Tulajdonos engedélyével az Ügyfél több munkatársa regisztrálhat Felhasználóként az Ügyfél Fiókjába. Fiók Tulajdonos az Ügyfél képviseletében eljáró természetes személy lehet, így a közöttük fennálló jogviszony tekintetében: munkavállaló, vagy egyéb foglalkoztatott, ügyvezető, személyesen eljáró tag.

„Felhasználó vagy Felhasználók”: azt a Weboldalon regisztrált Felhasználót jelenti, aki a Weboldalon keresztül a Számlainformációs és azt Kiegészítő Szolgáltatásokat használja és igénybe veszi.

„Felhasználói Jogosultság”: az egyes Felhasználókat a Szolgáltatások igénybevétele során megillető, illetőleg a Fiók feletti rendelkezési jogosultságokat jelenti;

“Kiegészítő Szolgáltatások”: A Billingo Számlainformációs Szolgáltatásán alapuló, ahhoz szorosan kapcsolódó, jelen ÁSZF 6. pontjában részletezett szolgáltatásokat jelenti;

„Könyvelő”: azon Felhasználót jelenti, aki ügyfele meghívására könyvelői jogosultságokkal regisztrál a Billingo szolgáltatások igénybevétele céljából, annak érdekében, hogy a vele szerződéses kapcsolatban álló ügyfeleinek (jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknak, egyéb jogi személyeknek, illetve egyéni vállalkozóknak) saját könyvviteli szolgáltatásait teljesítse a Billingo rendszer használatával.

„Meghívó”: a Fiók Tulajdonos által kezdeményezett és az általa megjelölt Könyvelőnek a Billingo által e-mail útján (rendszerüzenetként) küldött meghívót jelenti, amelynek célja, hogy a meghívott Könyvelő – önkéntes és sikeres Regisztrációját követően – a Fiók Tulajdonos által regisztrált Fiókhoz tartozó könyvelői jogosultsággal rendelkező Könyvelő lehessen;

„Regisztráció”: a Felhasználók Weboldalon történő regisztrációját jelenti;

„Számlázó Szoftver”: a Weboldalon elérhető, a Billingo online számlázási szolgáltatásai igénybevételére szolgáló online felület;

„Számlainformációs Szolgáltatás”: a Billingo által a Weboldalon keresztül nyújtott számlainformációs szolgáltatás, azaz a Bankszinkron, amely olyan online szolgáltatás, amely összesített információk nyújtására szolgál egy vagy több olyan fizetési számláról, amelyet a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő egy másik pénzforgalmi szolgáltatónál vagy több pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott;

„Ügyfél”: azt a jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, egyéb jogi személyt, illetve egyéni vállalkozót jelenti, aki az Ügyfél által kijelölt Fiók Tulajdonos általi Regisztrációt követően a Számlainformációs és azt Kiegészítő Szolgáltatásokat igénybe veszi, és akinek a pénzforgalmi számlájára vonatkozólag a Számlainformációs Szolgáltatás, a Felhasználó általi kezdeményezésre, létre jön;

„Weboldal”: a www.billingo.hu weboldalt, valamint a Billingo mobil alkalmazást jelenti.

3. JELEN ÁSZF VONATKOZÁSÁBAN RELEVÁNS JOGSZABÁLYOK

3.1. Jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltatások nyújtása tekintetében az alábbi jogszabályok irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR rendelet);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.);
 • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.);
 • az egyes fizetési szolgáltatókról 2013. évi CCXXXV. törvény (Fszt.);
 • a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.);
 • az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017. november 27-ei 2018/389/EU felhatalmazáson alapuló Bizottsági rendelet (SCAr.);
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.)

4. A SZÁMLAINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS CÉLJA

4.1. A Szolgáltatások célja, hogy a Weboldalon elérhető Számlázó Szoftvert használó Felhasználók anélkül, hogy pénzforgalmi szolgáltató (például Bankok) felületére bejelentkeznének automatikusan elérjék a pénzforgalmi szolgáltatónál keletkező fizetésiszámla adataikat és azok automatikus összepárosításra kerüljenek a kibocsátott kereskedelmi (vevői és szállítói) számláikkal, és ezen adatokat a Billingo a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, továbbá az Adatkezelési Tájékoztatójában rögzítettek szerint tárolja és kezelje.

4.2. A Billingo célja, hogy a Szolgáltatások bevezetésével bővítse szolgáltatásai portfólióját és ezáltal hozzájáruljon a Felhasználók pénzügyi helyzetének optimalizálásához.

5. A SZÁMLAINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA

5.1. A Számlainformációs Szolgáltatás olyan online szolgáltatás, amely összesített információk nyújtására szolgál egy vagy több olyan fizetési számláról, amelyet a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő egy vagy több pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott. A Számlainformációs Szolgáltatás keretében a Billingo a pénzforgalmi szolgáltatótól („banktól”) saját maga, vagy technikai szolgáltatója útján lekért fizetési számla adatokat célhoz kötötten kizárólag az alábbi tartalmú szolgáltatások teljesítésére és céljára használhatja fel. Az adatokat a Billingo 18 hónapig tárolja és kezeli.

5.2. A Billingo a Számlainformációs Szolgáltatásból származó adatokat csak és kizárólag abban az esetben használja fel a Számlainformációs Szolgáltatásokon túlmenően más Billingo által nyújtott szolgáltatások megvalósítása céljából, amennyiben a Felhasználó ehhez előzetes tájékoztatást követően kifejezett hozzájárulását adta.

5.3. A Számlainformációs Szolgáltatás célja tehát, hogy a Számlázó Szoftvert használó Felhasználók anélkül, hogy a fizetési számlájukat vezető pénzforgalmi szolgáltató felületére bejelentkeznének:

a) automatikusan elérjék a fizetési számlájukat vezető pénzforgalmi szolgáltatónál keletkező fizetési számla adataikat, számlatörténetüket,
b) azok automatikusan összepárosításra kerüljenek a kibocsátott és beérkező elektronikus bizonylatokkal (díjbekérőkkel, vevői és szállítói számlákkal), és
c) az összepontozás eredménye a felhasználó Billingo online számlázási fiókjában megjelenítésre kerüljön.

A Billingo saját jogán sem saját maga, sem harmadik személy részére elemzést vagy más adatszolgáltatást a pénzforgalmi szolgáltatótól lekért adatokkal nem végez, azokat nem értékesíti, illetőleg nem továbbítja.

5.4. A Billingo a Számlainformációs Szolgáltatás keretein belül a Felhasználó fizetési számlájának alábbi adataihoz fér hozzá, amely adatok pontos tartalma pénzforgalmi szolgáltatónként változhat:

a) a tranzakció azonosító száma;
b) a tranzakció összege és pénzneme;
c) a tranzakció értéknapja és a könyvelés dátuma;
d) közlemény;
e) ellenoldali partner neve és számlaszáma;
f) új egyenleg.

