Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / Tippek / Lista a fizetési kedvezményekr…
Tippek - 2020.05.11. - 6 p. olvasás

Lista a fizetési kedvezményekről a koronavírus járvány idején

Bonácz Zsolt
Bonácz Zsolt Adótanácsadó, adószakértő

A fizetési könnyítésekre vonatkozó szabályokat az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) foglalja magában. Bonácz Zsolt adószakértő pedig segít értelmezni a leírtakat a Billingo felhasználói számára.

Lista a fizetési kedvezményekről a koronavírus járvány idején

A járványveszélyre tekintettel a kormány rendeleteket adott ki. A 140/2020. (IV.21.) Korm.rendelet a fizetési könnyítésekkel kapcsolatban hozott szabályokat. A vállalkozások egyaránt élhetnek az Art. és Korm.rendeletben foglalt lehetőséggel. 

Fizetési könnyítés lehet:

 • a) a tartozás későbbi időpontban való megfizetésének engedélyezése (fizetési halasztás),
 • b) a tartozás részletekben való megfizetésének engedélyezése (részletfizetés),
 • c) adótartozás teljes törlése (elengedés), vagy részbeni törlése (adómérséklés).

Fizetési könnyítést kérelmezni kell.

A kérelmet a NAV-nál, valamint a helyi adóhatóságnál (önkormányzat) kell beadni. A NAV és a helyi adóhatóság a nála nyilvántartott adótartozásra – az Art-ban foglalt korlátokra tekintettel - biztosíthat fizetési könnyítést. A kérelemre NAV, a helyi adóhatóság a kérelemre formanyomtatványt rendszeresített. 

A kérelmet magánszemélynek (ideértve az egyéni vállalkozót is) a NAV-nál a FAM01 megnevezésű nyomtatványt kell benyújtani.
Szervezetnek (gazdasági társaságnak, vagy más szervezetnek) a NAV-nál a FAG01 megnevezésű nyomtatványt kell beadni. 

Kivételt képez az szja bevallásban kérhető részletfizetés (lásd „Automatikus részletfizetési kedvezmény” 2. pont).

Elektronikus kapcsolattartásra kötelezett személy a kérelmet elektronikus úton köteles benyújtani. E körbe tartozó személynek bevallásait is elektronikus úton kell beadnia. A kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett személy elektronikus úton vagy írásban nyújthatja be.  

Az automatikus részletfizetési kérelem elkészítése nem okozhat gondot. A többi esetben mindenképpen javasolt szakember segítségét igénybe venni. Ugyanis a kérelem nem megfelelő (hiányos) összeállítása valószínűleg azt eredményezi, hogy azt az adóhatóság elutasítja. 

Általános szabályok szerinti fizetési könnyítés 

Ennek szabályait az Art. tartalmazza.

Nem engedélyezhető fizetési könnyítés 

 • a) SZJA előlegre,
 • b) levont SZJA-ra,
 • c) a beszedett adóra,
 • d) magánszemélytől levont járulékokra.

A kérelem elbírálásánál figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

A fizetési halasztás, részletfizetés abban az esetben engedélyezhető, ha

 • a) a fizetési nehézség
 • aa) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy
 • ab) annak elkerülése érdekében mindent megtett és
 • b) a fizetési nehézség átmeneti jellegű (a tartozás későbbi megfizetése valószínűsíthető).

A kérelemben alá kell támasztani, hogy a fizetési nehézség átmeneti. A kérelmezőnek a vagyoni, pénzügyi helyzetére vonatkozó adatokat a kérelemben ismertetnie kell. A kérelemben a magánszemélynek (egyéni vállalkozónak) saját és a vele közös háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyait ismertetni. Továbbá a háztartásban felmerülő kiadásokat is meg kell adnia.  

Magánszemélynek (ide nem értve a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyt) akkor is engedélyezhető fizetési halasztás, részletfizetés, ha a fizetési nehézség neki felróható okból keletkezett. Erre akkor van lehetőség, ha igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel súlyos megterhelést jelent.

Magánszemély (ide nem értve a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyt) kérheti az őt terhelő adótartozás (kivéve általa más személytől levont adót, járulékot), valamint a bírság- vagy pótléktartozás mérséklését vagy elengedését. Ezt akkor teheti meg, ha igazolja, hogy azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének megfizetéséhez kötheti. Az adóhatóság magánszemélyen kívül más személy adóját sem részben, sem teljes egészében nem engedheti el. Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti magánszemély kívül más személynek is. 

Erre akkor van lehetőség, ha annak megfizetése

 • a) a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személy, vagy
 • b) jogi személy,
 • c) vagy egyéb szervezet

gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének vagy egészének megfizetéséhez kötheti.

Automatikus részletfizetés

A részletfizetés igénylésére vonatkozó szabályokat az Art. foglalja magában. A részletfizetést az adóhatóság, 2. pontban foglalt esetben a NAV minden vizsgálat nélkül biztosítja. 

1. Az adóhatóság magánszemély kérelmére legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.  A részletfizetést az adóhatóság mindenféle vizsgálat nélkül biztosítja. A magánszemély által mástól levont adóra, járulékra nem vonatkozik az automatikus részletfizetés. Ezt a lehetőséget vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély is igénybe veheti. 

2. A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély a bevallott személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adóra részletfizetést kérhet. Erre akkor van lehetőség, ha ezek együttes összege nem haladja meg a 200 ezer forintot. A részletfizetés futamideje az esedékességtől számított legfeljebb hat hónap. A bevallott adót havonként egyenlő részletekben kell megfizetni. Az első részlet megfizetésének határideje 2020. május 20-a. A részletfizetésre vonatkozó nyilatkozat 2020. május 20-ig benyújtott szja bevallásban tehető meg. A bevallásban azt is meg kell adni, hogy a magánszemély a részletfizetést hány hónapra kéri. 

140/2020 (IV.21.) Korm.rendelet 

1. Az adóhatóság legfeljebb öt millió forint összegű adótartozásra egy alkalommal fizetési könnyítést biztosíthat. Az adóhatóság legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást, vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet. Ennek az a feltétele, hogy a kérelmező igazolja vagy valószínűsítse, hogy a fizetési nehézsége a járványveszély gazdasági hatásaira vezethető vissza. A kérelmet bárki benyújthatja. A benyújtás határideje a járványveszély megszűnését követő 30. nap. Az adóhatóság a kérelmet 15 napon belül köteles elbírálni. Az eljárás illetékmentes.  

2. Gazdasági társaság, vagy más szervezet a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmében kérheti adótartozásának mérséklését. Erre egy alkalommal van lehetőség. Az adótartozás legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem haladó összegben történő mérséklését lehet kérni. A kérelmet az adóhatóság akkor fogadhatja el, ha az adótartozás megfizetése a gazdálkodási tevékenységet a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Ezt a kérelmezőnek kell alátámasztani.

Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.  Az adótartozás fennmaradó összegére az 1. pont szerinti fizetési kedvezményt az adóhatóság nem engedélyezhet.  Az adótartozás előbbiek szerinti mérséklése nem engedélyezhető, ha az adótartozásra az adóhatóság az 1. pontban foglalt kedvezményt megadta.  

Címkék

Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top