Billy

NAV adatszolgáltatási kötelezettség 2020. Július 1-től. Nincs már sok időd hátra, regisztrálj INGYEN

Bezárom

Általános Szerződési Feltételek

Céginformációs és Partnerfigyelési (együtt Céginfó) Szolgáltatások igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek

Tartalomjegyzék

1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

1.1. A Szolgáltató neve és címe

A Szolgáltató neve: Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Billingo)
A Szolgáltató címe: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

1.2. A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

Az Ügyfélszolgálat címe: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
A telefonos Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 10:00-15:00 óra között
A telefonos Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1/500-9491
E-mail: hello@billingo.hu
A Billingo e-mailen keresztül folyamatosan, az év minden napján, napi 24 órában fogad ügyfél-bejelentéseket. Az ügyfél bejelentések feldolgozása a telefonos ügyfélszolgálat munkaidejében történik.
A Billingo a központi ügyfélszolgálaton kívül nem üzemeltet ügyfélszolgálatot.

1.3. A Billingo hibabejelentőjének elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

A hibabejelentő elérhetősége: munkanapokon 10:00-15:00 óra között: +36 1/500-9491 E-mail: hello@billingo.hu

1.4. A Billingo internetes weboldalának címe

Honlap: https://www.billingo.hu

1.5. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége

A Billingo Általános Szerződési Feltételei nyomtatott formában a központi ügyfélszolgálaton érhetők el.

Az Általános Szerződési Feltételek elektronikus elérhetősége: https://www.billingo.hu/felhasznalasi-feltetelek/ceginfo A Billingo Általános Szerződési Feltételeinek már nem hatályos változatait 5 évre visszamenőleg elektronikusan is megőrzi, pontosan megjelölve, hogy azok milyen időszakban voltak hatályban, továbbá ügyfélszolgálatán és internetes holnapján ezeket legalább 24 hónapra visszamenőleg hozzáférhetővé teszi. Felhasználói igény esetén az Általános Szerződési Feltételekről a Billingo tájékoztatást ad.

1.6. A felügyeleti szervek elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség)

A Billingo tevékenysége felett a felügyeleti jogokat az Általános jellegű Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

1.7. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgya, hatálya

A Billingo mint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eksztv.”) szerinti Szolgáltató, a www.billingo.hu oldalon internetes felületet üzemeltet.

1.7.1 Az Általános Szerződési Feltételek célja

A Céginfó Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek vagy ÁSZF), valamint a mindenkor hatályos polgári törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján készült. Az Általános Szerződési Feltételek célja, hogy a Felhasználók számára hozzáférhető módon és közérthetően rögzítse az általuk igénybe vett szolgáltatás általános szerződési feltételeit.

1.7.2 Az Általános Szerződési Feltételek tárgya

Az Általános Szerződési Feltételek részletesen szabályozza a Billingo és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit, a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos feltételeket, valamint a Szolgáltatással, illetve a Felekkel kapcsolatos egyéb lényeges körülményeket. A jelen, céginformációs és partnerfigyelő szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Billingo weboldalon található általános jellegű Általános Szerződési Feltételei, a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások rendelkezései minden további kikötés nélkül is irányadók.

1.7.3 Az Általános Szerződési Feltételek területi hatálya

A Billingo a Szolgáltatást Magyarország területén nyújtja. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá a Billingo által Magyarország területéről akár Magyarország területére, akár az ország területén kívülre irányuló minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Billingo által üzemeltetett weboldalon keresztül valósul meg.

1.7.4 Az Általános Szerződési Feltételek személyi hatálya

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Billingo-ra, és a Billingo-val a Szolgáltatás igénybevételére előfizetői jogviszonyba kerülő valamennyi Felhasználóra, valamint a Szolgáltatást a Felhasználó felelősségvállalása alapján használókra.

1.7.5 Az Általános Szerződési Feltételek időbeli hatálya

Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időponttól kezdődően hatályos, és hatályban marad mindaddig, amíg a Billingo a Szolgáltatás nyújtására jogosult.