5.5. Billingo Bankszinkron

A Bankszinkron a Billingo számlainformációs szolgáltatásának fantázianeve. A Bankszinkron Szolgáltatás keretein belül a fizetési számlán történt jóváírások és terhelések lekérése, a fizetési számlán történt jóváírások és az online számlázó fiókból kibocsátott bizonylatok (díjbekérők, vevői számlák), továbbá a NAV számlaadat-szolgáltatásból származó bejövő számlák összepontozására, valamint az összepontozás eredményének a megjelenítésére, továbbá opcionálisan letöltésére kerül sor. A Billingo két összepontozást (összepárosítást) hajt végre, amelyek keretében azt vizsgálja, hogy:

a) a fizetési számlán történt jóváírás melyik – az ÁFA törvényben előírt módon és adattartalommal kiállított – bizonylathoz (díjbekérőhöz, vevői számlához) tartozik. Az összepontozás keretében a Billingo a fizetési számlán történt jóváírások adattartalmát (elsődlegesen úgy mint: az átutalást kezdeményező neve, a közlemény rovat, másodlagosan pedig úgy, mint a jóváírás összege, a fizetés időpontja) összeveti a Felhasználó Billingo Számlázó Szoftver fiókjából kibocsátott bizonylat (díjbekérő, vevői számla) adattartalmával (úgy mint Vevő neve, a számla sorszáma, a fizetendő bruttó végösszeg, a bizonylat kelte). Amennyiben a Billingo egyezést talál, az azt jelenti, hogy a Billingo online számlázóból kibocsátott bizonylat (díjbekérő, vevői számla) teljesítésre (vagy részteljesítésre) került.

b) a fizetési számlán történt terhelés melyik - az ÁFA törvényben előírt módon és adattartalommal kiállított - bejövő szállítói bizonylathoz (díjbekérőhöz, szállítói számlához) tartozik. Az összepontozás keretében a Billingo a fizetési számlán történt terhelések adattartalmát (elsődlegesen úgy mint: az átutalást kezdeményező neve, a közlemény rovat, másodlagosan pedig úgy, mint a jóváírás összege, a fizetés időpontja) összeveti a NAV számlaadat-szolgáltatásából származó, a Felhasználóhoz beérkező szállító bizonylat (szállítói számla) adattartalmával (úgy mint Szállító neve, a számla sorszáma, a fizetendő bruttó végösszeg, a bizonylat kelte).

Amennyiben a Billingo egyezést talál, akkor a Billingo a sikeres összepontozás eredményét megjeleníti úgy, hogy a terhelések és jóváírások mellett megjelöli a szállítói és vevői számla sorszámát. A sikeres összepontozás eredményének megjelenítése keretein belül a Billingo:

a) Egyrészt a Felhasználó Billingo Számlázó Szoftver fiókjában a kibocsátott bizonylatok (díjbekérők, vevői számlák) oldalon az adott díjbekérő, számla mellett a „Fizetve” felirat, valamint a fizetés időpontja és a beérkezett „Összeg” feltüntetésével. Amennyiben részteljesítésre került sor, akkor a „Hátralévő összeg” is feltüntetésre kerül.

b) Másrészt a Felhasználó Billingo Számlázó Szoftver fiókjában is lehetőség nyílik a fizetési számlatörténet megjelenítésére. Ebben az esetben jóváírásonként kerül feltüntetésre, hogy a beérkezett átutaláshoz mely kibocsátott bizonylat (díjbekérő, számla) kapcsolódik, továbbá terhelésenként kerül feltüntetésre, hogy a kimenő átutalásokhoz mely beérkező szállító bizonylat (díjbekérő, számla) kapcsolódik.

6. A SZÁMLAINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

6.1. Bankszinkronra ráépülő kiegészítő szolgáltatások

a) A díjbekérő, előlegszámla pénzügyi teljesítését követően a számla automatikus kiállítása. A Felhasználók által kibocsátott díjbekérők, előlegszámlák és a fizetésiszámla történet automatikus összepontozása által lehetővé válik a pénzügyi teljesítést nem igénylő számlák automatikus kibocsátása a díjbekérő ellenértékének beérkezését követően.

b) A Felhasználók kifejezett hozzájárulását és kezdeményezését követően, a Billingo Számlázó Szoftverben saját felhasználói fiókkal rendelkező könyvelők számára hozzáférés biztosítása ügyfelük (Billingo Felhasználók és Ügyfelek) 5.4. pontban részletezett fizetési számla adataihoz. A könyvelők elektronikus formában, a könyvelői szoftverhez illeszkedő formátumban letölthetik és exportálhatják a Számlainformációs Szolgáltatásból eredő adatokat az összepontozás eredményével együtt.

7. A SZÁMLAINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS TECHNIKAI SZOLGÁLTATÓJA

7.1. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Bankszinkron, mint számlainformációs szolgáltatás technikai megvalósításához, teljesítéséhez technikai szolgáltatót vesz igénybe. Ebből a célból Billingo szerződést kötött a Salt Edge Inc. társasággal. A megkötött szerződés a számlainformációs szolgáltatást felügyelő hatósághoz a nyilvántartásba vétel feltételeként benyújtásra került.

7.2. A Bankszinkron technológiai szolgáltatója a Salt Edge Inc. (Székhely: 40 King Street West, Suite 2100, Toronto, Ontario, M5H 3C2, Kanada; Email: sales@saltedge.com; Tel.: +14378863969; +442039363505; Web: https://www.saltedge.com/), aki egy globális piacon tevékenykedő, különböző Financial Technology (FinTech) szolgáltatásokat, azaz digitális pénzügyi technológiákon alapuló szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaság.

7.3. A Salt Edge Inc. a Billingo számlainformációs szolgáltatásába kapcsolódik be, mint annak részbeni technikai megvalósítója, technikai szolgáltatója, azaz kvázi alvállalkozója. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Salt Edge Inc. a pénzforgalmi szolgáltatók, azaz a Bankok irányába a PSD2-nek megfelelő, kiépített banki API kapcsolatokkal rendelkezik. A Salt Edge Inc. számlainformációs szolgáltatás megvalósításához alkalmazandó API-ja használatával bármely regisztrált számlainformációs szolgáltató (AISP) hozzáférést kaphat az EU azon országá(ai)ban működő bankjainak számlainformációs adataihoz, amely ország(ok)ra a számlainformációs szolgáltató AISP regisztrációja kiterjed, és amelyekhez a Salt Edge Inc. PSD2 szerinti API kapcsolattal rendelkezik. A Salt Edge Inc., mint technikai szolgáltató a Billingoval – mint regisztrált Számlainformációs Szolgáltatóval - megkötött szerződés alapján, a Billingo nevében jogosult lekérni és megismerni a Felhasználók fizetési számláinak adatait – a 13. fejezetben részletezettek szerint – a pénzforgalmi szolgáltatótól, valamint azt továbbítani a Billingo részére.

7.4. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Billingo és a Salt Edge Inc. közötti szolgáltatási szerződés alapján a Salt Edge Inc. feladata, hogy a Billingo Számlainformációs Szolgáltatásának nyújtásához szükséges fizetési számla adatok lekérése, feldolgozása és technikai továbbítása minden esetben a vonatkozó hazai és közösségi jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen, amelyet a Billingón keresztül a Magyar Nemzeti Bank felügyel és ellenőriz.

