Billy

NAV adatszolgáltatási kötelezettség 2020. Július 1-től. Nincs már sok időd hátra, regisztrálj INGYEN

Bezárom

Általános Szerződési Feltételek

Levélküldési szolgáltatások, valamint „postai feladással” kapcsolatos szolgáltatások igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek

Tartalomjegyzék

1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

1.1. A Szolgáltató neve és címe

A Szolgáltató neve: Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Billingo)
A Szolgáltató címe: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

1.2. A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

Az Ügyfélszolgálat címe: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
A telefonos Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 10:00-15:00 óra között
A telefonos Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1/500-9491
E-mail: hello@billingo.hu
A Billingo e-mailen keresztül folyamatosan, az év minden napján, napi 24 órában fogad ügyfél-bejelentéseket. Az ügyfél bejelentések feldolgozása a telefonos ügyfélszolgálat munkaidejében történik.
A Billingo a központi ügyfélszolgálaton kívül nem üzemeltet ügyfélszolgálatot.

1.3. A Billingo hibabejelentőjének elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

A hibabejelentő elérhetősége: munkanapokon 10:00-15:00 óra között: +36 1/500-9491 E-mail: hello@billingo.hu

1.4. A Billingo internetes honlapjának címe

Honlap: https://www.billingo.hu

1.5. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége

A Billingo Általános Szerződési Feltételei nyomtatott formában a központi ügyfélszolgálaton érhetők el.

Az Általános Szerződési Feltételek elektronikus elérhetősége: https://www.billingo.hu/felhasznalasi-feltetelek/postai-feladas. A Billingo Általános Szerződési Feltételeinek már nem hatályos változatait 5 évre visszamenőleg elektronikusan is megőrzi, pontosan megjelölve, hogy azok milyen időszakban voltak hatályban, továbbá ügyfélszolgálatán és internetes holnapján ezeket legalább 24 hónapra visszamenőleg hozzáférhetővé teszi. Felhasználói igény esetén az Általános Szerződési Feltételekről a Billingo tájékoztatást ad.

1.6. A felügyeleti szervek elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség)

A Billingo tevékenysége felett a felügyeleti jogokat fogyasztóvédelmi ügyekben Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nevében eljáró illetékes Járási Kormányhivatalok gyakorolják.

1.7. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgya, hatálya

A Billingo mint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eksztv.”) szerinti Szolgáltató, a www.billingo.hu oldalon internetes felületet üzemeltet.

1.7.1 Az Általános Szerződési Feltételek célja

A levélküldési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek vagy ÁSZF) a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény, az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Eszr.), valamint a mindenkor hatályos polgári törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus hírközlési jogviszonyt érintő szabályok alapján készült. Az Általános Szerződési Feltételek célja, hogy a Felhasználók számára hozzáférhető módon és közérthetően rögzítse az általuk igénybe vett szolgáltatás általános szerződési feltételeit.

1.7.2 Az Általános Szerződési Feltételek tárgya

Az Általános Szerződési Feltételek részletesen szabályozza a Billingo és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit, a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos feltételeket, valamint a Szolgáltatással, illetve a Felekkel kapcsolatos egyéb lényeges körülményeket. Az jelen, levelezési célú Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Billingo weboldalon található általános jellegű Általános Szerződési Feltételei, a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások rendelkezései minden további kikötés nélkül is irányadók.

1.7.3 Az Általános Szerződési Feltételek területi hatálya

A Billingo a Szolgáltatást Magyarország területén nyújtja. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá a Billingo által Magyarország területéről akár Magyarország területére, akár az ország területén kívülre irányuló minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Billingo által üzemeltetett weboldalon keresztül valósul meg. A Billingo a postai feladás Szolgáltatást jelen ÁSZF-ben korlátozott országokba irányuló módon nyújtja.

1.7.4 Az Általános Szerződési Feltételek személyi hatálya

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Billingora, és a Billingoval a Szolgáltatás igénybevételére előfizetői jogviszonyba kerülő valamennyi Felhasználóra, valamint a Szolgáltatást a Felhasználó felelősségvállalása alapján használókra.