2. A FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI

2.1. Fogalmak:

1. Céginformációs Szolgáltatás: a jelen ÁSZF-ben meghatározott, külön előfizetési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatás.

2. Partnerfigyelési Szolgáltatás: a jelen ÁSZF-ben meghatározott, külön előfizetési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatás.

3. Termékleírás: A Billingo által nyújtott üzleti szolgáltatások részletes ismertetését tartalmazó dokumentum.

4. Forrás: A szolgáltatás alapját képező közhiteles nyilvántartások és adatbázisok (különösen de nem kizárólagosan cégnyilvántartás, közzétett beszámolók, eltiltott személyek nyilvántartása, térkép-adatbázisok, egyéni vállalkozók-, civil szervezetek-, és közszolgáltatók nyilvántartása)

5. Előfizetés: A Felhasználó által kiválasztott céginformációs és/vagy partnerfigyelési szolgáltatási díjcsomag megrendelésére irányuló akaratnyilatkozat;

6. Előfizetési időszak: Az a megrendelőlapon meghatározott időtartam, amelyre az előfizetés létrejön.

7. Előfizetési díj: a Szolgáltatás igénybevételének biztosításáért a Billingo-nak fizetendő díj.

8. Felhasználó/Előfizető: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amely a Billingo jelen ÁSZF szerinti szolgáltatását igénybe veszi;

9. Szerződés: a Billingo és a Felhasználó között a jelen ÁSZF szerint létrejött szerződés;

10. Szolgáltatás: a jelen ÁSZF-ben meghatározott Céginformációs és/vagy partnerfigyelési (együttesen Céginfó) szolgáltatások;

11. Szolgáltatási díj: a Felhasználó által az adott díjköteles szolgáltatás igénybevételéért a Billingo-nak fizetett díj

2.2. A Szolgáltatás megrendelésére vonatkozó eljárás

2.2.1. Regisztráció

A Felhasználónak a szolgáltatás igénybevételéhez előzetesen rendelkeznie kell a Billingonál, illetve a billingo.hu oldalon regisztrációval. Amennyiben a Felhasználó nem rendelkezik regisztrációval, a Szolgáltatás igénybevételének előzetes feltétele, hogy az előfizető a www.billingo.hu oldalon Felhasználóként regisztrál. A regisztráció alkalmával a Felhasználó köteles érvényes e-mail címet megadni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződésben megjelölt tájékoztatáshoz való jogát kizárólag ezen e-mail cím megadását követően gyakorolhatja.

2.2.2. Előfizetési csomagok

A Billingo a Céginformációs és Partnerfigyelő Szolgáltatásai keretei között az alábbi havi és éves díjcsomagokat kínálja:

CÉGINFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
Basic Standard Pro Enterprise
Cégnév Igen Igen Igen Igen
Rövid név Igen Igen Igen Igen
Székhely Igen Igen Igen Igen
Alapítás éve Igen Igen Igen Igen
Adószám Igen Igen Igen Igen
Cégjegyzékszám Igen Igen Igen Igen
Főtevékenység Igen Igen Igen Igen
Jegyzett tőke Igen Igen Igen Igen
Utolsó nettó árbevétel Igen Igen Igen Igen
Utolsó pénzügyi beszámoló dátuma Igen Igen Igen Igen
Tulajdonosok száma Igen Igen Igen Igen
Vezetők száma Igen Igen Igen Igen
Elérhető pénzügyi beszámolók (évszám) Igen Igen Igen Igen
Cégadatok Nem Igen Igen Igen
Tulajdonosok Nem Igen Igen Igen
Létszámadatok Nem Igen Igen Igen
Bankszámlák Nem Igen Igen Igen
Térképes megjelenés (székhely és telephely) Nem Igen Igen Igen
Negatív információ - akár 2 évre visszamenőleg Nem Igen Igen Igen
Pozitív információk Nem Igen Igen Igen
Konkrét negatív információ Nem Nem Igen Igen
Kiegészítő adatbázis - egyéni vállalkozók Nem Nem Igen Igen
Kiegészítő adatbázis - civil szervezetek Nem Nem Igen Igen
Kiegészítő adatbázis - költségvetési szervezetek Nem Nem Igen Igen
Pénzügyi adatok táblázatos megjelenítése Nem Nem Nem Igen
Kiegészítő melléklet letöltése (pdf) Nem Nem Nem Igen
Cégtörténet - *hamarosan Nem Nem Nem Igen
A Céginformációs Szolgáltatási díj mértéke Basic Standard Pro Enterprise
Havi előfizetési díj 0 Ft 3 000 Ft / hó 4 000 Ft / hó 5 000 Ft / hó
Éves előfizetési díj 0 Ft 30 000 Ft / év 40 000 Ft / év 50 000 Ft / év
PARTNERFIGYELŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Basic Standard Pro
Megfigyelhető cégek száma 10 50 200
Minden nyilvános negatív és pozitív adatváltozás nyomon követése Igen Igen Igen
E-mail értesítés a változásokról Igen Igen Igen
Azonnali információfrissítés Igen Igen Igen
Partnerfigyelő Szolgáltatási díj mértéke Basic Standard Pro
Havi előfizetési díj 1 500 Ft / hó 3 000 Ft / hó 6 000 Ft / hó
Éves előfizetési díj 15 000 Ft / év 30 000 Ft / év 60 000 Ft / év

2.2.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a díjköteles Szolgáltatásokat oszthatatlan szolgáltatásnak tekintik. Minderre figyelemmel a Felek rögzítik és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a díjköteles Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó érdekkörében felmerülő bármilyen okból nem kerül sor, vagy a Szerződést a Felhasználó az ÁSZF-ben rögzített felmondási jogával élve megszünteti, a Szolgáltatási díj, vagy annak időarányos részének visszaigénylésére és visszatérítésére nem jogosult.

2.2.4. Az előfizetési díj beérkezését követően a Felhasználó a Billingo automata számlázóprogramja által kiállított számlát kap. A számla tartalmazza a számla sorszámát, a számla és a teljesítés keltét, a számla végösszegét és fizetési módját (bankkártya), valamint a „számla pénzügyi teljesítést nem igényel” megjelölést.

2.3. Az előfizetés módjai:

 • bankkártyás fizetés;
 • átutalás;

2.4. Az előfizetés kezdő és befejező napja

Bankkártyás fizetés esetén az előfizetés kezdőnapja az a nap, amikor a Felhasználó bankkártyáján a befizetett összeget megterhelték, és erről a Billingo fizetési szolgáltatója a Billingo-t értesítette. Átutalás esetén az előfizetés kezdőnapja az a nap, amikor a Billingo bankszámlaszámán az előfizetés díja hiánytalanul jóváírásra került. A megállapított havi előfizetési idő 1 naptári hónapig, míg az éves előfizetési idő 365 naptári napig érvényes. Az előfizetés az előfizetési idő utolsó napján éjfélkor szűnik meg.

2.5. A Szolgáltatás megrendelése online

Az előre fizetett szolgáltatások esetében az online felületen történő igénybejelentéssel, továbbá a weboldalon meghatározott díjaknak Felhasználó általi megfizetésével a Céginfó Szolgáltatás igénybevételére irányuló Szerződés (a továbbiakban Szerződés) létrejön. Az online kötött Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

2.6. Igénybejelentés, szerződéskötésre irányuló akaratnyilatkozat

A Céginfó Szolgáltatások megrendelésére irányuló igénybejelentést a Billingo internetes honlapján keresztül, az erre a célra létrehozott aloldalon található:

 • űrlap kitöltésével,
 • a „Céginfó szolgáltatásra” vonatkozó Általános Szerződési Feltételek kifejezett elfogadásával
 • az adatvédelmi tájékoztatást tartalmazó dokumentum elfogadó nyilatkozattal lehet megtenni.

