Spórolj sokszorosan havi költségeiden!

Spórolj sokszorosan havi költségeiden!

Billingósként 20% kedvezményre lehetsz jogosult a Yettel üzleti tarifák havidíjából!

Bezárás

Általános Szerződési Feltételek

A Billingo könyvelői ajánló rendszerre vonatkozó általános szerződési feltételei

Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételek és rendelkezések a

  • Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • Székhely és központi ügyintézési hely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
  • Cégjegyzékszám: 01-10-140802
  • Adószám: 27926309-2-41
  • Web: www.billingo.hu
  • Email: hello@billingo.hu
  • Képviseli: Sárospataki Albert vezérigazgató

mint Szolgáltató (a továbbiakban: Billingo) a www.billingo.hu weboldalon könyvelői regisztrációval rendelkező felhasználók számára elérhető könyvelői ajánló rendszer használatára terjednek ki.

Jelen Általános Szerződési Feltételeket a teljes www.billingo.hu weboldalra, azaz a Billingo online Számlázási Szoftverre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekkel (a továbbiakban: Általános ÁSZF) összhangban szükséges értelmezni. A könyvelői ajánló rendszerre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdések, feltételek, rendelkezések esetében az Általános ÁSZF, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

1. BEVEZETÉS

1.1. Jelen Általános Szerződéses Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy összefoglalóan rögzítse a Billingo könyvelői ajánló rendszer (a továbbiakban: Ajánló Rendszer) használatának feltételeit, a Billingo, valamint az Ajánló Rendszert felhasználók jogait és kötelezettségeit.

1.2. Jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a Weboldalon keresztül elérhető Ajánló Rendszer igénybevételére, valamint az azzal összefüggő lényeges feltételekre.

1.3. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Billingo által biztosított Ajánló Rendszer felhasználóira. A felhasználók az Ajánló Rendszer első alkalommal történő igénybevételét megelőzően kötelesek elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit.

2. A KÖNYVELŐI AJÁNLÓ RENDSZER BEMUTATÁSA

2.1. Az Ajánló Rendszer bevezetésével a Billingo lehetőséget biztosít a könyvelőknek arra, hogy meghívják saját ügyfeleiket a Billingo használatára, illetve a Billingóba történő regisztrációra, amely után a könyvelők pénzbeli jutalékra válnak jogosulttá.

2.2. Az Ajánló Rendszer a Billingo fiókba való belépést követően az “Előfizetések és Marketplace” menüpont alatt egy “Könyvelői ajánlás” menüpontban érhető el.

2.3. Az Ajánló Rendszer teljeskörű bemutatását és használatnak rendját az Ajánló Rendszer Kézikönyve tartalmazza, amely a honlapon folyamatosan elérhető és megismerhető.

3. HASZNÁLATI FELTÉTELEK

3.1. Az Ajánló Rendszer használatának feltétele, hogy az adott könyvelő a Billingóba történő regisztrációt követően a Profil létrehozása során, vagy a Cégadatok beállításai során kiválassza, hogy “Könyvelő vagyok” (a továbbiakban: Könyvelő vagy Könyvelői Profil).

3.2. A Könyvelői Profilban „admin” jogosultsággal rendelkező felhasználó jogosult arra, hogy használja az Ajánló Rendszert függetlenül attól, hogy saját jogán milyen Előfizetői Csomaggal rendelkezik.

3.3. A Felhasználók az Ajánló Rendszer első alkalommal történő igénybevételét megelőzően kötelesek tehát elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit.

4. JUTALÉK

4.1. A Könyvelő jutalékra (a továbbiakban: Jutalék) válik jogosulttá, amennyiben az Ajánló Rendszer használatával meghívott ügyfél újonnan regisztrált profilt hoz létre a Billingo-ban.

4.2. Újonnan regisztrált profilnak minősül a Könyvelői Ajánló Rendszer indulását követően könyvelői meghívás szerinti regisztrációval rendelkező olyan Felhasználó, akinek az adószáma a korábbiak során – regisztrált Felhasználóként - még nem szerepelt a Billingo online számlázó rendszerében. A Billingo felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a Billingo korlátlanul jogosult saját adatbázisban ellenőrizni a könyvelői meghívás útján regisztrált Felhasználók a korábbiak során szerepeltek-e már a Billingo rendszerében.

