Billy

NAV adatszolgáltatási kötelezettség 2020. Július 1-től. Nincs már sok időd hátra, regisztrálj INGYEN

Bezárom

Adatkezelési
tájékoztató

A Billingo online számlázó adatkezelési tájékoztatója

Adatkezelési tájékoztató

1. A tájékoztató célja

Jelen tájékoztatónk célja, hogy rögzítse az

 • Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
 • Cégjegyzékszám: 01-10-140802
 • Adószám: 27926309-2-41
 • Web: www.billingo.hu
 • Email: hello@billingo.hu
 • Képviseli: Sárospataki Albert vezérigazgató
 • a továbbiakban: Billingo vagy Adatkezelő,

(a továbbiakban: Billingo vagy Adatkezelő), által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikát, valamint, hogy az adatkezeléssel érintett magánszemélyek megfelelő tájékoztatást kapjanak a https://www.billingo.hu/bankkartya-elfogadas-pos weboldalon (a továbbiakban, mint Weboldal) a megadott személyes adataiknak a kezelésével kapcsolatban.

A Billingo felhívja figyelmedet arra, hogy adatkezelői tevékenysége során különös hangsúlyt fektet arra, hogy az ügyfelei és ügyfelei által esetlegesen megadott személyes adatok kiemelt védelemben részesüljenek, azokat bizalmasan kezeli és minden tőle telhető biztonsági, technikai és technológiai, valamint szervezési intézkedést megtesz, melyek a személyes adatok legnagyobb biztonságát hivatottak garantálni.

Jelen szabályzat kialakításakor a Billingo különös tekintettel

 • az Alaptörvény;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. évi január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet);
 • rendelkezéseinek figyelembevételével járt el.

2. A tájékoztató során használt fogalmak

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

Adatfeldolgozó: aki az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzi és nem végez adatkezelési tevékenységet;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

2.7. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.8. eDM (electronic Direct Mail): A direkt marketing egyik eszköze, levélreklám, marketing üzenet. Az Érintett erre irányuló előzetes hozzájárulását követően az Adatkezelő e-mail-ben reklámot, marketing üzenetet küld az Érintett email postafiókjába. Az Adatkezelő ajánlatát az Érintett személyre szabva kapja meg.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

eDM (electronic Direct Mail): A direkt marketing egyik eszköze, levélreklám, marketing üzenet. Az Érintett erre irányuló előzetes hozzájárulását követően az Adatkezelő e-mail-ben reklámot, marketing üzenetet küld az Érintett email postafiókjába. Az Adatkezelő ajánlatát az Érintett személyre szabva kapja meg.

Érintett: az a természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adatait érinti;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Különleges adat: adatok, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat - különösen a neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, telefonszám és az e-mail cím;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Profilalkotás: a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Adatkezelő rögzíti, hogy a fogalommeghatározások a GDPR rendelet 4. cikkével összhangban állnak, amennyiben jelen adatkezelési tájékoztató általad ismeretlen fogalmat tartalmazna, úgy azokat a 4. cikkben megismerheted.

3. Adatkezelési alapelvek

A Billingo által végzett adatkezelés megfelel a GDPR és az Infotv. adatkezelési elveinek, amelyek a következők:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtésének csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell történnie, és azokat nem szabad a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni.

Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek.

Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság elve: Az Adatkezelő felelős az elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Az adatkezelés elvei mellett, közös követelmény a megfelelő tájékoztatás követelménye, mivel az adatkezelőknek bármely adatkezelési jogalap esetén tájékoztatniuk kell az érintetteket az adatkezelésről.

4. Az adatkezelési tevékenység

4.1 Global Payments Europe s.r.o. kapcsolatfelvételhez szükséges adatkezelés

Az Érintetteknek az Adatkezelő által üzemeltetett https://www.billingo.hu/bankkartya-elfogadas-pos ajánlatkérő weboldalon van lehetőségük arra, hogy az adataik és az adattovábbításhoz való hozzájárulás megadása, illetve az Adatkezelő és a Global Payments Europe s.r.o. (a továbbiakban: GPE) adatvédelmi tájékoztatójának az elfogadása után személyre szabott ajánlatot kérjenek kártyaelfogadói megállapodásra a GPE-tól.