7.5. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a számlainformációs szolgáltatás igénybevétele során a Salt Edge Inc. kötelezettsége tehát a Billingo és Bankok közötti összeköttetés létrehozása a Salt Edge API használatával, majd a Felhasználó által a Billingo részére megadott felhatalmazás és engedély alapján a számlainformációs adatok Bankoktól való beszerzése, illetőleg továbbítása a Billingo, mint számlainformációs szolgáltató részére.

8. ADATKEZELÉS

8.1. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a számlainformációs szolgáltatásból származó személyes adatokat a Billingo csak és kizárólag abban az esetben jogosult a pénzforgalmi szolgáltatótól lekérdezni és kezelni, amennyiben a Felhasználó az összekötés folyamata során megadja az ehhez szükséges felhatalmazást, jóváhagyást és hozzájárulást.

8.2. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Számlainformációs Szolgáltatás keretein belül a Felhasználó pénzforgalmi számlájának alább rögzített adatait minden esetben az utolsó összekötést megelőző 90 napos időtartam vonatkozásában jogosult a Billingo lekérdezni és megismerni. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a jelen pontban megjelölt 90 napos időtartam pénzforgalmi szolgáltatónként változhat.

8.3. A Billingo ismételten rögzíti, hogy a Számlainformációs Szolgáltatás során a Billingo a Felhasználó fizetési számlájának alábbi adataihoz fér hozzá, amelyek pontos tartalma pénzforgalmi szolgáltatónként változhatnak.

a) a tranzakció azonosító száma;
b) a tranzakció összege és pénzneme;v c) a tranzakció értéknapja és a könyvelés dátuma;
d) közlemény;
e) ellenoldali partner neve és számlaszáma;
f) új egyenleg.

8.4. A Billingo rögzíti, hogy a Pft. 2. § 5a. pontja alapján, továbbá a Pft. 38/C. § (2) bekezdés és a (3) bekezdés d), e) és f) pontjainak értelmében érzékeny fizetési adatnak minősül minden olyan adat, amely csalás elkövetésére alkalmazható (így például a számlatörténetben elérhető összes adat), ugyanakkor a Számlainformációs Szolgáltatás szempontjából nem minősül érzékeny fizetési adatnak a számlatulajdonos neve és a fizetési számlájának száma, továbbá a Felhasználók fizetéseihez kapcsolódó minden olyan adat, amely a Számlainformációs Szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges.

8.5. Fentiekre figyelemmel a Billingo kizárólag olyan mértékben férhet hozzá a Felhasználók fizetéseihez kapcsolódó adataihoz, amilyen mértékben a Számlainformációs Szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükség van, illetve amennyiben a Felhasználó ehhez hozzájárult. Ebben az esetben a Billingo megismerheti ezen adatokat, hiszen ezen adatok a nyújtott szolgáltatás vonatkozásában nem minősülnek érzékeny fizetési adatnak. A Billingo kizárólag a Felhasználó által megjelölt fizetési számlákhoz és az azokhoz tartozó fizetési műveletekre vonatkozó információkhoz fér hozzá.

8.6. A Billingo a Számlainformációs Szolgáltatásból származó adatokat elsősorban a Bankszinkronhoz használja fel, ezen belül is az úgynevezett összepontozás művelethez, aminek segítségével egy tranzakció összepontozható egy kiállított (vevői) vagy bejövő (szállítói) számlával, bizonylattal. Ez rendkívül meggyorsítja a szükséges könyvelési feladatokat, valamint a Felhasználók egy közel valós idejű képet is kaphatnak a hosszabb lejáratú számláik aktuális helyzetéről, így nem szükséges naponta akár többször bejelentkezniük a számláikat vezető pénzforgalmi szolgáltató (Bank) netbanki felületére, hanem automatikusan történik a számlák kiegyenlítésének jelölése, legyen szó akár teljes vagy részteljesítésről. Fentieken túl a Felhasználók a Bankszinkron használatával összefoglaló képet kaphatnak az aktuális és múltbéli likviditásukkal („cash flow”) kapcsolatban.

8.7. A jelen ÁSZF 8.3. pontjában rögzített adatok megismerése és kezelése az alábbi alpontokban rögzítettekre tekintettel nélkülözhetetlen a Bankszinkron mint Számlainformációs Szolgáltatás teljesítése céljából, így ezen adatok a fenti bekezdésben rögzítettekre figyelemmel nem minősülnek érzékeny fizetési adatnak.

a) Tranzakció azonosító száma: Azonosító szám, amely minden tranzakciót egyedileg azonosít, azonban az azonosító számból nem fejthető vissza adat a tranzakcióval kapcsolatban.

b) Tranzakció összege és pénzneme: Szükséges az összepontozás művelet pontos elvégzéshez, ez alapján lesz egy számla fizetett vagy részteljesítés státuszra állítva.

c) Tranzakció értéknapja és könyvelés dátuma: Segít a számla pontos beazonosításában, valamint a cash flow számításban

d) Közlemény: Mind a bankok, mind a Billingo ügyfelek sok információt adnak át a közlemény rovatban, pl. a számla számát vagy olyan azonosító adatot, ami alapján 100%-osan beazonosítható, hogy melyik számlával kell összepontozni a tranzakciót.

e) Ellenoldali partner neve és számlaszáma: Segít a számla pontos beazonosításában

f) Új egyenleg: Tranzakció lekérdezésnél megkapjuk a számla aktuális egyenlegét ami segítséget nyújt abban, hogy a múltbéli cashflowt elemezni és kimutatni tudjuk, valamint számszerűen kijelezzük az ügyfél aktuális egyenlegét.

8.8. A Billingo a fentiekre tekintettel rögzíti, hogy a Pft. 38/C. § (2) bekezdés, illetve (3) bekezdés d), e) és f) pontok értelmében a Billingo a Felhasználó által megjelölt fizetési számlákhoz az azokhoz tartozó fizetési műveletekre vonatkozó 8.7. pontban részletezett információkhoz fér hozzá, nem kér fizetési számlához kapcsolódó érzékeny fizetési adatot, a Felhasználó által kifejezetten igényelt számlainformációs szolgáltatástól eltérő célból nem használ és nem tárol adatokat, valamint nem fér hozzá adatokhoz, kivéve, ha ehhez a Felhasználó előzetes tájékoztatás után kifejezetten hozzájárul és megadja a szükséges felhatalmazást.

8.9. A számlainformációs szolgáltatásba bekapcsolódó adatfeldolgozók

A számlainformációs szolgáltatásból származó adatok tekintetében adatfeldolgozóként kizárólag az Amazon Web Services EMEA SARL-t, mint tárhelyszolgáltatót, valamint a Salt Edge Inc.-t, mint a számlainformációs szolgáltatás nyújtásához szükséges banki kapcsolatok létrehozásának technikai szolgáltatóját vesszük igénybe. A Billingo szavatolja, hogy a fenti két adatfeldolgozó igénybevétele előtt meggyőződött arról, hogy az adatfeldolgozók a GDPR rendelet valamennyi előírását betartva megfelelnek a vonatkozó hazai és közösségi adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályoknak.

