Billy

NAV adatszolgáltatási kötelezettség 2020. Július 1-től. Nincs már sok időd hátra, regisztrálj INGYEN

Bezárom

Általános Szerződési Feltételek

Pályázatfigyelő szolgáltatások igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek

Tartalomjegyzék

1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

1.1. A Szolgáltató neve és címe

A Szolgáltató neve: Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Billingo)
A Szolgáltató címe: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

1.2. A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

Az Ügyfélszolgálat címe: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
A telefonos Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 10:00-15:00 óra között
A telefonos Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1/500-9491
E-mail: hello@billingo.hu
A Billingo e-mailen keresztül folyamatosan, az év minden napján, napi 24 órában fogad ügyfél-bejelentéseket. Az ügyfél bejelentések feldolgozása a telefonos ügyfélszolgálat munkaidejében történik.
A Billingo a központi ügyfélszolgálaton kívül nem üzemeltet ügyfélszolgálatot.

1.3. A Billingo hibabejelentőjének elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

A hibabejelentő elérhetősége: munkanapokon 10:00-15:00 óra között: +36 1/500-9491 E-mail: hello@billingo.hu

1.4. A Billingo internetes weboldalának címe

Honlap: https://www.billingo.hu

1.5. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége

A Billingo Általános Szerződési Feltételei nyomtatott formában a központi ügyfélszolgálaton érhetők el.

Az Általános Szerződési Feltételek elektronikus elérhetősége: https://www.billingo.hu/felhasznalasi-feltetelek/palyazat-figyeles. A Billingo Általános Szerződési Feltételeinek már nem hatályos változatait 5 évre visszamenőleg elektronikusan is megőrzi, pontosan megjelölve, hogy azok milyen időszakban voltak hatályban, továbbá ügyfélszolgálatán és internetes holnapján ezeket legalább 24 hónapra visszamenőleg hozzáférhetővé teszi. Felhasználói igény esetén az Általános Szerződési Feltételekről a Billingo tájékoztatást ad.

1.6. A felügyeleti szervek elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség)

A Billingo tevékenysége felett a felügyeleti jogokat az Általános jellegű Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

1.7. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgya, hatálya

A Billingo mint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eksztv.”) szerinti Szolgáltató, a www.billingo.hu oldalon internetes felületet üzemeltet.

1.7.1 Az Általános Szerződési Feltételek célja

A pályázatfigyelő szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek vagy ÁSZF), valamint a mindenkor hatályos polgári törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján készült. Az Általános Szerződési Feltételek célja, hogy a Felhasználók számára hozzáférhető módon és közérthetően rögzítse az általuk igénybe vett szolgáltatás általános szerződési feltételeit.

1.7.2 Az Általános Szerződési Feltételek tárgya

Az Általános Szerződési Feltételek részletesen szabályozza a Billingo és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit, a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos feltételeket, valamint a Szolgáltatással, illetve a Felekkel kapcsolatos egyéb lényeges körülményeket. A jelen, pályázatfigyelő szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Billingo weboldalon található általános jellegű Általános Szerződési Feltételei, a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások rendelkezései minden további kikötés nélkül is irányadók.

1.7.3 Az Általános Szerződési Feltételek területi hatálya

A Billingo a Szolgáltatást Magyarország területén nyújtja. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá a Billingo által Magyarország területéről akár Magyarország területére, akár az ország területén kívülre irányuló minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Billingo által üzemeltetett weboldalon keresztül valósul meg.

1.7.4 Az Általános Szerződési Feltételek személyi hatálya

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Billingora, és a Billingoval a Szolgáltatás igénybevételére előfizetői jogviszonyba kerülő valamennyi Felhasználóra, valamint a Szolgáltatást a Felhasználó felelősségvállalása alapján használókra.

1.7.5 Az Általános Szerződési Feltételek időbeli hatálya

Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időponttól kezdődően hatályos, és hatályban marad mindaddig, amíg a Billingo a Szolgáltatás nyújtására jogosult.