Az Adatkezelő kifejezetten rögzíti, hogy az Érintettek kizárólag a GPE-tól számíthatnak személyre szabott ajánlatra. Az Adatkezelő sem hírlevél-küldő tevékenység, sem egyéb célból nem használja fel az Érintettek adatait, kizárólag – az Érintett kifejezetten erre irányuló hozzáárulása esetén - a GPE részére továbbítja azokat.

Adatkezeléssel érintett adatok köre az Érintett vállalkozásának a neve (kizárólag egyéni vállalkozó esetében releváns, mint személyes adat), Érintett neve, telefonszáma, email címe
Adatkezelés célja adatgyűjtés és továbbítás GPE ajánlatának igénylése, és bankkártya elfogadói megállapodás megkötése céljából
Adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulásod a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján
Adatkezelés időtartama és a hozzájárulás visszavonása 1. Abban az esetben, ha létrejön kártyaelfogadói szerződés az Érintett és a GPE között, úgy a szerződés megszűnésének napjáig.
2. Abban az esetben, ha nem jön létre szerződés az Érintett és a GPE között, úgy az Adatkezelő 90 napig tárolja a személyes adatokat, majd pedig törli azokat.

5. Adatfeldolgozók

5.1. A személyes adatok egyes csoportjaihoz az alábbi adatfeldolgozók szükség szerint - a vonatkozó adatkezelési elveket szem előtt tartva - hozzáférhetnek.

5.2. Az egyes személyes adatokat a Billingo, illetve a Billingoval munkajogviszonyban vagy szerződéses jogviszonyban álló személyek jogosultak megismerni, és kezelni, azokkal műveleteket végezni. Jelen pontban nevezett személyek az adatokat bizalmasan kezelik, tekintettel arra, hogy a Billingoval kötött szerződéseik értelmében titoktartási kötelezettség terheli a Billingo alkalmazottait, illetve a Billingo részére különböző szolgáltatást nyújtó szerződéses partnereket, mely értelmében a megismert adatokat a jogviszonyukra irányuló célokon túl nem dolgozhatják fel továbbá harmadik személy részére azokat nem továbbíthatják. Az adatkezelésben résztvevő személyek feladatait, hozzáférési jogait és kötelezettségeit a Billingo belső szabályzatban és adatfeldolgozói megállapodásokban szabályozza. Azok betartásáért a munkavállalók munkajogi, míg jelen pontban nevezett szerződéses partnerek polgári jogi felelősséggel tartoznak. A fentieken túl az érintettekre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, vagy az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatfeldolgozó neve Amazon Web Services
Elérhetősége www.aws.amazon.com
Feladatok Tárhelyszolgáltató
Adatfeldolgozó neve Freshworks Inc.
Elérhetősége www.freshworks.com/eu/
Feladatok Ügyfélszolgálati rendszer
Adatfeldolgozó neve Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda
Elérhetősége 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.
Feladatok Adatvédelmi tisztviselő, egyéb üzleti tanácsadási szolgáltatások

5.3. Az adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. Az adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Billingo rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljukra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Billingo rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

6. Európai Unión kívüli adatszolgáltatás

A Billingo tájékoztat arról, hogy az Amazon.com, Inc., mint tárhelyszolgáltató szerepel a GDPR rendelet 45. cikkében foglalt megfelelőségi rendelkezéseben valamint a GDPR rendelet 2016/1260. számú bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. A megjelölt vállalkozás vállalta a GDPR-nak való megfelelést.

7. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt személyes adatokhoz a weboldalon az Érintettek által jut hozzá. A személyes adatok az Adatkezelő az Érintett határozott, kifejezett, és az erre irányuló hozzájárulását követően kerülnek az Global Payments Europe s.r.o. (székhely: V Olšinách 80/626, 100 00 Prága, 10, Cseh Köztársaság; nyilvántartási szám: 27088936) részére átadásra.

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a GPE adatkezelési gyakorlata a hatályos közösségi és hazai jogszabályoknak maradéktalanul megfeleljen. Az Adatkezelő és a GPE között létrejött adattovábbítási szerződésben a felek kölcsönösen kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységüket a jogszabályoknak, az adatkezelési tájékoztatókban foglaltaknak betartásával, valamint az Érintettek jogainak a szem előtt tartásával végzik.