1.7.5 Az Általános Szerződési Feltételek időbeli hatálya

Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időponttól kezdődően hatályos, és hatályban marad mindaddig, amíg a Billingo a Szolgáltatás nyújtására jogosult.

2. A FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI

2.1. Fogalmak:

1. alvállalkozó: A Billingo postai feladás szolgáltatás nyújtását alvállalkozóján keresztül végzi. Az alvállalkozó a Hibridlevél Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Budafoki út 107-113., a továbbiakban Alvállalkozó)

2. ajánlott szolgáltatás: járulékos szolgáltatásnak minősülő postai többletszolgáltatás, amely a nem könyvelt postai küldeményt könyvelt küldeménnyé minősíti, és amelynek hibás teljesítése esetén a postai szolgáltatót átalány formájában terheli kártérítési felelősség;

3. átfutási idő: a postai szolgáltatási szerződés keretében felvett küldeménynek a felvételi pontba történő juttatásától a küldemény kézbesítéséig vagy annak megkísérléséig terjedő szolgáltatásteljesítési időtartam;

4. cím: a postai küldemény kézbesítésének egyértelműen beazonosítható helye;

5. címzett: akinek a feladó a postai küldeményt küldi;

6. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;

7. elsőbbségi: az egyetemes postai szolgáltatási körben a leggyorsabb átfutási időt biztosító szolgáltatási kategória;

8. feladó: aki a postai szolgáltatóval a postai szolgáltatási szerződést saját nevében megköti;

9. Feladási díjak: a Levélküldemény postai feladásának díja, amely a Felhasználó oldalán a Szolgáltatás nyújtásáért a Billingo-nak fizetett, az I. számú mellékletben meghatározott mindenkor érvényes szolgáltatási díjba kalkulált összegként jelenik meg;

10. feldolgozás: a felvett és gyűjtött postai küldemények szállításra vagy kézbesítésre történő előkészítését biztosító művelet;

11. felhasználó: aki postai szolgáltatást vagy postai szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatást vesz vagy vehet igénybe, vagy postai küldemény címzettje;

12. felvétel: az a tevékenység, amelynek eredményeként a postai küldemény a postai szolgáltatási szerződést megkötő postai szolgáltató felvételi pontján vagy a felek megállapodása alapján más helyen a postai szolgáltató hálózatába kerül;

13. hivatalos irat: az állami vagy önkormányzati szervek, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szervek vagy személyek jogszabályban meghatározott eljárásában papír alapon, elektronikus adathordozón vagy elektronikus hírközlési hálózat igénybevételével feladott vagy ilyen módon kézbesített, könyvelt postai küldemény, amelynek feladásához vagy kézbesítéséhez (illetve a kézbesítés megkísérléséhez), vagy azok időpontjához jogszabály jogkövetkezményt fűz, illetve amely jogszabályban meghatározott határidő számításának alapjául szolgál, továbbá amit jogszabály hivatalos iratnak minősít;

14. kézbesítés: azon tevékenység, amely során a postai küldemény a postai szolgáltató hálózatából, illetve személyes felügyelet alól az átvételre jogosult személy részére történő átadással vagy levélszekrénybe, továbbá egyéb, a küldemény kézbesítésére alkalmas eszközbe történő elhelyezéssel kikerül;

15. Keretegyenleg: a Felhasználó által a Szolgáltatás igénybevétele érdekében a Honlapon meghatározott fizetési módok egyike útján feltöltött virtuális egyenleg, amely a Felhasználó által megrendelt Szolgáltatás kiegyenlítésének fedezetét képezi;

16. könyvelt küldemény: olyan postai küldemény, amelynek felvételét a postai szolgáltató írásban vagy más bizonyítható módon elismeri és kézbesítését a jogosult átvevővel az erre szolgáló okiraton, vagy az aláírást rögzítő vagy a jogosult átvevő személyét azonosító egyéb technika alkalmazásával elismerteti;

17. levélküldemény: az a postai küldemény, amely írásos formában megjelenített, vagy fizikai adathordozón rögzített egyedi vagy személyes jellegű közlést, adatot vagy információt tartalmaz;