2. A FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI

2.1. Fogalmak:

1. Előfizetés: A Felhasználó által kiválasztott pályázati szolgáltatási díjcsomag megrendelésére irányuló akaratnyilatkozat;

2. Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amely a Billingo jelen ÁSZF szerinti szolgáltatását igénybe veszi;

3. Szerződés: a Szolgáltató és a Felhasználó között az ÁSZF szerint létrejött szerződés;

4. Szolgáltatás: a jelen ÁSZF-ben meghatározott pályázati szolgáltatások;

5. Pályázati szolgáltatás: a Pályázatfigyelő, az előminősítési és a konzultációs szolgáltatás együttesen;

6. Szolgáltatási díj: a Felhasználó által az adott díjköteles szolgáltatás igénybevételéért a Billingo-nak fizetett díj

7. Közreműködő alvállalkozó: a Billingo, pályázatokkal kapcsolatos szakértelmet biztosító, és a szolgáltatások együttesen vagy e résztevékenységek bármelyikének önálló végzéséhez megbízási szerződés vagy a tevékenység ellátására irányuló egyéb típusú szerződés alapján igénybe vett gazdálkodó szervezet, akinek a Billingo a Felhasználó adatait továbbíthatja, és aki a Szolgáltatásokat ténylegesen nyújtja;

8. Ügyfél: az Ügyfél az a természes személy, egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet, egyéb jogi személy, aki / amely elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, s annak alapján igénybe veszi a szolgáltatást (továbbiakban: Felhasználó).

2.2. A Szolgáltatás megrendelésére vonatkozó eljárás

2.2.1. Regisztráció

Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételéhez előzetesen rendelkeznie kell a Billingonál, illetve a billingo.hu oldalon regisztrációval. Amennyiben a Felhasználó nem rendelkezik regisztrációval, a pályázatfigyelés szolgáltatás igénybevételének előzetes feltétele, hogy az előfizető a www.billingo.hu oldalon Felhasználóként regisztrál. A regisztráció alkalmával a Felhasználó köteles érvényes e-mail címet megadni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződésben megjelölt tájékoztatáshoz való jogát kizárólag ezen e-mail cím megadását követően gyakorolhatja.

2.2.2. Előfizetési csomagok

A Billingo a Pályázati szolgáltatásai keretei között az alábbi éves díjcsomagokat kínálja:

PÁLYÁZATFIGYELŐ CSOMAGOK
A csomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: Basic Standard Pro
Aktuális, Magyarországon elérhető pályázatok megjelenítése 3 db Korlátlan Korlátlan
Szűrési lehetőségek Igen Igen Igen
5 db szűrés mentése Nem Igen Igen
E-mail értesítés a megfigyelt pályázatokról Nem Igen Igen
Korlátlan pályázat figyelése Nem Igen Igen
Ingyenes előminősítés Nem Igen Igen
Havi 1 óra professzionális pályázati tanácsadás Nem Nem Igen

2.3. A Szolgáltatási díj mértéke

 • Basic díjcsomag ára ingyenes
 • Standard díjcsomag ára 15.000,- Ft (tizenötezer forint) + ÁFA / Év
 • Pro díjcsomag ára 25.000,- Ft (huszonötezer forint) + ÁFA / Év

2.3.1. Az előfizetési díj megfizetése esetén a Billingo a díjakat kizárólag a Felhasználó által megrendelt tételek elszámolására, az általa nyújtott Szolgáltatás ellenértékeként jogosult felhasználni, és a Felek közötti általános ÁSZF alapján szabályozott szerződéses jogviszony megszűnésekor pedig köteles Felhasználóval elszámolni.

2.3.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a díjköteles Szolgáltatásokat oszthatatlan szolgáltatásnak tekintik. Minderre figyelemmel a Felek rögzítik és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a díjköteles Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó érdekkörében felmerülő bármilyen okból nem kerül sor, vagy a Szerződést a Felhasználó az ÁSZF-ben rögzített felmondási jogával élve megszünteti, a Szolgáltatási díj, vagy annak időarányos részének visszaigénylésére és visszatérítésére nem jogosult.

2.3.3. Az előfizetési díj beérkezését követően a Felhasználó a Billingo automata számlázóprogramja által kiállított számlát kap. A számla tartalmazza a számla sorszámát, a számla és a teljesítés keltét, a számla végösszegét és fizetési módját (bankkártya), valamint a „számla pénzügyi teljesítést nem igényel” megjelölést.

2.4. Az előfizetés módjai:

 • bankkártyás fizetés;
 • átutalás;

2.5. Az előfizetés kezdő és befejező napja

Bankkártyás fizetés esetén az előfizetés kezdőnapja az a nap, amikor a Felhasználó bankkártyáján a befizetett összeget megterhelték, és erről a Billingo fizetési szolgáltatója a Billingo-t értesítette. Átutalás esetén az előfizetés kezdőnapja az a nap, amikor a Billingo bankszámlaszámán az előfizetés díja hiánytalanul jóváírásra került. A megállapított előfizetési idő 365 naptári napig érvényesés a 365. naptári napon éjfélkor szűnik meg.