3. A CÉGINFÓ SZOLGÁLTATÁSOK TARTALMA

3.1. Céginformációs szolgáltatás

3.1.1. A Céginformációs Szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen kínálja a lekérdezett gazdálkodó szervezetre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív/pozitív információt.

3.1.2. A Szolgáltatás alapját képező adatbázis, illetve program, az ezekhez kapcsolódó írásos dokumentumoknak és ezek összes másolatának valamennyi szellemi tulajdonjoga és egyéb joga a Billingot illeti meg.

3.1.3. A Billingo által összegyűjtött adatbázist, illetve az abból nyert adatokat, információkat (beleértve ebbe az adatbázis egészét és annak bármely részét is) kizárólag a Felhasználó használhatja a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, amely keretében az adatbázis tartalmához való hozzáféréshez és annak rendeltetésszerű felhasználásához szükséges cselekményeket (kimásolás, újrahasznosítás) elvégezheti, azonban ezen tevékenység keretein túlmenően

a) azt nem terjesztheti terjeszteni (beleértve: bérbeadás; tulajdonjog átruházás; haszonkölcsönbe adás; a tulajdonjog átruházásával történő forgalomba hozatal; haszonélvezetbe, használatba, haszonbérbe adás);

b) tilos az adatbázist kimásolni, újrahasznosítani;

c) tilos a Billingoval azonos vagy ahhoz hasonló üzleti tevékenység végzése az adatbázis vagy a Szolgáltatás útján nyert azonos jellegű adatok és információk felhasználásával (így különösen üzletszerű tovább értékesítés, adatbázis-szolgáltatás végzése vagy az üzletszerű adatszolgáltatás);

d) tilos oly módon használni, amely a Billingo szellemi tulajdonát, jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti.

A Billingo jogosult a Szolgáltatás nyújtását korlátozni, ha a Felhasználó a Szerződés megszegésével rendeltetésellenesen, jogszerűtlenül veszik igénybe a Szolgáltatást (pl.: adatok automatizált letöltése), vagy az üzletszerű adatszolgáltatás megállapítható.

3.2. Partnerfigyelési szolgáltatás

A Partnerfigyelési Szolgáltatás arra szolgál, hogy a felhasználó által megjelölt gazdasági társaságokat a rendszer figyeli adószám vagy cégjegyzékszám alapján, és azonnal jelzi a felhasználónak mely partnerei kerültek a gazdálkodásukat érintő hatósági eljárás alá. A Partnerfigyelési Szolgáltatás alkalmazásával Felhasználó e-mailben kap értesítést a vizsgált cég életében bekövetkezett bármely cégnyilvántartás érintő változásról, valamint a negatív információkról, mint

 • a csőd-, felszámolási-és végelszámolási eljárásokról,
 • az egyéb cégbírósági eljárásokról,
 • adószámmal kapcsolatos negatív eseményekről.

A szolgáltatás a Cégnyilvántartás figyelését és a módosításokról szóló értesítéseknek e-mailben történő megküldését tartalmazza, havonta előre kiszámlázásra kerülő díj ellenében. A figyelni kívánt jogi személyek / egyéni vállalkozók regisztrálását (akár nagy tömegben is) a Felhasználó végzi el. A Felhasználónak lehetősége van bármikor újabb jogi személyek figyelését regisztrálni, vagy a már figyelt jogi személyek figyelését törölni. Minden figyelt jogi személy változásairól szóló értesítéseket időrendi sorrendben, a figyelés pillanatától kezdődően a felhasználó nyomon tud követni.