8. Adatbiztonság

8.1. Az adatok nyilvántartására szolgáló alapvető fórum a Billingo informatikai rendszere.

8.2. A Billingo a fentiekben megnevezett személyes adatokat az Társaság székhelyén, valamint a tárhelyszolgáltató szerverén tárolja.

8.3. A Billingo kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy a GDPR-ban és az Infotv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

8.4. Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítják, hogy adataid illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak illetéktelen személyek az adatokat ne törölhessék, ki ne menthessék a rendszerből, vagy adatokat ne módosíthassanak. Az adatkezelő az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatja az adatfeldolgozókkal szemben is.

8.5. A Billingo az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatást nyújt az érintetteknek, valamint szükség esetén a bejelentést/értesítést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) részére.

8.6. Adatvédelmi incidens kezelésének eljárása:
Az adatvédelmi tisztviselő felveszi a kapcsolatot az adatvédelmi incidenssel érintett informatikai rendszer rendszergazdájával (amennyiben az incidens informatikai rendszert is érint).

Az alacsony szintű adatvédelmi incidens, amelynek során a személyes adatok elhanyagolható körének jogosulatlan továbbítása, megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, szándékolt, vagy véletlen törlése vagy megsemmisítése, vagy más jogellenes adatkezelési esetén. Az adatvédelmi tisztviselő feladata ebben az esetben, hogy az érintett rendszer rendszergazdájával (amennyiben az incidens informatikai rendszert is érint) meghatározza az adatvédelmi incidens kezelésének módját és felhívja az intézkedésre jogosult személyt az incidens kezelésére, valamint rögzíti az adatvédelmi incidenst az incidensek nyilvántartásába. A magas szintű adatvédelmi incidens, amelynek során a személyes adatok széles körének jogosulatlan megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, szándékolt, vagy véletlen törlése vagy megsemmisítése, vagy más jogellenes adatkezelési eset estén, illetve az adatok körétől függetlenül minden olyan eset, amikor az incidensnek az érintettre hátrányos hatása valószínűsíthető, vagy a hátrányos következmény bekövetkezés mértéke biztos. Az adatvédelmi tisztségviselő ebben az esetben, haladéktalanul, de legkésőbb 12 órán belül munkacsoportot hív össze, amelyben részt vesz az adatvédelmi tisztségviselőn kívül a rendszergazda és Adatkezelő vezetője és meghatározzák az adatvédelmi incidens kezelésének módját, valamint gondoskodnak az érintettek és a NAIH haladéktalan értesítéséről, majd az adatvédelmi tisztségviselő rögzíti az adatvédelmi incidenst az adatvédelmi incidensek nyilvántartásába.

8.7. A személyes adatokhoz az adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, azokat ismerik.

8.8. A Billingo különös figyelmet fordít arra, hogy a saját belső adatvédelmi protokollját minden megbízottja és munkavállalója megismerje, és az abban foglaltaknak megfelelően végezze a személyes adatok kezelését.

8.9. A Billingo kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlenül ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

8.10. A Billingo saját céljára semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat.

9. Adatvédelmi tisztviselő

9.1. Az adatvédelmi tisztviselőnk ellátja a Billingot az adatvédelemmel kapcsolatos szakmai tanácsadással, ellenőrzi az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységet, valamint az illetékes hatósággal és az érintettekkel történő kapcsolattartással segíti az Adatkezelő működését.

9.2. Adatkezelő által kijelölt Billingoval kötött szolgáltatási szerződés szerinti adatvédelmi tisztségviselő:

Neve: Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda
Elérhetősége: adatvedelem@billingo.com

10. Jogaid az adatkezelés során

Az adatkezelés időtartamán belül, mint érintettet az alábbi jogok illetnek meg:

Tájékoztatáshoz való jog: adatkezelő megfelelő módon, egyszerű és befogadható nyelvezetű, könnyen fellelhető (online vagy offline) információt köteles adni az adatkezelés lényeges szempontjairól. A személyes adatok megszerzésének időpontjában, vagy amennyiben az érintett utólag kér tájékoztatást, ezen tájékoztatás megadásakor az érintett rendelkezésére kell bocsátani az adatkezelési tájékoztatót, és az abban foglaltak megismerését, megértését és elfogadását igazoló nyilatkozatot kell aláíratni vele.