2.6. A Szolgáltatás megrendelése online

Az előre fizetett szolgáltatások esetében az online felületen történő igénybejelentéssel, továbbá a weboldalon meghatározott díjaknak Felhasználó általi megfizetésével a Pályázatifigyelési szolgáltatás igénybevételére irányuló Szerződés (a továbbiakban Szerződés) létrejön. Az online kötött Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

2.7. Igénybejelentés, szerződéskötésre irányuló akaratnyilatkozat

A Pályázati szolgáltatások megrendelésére irányuló igénybejelentést a Billingo internetes honlapján keresztül, az erre a célra létrehozott aloldalon található:

 • űrlap kitöltésével,
 • a „pályázatfigyelési szolgáltatásra” vonatkozó Általános Szerződési Feltételek kifejezett elfogadásával
 • az adatvédelmi tájékoztatást tartalmazó dokumentum elfogadó nyilatkozattal lehet megtenni.

3. PÁLYÁZATI SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

3.1. Pályázatfigyelési szolgáltatás

A Pályázatfigyelési szolgáltatás keretén belül a Billingo folyamatosan, a Felhasználó által megadott kritériumok alapján monitorozza a megjelent pályázati kiírásokat, és ha megjelenik a beállított kritériumrendszernek megfelelő pályázat, úgy azonnal értesítést küld a Felhasználó által megjelölt elektronikus értesítési címre.

A szolgáltatás a pályázatok figyelését és a módosításokról szóló értesítéseknek e-mailben történő megküldését tartalmazza, előre megfizetett éves díj ellenében. A figyelni kívánt pályázatok regisztrálását (akár nagy tömegben is) a Felhasználó végzi el.

A Felhasználónak lehetősége van bármikor újabb pályázatok figyelését regisztrálni, vagy a már figyelt pályázatok figyelését törölni. Minden figyelt pályázat változásairól szóló értesítéseket időrendi sorrendben, a figyelés pillanatától kezdődően a Felhasználó nyomon tudja követni a rendszer által küldött e-mail értesítőn keresztül.

A pályázatfigyelési szolgáltatás alapján a Billingo az alábbi adatokat tartja számon:

 • Pályázat kódja
 • Pályázat státusza (aktív, lezárult, függőben, előkészítés alatt)
 • Beadási időszak;
 • Kedvezményezett régió;
 • Kedvezményezettek köre;
 • Fejlesztési cél;
 • Támogatás formája;
 • Igényelhető összeg
 • Támogatás mértéke, intenzitása;
 • Pályázat rövid leírása
 • Pályázat összefoglaló leírása (amennyiben a pályázati kiírásban az már rendelkezésre áll)

A Pályázatfigyelési szolgáltatás keretein belül a Billingo letölthető módon elérhetővé teszi a pályázati felhívást, a pályázati útmutatót és a csatlakozó mellékleteket, amennyiben azok elérhetőek.

3.2. Konzultációs szolgáltatás

A konzultációs szolgáltatáson belül a Billingó a Felhasználó által kiválasztott időpontban telefonon, vagy más, képet és hangot is továbbító telekommunikációs eszközön időalapú konzultációs lehetőséget biztosít pályázatírási szakértelemmel rendelkező szakemberrel a megfigyelt pályázati szolgáltatáshoz kapcsolódóan. A konzultációs szolgáltatást a Billingo alvállalkozója nyújtja. A Billingo jelen szolgáltatás nyújtásával arra vállal kötelezettséget, hogy a kért időpontot az alvállalkozójának továbbítja.

A Felhasználó a konzultációs szolgáltatással kapcsolatos részletes információkat a „Konzultáció” menüpont alatt érheti el.

3.3. Előminősítési szolgáltatás

3.3.1. A Billingo pályázatírási tapasztalattal rendelkező alvállalkozó útján a Felhasználó által megadott, vállalkozására jellemző gazdasági adatok alapján előminősítést végez a Felhasználó által kiválasztott pályázatra történő megfeleltetés érdekében. A Pályázati előminősítéssel a Felhasználó legkésőbb 48 órán belül megtudhatja, hogy a vállalkozása aktuális gazdasági feltételeivel, paramétereivel mekkora nyerési eséllyel vehetne részt pályázaton. A pályázati előminősítés nyomán a Billingo alvállalkozója segítséget nyújt egyúttal a megfelelő pályázat, vissza nem térítendő támogatás típusának megtalálásához.