3.3. A Szolgáltatásokra vonatkozó általános rendelkezések

3.3.1. A Billingo a Szolgáltatás keretében biztosított adatbázist közhiteles, hivatalos, illetve egyéb forrásból (a továbbiakban együttesen: Forrás) származó adatokból állítja össze, amely adatok helyességéért, pontosságáért, teljességéért, valóságáért és valódiságáért a Billingo teljes mértékben kizárja mindenfajta felelősségét, tekintettel arra, hogy a Billingo-nak az adatok vonatkozásában semmiféle ellenőrzési lehetősége nincs. A Billingo az adatok tekintetében kizárólag azért vállal felelősséget, hogy az adatok teljes mértékben megegyeznek a Forrásban megjelent adatokkal.

3.3.2. Ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatás esetén a Billingo az adatok helyességéért, pontosságáért, teljességéért, valóságáért és valódiságáért mindenfajta felelősségét teljes mértékben kizárja.

3.3.3. Az Előfizető kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Szerződés alapján őt megillető jogosultságok semmilyen jogcímen nem átruházhatók.

3.4. A Szolgáltatási szerződés létrejötte és teljesítése

3.4.1. Céginformációs szolgáltatás:

A Felek között a Céginformációs Szolgáltatásra vonatkozó szerződés és jelentkezés a Billingo általi visszaigazolással jön létre. A Céginformációs Szolgáltatást a Billingo magyar nyelven nyújtja.

3.4.2. Partnerfigyelési Szolgáltatás:

A Felek között a Partnerfigyelési Szolgáltatásra vonatkozó szerződés és jelentkezés a Billingo általi visszaigazolással jön létre. A Partnerfigyelési Szolgáltatást a Billingo magyar nyelven nyújtja.

4. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS

Az előre fizetett Szolgáltatás kizárólag írásban, online rendelhető meg.

4.1. A Szerződés módosítása és megszűnése

4.1.1. A Felhasználó a Szerződéskötés során megadott személyes adatait egyoldalúan is jogosult módosítani.

4.1.2. A Felhasználó a Szerződést indokolási kötelezettség nélkül bármikor felmondhatja. Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a szerződés megszüntetésének módja a Céginfó szolgáltatás előfizetésének törlése.

4.1.3. Az előfizetett Céginfó Szolgáltatási szerződés megszűnik a határozott idő (előfizetés) lejártával, valamint az Általános jellegű ÁSZF-ben foglalt esetekben.

4.2. A Felhasználói szerződés megkötésének visszautasítása, illetve elállás

4.2.1. A Felhasználói szerződés megkötésének visszautasítása

A Billingo fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználói Szerződés megkötését indokolás nélkül visszautasítsa, különösen, ha:

 • természetes személy Felhasználó nem töltötte be a 18. életévet, vagy korlátozottan cselekvőképes;
 • a Felhasználó a Billingo-t a Felhasználói szerződés megkötéséhez, vagy a kockázatelemzéshez szükséges adatok, illetve dokumentumok tekintetében megtévesztette, vagy a benyújtott dokumentumok nem voltak érvényesek;
 • ha a Felhasználóval szemben csőd- vagy felszámolási eljárást indítottak;
 • ha a jelen ÁSZF-ben meghatározott Céginfó szolgáltatások nyújtásának megszüntetéséről döntött, és a weboldalon az Ügyfeleket ezen tényről tájékoztatta – a tájékoztatás időpontjától kezdődően.

A Billingo a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségét alkalmanként a szükséges, és az adott helyzet által indokolt mértékig korlátozhatja, vagy szüneteltetheti a következő feltételek valamelyikének fennállása esetén:

 • a Billingo működési körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan külső ok (vis maior),
 • a kizárólag a szolgáltatás szüneteltetésével elhárítható műszaki hiba, karbantartás;
 • a Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, közegészségügyi és közbiztonsági (így különösen terrorista-elhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében.

A Szolgáltatás korlátozása, vagy szüneteltetése alatt az ügyfélszolgálat nem szünetel. A jelen fejezetben foglalt korlátozásból, és szünetelésből eredő károk, költségek tekintetében a Billingo felelősséggel nem tartozik.