4.3. A Jutalék mértéke a Felhasználó (i) éves előfizetéséhez vagy (ii) a profil aktivitásához igazodik.

i. Azon Felhasználó után, aki a könyvelői meghívást követő 3 hónapon belül bármely Előfizetői Csomag tekintetében éves előfizetését vásárol és annak éves díját kifizeti a Billingo részére, a Könyvelő jogosulttá válik az első előfizetői csomag nettó 50%-ának megfelelő Jutalékra.

A Billingo rögzíti tehát, hogy ebben az esetben a Jutalék alapja a megfizetett Előfizetői Csomag ellenértékének 50%-a.

A Billingo jogosult az Előfizetői Csomagok díjazását saját hatáskörben megváltoztatni, akciókat hirdetni, illetve kupon használatot figyelembe venni.

A Billingo felhívja a Könyvelők figyelmét, hogy a havi előfizetések, illetve az éves előfizetések második, vagy azt követő díjai után nem jogosultak Jutalékot felszámítani.

ii. Azon Felhasználó után, aki a könyvelői meghívást követően összeköti a Billingo fiókját a könyvelőjével és 3 hónapon belül „sztornó” nélkül kiállít legalább 5 darab NAV felé sikeresen beküldött számlát, a könyvelő jogosulttá válik nettó 1.500,- Ft, azaz ezerötszáz forint összegű jutalékra.

Abban az esetben amennyiben a Felhasználó a regisztrációt követő 3 hónapon belül éves Előfizetői Csomagot vásárol, úgy a Könyvelő automatikusan az (i) pont szerinti jutalékra válik jogosulttá.

4.4. A Jutalék mértékének kiszámítását a Billingo rendszere biztosítja, melyet a Könyvelő a Profiljában folyamatosan nyomon követhet és monitorozhat. A Jutalék kiszámlázására csak és kizárólag a Billingo által biztosított „Számlázom” funkció használatával kerülhet sor.

4.5. Az (i) éves előfizetésekhez kapcsolódó Jutalék mértékének kiszámlázására a Jutalék alapját képező előfizetői díj Billingo részére történő megfizetését követő naptári hónapban, míg (ii) az aktivitáshoz kapcsolódó Jutalék kiszámlázására az adott regisztrációt követő 90. napot követően van lehetőség.

4.6. Abban az esetben, ha a Jutalék számlázhatóvá válik, akkor a Könyvelő “Számlázom” gomb megnyomásával állíthatja ki a Billingo részére a számlát. A Billingo rendszere a számlát automatikusan feltölti a számla kiállításához szükséges adatokkal. A számla kiállításakor a Billingo a Könyvelő által a Billingo rendszerében rögzített alapértelmezett beállításokat (számlatömb, ÁFA mérték, cégadatok, bankszámlaszám) veszi figyelemben, amire a “Számlázom” gomb megnyomásakot a Billingo rendszere a Könyvelőt külön is figyelmezteti. E figyelmeztetés elfogadásával a kapcsolódó számla automatikusan kiállításra kerül a Könyvelő, mint számlakibocsátó feltüntetésével és megjelenik a Kimenő Számlák /Nyugták menüpontban.

4.7. A Billingo a fentiek szerint kiállított számlát köteles befogadni és azt a kiállítást követő 30 napon belül a Könyvelő részére az általa a Profil létrehozása során megadott bankszámlára átutalással megfizetni.

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.1. A jelen ÁSZF-re a magyar hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

5.2. A Billingo rögzíti, hogy a jelen ÁSZF-en alapuló jutalék elszámolási rend nem hoz létre a Billingo és a Könyvelő között tartós közvetítői jogviszonyt.

5.3. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogszerűtlenné vagy kikényszeríthetetlenné válik, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét nem érinti.

5.4. A Billingo mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ből, illetve a közte és az Ügyfél között létrejött Előfizetői Szerződésből eredő bármilyen nézeteltérést, jogvitát a felek bíróságon kívül rendezzék. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a jogvitában a hatályos perrendtartási szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok kizárólagosan jogosultak eljárni.

5.5. A Billingo jogában áll, hogy a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett saját hatáskörben módosítsa jelen ÁSZF rendelkezéseit, továbbá átalakítsa, megváltoztassa az Ajánló Rendszer működését, vagy saját hatáskörben megszüntesse azt. Az ÁSZF módosítása esetén a Felhasználók az Ajánló Rendszer használatához kötelesek elfogadni a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

5.6. Jelen ÁSZF hatályos 2022. augusztus 10. napjától.

Aktuális általános szerződési feltételek letöltése

Oldal tetejére