18. nyomon követhető kezelés: a postai szolgáltató által alkalmazott technológia, amellyel a postai szolgáltató a postai küldemény egyedi azonosító jelzése alapján, interneten lekérdezhető információként vagy elektronikus hírközlési hálózat igénybevételével továbbított és dokumentált szöveges üzenetben küldeményenként tájékoztatást ad legalább a küldemény felvételének helyéről és dátumáról, a kézbesítésének dátumáról, az átvételi jogosultság alapjáról vagy sikertelen kézbesítési kísérlet esetén a küldemény további kezeléséről;

19. közreműködő alvállalkozó: a postai szolgáltató által a postai küldemények meghatározott közigazgatási területen történő felvételéhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához, szállításához és kézbesítéséhez együttesen vagy e résztevékenységek bármelyikének önálló végzéséhez szolgáltatási koncessziós szerződés vagy a tevékenység ellátására irányuló egyéb típusú szerződés alapján igénybe vett gazdálkodó szervezet;

20. postai küldemény: az a legfeljebb 40 kg tömegű küldemény, mely a küldeményen, annak csomagolásán vagy az ahhoz tartozó listán legalább címmel el van látva, vagy az a küldemény, amelyet jogszabály postai küldeménynek minősít; ilyen postai küldemény lehet a levélküldemény, a hivatalos irat, a vakok írását tartalmazó küldemény, a postacsomag, valamint a könyvet, katalógust és sajtóterméket tartalmazó küldemény, továbbá minden olyan küldemény, amelynek tartalma e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint a postai szolgáltatásból nem kizárt;

21. postai szolgáltató: postai szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet (Magyar Posta Zrt.);

22. postai feladás szolgáltatás: a postai feladás szolgáltatás keretei között a Billingo a felhasználó online megrendelése nyomán a Billingo számlázóprogramban létrehozott bizonylatok és kapcsolódó dokumentumok kinyomtatását, borítékolását, kiegészítő szolgáltatások megrendelését a felhasználó nevében, és a levélküldemény postai feladását vállalja a postai szolgáltató vagy a postai szolgáltatóval tartós vállalkozási szerződésben álló alvállalkozója útján.

23. tértivevény-szolgáltatás: járulékos szolgáltatásnak minősülő - könyvelt küldeményekhez igénybe vehető - postai többletszolgáltatás, amely alapján a postai szolgáltató a kézbesítés napját, valamint a jogosult átvevő nevét és aláírását rögzítő okiratot vagy erre irányuló szerződés esetén annak digitalizált változatát a feladónak visszajuttatja, vagy az aláírást rögzítő technikai eszközzel készített adatokat a feladó rendelkezésére bocsátja;

24. többletszolgáltatás: a postai küldemény felvételéhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához, szállításához vagy kézbesítéséhez kapcsolódó, a postai szolgáltatási szerződésben vállalt olyan további szolgáltatás, amelyet a postai szolgáltató a postai szolgáltatás részeként a feladó külön rendelkezése alapján vagy postai szolgáltatáscsomagba foglaltan nyújt;

25. Ügyfél: az Ügyfél / Feladó az egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet, egyéb jogi személy, aki / amely elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, s annak alapján igénybe veszi a szolgáltatást (továbbiakban: Felhasználó). A Billingo „postai feladás „szolgáltatásai igénybevétele esetén Ügyfélnek kell tekinteni a küldeményen feladóként feltüntetett magánszemélyt, gazdálkodó szervezetet, egyéb jogi személyt.

2.2. Az Szolgáltatás megrendelésére vonatkozó eljárás

2.2.1. Regisztráció

Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételéhez előzetesen rendelkeznie kell a Billingonál, illetve a billingo.hu oldalon regisztrációval. Amennyiben a felhasználó nem rendelkezik regisztrációval, a postai feladás szolgáltatás igénybevételének előzetes feltétele, hogy az előfizető a www.billingo.hu oldalon felhasználóként regisztrál. A regisztráció alkalmával a felhasználó köteles érvényes e-mail címet megadni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződésben megjelölt tájékoztatáshoz való jogát kizárólag ezen e-mail cím megadását követően gyakorolhatja.