4.3. Elállás

4.3.1. Elállás a Felhasználó részéről

A Céginfó Szolgáltatások megrendelését, és az Előfizetés létrejöttét követően a Felhasználó a szolgáltatástól nem jogosult elállni.

4.3.2. Elállás a Billingo részéről

A Billingo jogosult elállni a Felhasználói Szerződéstől, ha a jelen ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatást objektív, a szerződés megkötésekor a Billingo által bármely okból előzetesen nem ismert műszaki ok miatt nem képes nyújtani.

A Billingo elállhat a Szerződéstől akkor is, ha a megrendelés teljesítésének megkezdése előtt bebizonyosodik, hogy a Szerződés annak ellenére nem jött létre, hogy az megrendelés benyújtására az Általános Szerződési Feltételekben, illetve az irányadó szabályoknak megfelelt, így különösen, ha a Billingo jogosult volt a Szolgáltatás teljesítésének megtagadására.

4.3.3. Elállás esetén történő elszámolás

Az elállás a Szerződést felbontja, és az a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szűnik meg. A Szerződés megszűnésére tekintettel a nem teljesített Szolgáltatásokért megfizetett díjak visszajárnak a Felhasználónak, illetve a már teljesített Szolgáltatások, vagy a Szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült, igazolható költségek ellenértékét meg kell fizetni a Billingo-nak.

4.3.4. A Szolgáltatások igénybevételének személyi feltételei és korlátai

A Billingo által nyújtott Szolgáltatások a nyilvánosság számára hozzáférhető, vagyis azt a lentebb meghatározottak kivételével, bármely, a Billingo weboldalon regisztrált természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet igénybe veheti a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

Kivételek:

 • A Billingo kiskorú (18. életévét be nem töltött) vagy korlátozottan cselekvőképes természetes személlyel nem köt Szerződést.

A Felhasználó a Billingo hozzájárulása nélkül nem jogosult a jelen ÁSZF-ből eredően őt megillető jogokat részben vagy egészében harmadik személyre átruházni, illetve a szolgáltatást harmadik személy részére tovább értékesíteni.

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott esetekben a Billingo Általános Jellegű Általános Szerződési feltételei az Irányadóak.

Kapcsolódó jogszabályok

a) Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény(„Ptk.”),

b) Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; („GDPR”),

c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”),

d) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény,

e) valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak

Az Általános Szerződési Feltételek módosítása az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott időpontban lép hatályba azzal.

1. számú melléklet: Cégformától független adatok

1. Általános adatok

A rovat a cégforma megnevezését, a bejegyzés és az esetleges törlés hatályossági dátumát valamint (ha van) megjegyzést tartalmaz.

2. A cég elnevezése

A cég elnevezése a cég alapvető tevékenységét és tényleges formáját fejezi ki. A cég elnevezése vezérszót is tartalmazhat. A vezérszó olyan kifejezés vagy mozaikszó, amely a cégnévben az első helyen áll és elősegíti a cég azonosítását, illetve más, azonos vagy hasonló tevékenységű cégtől való megkülönböztetését. Külföldi cég magyarországi fióktelepe, valamint külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete esetén a vállalkozás nevét a cégnévben fel kell tüntetni.

3. A cég rövidített elnevezése

A cég rövidített elnevezése vezérszóból és a cég formájának megjelöléséből áll.

4. A cég idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i)

A cég idegen nyelvű elnevezése értelemszerűen megegyezik a magyar nyelvű elnevezéssel betartva az idegen nyelv helyesírási szabályait.

5. A cég székhelye

A cég székhelye a központi ügyintézés helye.

6. A cég telephelye(i)

A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a cég székhelyével azonos közigazgatási területen van.

7. A cég fióktelepe(i)

A cég fióktelepe a cég azon telephelye, amely a cég székhelyétől közigazgatásilag eltérő helyen van.