3.3.2. Az alvállalkozó által meghatározott előminősítés eredménye lehet:

 • Pályázati feltételeknek megfelel;
 • Pályázati feltételeknek nem felel meg;
 • Pályázati feltételeknek korlátozottan felel meg;

3.3.3. Az előminősítési szolgáltatáshoz a Felhasználónak az alábbi adatokat szüksége megadnia.

Vállalkozói előminősítés esetén különösen, de nem kizárólagosan:

 • Pályázó cég neve;
 • Székhelye;
 • Adószáma;
 • Főtevékenysége;
 • Vállalkozás gazdasági formája;
 • Könyvvitel módja;
 • Vállalkozás alapítása;
 • Mezőgazdasági bevétel aránya;
 • Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma;
 • Korábbi pályázati előélet;

3.3.4. Lakossági előminősítés estén különösen, de nem kizárólagosan:

 • Pályázó adatai;
 • Megvalósítás helyszíne;

A fejleszteni kívánt ingatlanra vonatkozóan megadandó adatok különösen, de nem kizárólagosan

 • Lakóhely címe bejelentési időpontja;
 • tulajdonjog mértéke;
 • eltartott gyermekek lakóhelye;
 • felújítás és ingatlan-nyilvántartási besorolás;
 • fejlesztés költségei;

Pályázat feltételei körében

 • társadalombiztosítási jogviszony adatai
 • adó és köztartozással kapcsolatos információk
 • önerő mértéke

3.4. A Szolgáltatási szerződés létrejötte és teljesítése

3.4.1. Pályázatfigyelési szolgáltatás:

A Felek között a pályázatfigyelésre vonatkozó szerződés és jelentkezés a Billingo általi visszaigazolással jön létre.

3.4.2. A Szolgáltatás határidőben teljesítettnek minősül – azaz a Billingo késedelme kizárt – amennyiben az előfizetés időtartama alatt a Felhasználót a beállított paraméterek szerinti kiírt pályázatokról – vagy azok módosulásáról – a Billingó legfeljebb 8 napon belül tájékoztatta.

3.4.3. Konzultációs szolgáltatás:

A Felek között a Konzultáción történő részvételre vonatkozó szerződés és jelentkezés a Billingo általi visszaigazolással jön létre. A konzultációs szolgáltatást a Billingo magyar nyelven nyújtja.

3.4.4. A Szolgáltatás határidőben teljesítettnek minősül – azaz a Billingo késedelme kizárt – amennyiben a Billingo alvállalkozója a kért időpontban a Felhasználóval a kapcsolatot felveszi, és a kért időtartamban pályázati szakmai hozzáértésével a Felhasználó rendelkezésre áll.

3.4.5. Előminősítési szolgáltatás:

A Felek között az előminősítésre vonatkozó szerződés és jelentkezés a Billingo általi visszaigazolással jön létre. Az előminősítési szolgáltatást a Billingo magyar nyelven nyújtja.

3.4.6. A Szolgáltatás határidőben teljesítettnek minősül – azaz a Billingo késedelme kizárt – amennyiben a Billingo alvállalkozója a kért időpontban a Felhasználóval a kapcsolatot felveszi, és a kért időtartamban szakmai hozzáértésével a Felhasználó rendelkezésre áll. A Billingo az előminősítés eredménye és valós pályázati minősítés eredménye közötti eltéréséből eredő kockázatokért az anyagi felelősségét kizárja.

4. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS

Az előre fizetett Szolgáltatás kizárólag írásban, online rendelhető meg.

4.1. A Szerződés módosítása és megszűnése

4.1.1. A Felhasználó a Szerződéskötés során megadott személyes adatait egyoldalúan is jogosult módosítani.

4.1.2. A Felhasználó a Szerződést indokolási kötelezettség nélkül bármikor felmondhatja. Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a szerződés megszüntetésének módja az előfizetéstörlése.