2.2.2. Előre fizetett szolgáltatás

A Billingo a „postai feladás” szolgáltatását kizárólag úgy nyújtja, ha a Felhasználó a keretegyenlegén rendelkezik megfelelő pénzügyi kerettel (a továbbiakban Keretegyenleg) a szolgáltatás igénybevételére (prepaid). A Felhasználónak abban az esetben van lehetősége a Szolgáltatás igénybevételére, amennyiben az e célra létrehozott virtuális Keretegyenleget magyar forintban feltölti.

A Keretegyenleg feltölthető, a Felhasználó pedig ezen Keretegyenleg terhére jogosult a Szolgáltatás megrendelésére, a Billingo pedig – a vis maior, valamint a Szolgáltatásmegtagadás eseteit kivéve – köteles a Felhasználó által a jelen ÁSZF előírásainak megfelelően megküldött Egyedi megrendelés teljesítésére. A keretegyenleg feltöltésére akkor nyílik lehetőség, ha az aktuális Keretegyenleg még nincs feltöltve, vagy az azon szereplő összeg nem elegendő a megrendelni kívánt szolgáltatás megfizetésére.

A Keretegyenlegre feltöltött összeget a Szolgáltató a weboldalon tartja nyilván a Felhasználó rendelkezésére. A Keretegyenlegen szereplő aktuális összegről a Felhasználó a weboldalra történő bejelentkezést követően „Bizonylat kiküldése postai úton” menüpontban, egy bizonylat postai feladása során kap tájékoztatást.

A Keretegyenlegre feltöltött összeget a Szolgáltató kizárólag a Felhasználó által esetileg leadott megrendeléseiben szereplő tételek elszámolására, az általa nyújtott Szolgáltatás ellenértékeként jogosult felhasználni, és a Felek közötti általános ÁSZF alapján szabályozott szerződéses jogviszony megszűnésekor pedig köteles Felhasználóval elszámolni.

A Keretegyenleg feltöltését követően a Felhasználó a Billingo automata számlázóprogramja által kiállított számlát kap. A számla tartalmazza a számla sorszámát,, a számla és a teljesítés keltét, a számla végösszegét és fizetési módját (bankkártya), valamint a „számla pénzügyi teljesítést nem igényel” megjelölést.

2.2.2.1. Az egyenlegfeltöltés módjai:
bankkártyás fizetés

2.2.2.2. Az egyenlegfeltöltés napja
Bankkártyás fizetés esetén egyenlegfeltöltés napja az a nap, amikor a Felhasználó bankkártyáján a befizetett összeget megterhelték, és erről a Billingo fizetési szolgáltatója a Billingo-t értesítette.

2.2.3. A Szolgáltatás megrendelése online

Az előre fizetett szolgáltatások esetében az online felületen történő igénybejelentéssel továbbá a honlapon meghatározott előre fizetendő díjaknak Felhasználó általi, Keretegyenleg felhasználásával történt megfizetésével a Postai feladás szolgáltatás igénybevételére irányuló Szerződés (a továbbiakban Szerződés) létrejön. Az online kötött Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

2.2.4. Igénybejelentés

A levélküldési Szolgáltatás megrendelésére irányuló igénybejelentést a Billingo internetes honlapján keresztül, az erre a célra létrehozott aloldalon található:

 • űrlap kitöltésével,
 • a „postai feladás” szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek kifejezett elfogadásával
 • az adatvédelmi tájékoztatást tartalmazó dokumentum elfogadó nyilatkozattal lehet megtenni.

Az igénybejelentés folyamatában a Billingo feltünteti a:

 • levelezési címet, amely
  - megegyezhet a számlázási címmel
  - eltérhet a számlázási címtől;
 • a bizonylat oldalszámát;
 • az árat (Ft/lap)
 • az opcionális, feláras szolgáltatások ellenértékét (színes nyomtatás, elsőbbségi, tértivevényes, ajánlott küldemény)
 • az aktuális egyenleget;
 • az egyenlegből történt levonás előkalkulált összegét (postai feladás díja);
 • a várható egyenleget a fizetést követően.