8. A létesítő okirat kelte

Az alapszabály, alapító okirat, társasági szerződés, létesítő okirat elfogadásának kelte.

9. A cég tevékenysége

A cég által a létesítő okiratban megjelölt tevékenységi körök.

10. A működés befejezésének időpontja

Meghatározott időtartamra alapított cég esetében a működés befejezésének időpontja.

11. A cég jegyzett tőkéje

A cég jegyzett tőkéjének összege, pénzneme.

12. A képviselet módja

A képviselet módja önálló vagy együttes. Kettőnél több képviseletre jogosult esetén úgy is lehet rendelkezni, hogy egyes jogosultakat önálló, más jogosultakat együttes képviseleti jog illet meg, vagy hogy az egyik aláíró mindig meghatározott személy. Ugyanaz a személy csak egyféle módon képviselheti a céget. A képviseleti jog korlátozható, a korlátozás azonban harmadik személyekkel szemben hatálytalan.

13. A képviseletre jogosult(ak) adatai

A képviseletre jogosultak adatait tartalmazza a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.

14. A könyvvizsgáló(k) adatai

A könyvvizsgáló(k) adatait tartalmazza a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.

15. A felügyelőbizottsági tagok adatai

A felügyelőbizottsági tagok adatait tartalmazza a vonatkozó törvények előírásainak megfelelően.

16. A jogelőd cég(ek) adatai

Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) neve, cégjegyzékszáma és címe.

17. A magyar, illetve külföldi részvétellel működő cégben érintett állam(ok) betűjele

Tartalmazza a magyar, illetve külföldi részvétellel működő cég esetében az érintett állam(ok) betűjelét ; külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve közvetlen kereskedelmi képviselete esetében pedig a külföldi vállalkozás székhelye szerinti állam betűjelét .

18. Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja

Kamarai tagság meghatározására szolgáló adat.

19. A társadalombiztosítási folyószámla száma

A társadalombiztosítás által meghatározott folyószámla szám, a cég társadalombiztosítási azonosítója.

20. A cég statisztikai számjele

A cégnek a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott azonosítója.

21. A cég adószáma

A cégnek az adóhatóság által meghatározott azonosítója.

22. A jogutód cég(ek) adatai

Átalakulás folytán létrejött jogutód cég(ek) neve, cégjegyzékszáma és címe.

23. A cég működésének felfüggesztése

A működés felfüggesztésének kezdete és vége.

24. A cég megszűntnek nyilvánítása

A megszűntnek nyilvánítás dátuma.

25. A jogutód nélküli megszűnés elhatározásának dátuma

A megszűnés elhatározásának kelte.

26. A végelszámolás kezdete és befejezése

A végelszámolási eljárás kezdetének és végének kelte.

27. A csődeljárás kezdete és befejezése

A csődeljárás kezdetének és végének kelte.

28. A felszámolás kezdete és befejezése

A felszámolási eljárás kezdetének és végének kelte.

29. Jogerős bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per adatai

Tartalmazza a szóban forgó végzés számát, a per ügyszámát, illetve a perindítás és a per befejezésének dátumát.

30. A létesítő okirat érvénytelenségének megállapítása iránti per adatai

Tartalmazza a létesítő okirat dátumát, a per ügyszámát, illetve a perindítás és a per befejezésének dátumát.

31. A társasági határozat felülvizsgálata iránti per adatai

Tartalmazza a a cég által hozott határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perindítást, a per ügyszámát és a per befejezésének dátumát.

Hatályos: 2021. június 15-től

Aktuális általános szerződési feltételek letöltése

Oldal tetejére
Erste Power számlacsomag

Kapcsolj be új energiákat a vállalkozásodba

az Erste Power számlacsomaggal!

 • 0 Ft havi számlavezetési díj 18 hónapig
 • 0 Ft elektronikus NAV utalások banki díjmentesek 18 hónapig
 • 0 Ft saját számlák közötti átutalás banki díjmentes és tranzakciós illetékmentes