4.1.3. Az előfizetett Pályázati szolgáltatási szerződés megszűnik a határozott idő (előfizetés) lejártával, valamint az Általános jellegű ÁSZF-ben foglalt esetekben

4.2. A Felhasználói szerződés megkötésének visszautasítása, illetve elállás

4.2.1. A Felhasználói szerződés megkötésének visszautasítása

A Billingo fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználói Szerződés megkötését indokolás nélkül visszautasítsa, különösen, ha:

 • természetes személy Felhasználó nem töltötte be a 18. életévet, vagy korlátozottan cselekvőképes;
 • a Felhasználó a Billingo-t a Felhasználói szerződés megkötéséhez, vagy a kockázatelemzéshez szükséges adatok, illetve dokumentumok tekintetében megtévesztette, vagy a benyújtott dokumentumok nem voltak érvényesek;
 • ha a Felhasználóval szemben csőd- vagy felszámolási eljárást indítottak;
 • ha a jelen ÁSZF-ben meghatározott Pályázati szolgáltatások nyújtásának megszüntetéséről döntött, és a weboldalon az Ügyfeleket ezen tényről tájékoztatta – a tájékoztatás időpontjától kezdődően.

A Billingo a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségét alkalmanként a szükséges, és az adott helyzet által indokolt mértékig korlátozhatja, vagy szüneteltetheti a következő feltételek valamelyikének fennállása esetén:

 • a Billingo működési körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan külső ok (vis maior),
 • a kizárólag a szolgáltatás szüneteltetésével elhárítható műszaki hiba, karbantartás;
 • a Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, közegészségügyi és közbiztonsági (így különösen terrorista-elhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében.

A Szolgáltatás korlátozása, vagy szüneteltetése alatt az ügyfélszolgálat nem szünetel. A jelen fejezetben foglalt korlátozásból, és szünetelésből eredő károk, költségek tekintetében a Billingo felelősséggel nem tartozik.

4.3. Elállás

4.3.1. Elállás a Felhasználó részéről

A Pályázati szolgáltatások megrendelését, és az Előfizetés létrejöttét követően a Felhasználó a szolgáltatástól nem jogosult elállni.

4.3.2. Elállás a Billingo részéről

A Billingo jogosult elállni a Felhasználói Szerződéstől, ha a jelen ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatást objektív, a szerződés megkötésekor a Billingo által bármely okból előzetesen nem ismert műszaki ok miatt nem képes nyújtani.

A Billingo elállhat a Szerződéstől akkor is, ha a megrendelés teljesítésének megkezdése előtt bebizonyosodik, hogy a Szerződés annak ellenére nem jött létre, hogy az megrendelés benyújtására az Általános Szerződési Feltételekben, illetve az irányadó szabályoknak megfelelt, így különösen, ha a Billingo jogosult volt a Szolgáltatás teljesítésének megtagadására.

4.3.3. Elállás esetén történő elszámolás

Az elállás a Szerződést felbontja, és az a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szűnik meg. A Szerződés megszűnésére tekintettel a nem teljesített Szolgáltatásokért megfizetett díjak visszajárnak a Felhasználónak, illetve a már teljesített Szolgáltatások, vagy a Szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült, igazolható költségek ellenértékét meg kell fizetni a Billingo-nak.

4.3.4. A Szolgáltatások igénybevételének személyi feltételei és korlátai

A Billingo által nyújtott Szolgáltatások a nyilvánosság számára hozzáférhető, vagyis azt a lentebb meghatározottak kivételével, bármely, a Billingo weboldalon regisztrált természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet igénybe veheti a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

Kivételek:

 • A Billingo kiskorú (18. életévét be nem töltött) vagy korlátozottan cselekvőképes természetes személlyel nem köt Szerződést.

A Felhasználó a Billingo hozzájárulása nélkül nem jogosult a jelen ÁSZF-ből eredően őt megillető jogokat részben vagy egészében harmadik személyre átruházni, illetve a szolgáltatást harmadik személy részére tovább értékesíteni.

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott esetekben a Billingo Általános Jellegű Általános Szerződési feltételei az Irányadóak.

Kapcsolódó jogszabályok

a) polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény(„Ptk.”),

b) Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; („GDPR”),

c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”),

d) valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak

Az Általános Szerződési Feltételek módosítása az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott időpontban lép hatályba azzal.

Hatályos: 2021. április 26-tól

Aktuális általános szerződési feltételek letöltése

Oldal tetejére
Erste Power számlacsomag

Kapcsolj be új energiákat a vállalkozásodba

az Erste Power számlacsomaggal!

 • 0 Ft havi számlavezetési díj 18 hónapig
 • 0 Ft elektronikus NAV utalások banki díjmentesek 18 hónapig
 • 0 Ft saját számlák közötti átutalás banki díjmentes és tranzakciós illetékmentes