A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az Amazon Web Services EMEA SARL, valamint a Salt Edge Inc. adatkezelési tájékoztatóját megismerhetik az alábbi honlapokon:
https://aws.amazon.com/legal/?nc1=f_cc
https://www.saltedge.com/pages/privacy_policy

8.10. A Billingo felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a számlainformációs szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatkezelésekről bővebb felvilágosítást a Bankszinkronra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóból nyerhetnek, amely ide kattintva érhető el.

8.10.1. Amazon Web Services EMEA SARL

A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Billingo a Bankszinkron, mint számlainformációs szolgáltatás teljes rendszerét a felhőből szolgáltatja, az adatok kezelése és tárolása a felhőben valósul meg. A felhőszolgáltatást a Billingo az Amazon Web Services EMEA SARL felhőszolgáltatótól veszi igénybe. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a fenti felhőszolgáltatás kiválasztásánál figyelembe vette a Magyar Nemzeti Bank 4/2019. (IV.1.) számú ajánlását a közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéről.

A Billingo a fentieknek megfelelően rögzíti, hogy az Amazon Web Services adatfeldolgozásának célja a számlainformációs szolgáltatás nyújtása, ezen belül az adatok biztonságos online tárolása, megőrzése, előhívhatósága.

8.10.2. Salt Edge Inc.

A Salt Edge Inc. a Billingo számlainformációs szolgáltatásába kapcsolódik be, mint annak részbeni technikai megvalósítója, technikai szolgáltatója, kvázi alvállalkozója a jelen ÁSZF 7. pontjában rögzítettek szerint.

A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Salt Edge Inc. a Billingo technikai szolgáltatójaként és adatfeldolgozójaként jogosult megismerni és kezelni a Felhasználók 8.7 pontban rögzített adatait, továbbá azon hitelesítő adato(ka)t, amelyek a Billingo számlainformációs szolgáltatásának nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek, így különös a pénzforgalmi szolgáltató által küldött hozzáférési (ún. access) tokent.

A Billingo a fentieknek megfelelően tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a számlainformációs szolgáltatás igénybevételekor a számlainformációs adatokat a felhasználó GDPR szerinti hozzájárulásának és felhatalmazásának megadását követően a Billingo - a Salt Edge Inc. mint technikai szolgáltató és adatfeldolgozó a Bankok irányába kiépített API kapcsolata útján - jogosult lekérdezni és tárolni.

A Billingo tájékoztatja ennek megfelelően a Felhasználókat, hogy a Salt Edge Inc adatfeldolgozási tevékenységének célja a Billingo felé azon pénzügyi adataggregációs szolgáltatás nyújtása, amelynek igénybevételével Billingo a számlainformációs szolgáltatását nyújtja.

A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat arról, hogy a GDPR Rendelet 3. cikkének (területi hatály) értelmében azzal, hogy a Salt Edge Inc. az Európai Unió területén belül nyújt különböző adatkezeléshez kapcsolódó szolgáltatásokat, a Salt Edge Inc. számára a GDPR Rendelet valamennyi rendelkezése kötelező erejű és alkalmazandó.

9. PMT TÁJÉKOZTATÁS

9.1. Tájékoztatjuk a Billingo Bankszinkron és Bankszinkron Plusz elnevezésű szolgáltatásának Felhasználóit, hogy a Billingo a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) és az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (Fszt.) vonatkozó rendelkezései alapján pénzforgalmi intézménynek minősült.

9.2. Ebből eredően a Billingo a Pmt. törvény hatálya alá tartozik, így a Billingót a Pmt. 6. § (1) bekezdése alapján ügyfél-átvilágítási kötelezettség terheli a Bankszinkron szolgáltatást igénybe vevő Ügyfelek és Felhasználók tekintetében.

9.3. A Billingo köteles az Ügyfeleket átvilágítani:

a) az üzleti kapcsolat létesítésekor, amely a Bankszinkron szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetést jelenti,
b) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha a fenti a) pontok meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor;
c) ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel. Ide értendő az az eset is, amikor az ügyfél valamely adata (pl. neve, lakcíme, székhelye stb.) vagy a nem természetes személy ügyfél tulajdonosi szerkezete változik. Amennyiben a nem természetes személy ügyfél ügyvezetésében, képviselőiben változás következik be, ellenőrizni kell, hogy az ügyfél-átvilágítás során rögzített adatokban, vagy a tényleges tulajdonosi nyilatkozat alapjául szolgáló körülményekben nem történt-e változás, illetve
d) ha az ügyfél-azonosító adatokban bekövetkezett változás kerül átvezetésre és kockázatérzékenységi megközelítés alapján szükséges az ügyfél-átvilágítás ismételt elvégzése.

9.4. A Billingo a fenti ügyfél-átvilágítási kötelezettségeit elsődlegesen és főszabály szerint a adatbekérő alkalmazásával teljesíteni.

9.5. A Billingo az ügyfél-átvilágítási intézkedések során köteles a természetes személyektől és a jogi személyektől az adatbekérő platformon rögzített adatokat bekérni és kezelni, amelynek jogalapját a Pmt. törvény 4. fejezete (Ügyfél-átvilágítási intézkedések) tartalmazza.

9.6. Tájékoztatunk, hogy az adatok bekérését követően a Billingo a köteles az Ügyfeleket a saját belső szabályzata alapján a pénzmosás és terrorizmus finanszírozási kockázati szempontok alapján kockázati kategóriákba sorolni. A Billingo által használt kockázati kategóriák: alacsony, átlagos (normál) és magas.

9.7. Tájékoztatunk, hogy amennyiben az Ügyfél a kockázati kategóriák közül az alacsony kockázati kategóriába kerül, úgy a Billingo a Pmt. törvény 5. fejezete szerinti egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmaz. Amennyiben az Ügyfél a kockázati besorolás során az átlagos (normál), vagy magas kockázati besorolás alá kerül, úgy a Billingót az adatbekérő kitöltését túlmenően további ügyfél-átvilágítási intézkedések terhelik, amelynek elvégzése és teljesítése érdekében a Billingo munkatársai haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül felveszik a kapcsolatot az Ügyféllel.

9.8. Tájékoztatunk továbbá, hogy a Billingót a Pmt. törvény alapján úgynevezett „tranzakció monitoring” kötelezettség is terheli. Ennek keretein belül a Billingo köteles pénzmosás és terrorizmus finanszírozási kockázati szempontokat figyelembe véve elemezni a számlainformációs szolgáltatás keretein belül a Billingo rendszerében megjelenő pénzügyi tranzakciós adatokat.

9.9. Amennyiben a Billingo a tranzakció monitoring keretein belül pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozásra utaló adatot, tényt, körülményt észlel, úgy Billingo a Pmt. 11. fejezte alapján köteles azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé bejelentéssel élni.

9.10. Tájékoztatunk, hogy a Billingo a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tekintetében a Magyar Nemzeti Bank, mint Felügyeleti Hatóság ellenőrzése alatt áll. A Billingo belső PMT Szabályzatát, valamint belső Kockázatkezelési Eljárásrendjét a Magyar Nemzeti Bank előzetesen megvizsgálta és jóváhagyta.