2.2.5. A „postai feladás„ Szolgáltatás megrendelése

A Felhasználó megrendelésének leadását követően a Billingo a postai szolgáltatótól vagy a kiválasztott alvállalkozójától – az adott alvállalkozó informatikai rendszerének megfelelő formában – megrendeli a postai kézbesítést vagy szállítást a Felhasználó javára, kockázatára és költségére, valamint szükség esetén megszervezi a szállítást a Felhasználó által leadott igénynek megfelelően, és a Felhasználó javára, kockázatára és költségére. A Felhasználó jogosult és köteles a postai feladást követően a kézbesítés körülményeiről (tudakozvány) a Postaánál személyesen tudakozódni.

A Billingo kizárólag a postai feladás megszervezéséért, a feladáshoz szükséges információk beszerzéséért és továbbításáért, a levél belföldi felvételének megszervezésért felel. A belföldi és külföldi kézbesítésért vagy szállításért, és a szállítás során bekövetkező eseményekért (késedelem, sérülés, elvesztés, stb.), valamint a postai kézbesítés sikertelenségéért a Billingo a felelősségét kizárja. az a postai szolgáltató vagy az alvállalkozója felelősségi körébe tartozik.

A Postai feladás szolgáltatási szerződés alapján támasztható igények - a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - egy év alatt elévülnek. Az elévülés kezdő időpontja a szolgáltatás megrendelését követő nap.

3. POSTAI FELADÁS SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

3.1. Bizonylatok postai úton történő kézbesítése

3.1.1. Postai feladás belföldre

A Billingo Zrt. a Billingo rendszerén belül kiállított számla vagy más bizonylat (a továbbiakban Bizonylat) esetén vállalja, hogy megrendeli a Felhasználó által online kiválasztott postai szolgáltatást, postai kézbesítést vagy szállítást a Felhasználó javára, a Felhasználó által megadott belföldi címre.

3.1.2. Postai feladás külföldre

A Billingo Zrt. a billingo rendszerén belül kiállított Bizonylat esetén vállalja, hogy megrendeli a Felhasználó által kiválasztott postai szolgáltatást, postai kézbesítést vagy szállítást a Felhasználó javára, a Felhasználó által megadott külföldi címre.

A Vállalt opciós postai szolgáltatások tartalma: az alábbiak:

Ajánlott küldemény feladása: a Magyar Posta Zrt. a nem könyvelt postai küldeményt könyvelt küldeménnyé minősíti, és amelynek hibás teljesítése esetén a postai szolgáltatót átalány formájában terheli kártérítési felelősség. A Posta írásban, nyomtatványon - feladóvevényen - ismeri el a küldemény felvételét, így az egyedi azonosítóval visszakereshető lesz. A küldeményt a címzett (illetve átvételre jogosult személy) részére kézbesítik, amelyet az átvevő aláírással igazol. A szolgáltatás belföldi és nemzetközi forgalomban egyaránt igénybe vehető.

Elsőbbségi küldemény feladása: Az elsőbbségi levél olyan külön jelzéssel ellátott postai küldemény, amelyre a felvételtől a kézbesítésig a postai szolgáltató garantáltan elsőbbségi kezelést biztosít mind belföldi, mind pedig nemzetközi forgalomban. (Külföldre ún. nemzetközi elsőbbségi levelet küldhető.) Az elsőbbségi levélküldemények legalább 85%-át a feladást követő munkanap, legalább 97%-át a feladást követő harmadik munkanap végéig kézbesíti, vagy megkísérli azok kézbesítését.

Tértivevényes levélküldemény feladása: A szolgáltatás keretében feladott könyvelt levélküldemények kézbesítésekor a címzettel, vagy a jogosult átvevővel a postai szolgáltató elismerteti a küldemények átvételét. Ezt követően az erről szóló – jogi eljárásban bizonyító erejű – okiratot pedig visszaküldi a Feladónak. A küldemény egyedi azonosítója alapján a levél életútja nyomon követhető.

5 oldalnál nagyobb oldalszámú levél feladása (maximum 79 oldal): a szolgáltatás keretében az 5 oldalasnál nagyobb, és ezáltat a mérethatárt átlépő levélküldemények feladása történhet meg.

