Billingo.hu A Billingo online számlázó blogja. Gyors és élvezetes elektronikus számlázás.
Blog / Velünk történt / Fergeteges karácsonyi nyeremén…
Velünk történt - 2020.12.19. - 6 p. olvasás

Fergeteges karácsonyi nyereményjáték játékszabályzat

Fergeteges karácsonyi nyereményjáték játékszabályzat

A. A nyereményjáték elnevezése, meghatározása, szervezője

A játék elnevezése: “Fergeteges karácsonyi nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék). A Játék szervezője: Billingo Technologies Zrt. (1133 Budapest, Árbóc utca 6. adószám: 27926309-2-41)

A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a 2020. december 21-től 2020. december 28-ig tartó időszakra.

A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek elő kell fizetniük valamelyik Billingo csomagra vagy jelenlegi előfizetésüket kell meghosszabbítaniuk. A játék végén, a játékban részt vevők közül 6 véletlenszerűen kisorsolt előfizető nyer. A hat kisorsolt játékos nyereménye az alábbi eszközök egyike:

 • 2 db Xbox Series X + Cyberpunk 2077
 • 2 db Apple Watch Series 6.
 • 1 db Apple iPhone 12
 • 1 db Apple iPad Air

A nyereményjáték a Facebook és Instragram platformok használatán túl, nem a Facebook és az Instagram által szervezett, és a Facebook és az Instagram által szponzorált nyereményjáték.

B. A részvétel személyi feltételei

A Játékban részt vehet bárki, aki a megjelölt időszakban Billingo előfizetést vásárol.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A játékba automatikusan bekerül mindenki, aki az adott időszakban éves előfizetőjévé válik a Billingónak.
A Szervezőnek jogában áll egyes személyeket, jogi személyeket kizárni a nyereményjátékból, amennyiben a játékszabályzat be nem tartását, vagy manipulációt észlel.
Az feltéteknek megfelelő játékosokat a szervező számítógépes rendszere rögzíti.  

A játék 2020. december 28. 23:59:59-ig tart. Az ezután beérkező előfizetések nem vesznek részt a sorsolásban.

C. A nyereményjáték időtartama

A Játék 2020. december 21. napján kezdődik, és 2020. december 28-ik napjáig tart. Sorsolás: 2020. december 29-én.

D. A részvétel tárgyi feltételei

A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek elő kell fizetniük valamelyik Billingo csomagra vagy jelenlegi előfizetésüket kell meghosszabbítaniuk.

Az alábbi csomagok valamelyikének éves megvásárlása feltétele a nyereményjátékban való részvételnek:

 • KATA
 • Master
 • Innovátor

A játékban minden csomag egyszer vesz részt. Kivételt képez az innovátor csomag, ami 2 részvételnek számít.

E. A játékra való jelentkezés módja

A játékra való jelentkezés automatikus. A játékban a december 28-án éjfélig leadott és pénzügyileg teljesített megrendelések vesznek részt.

F. Nyeremények

 • 2 db Xbox Series X + Cyberpunk 2077
 • 2 db Apple Watch Series 6.
 • 1 db Apple iPhone 12
 • 1 db Apple iPad Air

G. Sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

Sorsolás: 2020. december 29.

A sorsolásról jegyzőkönyv készül.
A sorsolás számítógépes, véletlenszerű sorsolási mechanizmussal történik.
A sorsoláson 6 db nyertes és 6 db pótnyertes kerül kisorsolásra. A pótnyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre. A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha 

 • a szervező a sorsolást követően a megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (legalább 2 e-mail és 2 telefonhívás) ellenére sem éri el a nyertest (de legalább 8 naptári napon belül),
 • a nyertes a nyereményt visszautasítja,
 • a nyertes a nyereményt annak biztosításától számított 10 munkanapon belül nem veszi át,
 • a nyertes bármilyen más, a jelen játékszabályzaton alapuló ok miatt a nyereményre nem jogosult.

A nyeremények átadásának menete:

A szervező a nyerteseket az általuk a fiókjukban megadott e-mail címen és telefonon értesíti. A szervező a nyertesek nevét a Billingo kommunikációs felületein közzé teszi.

A nyeremény nem ruházható át, készpénzre nem váltható és nem cserélhető. A nyeremény minőségéért a Szervező nem felelős. A Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően a felhasználásnál, vagy azzal összefüggésben a játékosnál illetve harmadik személynél felmerülnek.

A nyeremény átvételének lehetőségéről a szervező értesíti a nyertest, valamint az átvétel időpontját vele leegyezteti. A nyertesek kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények az értesítést követő 10 munkanapon belül átvételre kerüljenek. Amennyiben erre határidőben nem kerül sor, úgy a nyereményre a soron következő pótnyertes lesz jogosult.

A nyeremény átadásakor a nyertes köteles személyazonosságát igazolni. Ennek hiányában a nyeremény nem adható át a részére. Ebben az esetben a nyereményre a soron következő pótnyertes válik jogosulttá.

A Nyereményjátékhoz tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

H. Adatkezelés

A Játékos csomag vásárlásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a csomag vásárlásával adja meg. A előfizetői fiókban szereplő személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat a nyereményjátékkal kapcsolatosan kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott célból a személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a sorsolás napjától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja. Az ötödik év elteltével a megadott célból a személyes adatokat a Szervező az adatbázisából véglegesen és visszavonhatatlanul törli.

Játékos, illetőleg képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

Az adatok kezelését Szervező mint adatkezelő végzi.

I. Vegyes rendelkezések

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

A résztvevő az előfizetői csomag megvásárlásával elismeri, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

Jelen Szabályzat 2020. 12. hó 21. napjától érvényes. 

Billingo Technologies Zrt.
Sárospataki Albert vezérigazgató 


Blog cikk értesítő

Blog cikk értesítő

Iratkozz fel, ha szeretnél tudni a számlázással kapcsolatos legfrissebb hírekről és érdekelnek az akciók.

Back to Top
online számlázás vállalkozás NAV nav online számla KATA adózás könyvelés webáruház kéziszámla marketing integráció koronavírus szakértői cikk számlasablon biztonság számlázó program váltás pályázat átalányadó digitális archiválás Billingo ajánlói rendszer fintech áfa API pénztárgép ügyfélszolgálat devizás számlázás online fizetés GDPR bankszámlaszám kiva adóváltozás 2023 adózás tao webshop létrehozás digitalizáció adóbevallás egészségbiztosítás vállalati egészségbiztosítás adathalászat övtj napelem-pályáza napelem pályázat napelem napkollektor pályázati kiírás tender pályázati feltételek shopify patreon etsy weboldal digitalizálás költségcsökkentés egyéni vállalkozás hipa biztosítás kiégés burnout esélyegyenlőség társadalmi felelősségvállalás számla kelte számla teljesítés fordított áfa fordított adózás teszor teáor prémium magyar állampapír infláció inflációkövetés inflációkövető PMÁP befektetés helyi iparűzési adó iparűzési adó adókártya adóazonosító jel adóazonosító őstermelő őstermelők őstermelő adózás kiegészítő őstermelői tevékenység ingatlan bérbeadás vállalkozóként ingatlan bérbeadás lakás kiadás katásként átalányadózó lakáskiadás kiadó ház adókonferencia adózás 2023 adótörvény digitális névjegykártya beszállító beszállítás áremelés munka törvénykönyve mtk. munkajog változások minimálbér garantált bérminimum teljesítménybér