9.11. Tájékoztatunk, hogy a Billingo köteles a Bankszinkron, mint számlainformációs szolgáltatás teljesítését felfüggeszteni, amennyiben az Ügyfél megtagadja az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését.

9.12. Fentiekre tekintettel a Bankszinkron szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfelek kötelesek alávetni magukat a Billingót terhelő ügyfél-átvilágítási intézkedéseknek.

10. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

10.1. A Billingo Számlainformációs Szolgáltatását a “Billingo One” előfizetői szolgáltatáscsomaggal, valamint közvetlen "Bankszinkron Plusz" előfizetéssel rendelkező Felhasználók vehetik igénybe.

10.2. A Szolgáltatásokat kizárólag azon Felhasználók vehetik igénybe, akik
a) online hozzáférhető fizetési számlával rendelkeznek,
b) regisztrálnak a Billingo Számlázási Szoftverébe, és
c) előfizetnek a “Billingo One” előfizetői szolgáltatás csomagra, vagy a közvetlenül a "Bankszinkron Plusz" szolgáltatásra, és ezáltal jogosulttá válnak a Számlainformációs Szolgáltatás igénybevételére, továbbá akik
d) teljesítik a Billingo ügyfél-átvilágítási intézkedéseit.

10.3. A Szolgáltatások igénybevételének feltétele továbbá, hogy a Felhasználó

 • a) megismerje és teljeskörűen elfogadja a Billingo Számlainformációs Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-jének rendelkezéseit, továbbá a Billingo szintén Számlainformációs Szolgáltatásra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatójának feltételeit,
 • b) fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató biztonságos adatátviteli (informatikai) kapcsolatot létesítsen a Billingóval (a biztonságos adatátviteli kapcsolatban álló pénzforgalmi szolgáltatók listáját a Billingo a Weboldalon közzéteszi),
 • c) a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatójával kommunikálva rendelkezzen arról, hogy a fizetési számlájához a számlainformációs szolgáltatónak (Billingo) hozzáférést enged „olvasási jogosultsággal”,
 • d) az sms-ben, vagy egyéb kétfaktoros azonosítási módon kapott megerősítő kóddal a pénzforgalmi szolgáltató irányába igazolja jogosultságát,
 • e) a fizetési számla adatok átadását engedélyezze a Billingo részére a számlainformációs szolgáltatás megvalósítása céljából.

10.4. A Szolgáltatás eredményeként előállt számlainformációs adatok a Felhasználó Billingo fiókjának felületére belépve érhetők el.

10.5. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Számlainformációs Szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szolgáltatáscsomag részeként a Felhasználók jogosultak igénybe venni a Billingo által nyújtott online számlázási szolgáltatásokat. A Billingo Számlainformációs Szolgáltatása a “Bankszinkron” menüpontra kattintva érhető el, és a megfelelő gombra való kattintással kezdeményezhető a banki összeköttetés.

11. A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ALKALMAZOTT ERŐS ÜGYFÉL-HITELESÍTÉS

11.1. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Számlainformációs Szolgáltatás keretein belül a banki összeköttetés folyamata során a pénzforgalmi szolgáltatók kötelesek erős ügyfélhitelesítést alkalmazni, az alábbi jogszabályi rendelkezések figyelembevételével. A Billingo felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy az alább rögzítettekre tekintettel az erős ügyfélhitelesítési eljárás pénzforgalmi szolgáltatónként eltérő lehet, melyet a pénzforgalmi szolgáltatók jogosultak a mindenkori jogszabályi környezet figyelembevételével meghatározni.

11.2. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat tehát, hogy az EU 2018/389 erős ügyfél-hitelesítési rendeletének (SCAr.) 36. cikk (5) bekezdés a) pont alapján a Billingo hozzáfér a Felhasználó fizetési számlájához, ha a Felhasználó azt aktívan kéri. A Pft. 55/C. § (1) bekezdés a) pont alapján, valamint a Pft. 55/C. § (6) bekezdésére tekintettel minden egyes a Felhasználó által aktívan kért számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltatón keresztüli adathozzáférés esetében a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató erős ügyfél-hitelesítést alkalmaz.

11.3. Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató – a saját kockázatkezelése és üzletpolitikája alapján - dönthet úgy, hogy az SCAr. 10. cikkében meghatározott kivételi szabályt alkalmazza. Fontos azonban kiemelni, hogy a Pft. 38/C. § (4) bekezdés b) pont alapján a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató abban az esetben, ha a hozzá történő direkt adathozzáférés esetében alkalmazza az SCAr. 10. cikk szerinti kivételi szabályt, úgy a számlainformációs szolgáltatás igénybevételével történő adathozzáférés esetében is alkalmaznia kell.

11.4. Az SCAr. 36. cikk (5) bekezdés b) pont szerint a számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató, azaz jelen esetben a Billingo a Felhasználó aktív kérése nélkül is hozzáférhet a Felhasználó fizetési számlájához, amennyiben a Felhasználó ehhez megfelelően hozzájárult. Ebben az esetben egy 24 órás időszakon belül a Billingo maximum 4 alkalommal férhet hozzá a Felhasználó fizetési számlájának adataihoz, amely 4 alkalom gyakoribb is lehet, amennyiben a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató és a Billingo ettől eltérően állapodnak meg, valamint a Felhasználó ehhez hozzájárul.

11.5. Ennek megfelelően, minden egyes, a Felhasználó aktív kérése nélküli számlainformációs szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató általi adathozzáférés esetében – figyelemmel az erős ügyfél-hitelesítés kapcsán a fentiekben kifejtettekre – a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató erős ügyfél-hitelesítést alkalmaz. A számlavezetőnek természetesen ebben az esetben is joga van az SCAr. 10. cikk szerinti kivételt alkalmazni, azzal, hogy tekintettel kell lennie a 38/C. § (4) bekezdés b) pont szerinti hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó tilalomra.

11.6. Mindez azt jelenti, hogy a Számlainformációs Szolgáltatás keretein belül a pénzforgalmi szolgáltatók az általános szabályoknak megfelelően alapesetben minden banki összeköttetés, illetve banki kapcsolat, adatlekérés esetében erős ügyfélhitelesítés alkalmaznak, azzal, hogy a fenti kivétel alkalmazásával és jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a pénzforgalmi szolgáltatók dönthetnek úgy, hogy a Felhasználók erős ügyfél-hitelesítéssel adott felhatalmazásuk keretében a Billingo az adott fizetési számlához kapcsolódó utolsó erős ügyfél-hitelesítés óta eltelt 90. napig 24 órás időtartamon belül legfeljebb 4 alkalommal külön erős ügyfélhitelesítési eljárás nélkül hozzáférhet a fizetési számlákra és kapcsolódó fizetési műveletekre vonatkozó információkhoz.

11.7. A Billingo ismételten rögzíti, hogy a Felhasználó fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató és a Billingo ettől eltérő, gyakoribb, erős ügyfélhitelesítés nélküli hozzáférésben is megállapodhat.