A rád vonatkozó személyes adatok tekintetében bármikor jogosult vagy tájékoztatást kérni a Billingotól. A tájékoztatást az 9.2. pontban rögzített elektronikus email címen vagy postai úton keresztül kérheted. A Billingo a kérelem alapján 30 napon belül köteles megadni a kért tájékoztatást.

Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból.

A törést nem kell teljesíteni, amennyiben az adatkezelés

 • véleménynyilvánítás szabadságához, vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges;
 • jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges;
 • közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, statisztikai célból szükséges és az adattörlés lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának teljesítését.

A Billingo továbbá törli az érintettre vonatkozó dokumentációiban szereplő személyes adatokat, ha a személyes adat kezeléséhez fűződő cél megszűnt.

A papír alapú dokumentációk esetében azok jegyzőkönyvvel rögzített megsemmisítéséről kell gondoskodni abból az okból kifolyólag, hogy annak tényét a későbbiekben az illetékes hatóság felé az adatkezelő bizonyíthassa.

Az adatok helyesbítéséhez való jog: Az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így időről időre szükséges ellenőrizni azok pontosságát.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az adatkezelőtől például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben nem adta hozzájárulását az adatok kezeléséhez, bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

Amennyiben az érintett a jogaival élni kíván, az az azonosításával jár együtt, valamint az érintettel szükségszerűen kommunikálnia kell az adatkezelőnek, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk rólad), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaid, a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő.

11. Jogorvoslati lehetőségek

11.1. A Billingo rögzíti, hogy az adatkezelésével felmerülő panasz esetén törekszik a felmerült probléma békés, tárgyalásos úton történő megoldására. Személyes adataid kezelésére vonatkozóan a. 10. pontban foglalt módon (tájékoztatáshoz való jog) írásban tájékoztatást, kérdést intézhetsz a Billingohoz. Kérelmed nyomán a Billingo 30 napon belül, helyesbítés iránt vagy esetleges panasz esetén pedig haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket és felveszi a kapcsolatot veled. Amennyiben a kérelmed beérkezésétől számított 30 napon belül a Billingo részéről intézkedés nem történik annak okáról a Billingo tájékoztat az intézkedés elmaradásának okáról, valamint a további jogorvoslati lehetőségeidről.

11.2. Jogosult vagy továbbá panaszoddal a NAIH-hoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaidat.

Záró rendelkezések

12.1. Az egyértelműség kedvéért a Billingo rögzíti, hogy amennyiben az adatkezeléssel összefüggő fogalmakkal, alapelvekkel, jogosultságokkal vagy egyéb körökkel kapcsolatosan kérdésed merülne fel, úgy a https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_hu honlapon található leírások átolvasásával további hasznos információkhoz juthatsz a GDPR rendelet szerint alkalmazott adatvédelmi gyakorlatról. Ez azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a Billingohoz fordulj abban az esetben, ha a Billingo adatvédelmi gyakorlatával összefüggésben merülne fel kérdésed.

12.2. Amennyiben a Billingo jelen tájékoztatójában rögzített céljától eltérő adatgyűjtési tevékenységet tervez végezni, úgy a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintetteket az adott adatkezelés céljáról és a további adatkezelés kizárólag az érintettek hozzájárulását követően kezdődheti meg.

A Billingo fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. december 9. napjától érvényes.

Billingo Technologies Zrt.
Sárospataki Albert vezérigazgató

Aktuális adatkezelési tájékoztató letöltése
Oldal tetejére
Erste Power számlacsomag

Kapcsolj be új energiákat a vállalkozásodba

az Erste Power számlacsomaggal!

 • 0 Ft havi számlavezetési díj 18 hónapig
 • 0 Ft elektronikus NAV utalások banki díjmentesek 18 hónapig
 • 0 Ft saját számlák közötti átutalás banki díjmentes és tranzakciós illetékmentes