C4-es borítékban történő feladás: Jelen szolgáltatás keretei között a Billingo vállalja, hogy a standard közepes boríték helyett a C4 típusú borítékban történik a feladás megrendelése.

Színes nyomtatással készült levél feladása: a küldemény fekete-fehér helyett színes nyomtatásban adható fel.

3.1.3. A megrendelést követő teljesítés munkafázisai

A Szolgáltató a leadott megrendelés alapján a Keretegyenlegre feltöltött összeg terhére a Felhasználó részére történő visszaigazolását követő 1 munkanapon belül megkezdi a teljesítést, amely az alábbi munkafolyamatokat foglalja magába:

 • beküldött dokumentum feldolgozása,
 • Levélküldemény adatainak átadása Billingo Alvállalkozójának (Hibridlevél Korlátolt Felelősségű Társaság),
 • alvállalkozói nyomtatás,
 • alvállalkozói borítékolás,
 • levélküldemény átadása a Postai szolgáltató részére a kézbesítés érdekében.

3.2. A Szolgáltatás teljesítése

3.2.1. A Szolgáltató által előállított Levélküldemények Postai szolgáltató igazolt átvételével a Szolgáltatás teljesítettnek minősül.

3.2.2. A Szolgáltatás határidőben teljesítettnek minősül – azaz a Billingo késedelme kizárt – amennyiben a Billingo a megrendelés Felhasználó részére történő visszaigazolását követő leghamarabb első, legkésőbb harmadik munkanapon – gondoskodik a Szolgáltatás jelen ÁSZF szerinti teljesítéséről.

3.2.3. A Billingo hibás teljesítésének minősül, amennyiben a Felhasználó által leadott megrendelésben foglaltaknak megfelelően vállalt technikai paraméterek, és azok tényleges teljesítése egymástól eltér. Ilyen hiba lehet különösen, de nem kizárólagosan: fekete-fehér helyett színes nyomtatás; egy oldalas helyett két oldalas nyomtatás; borítékméret rossz megválasztása; feladás módja (normál, vagy elsőbbségi) eltér az Egyedi megrendelésben szereplőtől; lemaradnak a különszolgáltatások (ajánlott, tértivevényes).

3.2.4. Megrendelői státuszok:

Az alábbi státuszok jelzik a szolgáltatás aktuális állapotát:

„Megrendelted a Bizonylat postázását.”
- Megrendelted, hogy a Billingo adja postára helyetted a bizonylatod, így tudsz mással foglalkozni sorban állás helyett.

„Bizonylatodat postára adtuk.”
- A bizonylatod sikeresen postára adta a Billingo és úton van a címzett felé.

„Bizonylatodat sikeresen kézbesítettük”
- Postára adott tértivevényes bizonylatod megkapta a címzett. A normál postázásnál nem kapunk visszajelzést a postától.

„Bizonylatodat nem sikerült kézbesítenünk vagy a postára adása sikertelen volt”
- Postára adott tértivevényes bizonylatod sajnos nem kapta meg a címzett. A normál postázásnál nem kapunk visszajelzést a postától.
- Ugyan ezt a jelzést kapod, ha hiba történt a postára adásnál.

4. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS

4.1. A Felhasználói Szerződés megkötésének visszautasítása, illetve elállás

4.1.1. A Felhasználói Szerződés megkötésének visszautasítása

A Billingo fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználói Szerződés megkötését indokolás nélkül visszautasítsa, különösen, ha:

 • természetes személy Felhasználó nem töltötte be a 18. életévet, vagy korlátozottan cselekvőképes;
 • a Felhasználó a Billingo-t a Felhasználói szerződés megkötéséhez, vagy a kockázatelemzéshez szükséges adatok, illetve dokumentumok tekintetében megtévesztette, vagy a benyújtott dokumentumok nem voltak érvényesek;
 • ha a Felhasználóval szemben csőd- vagy felszámolási eljárást indítottak;

A Billingo a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségét alkalmanként a szükséges, és az adott helyzet által indokolt mértékig korlátozhatja, vagy szüneteltetheti a következő feltételek valamelyikének fennállása esetén:

 • a Billingo működési körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan külső ok (vis maior),
 • a kizárólag a szolgáltatás szüneteltetésével elhárítható műszaki hiba, karbantartás;
 • a Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, közegészségügyi és közbiztonsági (így különösen terrorista-elhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében.