12. A REGISZTRÁCIÓ ÉS A SZÁMLAINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

12.1. Regisztráció

A Számlainformációs Szolgáltatás Weboldalon keresztül történő igénybevételéhez valamennyi Felhasználó részéről Regisztráció szükséges. A sikeres Regisztrációhoz és a Számlainformációs és azt Kiegészítő Szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználónak saját valós e-mail címmel és internet hozzáféréssel kell rendelkeznie.

A Regisztrációk közül megkülönböztetünk Elsődleges Felhasználói Regisztrációt, amely a Fiók létrehozását jelenti, valamint Másodlagos Felhasználói Regisztrációt, ami a Fiókba rögzített az Ügyfélhez kapcsolódó további Felhasználók Regisztrációját jelenti.

A Szolgáltatások igénybevételéhez ezen túlmenően a Fiók Tulajdonosnak a Weboldalon egy Ügyfelet is regisztrálnia kell. A regisztrált Ügyfélhez a Fiók Tulajdonos általi rögzítést és sikeres Regisztrációt követően csatlakozhatnak további Felhasználók. A Regisztráció során az Ügyfél nevét a regisztráló Felhasználó a „cégnév” megjelölés alatt adhatja meg, illetve az „egyéni vállalkozó vagyok” check-box bejelölésével nyilatkozhat arról, hogy egyéni vállalkozóként regisztrál. A Regisztrációt követően a Fiók Tulajdonos köteles az Ügyfél további adatait megadni a Fiókban.

A Regisztráció során a Felhasználó által a Billingo rendelkezésére bocsátott adatok hitelességéért és valódiságáért az adott Felhasználó; az Ügyfélre vonatkozó adatok esetében az elsődlegesen regisztráló Fiók Tulajdonos tartozik felelősséggel.

A Regisztráció során megadott e-mail címre a Billingo a regisztrációt követően elküld egy automatikus üzenetet, melyben a Felhasználó a „Fiók aktiválása” gombra való kattintással véglegesítheti a regisztrációját. A Regisztráció az aktiválással válik véglegessé.

A Regisztráció során a Felhasználó a vonatkozó check-box kipipálásával nyilatkozni köteles a Billingo online számlázásra vonatkozó ÁSZF-jének, valamint a Billingo Adatkezelési Tájékoztatójának az elfogadásáról, továbbá az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelés hozzájárulás megadásáról. A Regisztráció során a Felhasználó feliratkozhat a Billingo hírlevél szolgáltatására, amely nem kötelező a regisztráció szempontjából.

12.2. A Számlainformációs Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetői szerződés létrejötte

A Billingo a Számlainformációs Szolgáltatást a “Billingo One” előfizetői szolgáltatáscsomaggal, valamint közvetlen "Bankszinkron Plusz" előfizetéssel rendelkező a Felhasználók részére nyújta.

A Számlainformációs Szolgáltatást tartalmazó előfizetői díjköteles szolgáltatáscsomagokra vonatkozó Előfizetői Szerződés a Billingo és az Ügyfél között jön létre oly módon, hogy a Fiók Tulajdonos az általa regisztrált és képviselt Ügyfél nevében és képviseletében a szerződéses nyilatkozat megtételére alkalmas távközlő eszköz használatával a Weboldalon történt regisztrációt és bejelentkezést követően a Billingo Számlázó Szoftverben megadja az általa regisztrálni kívánt Ügyfél adatait, kiválasztja az Ügyfél által igénybe venni kívánt Előfizetői Szolgáltatáscsomagot és a megfelelő gombra kattintva az Ügyfél nevében és képviseletében megköti az Előfizetői Szerződést, azzal, hogy a vonatkozó check-box-ba kattintva elfogadja a Billingo jelen Számlainformációs Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-jét.

Ugyanazon Ügyfél kizárólag egy Előfizetői Szerződés megkötésére jogosult.

Az Előfizetői Szerződés mindenben megfelel a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos törvényi előírásoknak. Az Előfizetői Szerződés online módon jön létre és kerül elfogadásra, azaz nem kerül kinyomtatott okiratként aláírásra.

A Billingo a mindenkor igénybe vehető Előfizetői Szolgáltatáscsomagokat és az aktuális Előfizetői Díjakat a Weboldalon teszi elérhetővé. Ezek az adatok a szerződéskötést megelőzően is bárki számára elérhető, nyilvános adatok.

Az Előfizetői Szerződés létrejöttét követően és annak teljes időtartama alatt, valamint az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig az Ügyfelek és a Felhasználók számára az ÁSZF letölthető, valamint nyomtatható formában is rendelkezésre áll.

13. A KÖNYVELŐKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A SZÁMLAINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS TEKINTETÉBEN

13.1. A könyvelői hozzáférés, mint Kiegészítő Szolgáltatással a Billingo célja, hogy a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek lehetőséget biztosítson arra, hogy a könyvelési, könyvviteli szolgáltatásokat nyújtó Könyvelők betekinthessenek a velük szerződéses kapcsolatban álló Ügyfelek és Felhasználók Billingo Fiókjába, annak érdekében, hogy saját könyvviteli szolgáltatásaikat a Billingo használatával egyszerűbben és hatékonyabban teljesíthessék.

13.2. A Billingo rögzíti, hogy Könyvelőként azon Felhasználók jogosultak a Billingo Weboldalára regisztrálni, akiknek a Felhasználó a Billingo rendszerén keresztül Meghívót küldött, amelyet a Könyvelők elfogadtak.

13.3. A Felhasználók a Meghívó kiküldésével hozzájárulásukat adják ahhoz, illetőleg saját hatáskörben eljárva engedélyezik, hogy a Könyvelőként regisztráló Felhasználók megismerjék, letöltsék, könyvelői programukba exportálják a Billingo Fiókban tárolt adatokat, így többek között a Számlainformációs Szolgáltatásból származó adatokat. A Billingo rögzíti, hogy a Könyvelők az Ügyfelek, és a Felhasználók tekintetében adatfeldolgozóként jogosultak eljárni.

13.4. A Billingo rögzíti, hogy a Könyvelői jogosultsággal rendelkező Felhasználók kizárólag olvasási, illetőleg adatletöltési, adatexportálási jogosultsággal rendelkeznek, így nincs jogoultságuk arra vonatkozólag, hogy a Számlainformációs Szolgáltatás tekintetében banki összeköttetést, lekérdezést kezdeményezzenek, vagy hajtsanak végre.

13.5. A Billingo rögzíti tehát, hogy a Könyvelők a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulását, felhatalmazását követően jogosulttá válnak megismerni és letölteni a Felhasználók, illetőleg az Ügyfelek jelen ÁSZF 8.3. pontjában rögzített adatait, továbbá az úgynevezett Bankszinkron összepontozás eredményét, melyet adatfeldolgozóként a Felhasználók és az Ügyfelek részére nyújtott saját könyvviteli szolgáltatásaik teljesítésének céljára jogosultak felhasználni.

13.6. A Billingo rögzíti és biztosítja, hogy a Pft. 38/C. § (3) bekezdés b) pontjának megfelelően a Könyvelők nem jogosultak az Ügyfél személyes hitelesítési adataihoz hozzáférni.

13.7. A Billingo biztosítja továbbá, hogy a Számlainformációs Szolgáltatásból eredő adatok Könyvelő általi letöltése és exportálása biztonságos és hatékony csatornákon keresztül történik, mely alkalmas arra, hogy biztosítsa az adatok védelmét jogosulatlan harmadik személyekkel szemben.

13.8. A Könyvelő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban részletezett adatfeldolgozási jogviszonyban Adatkezelőnek az Ügyfél minősül. A Könyvelő kizárólag az Ügyfél megbízásából, annak írásbeli utasításai alapján és kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott célra kezelheti a Billingo fiókból származó adatokat, ezért saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet és adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat.

13.9. A Könyvelő szavatol azért, hogy az adatok letöltése és exportálása előtt végrehajtotta a szükséges technikai és szervezeti adatbiztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy a kockázattal arányos adatbiztonságot biztosítsa.

14. A BILLINGO ONLINE SZÁMLÁZÓ FIÓK ÉS A FELHASZNÁLÓ PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÓJÁNÁL VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLA ÖSSZEKÖTÉSÉNEK FOLYAMATA

14.1. A Számlainformációs Szolgáltatások a Billingo Fiókba történő belépéssel érhetők el A Felhasználók a belépéshez szükséges felhasználónév és jelszó megadásával léphetnek be a Billingo Fiókjukba.

14.2. A Számlainformációs Szolgáltatás a Bankszinkron menüpont alatt érhető el.

14.3. A Számlainformációs Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges lépés, hogy a Felhasználók összekössék a Billingo Fiókjukat a pénzforgalmi szolgáltatójuknál vezetett fizetési számlájukkal, amely folyamatba kapcsolódik be a Salt Edge Inc., mint adatfeldolgozó és mint technikai szolgáltató.

14.4. Az összekötés során szükséges azon pénzforgalmi szolgáltató és a fizetésiszámla kiválasztása/számla számának megadása, amelyhez a Felhasználó a hozzáférést meg kívánja adni. Szükséges lépés továbbá, hogy a Felhasználók a banki összeköttetés során olyan egyedi azonosító adatokat adjanak meg a pénzforgalmi szolgáltató számára, amelyek alapján a pénzforgalmi szolgáltatók beazonosíthatják az adott Felhasználót. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy ezen egyedi azonosító adatok pénzforgalmi szolgáltatónként változhatnak.

14.5. Az összekötés folyamatában a Felhasználók a pénzforgalmi szolgáltató általi egyedi azonosítást követően megadják a szükséges felhatalmazást az összeköttetés létrejöttéhez, valamint a fizetési számlákra és kapcsolódó fizetési műveletekre vonatkozó információk lekérdezéséhez, továbbá a pénzforgalmi szolgáltató saját online felületén keresztül elvégzik az erős ügyfélhitelesítést.

14.6. A Felhasználók a fizetési számlájukat vezető pénzforgalmi szolgáltató által alkalmazott erős ügyfél-hitelesítés keretében hagyhatják jóvá a Billingo fiókjuk és fizetési számlájuk összekötését, valamint a fizetési számla adatok lekérdezésére vonatkozó felhatalmazásuk megerősítését.

14.7. A pénzforgalmi szolgáltató ennek alapján elkészíti és megküldi a Salt Edge Inc.n keresztül a Billingo részére az egyedi internetes azonosító kulcsot, amellyel a Billingo a Salt Edge Inc. API igénybevételével lekérdezheti a megjelölt fizetési számla adatokat.

14.8. A Billingo rögzíti, hogy a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatók saját maguk alakíthatják ki a felhatalmazási és megerősítési folyamatot, ezért a fenti folyamat részletei a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónként eltérőek lehetnek.

14.9. Az összekötéskor a Billingo a Salt Edge Inc. API-n keresztül lekérdezi a Felhasználó Bankszinkronba bekapcsolt, fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatójától a Felhasználó elmúlt 90 napos (pénzforgalmi szolgáltatónként eltérő időtartam lehet) fizetésiszámla történetéből a 8.7. pontban rögzített adatokat és ezt az információt, mint alap információt tárolja.

14.10. A pénzforgalmi szolgáltató a Bankszinkron igénybevételekor a biztonságos adatátviteli kapcsolaton keresztül a Billingo és közvetetten a Salt Edge Inc. részére nem enged más műveletet a fizetési számlán végezni, mint a fizetési számla terheléséről és jóváírásáról, valamint egyenlegéről a fizetési számla kivonatán is megjelenő, 8.7. pontban felsorolt és részletezett adatok lekérdezését.

14.11. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy Bankszinkron szolgáltatáskor a Felhasználóknak bármikor jogában áll a banki összeköttetést saját hatáskörben megszakítani a Billingo fiókjukban. A banki összeköttetés megszakítása esetén a Felhasználó pénzforgalmi számlájának adatai mindaddig nem kerülnek lekérdezésre ameddig a Felhasználó nem hoz létre újbóli banki összeköttetést.

15. FELDOLGOZÁSI IDŐTARTAM

15.1. A feldolgozási időtartam a Felhasználó számlainformációs szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérésének beérkezése és a kért információk felhasználónak történő megjelenítése közötti időtartamot, azaz a számlainformációs adatok szinkronizálását, a felhasználó fizetési számláját vezető számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának megküldött kérés beérkezésétől felszámított időt, továbbá a válaszadás és az adatok megjelenítésének, majd lementésének idejét jelenti.

15.2. A feldolgozási idők az egyes pénzforgalmi szolgáltatók esetében változhatnak. A számlainformációs szolgáltatás első alkalommal történő igénybevétele, vagy a 90 napot követő ismételt információkérés feldolgozási időtartama maximum 1 óra időtartamot vesz igénybe.

16. FELELŐSSÉG A SZÁMLAINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN

16.1. A Billingo számlainformációs jogosultsága csak lekérdezésre alkalmas (read only), ami a fizetési számla feletti rendelkezést nem teszi lehetővé, így a Billingo a fizetési számla feletti jogosulatlan lekérdezés vagy rendelkezés(csalás) végrehajtására nincs lehetősége, nem hajt végre.

16.2. A Billingo által a Felhasználóknak nyújtott Számlainformációs Szolgáltatás céljából igénybe vett biztonságos pénzforgalmi szolgáltatói adatátviteli kapcsolaton keresztül nincs lehetőség a Felhasználó fizetési számlája feletti rendelkezésre. A Billingo a Felhasználó megbízása szerint a statikus fizetési számla adatok (számlaegyenleg, jóváírás, terhelés) lekérdezésére (olvasására) és tárolására jogosult. A Billingo, mint számlainformációs szolgáltató olyan mértékben fér hozzá a Felhasználók pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számláihoz kapcsolódó adataihoz, amilyen mértékben a Szolgáltatások nyújtásához feltétlenül szükséges.