A Szolgáltatás korlátozása, vagy szüneteltetése alatt az ügyfélszolgálat nem szünetel. A jelen fejezetben foglalt korlátozásból, és szünetelésből eredő károk, költségek tekintetében a Billingo felelősséggel nem tartozik.

4.2. Elállás

4.2.1. Elállás az Előfizető részéről

A postai feladás szolgáltatás megrendelését ,és a Keretegyenleg megterhelését követően a Felhasználó a szolgáltatástól nem jogosult elállni.

4.2.2. Elállás a Billingo részéről

A Billingo jogosult elállni a Felhasználói Szerződéstől, ha a jelen ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatást objektív, a szerződés megkötésekor a Billingo által bármely okból előzetesen nem ismert műszaki ok miatt nem képes nyújtani.

A Billingo elállhat a Szerződéstől akkor is, ha a megrendelés teljesítésének megkezdése előtt bebizonyosodik, hogy a Szerződés annak ellenére nem jött létre, hogy az megrendelés benyújtására az Általános Szerződési Feltételekben, illetve az irányadó szabályoknak megfelelt, így különösen, ha a Billingo jogosult volt a Szolgáltatás teljesítésének megtagadására.

4.2.3. Elállás esetén történő elszámolás

Az elállás az Szerződést felbontja, és az a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szűnik meg. A Szerződés megszűnésére tekintettel a nem teljesített Szolgáltatásokért megfizetett díjak visszajárnak a Felhasználónak, illetve a már teljesített Szolgáltatások, vagy a Szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült, igazolható költségek ellenértékét meg kell fizetni a Billingo-nak.

4.2.4. A Szolgáltatások igénybevételének személyi feltételei és korlátai

A Billingo által nyújtott Szolgáltatások a nyilvánosság számára hozzáférhető, vagyis azt a lentebb meghatározottak kivételével, bármely, a Billingo weboldalon regisztrált természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet igénybe veheti a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

Kivételek:

 • A Billingo kiskorú (18. életévét be nem töltött) vagy korlátozottan cselekvőképes természetes személlyel nem köt Szerződést.

A Felhasználó a Billingo hozzájárulása nélkül nem jogosult a Jelen ÁSZF-ből eredően őt megillető jogokat részben vagy egészében harmadik személyre átruházni, illetve a szolgáltatást harmadik személy részére tovább értékesíteni.

4.2.5. Az Előfizetői szolgáltatások igénybevételének időbeni és földrajzi korlátai

Időbeni korlátok
A Szolgáltatások igénybevétele időben nem korlátozott, a Billingo a Szolgáltatásokat a nap 24 órájában, az év minden napján biztosítja.

Területi korlátok
A levélküldés szolgáltatás belföldön kívül az alábbi célországokba vehető igénybe:

Európán belüli országok esetén: Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak-Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Vatikán.

Európán kívüli országok esetén: (a díj megegyezik az európai országok díjával): Örményország, Amerikai Egyesül Államok, Kanada, Egyesült Arab Emirátusok.

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF-ben nem rendezett esetekben a Billingo Általános Jellegű Általános Szerződési feltételei az Irányadóak.

Kapcsolódó jogszabályok

a) polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény(„Ptk.”),

b) Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; („GDPR”),

c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”),

d) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eksztv.”),

e) a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”),

f) valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak

Az Általános Szerződési Feltételek módosítása az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott időpontban lép hatályba azzal.

Az Általános Szerződési Feltételek valamennyi mellékletével együtt érvényes.

Hatályos: 2021. április 26-tól

Aktuális általános szerződési feltételek letöltése

Oldal tetejére
Erste Power számlacsomag

Kapcsolj be új energiákat a vállalkozásodba

az Erste Power számlacsomaggal!

 • 0 Ft havi számlavezetési díj 18 hónapig
 • 0 Ft elektronikus NAV utalások banki díjmentesek 18 hónapig
 • 0 Ft saját számlák közötti átutalás banki díjmentes és tranzakciós illetékmentes