16.3. A Billingo a gyűjtött fizetési számla adatokat titkosítva a Billingo Számlázó Szoftver szerverétől elkülönített (számlainformációs szolgáltatás) szerveren tárolja. A Billingo a tudomására jutott üzleti és fizetési titok megtartására az Fszt. és a Ptk. szerint köteles, ezek megtartásáért a törvényben meghatározott felelősség terheli. A Billingo csak és kizárólag a felhasználó hozzájárulása alapján ad át harmadik személy részére adatokat. Az adatfeldolgozóknak csak titkosított adatokat ad át feldolgozásra.

16.4. Ha bármelyik Szolgáltatásba történő regisztráció során a Felhasználók adataikat tévesen, hibásan, vagy hamisan adják meg, úgy az ilyen jellegű adatszolgáltatásért, az abból fakadó működési problémákért a Billingo nem vállal felelősséget. A pénzforgalmi szolgáltató felé a Felhasználó felhatalmazása alapítja meg a Billingo jogát a fizetési számláról történő adatok lekérésére.

16.5. A Felhasználó kötelezettsége a megadott hozzáférés (felhasználónév és jelszó) titkosságának a megőrzése, amennyiben azok a Felhasználó érdekkörében fellépő körülmény miatt jogosulatlan felhasználásra kerülnek, úgy a Billingo felelőssége kizárt.

16.6. A Billingo a tőle elvárható fokozott gondossággal jár el a tevékenysége során, figyelembe veszi az MNB számlainformációs szolgáltatásra (felhő szolgáltatásra, internet alapú szolgáltatásra) vonatkozó ajánlásait.

16.7. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrált e-mail címére a Billingo tájékoztató vagy értesítő levelet küldjön az igénybe vett Számlainformációs Szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó információkkal kapcsolatosan az Billingo általános Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

16.8. A Billingo kötelezettsége, hogy amennyiben az érdekkörében működési vagy biztonsági esemény vagy adatvédelmi incidens merül fel, úgy indokolatlan késedelem nélkül tájékoztassa a Felhasználókat. Amennyiben az érdekkörében felmerülő működési vagy biztonsági esemény vagy adatvédelmi incidens a Felhasználónak kárt okoz, úgy a Billingo kártérítési felelőssége a Ptk. alapján áll fenn, figyelembe véve a felelősségbiztosítás kártérítési összegét.

16.9. A Billingo nem felel azokért a károkért, amelyek az érdekkörén kívüli okból keletkeznek, így különösen, de nem kizárólagosan a távközlési vonalak, az internetes kapcsolat, az adatátviteli rendszerek, vagy a postai szolgáltatások miatt következnek be, vagy amelynek elhárítására vagy befolyásolására nincs lehetősége (erőhatalom, vis maior, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés).

16.10. A Billingo mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a Szolgáltatás lebonyolításával összefüggő kötelezettsége körében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle általában elvárható.

16.11. A Billingo tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a Számlainformációs Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan felelősségbiztosítással rendelkezik.

17. PANASZ-ÉS HIBA BEJELENTÉSEK KEZELÉSE

17.1. A számlainformációs szolgáltatással kapcsolatos panaszok kezelésére vonatkozóan a hatályos Panaszkezelési Szabályzatunk elérhető a Weboldalon, valamint az ügyfelek számára is nyitva álló helyiségében, azaz 1133 Budapest, Árbóc utca 6. szám alatt székhelyünkön is megtalálható kifüggesztve.

17.2. Kötelezettséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy a panaszok kezelése esetén a Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak szerint járunk el.

17.3. A Billingo rögzíti, hogy a számlainformációs szolgáltatás vonatkozásában a Hpt. és a Ptk. definíciója szerint fogyasztónak minősülő ügyféllel vagy felhasználóval nem áll jogviszonyban, ennek megfelelően a fogyasztókra vonatkozó jogszabályi előírások jelen szolgáltatás esetében nem relevánsak.

17.4. A Billingo a panaszkezelés során köteles úgy eljárni, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez mérten elkerülje a felhasználói jogvita kialakulását. Amennyiben az Ügyfél a panaszára kapott válasszal nem ért egyet, esetleg új információval vagy dokumentációval rendelkezik, kérheti a Billingótól a panasz felülvizsgálatát. Ebben az esetben ügye egy magasabb döntéshozói szintre kerül, ahol a Billingo ismét megvizsgálja panaszát

17.5. Abban az esetben, ha az Ügyfél a kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy felmerülő panaszát a Billingo nem megfelelően kezelte, azt elutasította, úgy az Ügyfél az a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén az illetékes bírósághoz fordulhat. Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét, hogy Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárást kizárólag fogyasztónak minősülő ügyfelek kezdeményezhetnek, tehát ezek a panaszkezelési intézmények a Billingo ügyfelek vonatkozásában nem alkalmazhatók.

18. TITOKTARTÁS

18.1. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók a Regisztrációval, illetve az Előfizetői Szerződés létrejöttével és annak részeként a jelen ÁSZF elfogadásával vállalják, hogy titokban tartanak, és nem használnak fel semmilyen, a Szolgáltatások igénybevétele során, azokkal összefüggésben megszerzett üzleti titkot. Üzleti titoknak minősül a Billingóhoz, illetve a Billingo rendszerhez kapcsolódó minden nem közismert vagy nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az okból készült összeállítás (ideértve különösen, de nem kizárólag: az Előfizetői Szerződés, a Weboldal, illetve a Szolgáltatásokra vonatkozó információk, a Billingo pénzügyi, gazdasági, üzleti, jogi üzletmenetére, gazdálkodására, fejlesztésére, terveire, ügyfeleire és szerződéses partnereire vonatkozó információ), amelynek jogosulatlan személyek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Billingo jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

18.2. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tudomásukra jutott üzleti titkot kizárólag a Billingo által előzetesen és írásban jóváhagyott módon, továbbá kizárólag az Előfizetői Szerződés teljesítéséhez használják fel a szükséges és elégséges mértékben, kivéve, ha az üzleti titkot jogszabályi vagy hatósági előírás alapján kell hozzáférhetővé tenni harmadik személy számára. Utóbbi esetben kötelesek a Billingót haladéktalanul értesíteni az üzleti titok kötelező hozzáférhetővé tételének tényéről és részleteiről.

18.3. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli őket. A titoktartási kötelezettségnek a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

19. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19.1. A jelen ÁSZF-re a magyar hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

19.2. A Billingo fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-fel érintett jogviszonyából eredő követeléseinek behajtása érdekében harmadik fél szolgáltatóhoz forduljon és azt a követelés behajtásával megbízza. A követelés megtérülése érdekében tett intézkedések költségei az Ügyfelet terhelik.

19.3. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogszerűtlenné vagy kikényszeríthetetlenné válik, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét nem érinti.

19.4. A Billingo mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ből, illetve a közte és az Ügyfél között létrejött Előfizetői Szerződésből eredő bármilyen nézeteltérést, jogvitát a felek bíróságon kívül rendezzék. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a jogvitában a hatályos perrendtartási szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok kizárólagosan jogosultak eljárni.

19.5. Jelen ÁSZF hatályos 2023. július 01. napjától.

Aktuális általános szerződési feltételek letöltése

Oldal tetejére